Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Náplň činnosti OKR

Náplň činnosti odboru  |  Informácie a formuláre  |  Úradná tabuľa odboru

V súlade s Operatívnym pokynom pre Okresné úrady  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 20. decembra 2019, číslo SVS-OMSZV-2019/028821 a smernicou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu, odbor krízového riadenia zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu, najmä:

a) na úseku civilnej ochrany obyvateľstva

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov
1. vypracúva analýzu možného vzniku mimoriadnej udalosti vo svojom územnom obvode,
2. vypracúva a aktualizuje plán ochrany obyvateľstva v súčinnosti s právnickými osobami
a fyzickými osobami a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom im ukladá úlohy,
3. riadi a organizuje prípravu na civilnú ochranu,
4. vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany,
5. riadi po odbornej stránke a kontroluje plnenie povinností právnických osôb, fyzických
osôb a obcí v civilnej ochrane,
6. v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním organizuje
a vykonáva preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane,
7. rozhoduje o povinnosti vytvárať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany
pre potreby územia,
8. riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy,
právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov alebo obcí,
9. plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu, ak nepatrí do pôsobnosti právnických
osôb, fyzických osôb – podnikateľov alebo obcí, a rozhoduje o povinnosti obcí umiestniť
evakuovaných,
10. predkladá návrh skladby, rozsahu a určenia výdavkov na civilnú ochranu z prostriedkov
štátneho rozpočtu na schválenie ministerstvu,
11. riadi a kontroluje hospodárenie s materiálom civilnej ochrany, zabezpečuje vybavenie
jednotiek civilnej ochrany vytvorených pre potreby územia materiálom civilnej ochrany,
zabezpečuje údržbu, ošetrovanie a skladovanie materiálu civilnej ochrany,
12. odsúhlasuje po vecnej stránke faktúru obce na refundáciu odmeny skladníka materiálu
civilnej ochrany pre obyvateľov obce,
13. uplatňuje stavebnotechnické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek civilnej
ochrany,
14. rozhoduje o umiestnení technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany
na nehnuteľnostiach právnických osôb a fyzických osôb a na základe ich žiadosti
pripravuje podklady na poskytnutie jednorazovej peňažnej náhrady za obmedzenie
vlastníckeho práva podľa tohto zákona, ktorá zodpovedá rozsahu tohto obmedzenia;
jednorazovú peňažnú náhradu možno uplatniť najneskôr do jedného roka po umiestnení
technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany na ich nehnuteľnosti,
15. určuje právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom rozsah dokumentácie
plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti okrem podnikateľov,
ktorí spracúvajú dokumentáciu podľa osobitného predpisu,
16. analyzuje a vyhodnocuje opatrenia vykonávané na riešenie mimoriadnej udalosti, škody
spôsobené mimoriadnou udalosťou a náklady vynaložené na vykonanie záchranných
prác,

17. informuje obyvateľstvo a verejnosť o zdroji ohrozenia v rozsahu mimoriadnej udalosti
a následkov, o úlohách a opatreniach po vzniku mimoriadnej udalosti; zabezpečuje
aktualizáciu informácií,
18. je dotknutým orgánom pri prerokúvaní územných plánov obcí a zón, v územnom konaní,
stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenia civilnej ochrany,
19. zabezpečuje najmenej raz za tri roky precvičenie, prehodnotenie a podľa potreby aj
zmenu alebo doplnenie plánu ochrany obyvateľstva zahŕňajúceho možné závažné
priemyselné havárie v podniku kategórie B podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 91/2016 Z. z. (ďalej len „zákon č. 128/2015 Z. z.“),
20. riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy, vyhlasuje a odvoláva
mimoriadnu situáciu vo svojom územnom obvode; ak rozsah mimoriadnej udalosti
presahuje územný obvod okresného úradu, neodkladne oznamuje a navrhuje vyhlásenie
mimoriadnej situácie okresnému úradu v sídle kraja. O vyhlásení mimoriadnej situácie
neodkladne informuje štátne orgány, samosprávny kraj, obce, Policajný zbor, Hasičský
a záchranný zbor a Ozbrojené sily Slovenskej republiky,
21. spolupracuje pri obstarávaní územného plánu s jeho obstarávateľmi pri určovaní rozsahu
povinnej výstavby zariadení civilnej ochrany,
22. riadi, koordinuje a kontroluje vykonávanie úloh a opatrení civilnej ochrany,
23. ukladá po vyhlásení mimoriadnej situácie písomným príkazom právnickej osobe,
fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť vecné plnenie
na zvládnutie úloh pri mimoriadnej udalosti,
24. na základe požiadavky obce spolupracuje s obcou pri posúdení rozsahu poškodenia
obydlia v súvislosti so žiadosťou o jednorazovú finančnú výpomoc, vypracúva zoznam
týchto žiadostí a predkladá ho so svojím stanoviskom ministerstvu,
25. vypracúva zoznam žiadostí na poskytnutie náhrady škody spôsobenej fyzickou osobou
pri plnení úloh civilnej ochrany alebo v priamej súvislosti s ňou, ktorý predkladá so
svojím stanoviskom ministerstvu,
26. vykonáva štátnu správu a koná pri porušení povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby – podnikateľa na úseku civilnej ochrany v priestupkovom konaní a v správnom
konaní ukladaním pokút; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
27. sumarizuje požiadavky obcí na úhradu nákladov vynaložených na vykonanie
záchranných prác pri mimoriadnej udalosti a predkladá ich verifikačnej komisii
okresného úradu,
28. zabezpečuje vypracovanie žiadosti o materiálnu humanitárnu pomoc a predkladá ho so
svojím stanoviskom ministerstvu v prípadoch, ak nemôže splniť žiadosť mesta alebo
obce, kde vznikla mimoriadna udalosť a bola vyhlásená mimoriadna situácia, alebo ak
mu nemôže byť poskytnutá pomoc z ostatných území v rámci ich územnej pôsobnosti,
Podľa zákona č. 128/2015 Z. z.
1. vyjadruje sa k bezpečnostnej správe alebo k jej aktualizácii,
2. vykonáva štátny dozor na úseku prevencie závažných priemyselných havárií v podnikoch
pri zabezpečovaní a plnení úloh civilnej ochrany,
3. poskytuje informácie z vyšetrovania závažných priemyselných havárií,
4. určuje prevádzkovateľovi podniku kategórie B rozsah podkladov do plánu ochrany
obyvateľstva,
5. spolupracuje s prevádzkovateľom podniku kategórie B pri vypracúvaní plánu ochrany
obyvateľstva v záujme jeho previazanosti s vnútorným havarijným plánom,
6. spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo životného prostredia“) pri spracúvaní plánu kontrol podnikov a so
Slovenskou inšpekciou životného prostredia pri spracúvaní plánu bežných kontrol;
Podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. spolupracuje (ak je dotknutý havarijným plánovaním) pri vypracúvaní havarijných
plánov v rámci svojej pôsobnosti a poskytuje príslušným subjektom potrebné podklady,
2. povinne sa zúčastňuje v rozsahu a spôsobom určeným plánom ochrany obyvateľstva
alebo havarijným dopravným poriadkom na precvičovaní a uskutočňovaní ochranných
opatrení a v určenom rozsahu aj na likvidácii následkov nehôd alebo havárií jadrových
zariadení alebo nehôd alebo havárií pri preprave rádioaktívnych materiálov,
3. poskytuje Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky údaje potrebné na zabezpečenie
havarijnej pripravenosti, na prípravu a realizáciu cvičení, hodnotenie nehôd alebo havárií
na jadrových zariadeniach a pri preprave rádioaktívnych materiálov a na prognózu ich
vývoja,
Podľa zákona č. 544/2002 Z. z.
1. vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom,
2. podieľa sa na vypracúvaní plánu kontrolnej činnosti okresného úradu zameranej na
dodržiavanie povinností ustanovených zákonom,
3. podieľa sa na kontrolách dodržiavania povinností ustanovených zákonom, ktoré sa
uskutočňujú na základe plánu kontrolnej činnosti okresného úradu, na základe vlastnej
kontrolnej činnosti, podnetov od odboru živnostenského podnikania, Horskej záchrannej
služby, Asociácie horských vodcov a občanov a prerokúva priestupky podľa § 13 zákona
č. 544/2002 Z. z.,
4. rozhoduje o priestupkoch podľa § 13 zákona č. 544/2002 Z. z. a o uložení pokuty;
uložené pokuty zadáva do informačného systému prerokúva priestupky,
5. rozhoduje o iných správnych deliktoch podľa § 14 zákona č. 544/2002 Z. z. a o uložení
pokuty právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi; uložené pokuty zadáva do
informačného systému;
Podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 7/2010 Z. z.“)
1. zabezpečuje hlásnu povodňovú službu a varovanie obyvateľstva,
2. organizuje školenia o vykonávaní hlásnej povodňovej služby a varovaní obyvateľstva
a odborné školenie o povodňových záchranných prácach pre zamestnancov obcí
a ďalších právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov zapojených do výkonu
ochrany pred povodňami,
3. spracúva povodňový plán záchranných prác okresu a schvaľuje povodňové plány
záchranných prác obcí,
4. vyhodnocuje vykonávanie povodňových záchranných prác obcami a verifikuje obcami
vynaložené výdavky na vykonávanie povodňových záchranných prác,

b) na úseku riadenia štátu v krízových situáciách

Podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
1. plní úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady okresu podľa rokovacieho poriadku
bezpečnostnej rady okresu schváleného bezpečnostnou radou kraja,
2. plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti
bezpečnostnej rady okresu,
3. plní úlohy spojené s vypracovaním podkladových materiálov pre rozhodovaciu a riadiacu
činnosť bezpečnostnej rady okresu na zachovanie bezpečnosti územného obvodu
a návrhov na predchádzanie krízovým situáciám v územnom obvode v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi,
4. vypracúva návrh plánu práce bezpečnostnej rady okresu na kalendárny rok a predkladá
ho bezpečnostnej rade kraja,
5. podieľa sa na príprave rokovaní bezpečnostnej rady okresu a zabezpečuje vypracovanie
zápisu z rokovania bezpečnostnej rady okresu, ako aj uznesení z jej rokovania a ich
intimáciu všetkým členom bezpečnostnej rady okresu a dotknutým subjektom okresu,
6. pripravuje návrhy na vyhodnotenie stavu plnenia uznesení bezpečnostnej rady okresu
a bezpečnostnej rady kraja a úloh vyplývajúcich z plánu práce bezpečnostnej rady okresu
na kalendárny rok a predkladá správu o ich plnení na rokovanie bezpečnostnej rady
okresu,
7. dodržiava zásady ochrany utajovaných skutočností,
8. vypracúva návrhy informácií o činnosti bezpečnostnej rady okresu pre verejnosť, ako
i o opatreniach prijatých bezpečnostnou radou okresu na zabezpečenie bezpečnosti
obyvateľov okresu,
9. vedie prehľad o plnení úloh, vyplývajúcich z uznesení bezpečnostnej rady kraja, vlády
Slovenskej republiky a Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti
štátu,
10. pripravuje návrh programu rokovania bezpečnostnej rady okresu,
Podľa zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
1. plní úlohy sekretariátu krízového štábu okresného úradu, podieľa sa na príprave
materiálov na ich rokovania a vedie ich dokumentáciu,
2. koordinuje činnosť obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení a činnosť
podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní,
3. vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií,
4. plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým
štábom, okresným úradom v sídle kraja pri príprave na riešenie krízových situácií a pri
ich riešení,
5. uskutočňuje civilné núdzové plánovanie,
6. kontroluje civilné núdzové plánovanie obcí,
7. spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich
riešení,
8. organizuje odbornú prípravu krízových štábov obcí pri príprave na krízové situácie,
9. plní úlohy civilnej ochrany pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení,
10. rozhoduje o správnych deliktoch podľa § 14 zákona 387/2002 Z. z. o riadení štátu
v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
a o uložení pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

c) na úseku obrany štátu
Podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov
1. koordinuje činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu,
2. prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu obciam, právnickým osobám,
fyzickým osobám oprávneným na podnikanie alebo fyzickým osobám a v spolupráci
s odborom obrany štátu okresného úradu v sídle kraja kontroluje plnenie týchto úloh,
3. podieľa sa na nácvikoch plánovaných činností mobilizácie ozbrojených síl
a mobilizačných cvičeniach,
4. spolupracuje s odborom obrany štátu okresného úradu v sídle kraja pri vedení evidencie
právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým
môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie
príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“),
ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy
hospodárskej mobilizácie,
5. spolupracuje s odborom obrany štátu okresného úradu v sídle kraja pri vedení jeho
evidencie, určovaní a kontrole vhodnosti a technickej spôsobilosti nehnuteľností a
vecných prostriedkov potrebných v čase vojny alebo vojnového stavu,
6. vedie na základe podkladov odboru obrany štátu okresného úradu v sídle kraja a obcí vo
svojom územnom obvode evidenciu fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo
vojnového stavu uložená pracovná povinnosť,
7. ukladá na návrh odboru obrany štátu okresného úradu v sídle kraja alebo na návrh obce vo
svojom územnom obvode v čase vojny alebo vojnového stavu pracovnú povinnosť
fyzickým osobám,
8. rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej
žiadosti alebo na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby
oprávnenej na podnikanie, s ktorou je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom
pracovnom vzťahu, alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu,
9. ukladá na návrh odboru obrany štátu okresného úradu v sídle kraja v čase vojny alebo
vojnového stavu právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie
a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl,
ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy
hospodárskej mobilizácie,
10. ukladá na návrh odboru obrany štátu okresného úradu v sídle kraja v čase vojny alebo
vojnového stavu právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie
a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť vecné prostriedky na plnenie úloh obrany štátu
tak, aby nedošlo k ohrozeniu zásobovania základnými potravinami, vodou, energiami,
zdravotníckym zabezpečením a k ohrozeniu základnej veterinárnej ochrany územia,
11. ukladá v čase vojny alebo vojnového stavu fyzickej osobe, ktorá je v pracovnoprávnom
vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu,
povinnosť
11.1.zotrvať v tomto vzťahu, ak jej zamestnávateľ plní úlohy hospodárskej mobilizácie
a fyzické osoby sú určené na plnenie týchto úloh,
11.2.vykonávať aj iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, alebo u iného
zamestnávateľa,
12. oznamuje obciam právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické
osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť
poskytnúť vecné prostriedky, povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených
síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy
hospodárskej mobilizácie, alebo pracovná povinnosť,
13. podieľa sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu podľa § 26 zákona,
14. prejednáva podľa § 32 a 33 zákona v prvom stupni správne delikty, ukladá právnickej
osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokuty za správne delikty; uložené
pokuty zadáva do informačného systému.
Podľa zákona č. 570/2005 Z. z.
1. zabezpečuje priestory na vykonanie odvodu podľa požiadavky odboru obrany štátu
okresného úradu v sídle kraja a podklady na úhradu nákladov súvisiacich s poskytnutím
priestorov a ich prevádzkou,
2. spracováva pre odbor obrany štátu okresného úradu v sídle kraja menný zoznam občanov
oslobodených od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby, ktorí sú
zamestnancami okresného úradu,
3. spracováva pre odbor obrany štátu okresného úradu v sídle kraja údaje (meno
a priezvisko) prednostu okresného úradu, primátorov miest, starostov obcí a mestských
častí dislokovaných vo svojom územnom obvode, ktorí sú oslobodení od výkonu
mimoriadnej služby.


d) na úseku hospodárskej mobilizácie
Podľa zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení
zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 179/2011 Z. z. “)
1. vedie evidenciu určených údajov prostredníctvom špecifického aplikačného programu
jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,
2. rozhoduje o povinnosti obce zriadiť výdajňu odberných oprávnení a vykonáva ich
kontrolu,
3. riadi, koordinuje a kontroluje činnosť obcí pri vykonávaní opatrení hospodárskej
mobilizácie,
4. rozhoduje o priestupkoch a správnych deliktoch podľa § 31 a § 32 zákona
č. 179/2011 Z. z. a o uložení pokuty právnickej osobe, fyzickej osobe podnikateľovi
a fyzickej osobe; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
5. uplatňuje na okresnom úrade v sídle kraja požiadavky obcí nachádzajúcich sa
v územnom obvode okresného úradu na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej
mobilizácie,
6. informuje okresný úrad v sídle kraja na jeho žiadosť, ak informácie nie sú dostupné
prostredníctvom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému
hospodárskej mobilizácie,
7. spracúva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej
mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému
hospodárskej mobilizácie a spolupracuje pritom s obcami, Sociálnou poisťovňou, úradmi
práce sociálnych vecí a rodiny, ostatnými miestnymi orgánmi štátnej správy a subjektmi
hospodárskej mobilizácie vo svojom územnom obvode,
8. v období krízovej situácie dáva podnet okresnému úradu v sídle kraja na nariadenie
vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
9. po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na území okresu vyžaduje
od Sociálnej poisťovne poskytnutie údajov z evidencie poistencov alebo od úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny poskytnutie údajov o uchádzačoch o zamestnanie z evidencie
uchádzačov o zamestnanie podľa profesie na účel možnosti uloženia pracovnej
povinnosti,
10. rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej
žiadosti,
11. organizuje distribúciu odberných oprávnení obciam po nariadení mimoriadnych
regulačných opatrení,
12. informuje okresný úrad v sídle kraja o skutočnostiach podľa § 16 ods. 3 písm. g) zákona
č. 179/2011 Z. z.,
13. na základe požiadavky určeného subjektu zabezpečuje doplnenie ľudských zdrojov
a vecných prostriedkov na účel plnenia konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie,
ktoré vykonáva určený subjekt na základe rozhodnutia alebo príkazu; doplnenie
ľudských zdrojov zabezpečuje v spolupráci s obcami,
Podľa zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona
č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. podieľa sa na tvorbe pohotovostných zásob v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej
správy v súlade s krízovým plánom Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej
republiky,
2. uplatňuje požiadavky na poskytnutie pohotovostných zásob na Správe štátnych
hmotných rezerv Slovenskej republiky a bezodkladne o tom informuje okresný úrad
v sídle kraja; žiadosť okresného úradu na poskytnutie pohotovostných zásob je sumár
požiadaviek obcí v územnom obvode okresného úradu a požiadaviek okresného úradu;

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Napln_cinnosti_odboru_KR (483,8 kB) pdf