Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2021, štvrtok
 

Metodika

Metodika

 
8.10.2019

Profilové predmety na prijimacie skúšky na stred né školy pre školský rok 2020/2021 (PDF, 367 kB)


 

16.10.2018

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2019/2020 (PDF, 449 kB)


27.10.2016

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2017/2018 – dodatok (PDF, 271 kB)


19.10.2016

Dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre konzervatóriá v Slovenskej republike (PDF, 210 kB)


5.10.2016

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2017/2018 (PDF, 669 kB)


 31.8.2016

DODATOK č. 1 k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá  (PDF, 151 kB)[pdf,715kb]  


20.4.2016

Usmernenie k tvorbe a zavádzaniu inovovaných školských vzdelávacích programov v základných školách (PDF, 732 kB)[pdf,715kb] 16.2.2016
Vydanie normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia s účinnosťou od 1. 9. 2016 - list MŠVVaŠ SR č. SR č. 2016-8204/6036:58-10E0 zo dňa 09. 02. 2016. (PDF, 639 kB) [pdf,492kb] 


20.1.2016
Vydanie normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia s účinnosťou od 1. 9. 2016 - list MŠVVaŠ SR č. 2016-8204/640:2-10E0 zo dňa 11. 01. 2016 [pdf,600kb] (PDF, 655 kB)


15.1.2016
Vyhodnotenie experimentálneho overovania v stredných odborných školách a konzervatóriách v Slovenskej republike v školskom roku 2014/2015 (PDF, 499 kB)[pdf,492kb]


13.11.2015 
Usmernenie k prijímaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením do základnej školy (PDF, 374 kB)[pdf,314kb]


14.1.2015

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2016/2017 (PDF, 266 kB)[pdf, 265kb]


13.10.2015

Odporúčanie MŠVVaŠ SR, sekcie regionálneho školstva, k zápisu detí do materskej školy č. 2015-19229/46392:1-10A0 zo dňa 06. 10. 2015 (PDF, 242 kB)  [pdf,144kb]


7.10.2015

Vydanie normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia s účinnosťou od 1. 9. 2016 - list MŠVVaŠ SR č. 2015-4436/49567:76-10E0 zo dňa 29. 09. 2015  (PDF, 144 kB)[pdf,144kb]

Objednávacie konanie učebníc pre školský rok 2016/2017 - list MŠVVaŠ SR č. 2015-4436/49567:76-10E0 zo dňa 29. 09. 2015   (PDF, 186 kB)[pdf,285kb]


22.5.2015

List ministra školstva č. 2015 -8341/22143:7-10A0 (PDF, 152 kB)[pdf, 151kB]

 Rozhodnutie ministra školstva o realizácii pilotnej fázy zavedenia Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách  do praxe materských škôl (PDF, 301 kB)[pdf, 301kB]


8.4.2015

List MŠVVaŠ SR č. 2015-9334/15341:1-10B0 Štátny vzdelávací program pre gymnáziá  (PDF, 129 kB)[pdf, 604kb]


12.3.2015
Vydanie normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia - list MŠVVaŠ SR č. 2015-4436/11520:35-10EO. (PDF, 153 kB)   [pdf, 150kB]   

3.3.2015
Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 2015-7395/9176:1-10B0 ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia (PDF, 529 kB)  [pdf, 187kB]


25.2.2015
Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 2015-5130/8164:3-10A0 pre základné školy o aplikácii ŠVP pre ZŠ (PDF, 290 kB). [pdf, 289kB]


19.2.2015

Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 2015-6047/4981:2-10A0 pre všetky ZŠ, SŠ a školské zariadenia týkajúce sa vypĺňania vysvedčení a ostatnej školskej dokumentácie v rubrike štátne občianstvo   (PDF, 299 kB)[pdf, 300kB]


20.1.2015
Usmernenie pre ZŠ o spôsobe odosielania a vyplňovania prihlášok na SŠ a T9 - 2015 (PDF, 92 kB)  [pdf, 350kB]


16.1.2015
Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 2015-4429/479:2-10B0 -  Usmernenie stredných škôl o spôsobe prevzatia výsledkov žiakov základných škôl z Testovania-9 2015 (PDF, 116 kB)  [pdf, 38kB]


6.10.2014
Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2015/2016. [pdf, 126kB]


18.7.2014
Oznámenie MŠVVaŠ SR o vydaní Dodatkov k štátnym vzdelávacím programom pre odborné vzdelávanie a prípravu a o vydaní Normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3795 K klientsky manažér pošty. (PDF, 509 kB)  [pdf, 38kB]


14.5.2014
Metodické usmernenie a vzory tlačív k výberovému konaniu na vymenovanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia:
Usmernenie k VK     (RTF, 18 kB)[pdf, 38kB]
Zápisnica z otvárania obálok     (RTF, 36 kB)[rtf, 30kB]
Pozvánka na výberové konanie  (RTF, 38 kB)[rtf,  30kB]
Výzva na delegovanie zástupcu do školskej rady (RTF, 51 kB)[rtf, 36 kB]
Prezenčné listiny (RTF, 49 kB)[rtf,  35kB]
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov   (RTF, 39 kB)[rtf, 33 kB]
Uznesenie (RTF, 59 kB)[rtf, 40 kB]
Zápisnica z výberového konania  (RTF, 67 kB)[rtf, 50 kB]
Oznámenie výsledku výberového konania (RTF, 56 kB)[rtf, 41 kB]
Návrh na vymenovanie riaditeľa školy (RTF, 36 kB)     [rtf,  29 kB]


18.11.2013
Vyjadrenie vo veci poskytovania informácii a vyžadovaniu súhlasu s poskytovaním odbornej intervencie rodičov detí (PDF, 1 MB) [pdf, 14 MB]


18.10.2013
Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2014/2015 (PDF, 280 kB)[pdf, 126kB]


29.4.2013
Schválenie metodiky účasti zamestnávateľov na ukon čovan í štúdia stredných  odborných škôl - oznámenie (PDF, 126 kB) [pdf, 126kB]
Vydanie normatívov materiálno-technického a priestorového vybavenia (PDF, 152 kB)[pdf, 152kB]


26.4.2013
Usmernenie - striedavá návšteva dvoch základných škôl  (PDF, 372 kB)[pdf, 372kB]


8.3.2013
Oznámenie o vydaní  štátnych vzdelávacích programov pre odborné vzdelávanie a prípravu platných od 01. 09. 2013. (PDF, 169 kB)  [pdf, 168kB]


 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)