Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti odboru  |  Spoločné činnosti odborov  |  Správne poplatky

a) na úseku priestupkov

 

1. vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.“) a podľa správneho poriadku v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,

2. prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch,

3. objasňuje priestupky a vykonáva úlohy s tým spojené:

3.1. vyžaduje vysvetlenia od fyzických alebo právnických osôb,

3.2. vyžaduje vysvetlenia od štátnych orgánov a obcí,

3.3. vyžaduje odborné vyjadrenia od príslušných orgánov,

3.4. zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci,

4. prerokúva priestupky v prvom stupni a v rámci konania o priestupku:

4.1. zabezpečuje priebeh konania o priestupku:

predvoláva účastníkov konania, svedkov, ďalšie osoby, ktorých účasť na ústnom pojednávaní je potrebná,

upovedomuje účastníkov konania o vykonávaných procesných úkonoch v rámci dokazovania,

v odôvodnených prípadoch žiada o predĺženie lehoty pre rozhodnutie a upovedomuje účastníkov konania o predĺžení lehoty pre rozhodnutie,

spracúva dožiadania na iné správne orgány o vykonanie procesných úkonov v konaní o priestupku podľa správneho poriadku,

vyzýva účastníkov konania na odstránenie nedostatkov podania podľa správneho poriadku, podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

4.2. na ústnom pojednávaní vykonáva dokazovanie za účelom náležitého zistenia skutočného stavu veci:

výsluchom účastníkov konania a svedkov,

vykonaním ohliadky na mieste priestupku,

vykonaním listinných dôkazov,

vykonaním iných dôkazných prostriedkov (rekognícia, previerka výpovede na mieste a pod.),

4.3. vydáva rozhodnutia:

o prerušení konania podľa zákona č. 372/1990 Zb. a podľa správneho poriadku,

o svedočnom podľa správneho poriadku,

o znalečnom, o tlmočnom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

o zastavení konania podľa správneho poriadku a podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

o uložení poriadkovej pokuty podľa správneho poriadku,

o námietkach predpojatosti podľa správneho poriadku,

o predvedení podľa správneho poriadku,

o vydaní a odňatí veci podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

rozkaz o uložení sankcie za priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

rozhodnutie o uznaní vinným z priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb.,

5. koná o mimoriadnych opravných prostriedkoch:

5.1. rozhoduje o návrhu na obnovu konania podľa správneho poriadku,

6. koná o prostriedkoch prokurátorského dozoru:

6.1. rozhoduje o proteste prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,

6.2. vykonáva opatrenia na základe upozornenia prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,

7. spolupracuje s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

8. zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými objasňovať priestupky,

9. spracúva štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy o priestupkoch, vrátane hodnotenia dodržiavania zákonnosti v konaní o priestupkoch,

10. vedie evidenciu priestupkov v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,

11. poskytuje údaje z evidencie priestupkov osobe uvedenej v evidencii, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prerokúvať priestupky aj podľa osobitného zákona, iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov,

12. prerokúva priestupky podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,

13. ukladá pokuty za iné správne delikty podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

 

b) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov

 

1. rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorej výnos sa má použiť v Slovenskej republike na území obvodu alebo jeho časti podľa zákona NR SR číslo 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon číslo 162/2014 Z. z.“ )

2. ukladá pokuty právnickým osobám, ktoré v jeho územnom obvode konajú verejnú zbierku bez povolenia alebo použijú výnos zbierky na iný než povolený účel a prikazuje odvod výnosu takejto zbierky do štátneho rozpočtu podľa zákona číslo 162/2014 Z. z.; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

3. vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona číslo 162/2014 Z. z. a predpisov na základe ním vydaných a dodržiavaním podmienok určených v povolení o konaní verejnej zbierky a príslušných právnych predpisov pri konaní zbierky,

4. vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 63/1993 Z. z.“) vo svojom územnom obvode,

5. ukladá pokuty právnickým osobám za porušenie ustanovení zákona č. 63/1993 Z. z.; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

6. vykonáva pôsobnosť obce, ak zhromaždenie presahuje územie obce podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,

7. v súčinnosti so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a obcami v územnom obvode zabezpečuje prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov,

