Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2023, pondelok
 

Modranka

Zverejnenie Registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Modranka, lokalita Za železnicou (PDF, 244 kB)  Grafická časť RPS (PDF, 141 kB)

Verejná vyhláška:

Nariadenie konania o začatí Jednoduchých pozemkových úprav podľa § 7 ods.2 zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Modranka (PDF, 2 MB)

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor vykonal podľa §7 ods. 2 písm. c zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prieskum záujmu vlastníkov o vykonanie Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v navrhnutom obvode k.ú. Modranka, lokalita Za železnicou. Na základe vyhodnotenia zo dňa 23.10.2017 bol záujem vlastníkov o vykonanie JPÚ v v obvode k.ú. Modranka, lokalita Za železnicou Okresným úradom Trnava, pozemkovým a lesným odborom považovaný za preukázaný.

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o JPÚ v kat. území Modranka lokalita Za železnicou _prílohy sú k nahliadnutiu na tunajšom úrade. (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Modranka (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení jednoduchých popzemkových úprav v časti kat. územia Modranka č. OÚ-TT-PLO-2017/025197 zo dňa 30.11.2017 nadobudlo právoplatnosť 10.01.2018

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor v spolupráci s mestom Trnava zvoláva ustanovujúce Zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Modranka, lokalita Za železnicou, ktoré sa bude konať 27.02.2018 o 17 30 hod. v zasadačke mestského zastupiteľstva , Radnica, Hlavná 1, Trnava (PDF, 909 kB)

Rozhodnutie o ustanovení znalca podľa § 8d ods. 4 zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (PDF, 895 kB)

Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2018/002544 zo dňa 28.03.2018, ktorým tunajší úrad ustanovil znalca na vyhotovenie znaleckého posudku nadobudlo právoplatnosť 02.11.2018

Na základe rozhodnutia o ustanovení znalca č. OÚ-TT-PLO-2018/002544 zo dňa 28.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.11.2018 bol vyhotovený Znalecký posudok/odborné stanovisko/ č. 145/2018 zo dňa 19.11.2018 na základe ktorého bola stanovená jednotková hodnota pozemkov nachádzajúcich sa v obvode JPÚ k.ú. Modranka, lokalita Za železnicou nasledovne:
Jednotková hodnota pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme je 12,22 €/m2
Jednotková hodnota pozemkov nachádzajúcich sa v komerčno - podnikateľskej zóne je 24,44 €/m2        Mapa - hodnoty (PDF, 38 kB)

Schválenie Registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Modranka, lokalita Za železnicou (PDF, 688 kB)

Zverejnenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Modranka, lokalita Za železnicou:

Verejná vyhláška (PDF, 536 kB)                       VZFUÚ_ písomná časť (PDF, 2 MB)                     VZFUÚ_Grafická časť (PDF, 749 kB)

Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územie v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Modranka, lokalita Za železnicou:

Schválenie VZFUÚ (PDF, 741 kB)                     VZFUÚ_ písomná časť  (PDF, 2 MB)                    VZFUÚ_Grafická časť (PDF, 749 kB)

Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2019/000576 zo dňa 13.11., ktorým tunajší úrad schválil Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ Modranka, lokalita Za železnicou nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2019

Zverejnenie Zásad umiestnenia nových pozemkov Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Modranka lokalita Za železnicou:
Vyhláška (PDF, 445 kB)             ZUNP_Modranka (PDF, 42 kB)             JPU_Modranka_mapa_ZUNP_M5000 (PDF, 228 kB)

Okresný úrad Trnava , pozemkový a lesný odbor oznamuje účastníkom konania, že Zásady umiestnenia nových pozemkov Projektu JPÚ , ktoré boli zverejnené verejnou vyhláškou OÚ-TT-PLO-2020/0008000 zo 17.02.2020 nadobudli platnosť (PDF, 602 kB)

Zverejnenie Rozdeľovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Modranka, lokalita Za železnicou:
Verejná vyhláška (PDF, 335 kB)                RP_JPU_Modranka_M1000  (PDF, 545 kB)

Rozhodnutie o schválení Rozdeľovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Modranka, lokalita Za železnicou (PDF, 182 kB)

Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Modranka, lokalita Za železnicou (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2020/000800-305 zo dňa 29.9.2020, ktorým bol schválený Rozdeľovací plán projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Modranka, lokalita Za železnicou nadobudlo právoplatnosť dňa 03.11.2020.

Schválenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Modranka, lokalita Za železnicou (PDF, 357 kB)

Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2020/000800 zo dňa 17.12.2020, ktorým bolo schválené vykonanie Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Modranka, lokalita Za železnicou nadobudlo právoplatnosť dňa 05.01.2021.

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Modranka, lokalita Za železnicou bol dňa 02.03.2021 zapísaný do Katastra nehnuteľností.