Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Náplň činnosti odboru

Zabezpečuje výkon štátnej správu starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ustanovenom zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie, najmä

 

 

a) na úseku ochrany prírody a krajiny 

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov najmä          

1. vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

2. obstaráva projekt ochrany chráneného krajinného prvku,

3. obstaráva a schvaľuje dokument regionálneho územného systému ekologickej stability,

4. vykonáva okresné revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny,

5.vydáva súhlas podľa § 6 ods. 2 - ak orgán ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení podľa § 9

    ods. 1 upozorní, že činnosťou, ku ktorej sa dáva vyjadrenie, môže dôjsť k poškodeniu alebo

    zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, je na

    uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.

6. vydáva súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. b), d), e), g), h), j) až n),

(2) Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na

b) likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov s výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitných predpisov,

d) oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,

e) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu,

g) umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce,

h) aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha,

j) vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného systému za hranicami zastavaného územia obce,

k) organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených,

l) umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce,

m) umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela,

n) použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb

7. vydáva súhlas podľa § 14 ods. 2 písm. b) až e),

(2) Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na

b) umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ako aj akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule,

c) aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti,

d) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia,

e) osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb

8. vydáva súhlas podľa § 15 ods. 2 písm. b),

(2)Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na

b) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajňovanie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek; súhlas sa nevyžaduje na miestach vyhradených orgánom oprávneným podľa tohto zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma ( § 17) spôsobom uvedeným v § 13 ods. 3 písm. b),

9. vydáva súhlas podľa § 45 ods. 2 na zriadenie a prevádzkovanie chovnej stanice a prevádzkovanie rehabilitačnej stanice

10. vydáva súhlas podľa § 52 ods. 3 - chránené územia a zariadenia ochrany prírody a krajiny v nich a chránené stromy možno označiť so súhlasom orgánu ochrany prírody aj tabuľami s osobitným označením. Týmto spôsobom sa označujú aj súkromné chránené územia a obecné chránené územia.

11. vydáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) v územiach s prvým, druhým a tretím stupňom ochrany,

11.1vydanie územného rozhodnutia

11.2 vydanie stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby

12. vydáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. d) až f), k), p) až u),

12.1 vydanie povolenia terénnych úprav, prác alebo zariadení, ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie,

12.2 vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby,

12.3 vydanie rozhodnutia o odstránení stavby alebo dodatočnom povolení stavby,

12.4 vydanie súhlasu na zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný  pozemok alebo zmenu jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku alebo nepoľnohospodárskeho druhu pozemku na poľnohospodársky druh  pozemku,

12.5vydanie rozhodnutia v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na chránených druhoch a chránených biotopoch podľa osobitného predpisu,

12.6 vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy, ak sa na vykonanie činnosti nevyžaduje územné rozhodnutie,

12.7 vydanie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov alebo rozhodnutia o obmedzení využívania funkcií lesov na lesných pozemkoch,37c) ak sa na vykonanie činnosti nevyžaduje územné rozhodnutie,

12.8 schválenie zvernice alebo bažantnice,

12.9 schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav.

13. vydáva vyjadrenie k územnému plánu zóny [ § 9 ods. 1 písm. a)] (schválenie alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie)

14. vydáva vyjadrenie  k programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce [§9 ods. 1 písm. o)], (schválenie alebo zmenu základného dokumentu podpory regionálneho rozvoja)

15. rozhoduje podľa § 4 ods. 2, 5 a 7,

15.1 Ak činnosť uvedená v odseku 1 vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, štátny orgán ochrany prírody a krajiny (ďalej len "orgán ochrany prírody") túto činnosť po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže.

15.2 Ak dochádza k preukázateľnému usmrcovaniu vtáctva na elektrických vedeniach alebo telekomunikačných zariadeniach, môže orgán ochrany prírody rozhodnúť, aby ich správca vykonal technické opatrenia zabraňujúce usmrcovaniu vtákov.

15.3 Ak je prevádzkou vodnej stavby alebo líniovej stavby ohrozené zabezpečenie priaznivého         stavu ochrany populácií druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v dôsledku narušenia     alebo obmedzenia ich migračných trás, môže orgán ochrany prírody po dohode s príslušným         orgánom štátnej správy17a) rozhodnúť, aby vlastník alebo správca vodnej stavby alebo líniovej          stavby na vlastné náklady vykonal opatrenia na obnovu migračnej priechodnosti podľa odseku 6.

