Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Náplň činnosti OKR

Náplň činnosti odboru  |  Informácie a formuláre  |  Úradná tabuľa odboru

podla Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dna 13. septembra 2013
císlo SVS-OMSZV1-2013/022320, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej
organizácii okresného úradu [Vestník Ministerstva vnútra SR c. 142/2013 -Ciastka 75]
odbor krízového riadenia zabezpecuje výkon štátnej správy na úseku civilnej
ochrany obyvatelstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo casu vojny a
vojnového stavu, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu, najmä:
a) na úseku civilnej ochrany obyvatelstva a riadenia štátu v krízových
situáciách mimo casu vojny a vojnového stavu
Podla zákona Národnej rady Slovenskej republiky c. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatelstva v znení neskorších predpisov:
1. vypracúva analýzu možného vzniku mimoriadnej udalosti vo svojom územnom
obvode,
2. vypracúva plán ochrany obyvatelstva v súcinnosti s právnickými osobami a
fyzickými osobami a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom im ukladá úlohy,
3. riadi a organizuje prípravu na civilnú ochranu,
4. vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany,
5. riadi po odbornej stránke a kontroluje plnenie povinností právnických osôb,
fyzických osôb a obcí v civilnej ochrane,
6. v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním organizuje a
vykonáva preventívno-výchovnú a propagacnú cinnost v civilnej ochrane,
7. rozhoduje o povinnosti vytvárat jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej
ochrany pre potreby územia,
8. riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy,
právnických osôb, fyzických osôb - podnikatelov alebo obcí; prednosta okresného
úradu je oprávnený ukladat úlohy a vydávat príkazy vedúcim iných štátnych
orgánov, starostom obcí, štatutárnym orgánom právnických osôb a fyzickým osobám
vo svojom územnom obvode súvisiace s riadením záchranných prác,
9. plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpecuje evakuáciu, ak nepatrí do pôsobnosti
právnických osôb, fyzických osôb - podnikatelov alebo obcí, a rozhoduje o povinnosti
obcí umiestnit evakuovaných,
10. predkladá návrh skladby, rozsahu a urcenia výdavkov na civilnú ochranu z
prostriedkov štátneho rozpoctu na schválenie ministerstvu,
11. riadi a kontroluje hospodárenie s materiálom civilnej ochrany, zabezpecuje
vybavenie jednotiek civilnej ochrany vytvorených pre potreby územia materiálom
civilnej ochrany,
12. uplatnuje stavebnotechnické požiadavky na stavby z hladiska požiadaviek
civilnej ochrany,
13. rozhoduje o umiestnení technických prostriedkov informacného systému civilnej
ochrany na nehnutelnostiach právnických osôb a fyzických osôb a na základe ich
žiadosti pripravuje podklady na poskytnutie jednorazovej penažnej náhrady za
obmedzenie vlastníckeho práva podla tohto zákona, ktorá zodpovedá rozsahu tohto
obmedzenia; 17 jednorazovú penažnú náhradu možno uplatnit najneskôr do
jedného roka po umiestnení technických prostriedkov informacného systému civilnej
ochrany na ich nehnutelnosti,
14. urcuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikatelom rozsah
dokumentácie plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
okrem podnikatelov, ktorí spracúvajú dokumentáciu podla osobitného predpisu,
15. analyzuje a vyhodnocuje opatrenia vykonávané na riešenie mimoriadnej
udalosti, škody spôsobené mimoriadnou udalostou a náklady vynaložené na
vykonanie záchranných prác,
16. informuje obyvatelstvo a verejnost o zdroji ohrozenia,
17. je dotknutým orgánom pri prerokúvaní územných plánov obcí a zón, v územnom
konaní, stavebnom konaní a kolaudacnom konaní, ak ide o zariadenia civilnej
ochrany,
18. zabezpecuje najmenej raz za tri roky precvicenie, prehodnotenie a podla potreby
aj zmenu alebo doplnenie plánu ochrany obyvatelstva zahrnajúceho možné závažné
priemyselné havárie v podniku kategórie B podla osobitného predpisu,
19. riadi informacný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy, vyhlasuje a odvoláva
mimoriadnu situáciu vo svojom územnom obvode; ak rozsah mimoriadnej udalosti
presahuje územný obvod okresného úradu, neodkladne oznamuje a navrhuje
vyhlásenie mimoriadnej situácie okresnému úradu v sídle kraja. O vyhlásení
mimoriadnej situácie neodkladne informuje štátne orgány, samosprávny kraj, obce,
Policajný zbor, Hasicský a záchranný zbor a Ozbrojené sily Slovenskej republiky,
20. spolupracuje pri obstarávaní územného plánu s jeho obstarávatelmi pri urcovaní
rozsahu povinnej výstavby zariadení civilnej ochrany,
21. riadi, koordinuje a kontroluje vykonávanie úloh a opatrení civilnej ochrany,
22. ukladá po vyhlásení mimoriadnej situácie písomným príkazom právnickej osobe,
fyzickej osobe – podnikatelovi alebo fyzickej osobe povinnost poskytnút vecné
plnenie na zvládnutie úloh pri mimoriadnej udalosti,
23. na základe požiadavky obce spolupracuje s obcou pri posúdení rozsahu
poškodenia obydlia v súvislosti so žiadostou o jednorazovú financnú výpomoc,
vypracúva zoznam týchto žiadostí a predkladá ho so svojím stanoviskom
ministerstvu,
24. vypracúva zoznam žiadostí na poskytnutie náhrady škody spôsobenej fyzickou
osobou pri plnení úloh civilnej ochrany alebo v priamej súvislosti s nou, ktorý
predkladá so svojím stanoviskom ministerstvu,
25. vykonáva štátnu správu a koná pri porušení povinnosti právnickej osoby alebo
fyzickej osoby – podnikatela na úseku civilnej ochrany v priestupkovom konaní a v
správnom konaní ukladaním pokút,
Podla zákona c. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky
modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov vedie informácie o obsahu
havarijného plánu používania genetických technológií a geneticky modifikovaných
organizmov, ak ide o cinnosti zatriedené do rizikovej triedy 3 alebo 4;
Podla ústavného zákona c. 227/2002 Z. z. o bezpecnosti štátu v case vojny,
vojnového stavu, výnimocného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov:
1. pripravuje podklady na rokovanie bezpecnostnej rady obvodu týkajúce sa
vyhodnotenia bezpecnostnej situácie v územnom obvode okresného úradu v
súcinnosti s inými štátnymi orgánmi a obcami, pripravuje návrhy opatrení na
zachovanie bezpecnosti okresu a opatrenia na predchádzanie krízovej situácie a
predkladá ich bezpecnostnej rade obvodu,
2. v období krízovej situácie plní úlohy súvisiace s cinnostou bezpecnostnej rady
okresu so zachovávaním alebo obnovou demokratického poriadku, s organizovaním
cinnosti na obnovu zákonného stavu, na ochranu života a zdravia osôb, majetku a
životného prostredia, so zabezpecovaním riadneho fungovania hospodárstva,
zásobovania, dopravy, zdravotnej starostlivosti a verejného poriadku, s
obmedzovaním základných práv a slobôd, ukladaním povinností právnickým osobám
a fyzickým osobám v rozsahu podla tohto ústavného zákona,
3. zabezpecuje dorucovanie uznesení bezpecnostnej rady obvodu a vykonáva
kontrolu plnenia úloh a opatrení uložených iným štátnym orgánom a obciam vo
svojej územnej pôsobnosti,
4. zabezpecuje úlohy sekretariátu bezpecnostnej rady obvodu spojené s jej
cinnostou,
5. vypracúva návrh plánu práce bezpecnostnej rady obvodu na kalendárny rok a
predkladá ho na schválenie bezpecnostnej rade obvodu;
Podla zákona c. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
1. dáva vyjadrenie k bezpecnostnej správe,
2. vykonáva štátny dozor na úseku prevencie závažných priemyselných havárií v
podnikoch pri zabezpecovaní a plnení úloh civilnej ochrany,
3. poskytuje informácie z vyšetrovania závažných priemyselných havárií;
Podla zákona c. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo casu
vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov:
1. plní úlohy sekretariátu krízového štábu okresného úradu a sekretariátu
bezpecnostnej rady obvodu, podiela sa na príprave materiálov na ich rokovania a
vedie ich dokumentáciu,
2. koordinuje cinnost obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení a cinnost
podnikatelov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní,
3. vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií,
4. plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu urcenom vládou aj ústredným krízovým
štábom, okresným úradom v sídle kraja pri príprave na riešenie krízových situácií a
pri ich riešení,
5. uskutocnuje civilné núdzové plánovanie,
6. kontroluje civilné núdzové plánovanie obcí,
7. spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a
pri ich riešení,
8. organizuje odbornú prípravu krízových štábov obcí pri príprave na krízové
situácie,
9. plní úlohy civilnej ochrany pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení,
10. vypracúva podklady na uloženie pokuty podnikatelovi alebo právnickej osobe za
porušenie povinností ustanovených v § 12 zákona,
Podla zákona c. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
1. spolupracuje (ak je dotknutý havarijným plánovaním) pri vypracúvaní
havarijných plánov v rámci svojej pôsobnosti a poskytuje príslušným subjektom
potrebné podklady,
2. povinne sa zúcastnuje v rozsahu a spôsobom urceným plánom ochrany
obyvatelstva alebo havarijným dopravným poriadkom na precvicovaní a
uskutocnovaní ochranných opatrení a v urcenom rozsahu aj na likvidácii následkov
nehôd alebo havárií jadrových zariadení alebo nehôd alebo havárií pri preprave
rádioaktívnych materiálov,
3. poskytuje Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky údaje potrebné na
zabezpecenie havarijnej pripravenosti, na prípravu a realizáciu cvicení, hodnotenie
nehôd alebo havárií na jadrových zariadeniach a pri preprave rádioaktívnych
materiálov a na prognózu ich vývoja,
Podla zákona c. 544/2002 Z. z.:
1. vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom,
2. podiela sa na vypracúvaní plánu kontrolnej cinnosti okresného úradu zameranej
na dodržiavanie povinností ustanovených zákonom,
3. podiela sa na kontrolách dodržiavania povinností ustanovených zákonom, ktoré
sa uskutocnujú na základe plánu kontrolnej cinnosti okresného úradu, na základe
vlastnej kontrolnej cinnosti, podnetov od odboru živnostenského podnikania, Horskej
záchrannej služby, Asociácie horských vodcov a obcanov a prerokúva priestupky
podla § 13 zákona c. 544/2002 Z. z.,
4. vypracúva podklady na uloženie pokuty za iný správny delikt ako priestupok
právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikatelovi podla § 14 zákona;
Podla zákona c. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodnami v znení zákona
c. 180/2013 Z. z. (dalej len „zákon c. 7/2010 Z. z.“):
1. zabezpecuje hlásnu povodnovú službu a varovanie obyvatelstva,
2. zabezpecuje výkon hlásnej povodnovej služby a varovanie obyvatelstva,
3. organizuje školenia o vykonávaní hlásnej povodnovej služby a varovaní
obyvatelstva
a odborné školenie o povodnových záchranných prácach pre zamestnancov obcí a
dalších právnických osôb a fyzických osôb - podnikatelov zapojených do výkonu
ochrany pred povodnami,
4. spracúva povodnový plán záchranných prác okresu a schvaluje povodnové plány
záchranných prác obcí,
5. vyhodnocuje vykonávanie povodnových záchranných prác obcami a verifikuje
obcami vynaložené výdavky na vykonávanie povodnových záchranných prác,
b) na úseku hospodárskej mobilizácie
Podla zákona c. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení
zákona c. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo casu vojny a
vojnového stavu v znení neskorších predpisov:
1. vedie evidenciu prostredníctvom špecifického aplikacného programu jednotného
informacného systému hospodárskej mobilizácie,
2. rozhoduje o povinnosti obce zriadit výdajnu odberných oprávnení a vykonáva ich
kontrolu,
3. riadi, koordinuje a kontroluje cinnost obcí pri vykonávaní opatrení hospodárskej
mobilizácie,
4. koná vo veciach priestupkov a správnych deliktov,
5. uplatnuje na okresnom úrade v sídle kraja požiadavky obcí nachádzajúcich sa v
územnom obvode okresného úradu na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej
mobilizácie,
6. informuje okresný úrad v sídle kraja na jeho žiadost, ak informácie nie sú
dostupné prostredníctvom špecifického aplikacného programu jednotného
informacného systému hospodárskej mobilizácie,
7. spracúva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej
mobilizácie v špecifickom aplikacnom programe jednotného informacného systému
hospodárskej mobilizácie a spolupracuje pritom s obcami, Sociálnou poistovnou,
úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, ostatnými miestnymi orgánmi štátnej správy a
subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojom územnom obvode,
8. v období krízovej situácie dáva podnet okresnému úradu v sídle kraja na
nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
9. po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na území okresu
vyžaduje od Sociálnej poistovne poskytnutie údajov z evidencie poistencov alebo od
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnutie údajov o uchádzacoch o
zamestnanie z evidencie uchádzacov o zamestnanie podla profesie na úcel možnosti
uloženia pracovnej povinnosti,
10. príkazom prednostu v rámci svojej pôsobnosti urcuje subjekty hospodárskej
mobilizácie vrátane rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, mení
urceným subjektom rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie a zrušuje
urcené subjekty vrátane vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
11. po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie vydáva alebo
