Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Matrika

MATRIKA

      Prístup k informáciám o legalizácii /apostile/ matričných dokladov do  zahraničia, zmene mena a priezviska a o osvedčovaní listín a podpisov na listinách je na informačnej tabuli Okresného úradu Trnava a na internetovej stránke Okresného úradu Trnava.

Miesto podania žiadostí:                 Okresný úrad Trnava

                                                         odbor VVS                                                                                                         

Spôsob vybavovania žiadostí:          osobne alebo poštou                                                                          

1. Overenie /legalizácia, apostilla/ matričných dokladov a do zahraničia: 

Právny predpis pre overenie matričných dokladov do zahraničia : 

zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov        

vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré  ustanovenia zákona NR SR o matrikách

zákon č. 213/2002 Z. z. Oznámenie MZV SR o prijatí Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín /Apostila/

Podmienky pre overenie matričných dokladov do zahraničia:

- doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov 

Doklady potrebné k overeniu matričných dokladov do zahraničia:

1.         1  krát dotazník k matričnému dokladu do zahraničia

            1  krát originál matričného dokladu /rodný list, sobášny list, úmrtný list/

            1  krát kópia matričného dokladu

2.         platný preukaz totožnosti - občiansky preukaz

    Za overenie matričného dokladu do zahraničia sa  vyberá správny  poplatok  podľa  položky 3  zák. č. 145/1995  Z. z. o správnych poplatkoch v znení   neskorších predpisov 

písm. b/ za odtlačok úradnej pečiatky

              za úradný podpis

5,00 €

5,00 €

písm. c/ podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín /apostilla/

10,00 €

 Poplatok sa vyberie až po vykonaní úkonu  

 2. Potvrdenie o pobyte občana SR pre použitie v cudzine 

Právny predpis:    

zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov

zákon č. 213/2002 Z. z. Oznámenie MZV SR o prijatí Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín /Apostila/

  Podmienky pre vydanie potvrdenia:

 -         potvrdenie sa vystaví na preukázanie trvalého pobytu pre použitie v  zahraničí         

 Doklady potrebné k overeniu potvrdenia alebo k vydaniu apostily na potvrdenie: 

1.      Žiadosť

2.      Potvrdenie o  trvalom pobyte z mestského alebo obecného úradu

3.      Platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz

 Za overenie potvrdenia /vydanie apostily/ do zahraničia sa  vyberá správny  poplatok  podľa  položky  3 zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení   neskorších predpisov 

písm. b/ za odtlačok úradnej pečiatky

              za úradný podpis

5,00 €

5,00 €

písm. c/ podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín /apostilla/

10,00 €

   

  Poplatok sa vyberie až po vykonaní úkonu.

 3. Zmena mena a priezviska

 Právny predpis o zmene mena a priezviska:                                                                        

zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 Podmienky na povolenie zmeny mena alebo priezviska:

 -       zmenu mena alebo priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa

 -       žiadosť  o zmenu mena alebo priezviska sa  podáva písomne s  požadovanými dokladmi podľa trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu žiadateľa na území SR na Okresnom úrade Trnava

 -       o žiadosti  o zmenu mena alebo priezviska  rozhoduje Okresný úrad Trnava

 Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku: Opravný prostriedok proti rozhodnutiu možno podať na Okresnom úrade Trnava v lehote v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.  Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

 Doklady potrebné k žiadosti o zmenu mena alebo zmenu priezviska: 

 1.         Žiadosť o zmenu mena alebo priezviska – musí byť písomná a musí obsahovať:

a/         meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a rodné číslo osoby, ktorej sa žiadosť týka, a dátum a miesto uzavretia manželstva, ak osoba je ženatý muž alebo vydatá žena

b/         miesto trvalého pobytu v SR alebo miesto obvyklého pobytu v cudzine osoby, ktorej sa žiadosť týka,

c/         meno alebo priezvisko, ktoré si osoba, ktorej sa žiadosť týka, zvolila,

d/         meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia manžela alebo maloletých, ak sa vzťahuje zmena priezviska aj na tieto osoby,

e/         údaj o štátnom občianstve osoby, ktorej sa žiadosť týka,

f/         odôvodnenie žiadosti (odporúča sa podrobné odôvodnenie).

 K žiadosti o zmenu mena alebo  zmenu priezviska sa priloží osvedčená kópia týchto dokladov:

 a/         rodný list osoby, ktorej sa žiadosť týka,

b/         sobášny list, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je ženatý muž alebo vydatá žena,

c/         právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je rozvedená,

d/         úmrtný list manžela alebo manželky, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je vdova alebo vdovec,

e/         občiansky preukaz osoby, ktorej sa žiadosť týka, ak ho má mať ( občianske preukazy sa overujú len u notára a nie formou čestného prehlásenia).

 Za maloletého podávajú žiadosť jeho rodičia (zákonní zástupcovia) ako spoločnú žiadosť. Ak je maloletý starší ako 15 rokov, k žiadosti musia priložiť jeho písomný súhlas so zmenou priezviska s jeho úradne osvedčeným podpisom (podpis maloletého sa osvedčuje u notára). V prípade, že o zmenu mena alebo priezviska maloletého žiada  iba jeden z rodičov, predloží k žiadosti:

 a/         písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahradzujúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo sa nedal získať,

b/         úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,

c/         právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

 V prípade, že žiadosť podáva iná osoba ako tá, ktorej sa žiadosť týka, žiadosť musí obsahovať aj meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu žiadateľa a jeho vzťah k osobe, ktorej sa žiadosť týka.

     Za  povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska sa  vyberá správny  poplatok podľa položky 19 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

písm. a/ zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska

3,00 €

písm. b/ zmena priezviska maloletých detí

33,00 €

písm. c/ zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch.

100,00 €

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.

 Poznámky

1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.

2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.

3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.

 Poplatok sa vyberie až po vykonaní úkonu.

4. Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

      Okresný úrad Trnava v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách .

      Osvedčovanie sa vykonáva na žiadosť v úradnej miestnosti okresného úradu.

 Právny predpis k vykonávaniu osvedčovania listín a podpisov na listinách:

 - zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

 Doklady potrebné k vykonávaniu osvedčovania  podpisov na listinách:

 občiansky preukaz, cestovný doklad, vojenský preukaz, námornícka knižka, alebo povolenie na pobyt pre cudzinca

 Sadzobník správnych poplatkov, týkajúci sa osvedčovania listín a  podpisov na listinách:

 Položka 2

Osvedčenie odpisu (fotokópie) za každú aj začatú stranu

v slovenskom jazyku

v českom jazyku

 

2,00 €

3,00 €

 Položka 3

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

2,00 €

 

Prístup k  informáciám z evidencií matrík je obmedzený v  zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.  o ochrane osobných údajov  v  informačných  systémoch  a  zákona  č.  71/1967  Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.