 

c) na úseku registrácie

 

1. zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka,

2. zabezpečuje dočasné úlohy o zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka (výmaz z registra),

3. oznamuje ministerstvu, príslušnej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky a daňovému úradu rozhodnutia o výmaze nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka,

 

 

 

 

e) na úseku matrík

 

1. vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov,

2. vedie zbierku listín a druhopisov matrík,

3. metodicky riadi matričné úrady vo svojom územnom obvode a zabezpečuje odbornú úroveň matrikárov a kontroluje plnenie ich úloh vyplývajúcich z metodických pokynov,

4. zabezpečuje prípravu a vykonanie predpísanej skúšky matrikára a vydáva osvedčenie o jej vykonaní,

5. vydáva súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu,

6. konzultuje s matričným úradom v prípade pochybností správnosť dokladov k uzavretiu manželstva predložených cudzincom, upustenie od predloženia dokladov k uzavretiu manželstva s cudzincom a k uzavretiu manželstva prostredníctvom zástupcu,

7. rozhoduje o povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska,

8. podáva informácie alebo stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému úradu,

9. spolupracuje s matričným úradom pri obnove matričnej knihy,

10. zabezpečuje tlačivá pre matričné knihy a ich úradné zviazanie,

11. osvedčuje výpisy a potvrdenia z matrík určené na použitie v cudzom štáte,

12. osvedčuje verejné listiny vydané orgánmi samosprávy na použitie v cudzine,

13. osvedčuje listiny a podpisy na listinách,

14. vykonáva štátny dozor nad osvedčovaním podpisov a listín obcami,

15. vyhotovuje podklady pre výpočet dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti za všetky matričné úrady v územnej pôsobnosti okresného úradu a zadáva údaje do aplikačného programového vybavenia Financovanie preneseného výkonu štátnej správy,

16. plní oznamovaciu povinnosť o zmene mena alebo priezviska voči štátnym orgánom a obciam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch;

 

f) na úseku hlásenia pobytu

 

1. vykonáva kontrolu na ohlasovniach pobytu vo svojom územnom obvode a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov,

2. overuje potvrdenia o pobyte vydané ohlasovňami pobytu vo svojom územnom obvode,

3. predkladá ministerstvu správu o vykonaní kontroly o zistených nedostatkoch a o opatreniach uložených na ich odstránenie za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca;

 

h) na úseku volieb a referenda

 

Podľa zákona  NR SR číslo 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a doplnení niektorých zákonov:

1. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

2. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republiky

3. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí s prihliadnutím na § 219 ods.3 citovaného zákona aj podľa zákona SNR číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

4. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

5. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu

6. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie referenda

7. poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb a referenda volebným orgánom a orgánom obcí,

8. predkladá ministerstvu stanoviská k žiadostiam obcí na vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí,

 

i) na úseku registra adries

 1.  vykonáva za obec, ktorá nie je pripojená na register alebo ktorá z objektívnych technických dôvodov nemôže vykonať zápis, zmenu, výmaz alebo opravu údajov v registri, na základe údajov poskytnutých obcou zápis, zmenu, výmaz alebo opravu údajov okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza, v lehote do piatich pracovných dní; podľa ust. § 9 zákona č. 125/2015 Z z. o registri adries

 1. 2. vyznačuje polohu adresného bodu a geografickej osi ulice v geografickej časti registra vedeného  

 v informačnom systéme

  2. ukladá pokuty za správne delikty podľa ust. § 11 zákona č. 125/2015 Z z. o registri adries

  3. metodicky usmerňuje obce v územnom obvode okresného úradu k ust. zákona č. 125/2015 Z z.

 o registri adries a vykonávacích vyhlášok MV SR č, 141/2015 Z.z., č. 142/2015 Z.z., a Metodického  

 pokynu MV SR k ich realizácii 

        

      Podľa § 31b zákona NR SR číslo 85/2005 Z. z.   o politických stranách a politických hnutiach prejednáva priestupky pri nedodržaní podmienok oznámenia finančného daru politickým stranám.

 

     Podľa § 20 zákona NR SR číslo 181/2014 Z. z. o volebnej kampani prejednáva priestupky na úseku volebnom.