16. rozhoduje podľa § 7b ods. 5 - v prípade nebezpečenstva vzniku škodlivých následkov na prírode orgán ochrany prírody vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi pozemku po predchádzajúcom upozornení nariadi odstránenie inváznych druhov rastlín, ak si neplní povinnosť podľa odseku 3. Ak vlastník, správca alebo užívateľ pozemku odstránenie rastlín inváznych druhov nevykoná v lehote určenej orgánom ochrany prírody, činnosť vykoná orgán ochrany prírody alebo ním poverená osoba na náklady toho, komu bolo odstránenie inváznych druhov rastlín nariadené.

17. rozhoduje podľa § 8 - Preventívne a nápravné opatrenia orgánu ochrany prírody

17.1 Orgán ochrany prírody po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže až do odstránenia nedostatkov činnosť, ktorej následkom hrozí poškodenie alebo ničenie prírody a krajiny, alebo činnosť, ktorá takéto poškodenie alebo ničenie spôsobila.

17.2 Orgán ochrany prírody tomu, kto činnosťou nevyžadujúcou rozhodnutie orgánu ochrany prírody podľa tohto zákona poškodzuje alebo ničí prírodu alebo krajinu, nariadi, aby v určenej lehote odstránil škodlivé následky tejto činnosti, a určí podmienky na jej ďalšie vykonávanie. Ak škodlivé následky nebudú v určenej lehote odstránené, môže ich odstrániť orgán ochrany prírody na náklady povinného.

17.3 Orgán ochrany prírody obmedzí alebo zakáže činnosť tomu, kto nesplnil podmienky určené v rozhodnutí tohto orgánu, alebo tomu, kto nesplnil povinnosti uložené v ním vydanom rozhodnutí podľa odseku 2. Rovnako obmedzí alebo zakáže činnosť tomu, kto vykonáva činnosť vyžadujúcu súhlas orgánu ochrany prírody podľa tretej alebo štvrtej časti tohto        zákona bez tohto súhlasu alebo vykonáva činnosť napriek zákazu podľa tohto zákona. Ak uvedenou činnosťou vznikli škodlivé následky na prírode a krajine, ktoré povinný v určenej lehote neodstráni, môže to urobiť orgán ochrany prírody na náklady povinného.

18. rozhoduje podľa §96 - Zhabanie jedincov chránených druhov

18.1 Orgán ochrany prírody môže zhabať jedinca chráneného druhu, ak

       a) držiteľ nevedie o ňom evidenciu podľa § 41 alebo

       b) držiteľ nepreukáže jeho pôvod v súlade s § 42, alebo

       c) sa s ním nakladá v rozpore s nariadením podľa § 71 ods. 5.

18.2 Vlastníkom zhabaného jedinca chráneného druhu sa stáva dňom právoplatnosti rozhodnutia o zhabaní štát.

18.3 Orgán ochrany prírody, ktorý rozhodol o zhabaní jedinca chráneného druhu, oznámi to bezodkladne ministerstvu. Živý jedinec chráneného druhu musí byť bezodkladne umiestnený v záchytnom stredisku.

18.4 Osoba, ktorej bol živý jedinec chráneného druhu zhabaný, je povinná uhradiť náklady spojené s

a) odobratím, zaistením a so zhabaním jedinca chráneného druhu a s jeho následnou starostlivosťou do právoplatnosti rozhodnutia o zhabaní alebo

b) premiestnením zhabaného živého jedinca chráneného druhu do záchytného strediska v cudzine alebo v Slovenskej republike alebo s jeho navrátením do voľnej prírody.

18.5 Povinnosť uhradenia nákladov podľa odseku 4 sa ukladá rozhodnutím; uhradené náklady sú príjmom Environmentálneho fondu.

19. môže si vyhradiť pôsobnosť obce vo veciach podľa § 9 ods. 1 písm. l /l) vydanie povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov, 34/, § 13 ods. 2 písm. a) /a) umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady, 45a) a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde/ a § 47 a 48 (dreviny), ak sa má činnosť vykonávať v územiach s tretím stupňom ochrany a na pozemkoch vo vlastníctve obce okrem pozemkov, ktoré obec zverila do správy,

20. koná podľa § 7a ods. 6 - orgán ochrany prírody upozorňuje vlastníka pozemku a osoby podľa odseku 5 (....ods.5)Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku, užívateľ poľovného revíru, užívateľ rybárskeho     revíru alebo osoba vykonávajúca hospodársky chov rýb sú povinní na vlastné náklady odstraňovať    invázne druhy živočíchov podľa odseku 4 spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným       právnym predpisom)  na výskyt inváznych druhov živočíchov a povinnosť ich odstraňovania. 

