Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. január 2023, pondelok
 

Môžem pracovať v SBS v SR na základe licencie Security Industry Authority Veľkej Británie?

13. 05. 2008

Podľa § 48 ods. 1 písm. f) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) fyzickú ochranu alebo pátranie v rámci činnosti bezpečnostnej služby môže vykonávať len osoba, ktorá je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 20, teda preukazu typu S alebo typu P.
Podľa § 21 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti odborná spôsobilosť alebo jej časť získaná v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii sa uzná ako odborná spôsobilosť získaná podľa tohto zákona, ak žiadateľ doloží doklady o získaní odbornej spôsobilosti zodpovedajúce dokladom podľa tohto zákona a ich preklad do štátneho jazyka vyhotovený prekladateľom alebo tlmočníkom podľa osobitného predpisu.
Podľa § 21 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti ak sa porovnaním dokladov predložených podľa odseku 1 preukáže rozdiel v odbornej spôsobilosti vyžadovanej podľa tohto zákona a odbornej spôsobilosti, ktorú má osoba, umožní sa osobe získať odbornú spôsobilosť alebo jej časť podľa § 17 až 20. O neuznaní odbornej spôsobilosti alebo jej časti získanej v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii vydá ministerstvo rozhodnutie.
Z uvedenej dikcie zákona o súkromnej bezpečnosti jednoznačne vyplýva, že posúdenie a uznanie odbornej spôsobilosti získanej vo Veľkej Británii je možné len v zmysle postupu upraveného v § 21 zákona o súkromnej bezpečnosti. Bez uznania odbornej spôsobilosti nie je možné vykonávať fyzickú ochranu alebo pátranie v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti len na základe licencie na prácu v strážnej službe vydanej „Security Industry Authority“ vo Veľkej Británii.
V zmysle § 21 ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti orgánom na uznávanie odbornej spôsobilosti získanej v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii je Ministrestvo vnútra Slovenskej republiky.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Prezident PZ

Štefan HamranŠTEFAN HAMRAN, prezident PZ
»viac informácií

Fotogalérie