Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Organizačný odbor

Mgr.Janka SCHMIDOVÁ

vedúca odboru
Telefón 044/43 00 905 kl.118

Ing.Stanislav ROSA

administratívno-ekonomické činnosti
Telefón 044/43 00 905 kl.416

Bc.Anna BEDNÁROVÁ

zmluvné poistenie motorových vozidiel, hospodár NS
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 223

Mgr. Ivana JACKOVÁ

sekretariát prednostu, podateľňa, registratúra úradu
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 101

Eva PETREKOVÁ

samostatný referent
Telefón 044/43 00 905 , kl.111

Ing. Martina Kuruczová - hlavný referent

hlavný referent

 

a) na úseku organizačnom

1. zabezpečuje úlohy sekretariátu prednostu obvodného úradu,

2. pripravuje porady prednostu s vedúcimi jednotlivých odborov,

3. vypracúva záznamy a opatrenia z porád prednostu a kontroluje plnenie prijatých úloh,

4. zabezpečuje odborné a administratívne práce pre prednostu, pritom úzko spolupracuje

s jednotlivými odbormi,

5. zabezpečuje v spolupráci s príslušnými odbormi podklady pre prednostu na rokovania,

6. zabezpečuje úlohy časového referenta a pripravuje podklady pre mzdovú učtáreň,

7. zabezpečuje prepravu osôb, prepravu a doručovanie písomností a iných materiálov,

8. plní v spolupráci s jednotlivými odbormi úlohy súvisiace so sprístupňovaním informácií

podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších

predpisov,

9. koordinuje odbory vo veciach sprístupňovania informácií, vedie centrálnu evidenciu

poskytnutých informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,

10. prijíma, eviduje, zabezpečuje prešetrovanie a vybavovanie sťažností podľa § 9 až 12

zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon o sťažnostiach“),

11. vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností oddelene od evidencie ostatných

písomností (§ 10 zákona o sťažnostiach),

12. vedie evidenciu interných predpisov upravujúcich činnosť obvodného úradu,

13. vedie evidenciu zriaďovacích listín stálych a dočasných poradných orgánov a zodpovedá

za ich aktualizáciu,

14. zabezpečuje podklady z odborov a pripravuje ročnú správu o vybavovaní sťažností, ktorú

prednosta obvodného úradu predkladá na požiadanie Úradu vlády Slovenskej republiky

alebo ministerstvu (§ 10 ods. 3 zákona o sťažnostiach),

15. kontroluje prijímanie, evidenciu, prešetrovanie, vybavovanie sťažností a plnenie opatrení

prijatých na odstránenie nedostatkov,

16. prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu, zabezpečuje prešetrenie a kontroluje

vybavovanie petícií (§ 5 ods. 6 a § 7 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“),

17. sleduje plnenie plánov kontrolnej činnosti jednotlivých odborov a opatrení prijatých na

odstránenie nedostatkov,

18. na základe podkladov z odborov vypracúva informáciu o plnení opatrení na odstránenie

kontrolou zistených nedostatkov, analyzuje a vyhodnocuje výsledky z kontrolnej činnosti

jednotlivých odborov a zovšeobecňuje poznatky z vybavovania sťažností a petícií

občanov,

19. zabezpečuje služby v styku s poštovým úradom,

20. zabezpečuje preberanie a triedenie záznamov doručených obvodnému úradu

a odosielanie zásielok z obvodného úradu,

21. zabezpečuje centrálnu evidenciu spisových záznamov v informačných systémoch,

22. zabezpečuje vyhotovovanie prehľadových zostáv podľa registratúrneho poriadku

k zaevidovaným záznamom,

23. spolupracuje s organizačnými útvarmi ministerstva pri riešení škody spôsobenej

zamestnancom pri plnení úloh alebo v súvislosti s plnením úloh,

okrem obvodného úradu v sídle kraja ďalej

24. rozhoduje o primeranej náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva podľa § 6 ods. 2

zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon č. 544/2002 Z. z.“),

25. rozhoduje v prvom stupni o ukladaní pokút podľa § 19 ods. zákona č. 381/2001 Z. z.

o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou

motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

26. eviduje oznámenia príslušného orgánu o osobách, ktoré neuzavreli povinné zmluvné

poistenie (ďalej len „PZP“) podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom

poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

č. 381/2001 Z. z.“),

27. spracúva a zasiela povinným osobám výzvu na predloženie dokladov preukazujúcich

existenciu PZP a upovedomuje ich o začatí správneho konania podľa § 18 od. 3 zákona

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej

len „zákon č. 71/1967 Zb.“) vo veci uloženia pokuty podľa § 19 ods. 1 zákona

č. 381/2001 Z. z.,

28. spolupracuje s príslušnými policajnými orgánmi a komerčnými poisťovňami,

29. vydáva rozhodnutie o uložení pokuty alebo zastavení konania, spracúva a zasiela

odvolaciemu orgánu svoje stanovisko spolu s odvolaním;

