Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2020, utorok
 

Základná legislatíva odboru CD a PK

Zákony:

 • Zákon č. 135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 193/1997 Z.z. úplné znenie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ako vyplýva
  zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 27/1984 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z.
  a zákonom č. 58/1997 Z. z. ZÁKON o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 359/2000 Z.z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
  republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách
 • Zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov
 • Zákon č. 653/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
  zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Rek. zákony 93/2005 Z.z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
 • Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 188/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom
  výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 144/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 119/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.
  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej  štátnej  správy a o zmene a  doplnení  niektorých  zákonov
 • Zákon č. 388/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov
 • Zákon č. 123/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov
  pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave
  v znení neskorších predpisov 

Vyhlášky:

 • Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • Vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • Vyhláška 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej
  kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu
  kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor
 • Vyhláška č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z.z.
  o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška MDVRR SR č. 124/2012 ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave
 • Predpis č. 349/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva
  zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška č. 57/2015 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
  č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach
  prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 9/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 464/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
  Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
  o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 10/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 29/2006 Z. z.

Nariadenia:

 • Nariadenie vlády č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných
  hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti
  s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní a jazdných súprav v znení neskorších predpisov
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 Ktorou sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce
  sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1072/2009   o spoločných pravidlách prístupu nákladnej
  cestnej dopravy na medzinárodný trh
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1073/2009   o spoločných pravidlách prístupu nákladnej
  na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č.561/2006

Smernice:

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov
  určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy