Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti odboru

      Odbor obrany štátu:

 a)      vedie evidenciu registrovaných občanova občanov zaradených do záloh ozbrojených síl pre potreby síl ozbrojených, poskytuje im informácie

         a výpisy z tejto evidencie, povoláva ich na výkon mimoriadnej služby, pripravuje, zabezpečuje a vykonáva mobilizáciu ozbrojených síl,

b)       realizuje oslobodenie občanov od výkonu mimoriadnej služby,

c)       vedie dokumentáciu občanov povinných vykonať alternatívnu službu namiesto mimoriadnej služby, poskytuje im informácie a výpisy

          z tejto dokumentácie  a povoláva ich na výkon alternatívnej služby,

d)       povoláva registrovaných občanov na odvod v čase vojny a vojnového stavu,

e)       vykonáva odvod a prieskum zdravotnej spôsobilosti občanov, ktorým vznikla branná povinnosť,

f)       vyraďuje občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, z evidencie po zániku brannej povinnosti,

g)      vedie evidenciu občanov, ktorí vykonali štátnu službu profesionálnych vojakov v ozbrojených silách, po zániku ich brannej povinnosti

         a poskytuje im informácie a výpisy z tejto evidencie,

h)      vykonáva v spolupráci s okresným úradom v územnom obvode kraja a obcou výber nehnuteľností a vecných prostriedkov potrebných

         na zabezpečenie obrany štátu a vedie ich evidenciu a evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb,

         ktoré majú k vecným prostriedkom a nehnuteľnostiam vlastnícke právo, právo správy, sú ich oprávnenými držiteľmi alebo k nim majú

         iné obdobné užívacie práva,

i)       predkladá podklady na rozhodnutie okresného úradu v územnom obvode kraja o uložení povinnosti poskytnúť vecné prostriedky a nehnuteľnosti

         potrebné v čase vojny alebo vojnového stavu na plnenie úloh potrebných na obranu štátu právnickými osobami, fyzickými osobami

         oprávnenými na podnikanie a fyzickými osobami,

j)       na základe podkladov od obcí vedie evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým sa môže

         v čase vojny alebo vojnového stavu uložiť povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov,

         Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie; návrhy na uloženie tejto povinnosti predkladá

         okresnému úradu v územnom obvode kraja,

k)       poskytuje služobnému úradu na účely plnenia úloh personálneho doplňovania ozbrojených síl údaje uvedené v osobitnom zákone o občanoch,

         ktorým vznikla branná povinnosť,

l)       navrhuje okresnému úradu v územnom obvode kraja fyzické osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená

         pracovná povinnosť,

m)      podieľa sa na plnení opatrení pri príprave obrany štátu najmä v oblasti brannej výchovy obyvateľstva a podpory činnosti

          vojenských záujmových združení,

n)      spolupracuje

-     s orgánmi miestnej štátnej správy, obcami, vyšším územným celkom, právnickými  osobami, fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie

       a fyzickými osobami pri plnení úloh,

-     s okresnými úradmi v územnom obvode kraja pri výkone kontroly plnenia úloh podľa tohto zákona a pri usmerňovaní obcí pri plnení úloh

      potrebných na obranu štátu, s útvarmi a zariadeniami ozbrojených síl pri plnení úloh,

o)      prejednáva v prvom stupni priestupky a správne delikty, ukladá pokuty za priestupky a správne delikty podľa osobitného predpisu,

p)      predkladá ministerstvu podklady na priznanie vojenskej hodnosti občanovi, ktorý bol v služobnom pomere,

q)      prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu okresným úradom v územnom obvode kraja a kontroluje plnenie týchto úloh,

r)       koordinuje v spolupráci s vyšším územným celkom prípravu a zabezpečenie plnenia úloh potrebných na obranu štátu, ktoré uskutočňujú

         okresné úrady v územnom obvode kraja a obce.