 

b) na úseku administratívno–ekonomických činností

1. eviduje žiadanky na prepravu a oznamuje pridelenie vozidla,

2. spracúva požiadavky na materiálno-technické vybavenie obvodného úradu na údržbu

a prevádzku majetku v užívaní obvodného úradu a nevyhnutnú údržbu majetku, ktorý

obvodný úrad spravuje podľa § 5 a 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon

č. 278/1993 Z. z.),

3. vedie operatívnu evidenciu majetku a vykonáva jeho inventarizáciu,

4. žiada, eviduje a vydáva stravné lístky a stravovacie poukážky, hmotne zodpovedá za ich

adresný výdaj a spracúva podklady pre likvidáciu úhrad za stravovanie,

5. spolupracuje s organizačnými útvarmi pri zabezpečovaní úloh na úseku volieb

a referenda,

6. zodpovedá za vecnú správnosť dodaných tovarov, prác a služieb,

7. predkladá podklady na zostavenie návrhu rozpočtu a požiadavky na úpravu rozpočtu

obvodného úradu,

8. spracúva v rozsahu svojej pôsobnosti podklady k čerpaniu rozpočtu obvodného úradu,

9. poskytuje obciam dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti

podľa zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov (ďalej len

„zákon č. 154/1994 Z. z.“),

10. poskytuje obciam dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia

 

 

   

e) na úseku vzťahov k územnej samospráve

1. usmerňuje poskytovanie odbornej pomoci obvodného úradu obciam pri plnení úloh

preneseného výkonu štátnej správy a poskytovanie údajov z jednotlivých evidencií

vedených obvodným úradom

[(§ 5 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. a § 7 ods. 3 zákl.

č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych

krajoch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 302/2001 Z. z.“)],

2. koordinuje odbory pri zabezpečení súhrnu podkladov obcí, týkajúcich sa vykazovania

a hodnotenia rozhodovacej činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy

a v iných rozhodujúcich činnostiach, ktoré súvisia so zabezpečovaním preneseného

výkonu štátnej správy,

3. zabezpečuje v spolupráci s jednotlivými odbormi kontrolu správnosti údajov

poskytovaných obcami v oblasti preneseného výkonu štátnej správy,

 

g) na úseku správy registratúry

1. zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcej z činnosti obvodného úradu

a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov podľa § 16 ods. 2 zákona

č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 395/2002 Z. z.“),

2. stará sa o riadnu evidenciu záznamov, zodpovedá za ich účelné a bezpečné uloženie (§ 16

zákona č. 395/2002 Z. z., § 17 až 24 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

(ďalej len „MV SR“) č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia

zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov (ďalej len „vyhláška č. 628/2008 Z. z.“),

3. stará sa o riadne vyraďovanie registratúry obvodného úradu a jeho pracovísk

a o vyraďovanie registratúry územne príslušných právnych predchodcov (§ 18 až 20

zákona č. 395/2002 Z. z.),

4. umožňuje výkon štátneho odborného dozoru nad správou registratúry (§ 16 ods. 2

písm. h) zákona č. 395/2002 Z. z.),

5. odovzdáva archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho archívu (§ 22

zákona č. 395/2002 Z. z., § 15 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 628/2002 Z. z.),

6. zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného systému správy registratúry

obvodného úradu,

7. v spolupráci s ministerstvom zabezpečuje metodicko-kontrolné usmerňovanie správy

registratúry vykonávanej organizačnými útvarmi obvodného úradu a jeho pracoviskami,

8. zabezpečuje odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, označovaní, ochrane,

využívaní a vyraďovaní registratúry pochádzajúcej z činnosti obvodného úradu

a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov.

a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky podľa zákona

č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

11. poskytuje finančnú pomoc právnickým osobám a fyzickým osobám na úhradu výdavkov

súvisiacich s mimoriadnou udalosťou,

12. zodpovedá za vecné zúčtovanie poskytnutých dotácií a pomoci so štátnym rozpočtom

a predkladá ich ministerstvu,

13. podľa zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení

neskorších predpisov, zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej

republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov

v znení neskorších predpisov, zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov

samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon č. 303/2001 Z. z.“), zákona Slovenskej národnej rady

č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov,

zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších

predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe

vykonania referenda v znení neskorších predpisov poskytuje obciam finančné prostriedky

na prípravu, vykonanie a zabezpečenie volieb a referenda a zabezpečuje ich zúčtovanie,

14. zabezpečuje materiálno – technické prostriedky potrebné pre činnosť obvodnej volebnej

komisie a obvodnej komisie pre referendum počas prípravy a vykonania volieb

a referenda,

15. predkladá ministerstvu vyúčtovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov

spojených s voľbami a referendom;

 

LEGISLATÍVA

 Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

 Zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

 Zákon NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

 Zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu

 Zákon NR SR č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe

Zákon NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Zákon NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov

Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy