Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

21. ročník Okresného kola Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany

Dňa 15.5.2015 sa uskutočnil 21. ročník Okresného kola Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktoré organizuje odbor krízového riadenia pod záštitou prednostu Okresného úradu Stará Ľubovňa.

Cieľom súťaže  bolo v nadväznosti na učivo „Ochrana života a zdravia“:

-        pripravovať žiakov na možné riziká vyplývajúce najmä z pôsobenia následkov živelných pohrôm, havárií, katastrof, a teroristických útokov,

-        overiť a precvičiť vedomosti získané učivom „Ochrana života a zdravia“ s dôrazom na civilnú ochranu, pohyb v prírode, poskytovanie prvej pomoci a hasenie malých požiarov,

-        vybudovať a upevniť návyk poskytnúť pomoc iným v prípade mimoriadnych udalostí,

-        motivovať žiakov k záujmovej činnosti, pozitívnej skladbe voľno časových aktivít, mimoškolskému vzdelávaniu,

-        obohatiť výchovno-vzdelávací proces o atraktívne prvky.

 

Do súťaže sa prihlásilo 10 súťažných družstiev, ktoré boli tvorené žiakmi 2. stupňa základných škôl okresu. Tieto družstvá medzi sebou súťažili v šiestich disciplínach :

1. Testy

2. Civilná ochrana

2.1. Použitie ochrannej masky   

2.2. Improvizované PIO

2.3. Evakuačná batožina

2.4. Rozoznávanie varovných signálov

3. Pohyb a pobyt v prírode

4. Zdravotnícka príprava

4.1. Ošetrenie úrazu

4.2. Volanie na tiesňovú linku 112

5. Hasenie malých požiarov

6. Streľba zo vzduchovej pušky

 

            Po sčítaní všetkých bodov boli vyhlásené výsledky a odovzdané ceny súťažiacim  družstvám. Víťazom Okresného kola Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany sa stala ZŠ s MŠ Malý Lipník (574 b.), na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Komenského St. Ľubovňa (570 b.) a na treťom mieste skončila ZŠ s MŠ Haligovce (553 b.). Prvé dve družstva postúpili na „Majstrovstvá Slovenskej republiky mladých záchranárov CO“, ktoré sa uskutočnia v mesiaci jún v Košiciach.

                                                Blahoželáme.

Fotky zo súťaže nájdete na našej facebookovej stránke .