zrušuje písomný príkaz fyzickej osobe na vykonanie pracovnej povinnosti alebo
písomný príkaz
právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikatelovi a fyzickej osobe na vecné plnenie
alebo písomný príkaz právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikatelovi na
opatrenie hospodárskej mobilizácie v oblasti poskytovania služieb; v písomnom
príkaze urcí aj rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, 12. rozhoduje
o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej žiadosti,
13. organizuje distribúciu odberných oprávnení obciam po nariadení mimoriadnych
regulacných opatrení,
14. informuje okresný úrad v sídle kraja o skutocnostiach podla § 16 ods. 3 písm. g)
bod 1 až 5 zákona,
15. na základe požiadavky urceného subjektu zabezpecuje doplnenie ludských
zdrojov a vecných prostriedkov na úcel plnenia konkrétneho opatrenia hospodárskej
mobilizácie, 22 ktoré vykonáva urcený subjekt na základe rozhodnutia alebo
príkazu; doplnenie ludských zdrojov zabezpecuje v spolupráci s obcami,
Podla zákona c. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona
c. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov
pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov:
1. podiela sa na tvorbe pohotovostných zásob v spolupráci s ústrednými orgánmi
štátnej správy v súlade s krízovým plánom Správy rezerv,
2. uplatnuje požiadavky na poskytnutie pohotovostných zásob na Správe rezerv a
bezodkladne o tom informuje okresný úrad v sídle kraja; žiadost okresného úradu na
poskytnutie pohotovostných zásob je sumár požiadaviek obcí v územnom obvode
okresného úradu a požiadaviek okresného úradu;
c) na úseku obrany štátu
Podla zákona c. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov:
1. vykonáva pri plnení úloh súvisiacich so zachovávaním bezpecnosti a obrany štátu
kontroly prijatých opatrení potrebných na obranu štátu a podiela sa na vykonávaní
mobilizacných cvicení,
2. koordinuje cinnost obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu,
3. prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu obciam, právnickým
osobám, fyzickým osobám - podnikatelom alebo fyzickým osobám a v spolupráci s
okresným úradom v sídle kraja kontroluje plnenie týchto úloh,
4. spolupracuje s okresným úradom v sídle kraja pri vedení evidencie právnických
osôb, fyzických osôb - podnikatelov a fyzických osôb, ktorým môže byt v case vojny
alebo vojnového stavu uložená povinnost poskytnút ubytovanie príslušníkom
ozbrojených síl, ozbrojených zborov, príslušníkom Hasicského a záchranného zboru a
osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie,
5. spolupracuje s okresným úradom v sídle kraja pri vedení evidencie podla bodu 4,
urcovaní a kontrole vhodnosti a technickej spôsobilosti nehnutelností a vecných
prostriedkov potrebných v case vojny alebo vojnového stavu,
6. vedie na základe podkladov okresného úradu v sídle kraja a obcí vo svojom
územnom obvode evidenciu fyzických osôb, ktorým môže byt v case vojny alebo
vojnového stavu uložená pracovná povinnost na zabezpecenie obrany štátu,
7. ukladá na návrh okresného úradu v sídle kraja alebo na návrh obce vo svojom
územnom obvode v case vojny alebo vojnového stavu pracovnú povinnost fyzickým
osobám,
8. rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej
písomnej žiadosti alebo na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby - podnikatela, s ktorou je v pracovnoprávnom vztahu, obdobnom pracovnom
vztahu alebo v štátnozamestnaneckom vztahu,
9. ukladá na návrh okresného úradu v sídle kraja v case vojny alebo vojnového
stavu právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikatelom a fyzickým osobám
povinnost poskytnút ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov,
Hasicského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej
mobilizácie,
10. ukladá na návrh okresného úradu v sídle kraja v case vojny alebo vojnového
stavu právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikatelom a fyzickým osobám
povinnost poskytnút vecné prostriedky na plnenie úloh obrany štátu tak, aby nedošlo
k ohrozeniu zásobovania základnými potravinami, vodou, energiami, zdravotníckym
zabezpecením a k ohrozeniu základnej veterinárnej ochrany územia,
11. ukladá v case vojny alebo vojnového stavu fyzickej osobe, ktorá je v
pracovnoprávnom vztahu, obdobnom pracovnom vztahu alebo v
štátnozamestnaneckom vztahu povinnost
11.1. zotrvat v tomto vztahu, ak jej zamestnávatel plní úlohy hospodárskej
mobilizácie a fyzické osoby sú urcené na plnenie týchto úloh,