21. koná podľa § 7b ods. 4 - Orgán ochrany prírody upozorňuje vlastníka, správcu alebo užívateľa pozemku na výskyt inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovania a takej starostlivosti o pozemok, ktorá by zamedzila ich rozširovaniu; v zastavanom území obce upozorňuje vlastníkov pozemkov aj    obec, v ktorej katastrálnom území sa pozemok nachádza. Toto upozornenie zverejní obec na   svojej úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, alebo iným spôsobom v miestne    obvyklým.

22. koná podľa § 38 ods. 2 a 8,

22.1 Na zber a spracúvanie chráneného nerastu a chránenej skameneliny, ako aj na obchodovanie s nimi je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.

22.2 Ak orgán ochrany prírody písomne neuplatní u nálezcu právo na vydanie nálezu v lehote troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia, stáva sa jeho vlastníkom nálezca. V opačnom prípade má nálezca právo na nálezné do výšky desať percent spoločenskej hodnoty nálezu. Nálezca má právo aj na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s nálezom. O náleznom a náhrade bezodkladne rozhodne orgán ochrany prírody. Nárok na nálezné a náhradu nevyhnutných nákladov zanikne, ak ho nálezca neuplatní do šiestich mesiacov odo dňa nálezu.

23. koná podľa § 47 ods. 6 a 7

23.1 Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

23.2 Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 4 písm. e) vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť pred plánovaným vykonaním výrubu písomne oznámiť orgánu ochrany prírody.

24. koná podľa § 103 ods. 2 - každý, kto nájde živého jedinca chráneného druhu rastlín a živočíchov, je povinný vydať ho jeho vlastníkovi. Ak vlastník nie je známy, je nálezca povinný odovzdať ho orgánu ochrany prírody. Ak sa oň vlastník neprihlási do troch mesiacov, prepadá do vlastníctva štátu, ktorého správcom je ministerstvo. Nálezca alebo ten, kto sa o nájdené chránené druhy stará, má nárok na náhradu výdavkov spojených so starostlivosťou o nájdený chránený druh a nálezné; nárok na nálezné nevzniká v prípade, ak sa preukáže, že nájdený druh pochádza z voľnej prírody. Na správu takýchto jedincov chránených rastlín a chránených živočíchov sa vzťahuje § 94 s výnimkou odseku 4.

25. určuje územné a časové obmedzenie výkonu činností uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 26 ods. 6 (Vláda nariadením vyhlási biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov uvedené v schválenom zozname vtáčích území za chránené vtáčie územie a ustanoví vymedzenie hraníc chráneného vtáčieho územia a zoznam činností podľa odseku 5 vrátane územného a časového obmedzenia ich výkonu.)

26. prijíma oznámenia podľa § 38 ods. 3 - nález chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny je nálezca alebo osoba   zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, povinná oznámiť bezodkladne orgánu ochrany prírody.

27. prijíma oznámenia § 47 ods. 7 Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 4 písm. e) vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť pred plánovaným vykonaním výrubu písomne oznámiť orgánu ochrany prírody.

28. prijíma oznámenia § 100 ods. 1 - poškodený alebo pozostalá osoba (ďalej len "poškodený") písomne oznámi vzniknutú škodu podľa tohto zákona do piatich dní odo dňa jej zistenia orgánu ochrany prírody, v ktorého územnom obvode ku škode došlo, okrem prípadu, ak ide o škodu na majetku a poškodeným nie je pozostalá osoba; v takomto prípade je lehota na oznámenie škody 48 hodín od jej zistenia.

29. prijíma oznámenia § 104 ods. 10 - zákazy podľa § 34 ods. 1 písm. b), c) a d) a § 35 ods. 1 písm. f) a g) sa nevzťahujú na chránené rastliny a chránené živočíchy nadobudnuté pred účinnosťou tohto zákona v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Kto ku dňu účinnosti tohto zákona vlastní alebo drží takéto chránené rastliny alebo chránené živočíchy, ktoré neboli chránené podľa doterajších predpisov, je povinný oznámiť to orgánu ochrany prírody a písomne preukázať spôsob nadobudnutia jedinca chráneného druhu najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.

