Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. marec 2023, utorok
 

Monitorovanie a hodnotenie

 Projektový tím MaH počas celej implementácie projektu realizuje zber administratívnych dát od ministerstiev a ostatných orgánov štátnej a verejnej správy. Dáta sú systematizované a spracovávané do takého formátu, ktorý umožní pravidelné reportovanie politík prispievajúcich k inklúzii MRK, tak na úrovni záväzkov voči EÚ, ako aj na národnej úrovni - pre potreby MV SR/ÚSVRK, rezortov vlády SR.

 

Monitorovanie plnenia "Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020"

Monitorovanie plnenia Stratégie a jej akčných plánov prebieha formou výročnej monitorovacej správy, ktorú vypracúva analytická jednotka národného projektu Monitorovanie a hodnotenie. Monitorovacia správa obsahuje popis kľúčových informácií o systéme monitorovania Stratégie a taktiež tabuľkový prehľad opatrení a aktivít vyplývajúcich zo Stratégie s komplexnou informáciou o ich plnení za predmetný rok. Dáta, ktoré sú podkladom pre každoročné monitorovacie správy pochádzajú od jednotlivých zodpovedných rezortov a ich partnerských subjektov.

Monitorovacie správy plnenia Stratégie :

Monitorovacia správa (PDF, 490 kB) (tabuľka monitorovacej správy) (PDF, 1 MB) za rok 2019

Monitorovacia správa (PDF, 342 kB) (tabuľka monitorovacej správy) (PDF, 2 MB) za rok 2018.

Monitorovacia správa (PDF, 353 kB) (tabuľka monitorovacej správy) (PDF, 1 MB) za rok 2017.

Monitorovacia správa (PDF, 220 kB) (tabuľka monitorovacej správy) (PDF, 467 kB) za rok 2016.

 

Vyhodnotenie indikátorov "Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020" 

Povinnosť sledovať a vyhodnotiť indikátory Stratégie vyplýva aj z bodu C.6. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1 z 11. januára 2012 v znení bodu  D.4. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 87  z 22. februára 2017, ktorý ukladá Splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity vyhodnotiť Stratégiu v termíne do 30. júna 2019 a do 30. júna 2021.

Proces hodnotenia Stratégie prostredníctvom pravidelného sledovania vybraných indikátorov Stratégie vychádza z metodického dokumentu Monitorovanie a hodnotenie stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, prijatého Opatrením splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity č. 3/2015, ktorý zavádza jednotný proces, zásady a postupy monitorovania a hodnotenia Stratégie.

Zverejnené tabuľky ponúkajú vyhodnotenie indikátorov globálnych a čiastkových cieľov akčných plánov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (ďalej len „Stratégie“) za roky 2016-2018 (PDF, 602 kB)a za roky 2019-2020 (PDF, 466 kB).

Okrem špecificky etnických indikátorov, ktoré uvádzajú dáta na úrovni jednej z troch cieľových skupín Stratégie (Rómovia ako národnostná menšina, rómske komunity a marginalizované rómske komunity - MRK) obsahujú tabuľky aj proxy indikátory, kde sa namiesto etnickej kategórie využíva ako zástupný predmet indikátora celok, v ktorom sa predpokladá väčší výskyt príslušníkov niektorej cieľovej skupiny Stratégie. Takéto indikátory je možné vytvoriť na báze životnej situácie, napr. deti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP), poberatelia príspevku v hmotnej núdzi, atď. alebo geografického rozčlenenia, čiže okresy s vyšším podielom zastúpenia MRK.  V našom prípade vykazujeme dáta za tzv. vybrané okresy, medzi ktoré radíme 15 okresov s najvyšším zastúpením MRK (Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Gelnica, Rožňava, Vranov nad Topľou, Spišská Nová Ves, Košice – okolie, Sabinov, Levoča, Lučenec, Michalovce, Trebišov, Stará Ľubovňa, Bardejov). V týchto vybraných okresoch, v ktorých spolu žije približne 22 % populácie Slovenska, žije zároveň podľa dát z Atlasu rómskych komunít 2019 približne 63 % rómskej populácie žijúcej v osídleniach (61% odhadovanej rómskej populácie v obciach Atlasu).