11.2. vykonávat aj iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, alebo u
iného zamestnávatela,
12. oznamuje obciam právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a
fyzické osoby, ktorým môže byt v case vojny alebo vojnového stavu uložená
povinnost poskytnút vecné prostriedky, povinnost poskytnút ubytovanie
príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasicského a záchranného zboru a
osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie alebo pracovnú povinnost,
13. podiela sa na zabezpecovaní prípravy obrany štátu,
14. dorucuje rozhodnutie o uložení povinnosti prostredníctvom pošty, obce alebo
fyzických osôb vopred urcených okresným úradom,
15. vypracúva podklady na uloženie pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe -
podnikatelovi,
Podla zákona c. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
1. zabezpecuje priestory na vykonanie odvodu podla požiadavky okresného úradu v
sídle kraja a uhrádza náklady súvisiace s poskytnutím priestorov a ich prevádzkou,
2. zabezpecuje oslobodenie zamestnancov okresného úradu od povinnosti vykonat
mimoriadnu službu,
3. oznamuje okresnému úradu v sídle kraja meno a priezvisko prednostu okresného
úradu, primátorov miest, starostov obcí a mestských castí dislokovaných vo svojom
územnom obvode, ktorí sú oslobodení od výkonu mimoriadnej služby,
Podla zákona c. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákona, ktorým sa mení
zákon Národnej rady Slovenskej republiky c. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(dalej len „zákon c. 281/1997 Z. z.“) vytýci hranice vojenského obvodu v súcinnosti
s ministerstvom obrany a so susediacimi obcami, trvale ich oznací lomovými bodmi a
spracuje príslušné casti katastrálneho operátu;
Podla zákona c. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v
znení neskorších predpisov odovzdá prijaté hlásenie o príznakoch mimoriadneho
zhoršenia vôd Slovenskej inšpekcii životného prostredia;
Podla § 6 zákona c. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov obvodný úrad v sídle kraja
schvaluje projekt vypracovaný na úcel poskytovania pomoci v tiesni na úseku
integrovaného záchranného systému;
e) na úseku ochrany utajovaných skutocností
Podla zákona c. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutocností a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bezpecnostný
zamestnanec najmä:
1. vedie zoznam a evidenciu oprávnených osôb pre stupen utajenia Dôverné a
Vyhradené a zoznam a evidenciu osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovat sa s
utajovanými skutocnostami,
2. vedie zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovat
s utajovanými skutocnostami,
3. vykonáva kontrolnú a metodickú cinnost v rozsahu stanovenom prednostom,
4. podiela sa na zistovaní a prešetrovaní prípadov neoprávnenej manipulácie s
utajovanými skutocnostami a vedie ich zoznam,
5. zúcastnuje sa školení k ochrane utajovaných skutocností,
6. predkladá ministerstvu na stanovisko návrh zmluvy o postúpení utajovaných
skutocností na podnikatela,
7. zasiela ministerstvu podklady o certifikovaných mechanických zábranných
prostriedkoch a technických zabezpecovacích prostriedkoch,
8. zasiela ministerstva správu o kontrole ochrany utajovaných skutocností za
predchádzajúci kalendárny rok,
9. zodpovedá za spracovanie dokumentácie fyzickej bezpecnosti a objektovej
bezpecnostichráneného priestoru,
10. zabezpecuje prešetrenie všetkých okolností neoprávnenej manipulácie s
utajovanou skutocnostou, posudzuje rozsah a prípadne hroziace následky
neoprávnenej manipulácie alebo pokusy o narušenie ochrany utajovaných
skutocností, prijíma opatrenia na zamedzenie, likvidáciu alebo zmiernenie následkov
neoprávnenej manipulácie,
11. v prípade podozrenia zo spáchania trestného cinu oznámi vec vecne a miestne
príslušnému útvaru Policajného zboru, o com upovedomí ministerstvo,
12. vypracúva správu o spôsobe, záveroch prešetrenia a následných opatreniach
prijatých proti neoprávnenej manipulácii s utajovanou skutocnostou a
prostredníctvom ministerstva ju zasiela Národnému bezpecnostnému úradu; ak bola
vec oznámená orgánom cinným v trestnom konaní, oznamuje dátum, názov a adresu
orgánu, ktorému bolo trestné oznámenie podané,
13. vykonáva kontrolnú a metodickú cinnost v rozsahu stanovenom prednostom,
14. plní dalšie úlohy na úseku ochrany utajovaných skutocností v rozsahu
vymedzenom prednostom.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Nápň činnosti OKR (85,5 kB) pdf