Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2023, nedeľa
 

Lehoty na vybavenie žiadosti o informácie

Slobodný prístup k informáciám  |  Sťažnosti  |  Petícia

Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia.

Žiadosť o sprístupnenie informácií Okresný úrad Malacky vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme žiadosť Okresný úrad Malacky vybaví do 15 pracovných dní.

  

Postúpenie žiadosti inej povinnej osobe Okresný úrad Malacky vykoná do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť. Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi.

 

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti Okresný úrad Malacky bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem kalendárnych dní, neúplnú žiadosť doplnil.

 

Predĺženie lehoty:

Zo závažných dôvodov môže Okresný úrad Malacky predĺžiť lehotu najviac však o osem pracovných dní.

Ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme môže Okresný úrad Malacky predĺžiť lehotu najviac o 15 pracovných dní

Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

 

Závažnými dôvodmi sú:

-vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo Okresného úradu Malacky

-vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti

-preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty