Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. február 2020, pondelok
 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

 

1. Žiadosť o poskytnutie informácií možno podať:

 

- osobne, písomne alebo ústne v podateľni okresného úradu v čase úradných hodín

 

 

Pondelok:

8.00 hod. - 15.00 hod.

 

 

Utorok:

8.00 hod. - 15.00 hod.

 

 

Streda:

8.00 hod. - 17.00 hod.

 

 

Štvrtok:

8.00 hod. - 15.00 hod.

 

 

Piatok:

8.00 hod. - 14.00 hod.

 

- poštou na adresu:  

 

 

Okresný úrad Nové Zámky

 

 

Podzámska 25

 

 

940 01 Nové Zámky

 

- faxom na číslo:

 

 

035 / 691 31 48

 

- telefonicky na číslo:

 

 

035 / 691 31 00

 

- elektronickou poštou

 

 

info.nz@minv.sk

2. Zo žiadosti musí byť zrejmé:

 

- že žiadosť je určená Okresnému úradu Nové Zámky,

 

- údaje žiadateľa,

 

- obsah žiadosti,

 

- žiadateľom navrhnutý spôsob sprístupnenia informácie.

3. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti,

 

odbor, ktorému bola žiadosť pridelená bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote 10 pracovných dní neúplnú žiadosť doplnil. Zároveň poučí žiadateľa o tom, ako treba žiadosť doplniť.

 

4. Žiadosť je podaná dňom:

 

 

- keď bola doručená na okresný úrad písomne poštou, faxom, elektronickou poštou,

 

- keď bola oznámená ústne, telefonicky,

 

- keď bolo doručené postúpenie žiadosti.

 

Ak žiadateľ výslovne požiada o potvrdenie podanej žiadosti, podateľňa okresného úradu písomne potvrdí podanie žiadosti.