Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

Medzirezortné cvičenie NOVÝ HORIZONT 2019

Prednosta Okresného úradu a zamestnanci odboru krízového riadenia sa v dňoch 09. 09. 2019 – 13. 09. 2019 zúčastnili plánovaného spoločného medzirezortného cvičenia „NOVÝ HORIZONT 2019“, ktoré sa konalo vo Výcvikovom stredisku Lešť. Cvičenie bolo vykonané s podporou simulačných technológií. Primárnymi cvičiacimi boli Bezpečnostná rada kraja Košice, Bezpečnostná rada okresu  Sobrance (ďalej BRO Sobrance), ktorej predsedá prednosta Okresného úradu Sobrance, MVDr. Boleslav Lešo, PhD. Sekundárnymi cvičiacimi boli členovia BRO Sobrance - zástupcovia OR PZ SR Michalovce, HaZZ – HS Sobrance, OS SR – 22. mechanizovaný prápor Michalovce a sekretariát BRO Sobrance, ktorý bol zastúpený zamestnancami odboru krízového riadenia Okresného úradu Sobrance.

Hlavným cieľom cvičenia bolo precvičiť spoluprácu určených zložiek OS SR s riadiacimi prvkami rezortov MO SR, MV SR, MH SR a MZ SR a orgánmi štátnej správy a samosprávy v rámci civilno-vojenského rozhrania pri plnení úloh obrany SR v čase vojny a vojnového stavu, ako aj overiť schopnosť reakcie orgánov krízového riadenia štátu na úrovni kraja a okresu na požiadavky OS SR pri plnení úloh obrany SR v čase vojny a vojnového stavu a nastaviť procesy pri realizácii operačnej prípravy odovzdania územia okresu Sobrance ozbrojeným silám SR a procesy jeho navrátenia orgánom štátnej správy a samosprávy po skončení bojovej operácie.

Hlavnými výcvikovými úlohami tohto cvičenia boli:

  • činnosť BRO Sobrance v čase vojnového stavu a po vyhlásení vojny
  • plánovanie, zabezpečenie a vykonanie evakuácie obyvateľstva okresu Sobrance, zvierat a vecí z ohrozeného územia počas vojnového stavu a príprava územia pre jeho odovzdanie ozbrojeným silám SR,
  • odovzdanie územia ozbrojenými silami SR späť orgánom štátnej správy a samosprávy po podpísaní mierovej zmluvy,
  • plánovanie, zabezpečenie a návratu evakuovaného obyvateľstva, zvierat a vecí  späť do okresu Sobrance.

Cvičenie oficiálne otvoril náčelník štábu veliteľstva PZ OS SR plk. Alexander Kollárik. Okrem 73 účastníkov sa cvičenia zúčastnili aj pozorovatelia z MO SR, MV SR, SČK, Žilinskej univerzity, CaHP a ďalší. Títo počas cvičenia pozorovali a analyzovali postupy procesy a spoluprácu BRO Sobrance s BRK Košice a ďalšími zúčastnenými zložkami a rezortmi. V závere cvičenia prebehlo jeho stručné predbežné vyhodnotenie, kde bolo zdôraznené, že zadefinované výcvikové ciele boli cvičiacimi splnené v plnom rozsahu. Cvičenie NOVÝ HORIZONT 2019 slávnostne ukončil brigádny generál Ing. Karol Navrátil, ktorý sa zúčastneným cvičiacim a pozorovateľom poďakoval za účasť, nasadenie a spoluprácu. Zároveň vyslovil želanie, aby sa cvičenia tohto charakteru stali rutinou, nakoľko sa pri ich výstupe zjednocujú procesy a postupy jednotlivých rezortov a orgánov štátnej správy a samosprávy a tým sa zlepšuje ich pripravenosť v prípade vzniku krízových situácií.

86571_obr1
86571_obr1
86571_obr2
86571_obr2
86572_obr1
86572_obr1
86572_obr2
86572_obr2
86573_obr1
86573_obr1
86573_obr2
86573_obr2
86574_obr1
86574_obr1