Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. október 2020, štvrtok
 

Metodika

Metodika

 
8.10.2019

Profilové predmety na prijimacie skúšky na stred né školy pre školský rok 2020/2021 (PDF, 367 kB)


 

16.10.2018

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2019/2020 (PDF, 449 kB)


27.10.2016

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2017/2018 – dodatok (PDF, 271 kB)


19.10.2016

Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre konzervatóriá v Slovenskej republike (PDF, 210 kB)


5.10.2016

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2017/2018 (PDF, 669 kB)


 31.8.2016

DODATOK č. 1 k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá  (PDF, 151 kB)[pdf,715kb]  


20.4.2016

Usmernenie k tvorbe a zavádzaniu inovovaných školských vzdelávacích programov v základných školách (PDF, 732 kB)[pdf,715kb] 16.2.2016
Vydanie normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia s účinnosťou od 1. 9. 2016 - list MŠVVaŠ SR č. SR č. 2016-8204/6036:58-10E0 zo dňa 09. 02. 2016. (PDF, 639 kB) [pdf,492kb] 


20.1.2016
Vydanie normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia s účinnosťou od 1. 9. 2016 - list MŠVVaŠ SR č. 2016-8204/640:2-10E0 zo dňa 11. 01. 2016 [pdf,600kb] (PDF, 655 kB)


15.1.2016
Vyhodnotenie experimentálneho overovania v stredných odborných školách a konzervatóriách v Slovenskej republike v školskom roku 2014/2015 (PDF, 499 kB)[pdf,492kb]


13.11.2015 
Usmernenie k prijímaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením do základnej školy (PDF, 374 kB)[pdf,314kb]


14.1.2015

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2016/2017 (PDF, 266 kB)[pdf, 265kb]


13.10.2015

Odporúčanie MŠVVaŠ SR, sekcie regionálneho školstva, k zápisu detí do materskej školy č. 2015-19229/46392:1-10A0 zo dňa 06. 10. 2015 (PDF, 242 kB)  [pdf,144kb]


7.10.2015

Vydanie normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia s účinnosťou od 1. 9. 2016 - list MŠVVaŠ SR č. 2015-4436/49567:76-10E0 zo dňa 29. 09. 2015  (PDF, 144 kB)[pdf,144kb]

Objednávacie konanie učebníc pre školský rok 2016/2017 - list MŠVVaŠ SR č. 2015-4436/49567:76-10E0 zo dňa 29. 09. 2015   (PDF, 186 kB)[pdf,285kb]


22.5.2015

List ministra školstva č. 2015 -8341/22143:7-10A0 (PDF, 152 kB)[pdf, 151kB]

 Rozhodnutie ministra školstva o realizácii pilotnej fázy zavedenia Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách  do praxe materských škôl (PDF, 301 kB)[pdf, 301kB]


8.4.2015

List MŠVVaŠ SR č. 2015-9334/15341:1-10B0 Štátny vzdelávací program pre gymnáziá  (PDF, 129 kB)[pdf, 604kb]


12.3.2015
Vydanie normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia - list MŠVVaŠ SR č. 2015-4436/11520:35-10EO. (PDF, 153 kB)   [pdf, 150kB]   

3.3.2015
Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 2015-7395/9176:1-10B0 ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia (PDF, 529 kB)  [pdf, 187kB]


25.2.2015
Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 2015-5130/8164:3-10A0 pre základné školy o aplikácii ŠVP pre ZŠ (PDF, 290 kB). [pdf, 289kB]


19.2.2015

Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 2015-6047/4981:2-10A0 pre všetky ZŠ, SŠ a školské zariadenia týkajúce sa vypĺňania vysvedčení a ostatnej školskej dokumentácie v rubrike štátne občianstvo   (PDF, 299 kB)[pdf, 300kB]


20.1.2015
Usmernenie pre ZŠ o spôsobe odosielania a vyplňovania prihlášok na SŠ a T9 - 2015 (PDF, 92 kB)  [pdf, 350kB]


16.1.2015
Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 2015-4429/479:2-10B0 -  Usmernenie stredných škôl o spôsobe prevzatia výsledkov žiakov základných škôl z Testovania-9 2015 (PDF, 116 kB)  [pdf, 38kB]


6.10.2014
Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2015/2016. [pdf, 126kB]


18.7.2014
Oznámenie MŠVVaŠ SR o vydaní Dodatkov k štátnym vzdelávacím programom pre odborné vzdelávanie a prípravu a o vydaní Normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3795 K klientsky manažér pošty. (PDF, 509 kB)  [pdf, 38kB]


14.5.2014
Metodické usmernenie a vzory tlačív k výberovému konaniu na vymenovanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia:
Usmernenie k VK     (RTF, 18 kB)[pdf, 38kB]
Zápisnica z otvárania obálok     (RTF, 36 kB)[rtf, 30kB]
Pozvánka na výberové konanie  (RTF, 38 kB)[rtf,  30kB]
Výzva na delegovanie zástupcu do školskej rady (RTF, 51 kB)[rtf, 36 kB]
Prezenčné listiny (RTF, 49 kB)[rtf,  35kB]
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov   (RTF, 39 kB)[rtf, 33 kB]
Uznesenie (RTF, 59 kB)[rtf, 40 kB]
Zápisnica z výberového konania  (RTF, 67 kB)[rtf, 50 kB]
Oznámenie výsledku výberového konania (RTF, 56 kB)[rtf, 41 kB]
Návrh na vymenovanie riaditeľa školy (RTF, 36 kB)     [rtf,  29 kB]


18.11.2013
Vyjadrenie vo veci poskytovania informácii a vyžadovaniu súhlasu s poskytovaním odbornej intervencie rodičov detí (PDF, 1 MB) [pdf, 14 MB]


18.10.2013
Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2014/2015 (PDF, 280 kB)[pdf, 126kB]


29.4.2013
Schválenie metodiky účasti zamestnávateľov na ukon čovan í štúdia stredných  odborných škôl - oznámenie (PDF, 126 kB) [pdf, 126kB]
Vydanie normatívov materiálno-technického a priestorového vybavenia (PDF, 152 kB)[pdf, 152kB]


26.4.2013
Usmernenie - striedavá návšteva dvoch základných škôl  (PDF, 372 kB)[pdf, 372kB]


8.3.2013
Oznámenie o vydaní  štátnych vzdelávacích programov pre odborné vzdelávanie a prípravu platných od 01. 09. 2013. (PDF, 169 kB)  [pdf, 168kB]