Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti odboru  |  Zamestnanci odboru  |  Tlačivá
 

Príloha č. 6

k Smernici Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. septembra 2013 č. SVS-OMSZV1-2013/022320

 

 

NÁPLŇ ČINNOSTI OKRESNÉHO ÚRADU

 

Okresný úrad podľa § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne činnosti, pričom najmä:

  

ČASŤ A.

ORGANIZAČNÝ ODBOR

 

a) na úseku organizačnom

 

1. zabezpečuje úlohy sekretariátu prednostu,

2. zabezpečuje úlohy časového referenta a pripravuje podklady pre mzdovú učtáreň,

3. spracúva ročný plán okresného úradu a plán kontrolnej činnosti okresného úradu, sleduje jeho plnenie a plnenie opatrení prijatých na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov,

4. koordinuje odbory vo veciach sprístupňovania informácií a vedie centrálnu evidenciu poskytnutých informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,

5. prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností, zabezpečuje a kontroluje ich vybavovanie, vrátane plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, vypracúva ročnú správu o vybavovaní sťažností pre Úrad vlády Slovenskej republiky podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon č. 9/2010 Z. z.“),

6. prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných petícií, zabezpečuje a kontroluje ich vybavovanie, vrátane plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 85/1990 Zb.“),

7. vedie evidenciu interných predpisov upravujúcich činnosť okresného úradu, evidenciu zriaďovacích listín poradných orgánov prednostu a zodpovedá za ich aktualizáciu,

8. zabezpečuje úlohy súvisiace s riešením škôd, doručuje podklady centru podpory na zúčtovanie pohľadávky za škodu spôsobenú zamestnancom okresného úradu,

 

okrem okresného úradu v sídle kraja ďalej

9. rozhoduje o primeranej náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva podľa zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 544/2002 Z. z.“),

 

 

b) na úseku administratívno–ekonomických činností

 1. predkladá centru podpory podklady na zostavenie návrhu rozpočtu nákladového / finančného strediska, požiadavky na úpravu rozpočtu a sleduje výstupy o čerpaní rozpočtu okresného úradu,

2. spracúva a predkladá požiadavky na materiálno-technické vybavenie okresného úradu a na údržbu a prevádzku majetku v užívaní okresného úradu,

3. vedie operatívnu evidenciu majetku v užívaní okresného úradu, zabezpečuje činnosti pri jeho inventúre a spolupracuje s centrom podpory pri nakladaní s týmto majetkom,

4. zodpovedá za vecnú správnosť dodaných tovarov, prác a služieb,

5. žiada, eviduje a vydáva stravné lístky a stravovacie poukážky, hmotne zodpovedá za ich adresný výdaj a spracúva podklady pre likvidáciu úhrad za stravovanie,

6. eviduje žiadanky na prepravu a oznamuje pridelenie vozidla,

 

 

d) na úseku správy registratúry a podateľne

 

okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad podľa čl. 2

1. zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcu z činnosti okresného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 395/2002 Z. z.“),

2. stará sa o riadnu evidenciu záznamov, zodpovedá za ich účelné a bezpečné uloženie podľa zákona č. 395/2002 Z. z. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

3. stará sa o riadne vyraďovanie registratúry okresného úradu a jeho pracovísk a o vyraďovanie registratúry územne príslušných právnych predchodcov,

4. umožňuje výkon štátneho odborného dozoru nad správou registratúry,

5. odovzdáva archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho archívu,

6. zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného systému správy registratúry okresného úradu,

7. v spolupráci s ministerstvom zabezpečuje metodicko-kontrolné usmerňovanie správy registratúry vykonávanej organizačnými útvarmi okresného úradu a jeho pracoviskami,

8. zabezpečuje odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, označovaní, ochrane, využívaní a vyraďovaní registratúry pochádzajúcej z činnosti okresného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov,

9. plní úlohy podateľne a zabezpečuje služby v styku s poštovým úradom,

10. zabezpečuje centrálnu evidenciu doručených záznamov v informačnom systéme,

11. zabezpečuje vyhotovovanie prehľadových zostáv podľa registratúrneho poriadku k zaevidovaným záznamom;