V tabuľkách sú obsiahnuté len tie indikátory globálnych a čiastkových cieľov Stratégie, pre ktoré existujú dáta aspoň za jeden rok. Vo všeobecnosti platí, že ako baseline - východiskovú hodnotu, uvádzame dáta za rok 2016, (resp. hodnoty k
31.12.2016) alebo 2019 (resp. hodnoty k 31.12.2019). V prípade, ak tieto hodnoty nie sú k dispozícii, pracujeme s najbližšie dostupnými hodnotami z predchádzajúcich rokov. Dáta, ktorých hodnoty za posledný rok vyhodnotenia v súčasnosti ešte nie sú k dispozícii z dôvodu dlhšieho procesu administratívneho spracovania, budú priebežne dopĺňané. Podkladové dáta pochádzajú z databáz jednotlivých rezortov či inštitúcií, zo štatistických zisťovaní a z ďalších materiálov, napríklad z Atlasu rómskych komunít či zisťovania EU SILC_MRK, EU MIDIS a iných. 

Monitorovanie plnenia "Odporúčanie Rady Európskej Únie o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch"

Na základe Odporúčania Rady vznikla členským štátom EÚ povinnosť prvýkrát, k januáru 2016, a následne každoročne odpočtovať v súlade s odporúčaniami prijaté opatrenia a poskytnúť Európskej komisii informácie ohľadom progresu dosiahnutého v rámci implementácie ich vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov. Odpočet prebieha za priamej participácie rezortov zodpovedných za implementáciu príslušných politík, ktoré sami zadávajú dostupné údaje v anglickom jazyku do pripraveného on-line formulára. Odpočet sa zameriava na konkrétne opatrenia štátnych alebo verejných inštitúcií v oblasti inklúzie Rómov na území SR, ktorých implementácia zasahuje do odpočtovaného roku, s dôrazom na napĺňanie Odporúčania Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov. Predmetné odporúčanie rady je dostupné na tomto linku https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H1224(01)&from=en.

 

Externé hodnotenie implementácie Stratégie

Cieľom realizácie Externého hodnotenia je prispieť k zabezpečeniu komplexného monitorovania a hodnotenia inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu plynúceho z aktivít NP MaH. Zistenia plynúce z Externého hodnotenia prispejú k efektívnemu nastavovaniu verejných politík v oblasti začleňovania Rómov, ako aj k  dodržiavaniu princípov desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie plynúcich zo Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 tým, že hodnotia jednotlivé nástroje sociálnej intervencie a prispievajú k poznatkom o prípadnej deformite aplikačnej praxe.

Napĺňanie cieľov Stratégie bolo sledované aj cez tvorbu a implementáciu dokumentov „Aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2016-2018“ pre oblasti D.2.1 Oblasť vzdelávania, D.2.2 Oblasť zamestnanosti, D.2.3 Oblasť zdravia, D.2.4 Oblasť bývania a nový akčný plán pre oblasť D.2.5 Oblasť finančného začlenenia a cez „Akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2017-2020“ pre oblasti: D.2.6 Oblasť nediskriminácie a D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti – iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie.

Zber podkladových dát pre potreby prvého Externého hodnotenia prebiehal v mesiacoch jún – november 2019. Súčasťou Externého hodnotenia sú aj rozhovory s osobami zapojenými do vytvárania a implementácie Stratégie, ako aj s inými relevantnými aktérmi. Každá správa z externého hodnotenia obsahuje evaluáciu relevancie, účinnosti, dopadov a udržateľnosti Stratégie celkovo, ako aj evaluáciu relevancie, účinnosti, dopadov a udržateľnosti jednotlivých tematických oblastí Akčných plánov Stratégie.

Realizácia Externého hodnotenia implementácie Stratégie Slovenskej republiky pre začleňovanie Rómov do roku 2020 pre NP MaH sa uskutočňuje v rokoch 2019 a 2021. Naším partnerom pre realizáciu Externého hodnotenia je Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied. Každá zo siedmych oblastí hodnotenia Stratégie je zastúpená odborným garantom či garantkou, ktorí sú zodpovední aj za zber a vyhodnotenie dát. Pri realizácii Externého hodnotenia v roku 2019 zodpovedali za oblasť vzdelávania prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD., za oblasť zamestnanosti PhDr. Jaroslav Skupnik, PhD., za oblasť zdravia Mgr. Andrej Belák, PhD., za oblasť bývania PhDr. Tomáš Kobes, PhD., za oblasť finančného začlenenia doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD., za oblasť nediskriminácie doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. a za hodnotenie oblasti prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti bol zodpovedný Gabriel Weibl, PhD.

Správa z externého hodnotenia bude naším partnerom vypracovaná 2 krát v priebehu realizácie NP MaH (prvé externé hodnotenie do 31.12.2019 a druhé externé hodnotenie do 30.06.2021).

Externé hodnotenie implementácie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (PDF, 2 MB), (PDF, 2 MB) sa viaže k Akčným plánom Stratégie pre roky 2016-2018. Externé hodnotenie implementácie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, ktoré sa viaže k Akčným plánom Stratégie pre roky 2019-2020 – bude zverejnené v júni 2021