Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2020, štvrtok
 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku proti rozhodnutiam vydaným povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

 

Miesto

 • opravný prostriedok proti rozhodnutiu (odvolanie) povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie  možno podať na okresný úrad,  ktorý  rozhodnutie vydal,  alebo mal vydať, teda tomu subjektu, ktorému bola podaná samotná žiadosť,
 • z odvolania by malo byť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zrejmé 

  -        kto  podáva odvolanie,

  -        proti ktorému rozhodnutiu smeruje,

  -        zdôvodnenie prečo sa odvolanie podáva,

  -        návrh, ako má  odvolací orgán rozhodnut.

 

Spôsob            

 • písomne,
 • ústne do zápisnice,
 • telegraficky (faxom, elektronickou poštou) ktoré treba najneskôr do troch dní potvrdiť písomne, alebo ústne do zápisnice.

 

Lehota         

 • v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti,
 • pri nevydaní rozhodnutia sa za deň doručenia považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

 

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby

 

Ak žiadateľovi nebolo vyhovené v odvolacom konaní, môže do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní podať žalobu na príslušný súd. V žalobe možno žiadať iba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (súd sa nebude zaoberať podstatou veci  -  sprístupnením alebo nesprístupnením informácie). Súd môže napadnuté rozhodnutie zrušiť ako nezákonné a vrátiť vec žalovanému okresnému úradu,  alebo žalobu zamietne.

Súdne možno preskúmať iba rozhodnutie o odmietnutí žiadosti, pričom musia byť splnené tieto požiadavky:

 • rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť,
 • návrh môže podať len účastník konania,
 • návrh (žaloba) na preskúmanie musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, a aký konečný návrh robí.

Návrh sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní alebo od druhého dňa po márnom uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní, ak okresný úrad nerozhodol.

 

 

 

 

Voči rozhodnutiam vydaným správnym orgánom v správnom konaní možno okrem riadnych opravných prostriedkov podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) podať  mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú:

 • obnova konania,
 • preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
 • protest prokurátora.

 

Obnova konania

 • účastník sa môže sám a priamo domáhať obnovenia konania, ktoré bolo ukončené právoplatným rozhodnutím a len z dôvodov v zákone taxatívne určených,
 • miesto podania - podáva sa na správnom orgáne, ktorý rozhodol vo veci v poslednom stupni,
 • lehota -  tri mesiace odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia,
 • spôsob – podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.