30. upozorňuje stavebné úrady na výskyt chránených živočíchov na stavbách v súvislosti s plánovanými činnosťami, ktoré sú predmetom konaní podľa § 9 ods. 1 písm. c) až f)

30.1 vydanie stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby,

30.2 vydanie povolenia terénnych úprav, prác alebo zariadení, ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie

30.3 vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby

30.4 vydanie rozhodnutia o odstránení stavby alebo dodatočnom povolení stavby,

31. vydáva potvrdenie podľa § 38 ods. 4 - orgán ochrany prírody, ktorému bol nález oznámený, vydá nálezcovi na jeho požiadanie potvrdenie o oznámení nálezu a zabezpečí opatrenia potrebné na ochranu nálezu.

32. za podmienok ustanovených osobitným predpisom 100) uhrádza výdavky súvisiace s výkonom funkcie člena stráže prírody,

33. ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie podľa tohto zákona a informuje ministerstvo o ich uložení,

34. rozhoduje o nároku na náhradu škody podľa § 97 až 102,

35. vyznačuje dreviny určené na výrub podľa § 47 ods. 8 - výrub dreviny podľa odsekov 3 a 7 možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po vydaní stanoviska podľa odseku 7 písm. a) alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 3 a odseku 7 písm. b), ktorými je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať

36. nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

37. môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (DNA testu) na preukázanie identity jedinca, rodičovstva a dosiahnutej generácie chránených živočíchov, ak je dôvodné podozrenie, že jedinec bol nadobudnutý v rozpore s týmto zákonom,

38. uchováva kópie evidenčných zoznamov, preukazov o pôvode a druhových kariet,

39. vykonáva štátny dozor,

40. plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti tohto zákona.

 

b) na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie

Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. najmä
1. vykonáva posudzovanie strategických dokumentov s dosahom na svoj územný obvod, 
2. vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov a navrhovaných činností s dosahom na územie okresu,  
3. zabezpečuje posudzovanie strategických dokumentov a navrhovaných činností, ak takáto povinnosť vyplynie zo zisťovacieho konania, 
4. je správnym orgánom v konaní o pochybnostiach, či niektoré náklady spojené s posudzovaním vplyvu strategického dokumentu na životné 
   prostredie znáša obstarávateľ alebo navrhovateľ,  
5. poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní zákona,  
6. zúčastňuje sa konzultácií podľa § 23,  
7. poskytuje informácie o posudzovaní vplyvov do komplexného informačného systému posudzovania vplyvov na životné prostredie, 
8. zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania po ukončení procesu posudzovania a na požiadanie z nej poskytuje 
   informácie, 
9. určuje spracovateľov posudku

 

c) na úseku štátnej vodnej správy

Podľa vodného zákona a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov najmä 
1.    povoľuje vyňatie vstupov znečisťujúcich látok do podzemných vôd,
2.    povoľuje osobitné užívanie vôd,

3.    rozhoduje o použití prebytku vody zo zdroja podzemných vôd a o spôsobe  

       prevádzkovania  takého zdroja,
4.    povoľuje najmä 
4.1. vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na

       pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach, 
4.2. ťažbu piesku, štrku, bahna (ďalej len „riečny materiál“) s výnimkou liečivého bahna z

       pozemkov tvoriacich koryto, 
4.3. zasypávanie odstavených ramien vodných tokov, močiarov a odkrytých podzemných vôd 
4.4. odkrytie hladiny podzemných vôd v dôsledku ťažby piesku, štrku alebo iných

       nevyhradených nerastov,
5.    mení a zrušuje ním vydané povolenie na osobitné užívanie vôd,
6.    mení alebo zruší podmienky rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vodná stavba a rozhodnutia

       ktoré sa  týkajú zaobchádzania so znečisťujúcimi  látkami, ak je to v záujme ochrany vôd 
7.    rozhoduje o zastavení vodoprávneho   konania, ak žiadateľ nedoplní žiadosť v určenej

       lehote, alebo ak sa vo vodoprávnom konaní preukáže, že odpadol dôvod konania
8.    určuje lehotu na obnovenie vodnej stavby po jej zániku
9.    vydáva  povolenia  na  vodné  stavby – uskutočnenie  vodnej   stavby, jej zmenu,

       užívanie, zmenu v užívaní, zrušenie a odstránenie vodnej stavby,
10.  koná vo veci ohlásenia stavebných úprav na vodnej stavbe,
11.  rozhoduje o podmienkach, za akých možno vykonať stavebnú úpravu alebo zmeny časti     

       vodnej stavby na cudzom pozemku mimo zastavaného územia obce v rámci povoľovania

       ich uskutočnenia,
12.  rozhoduje o vydaní  súhlasu  na umiestňovanie a odstraňovanie zariadení vo vodnom toku

       a v odkrytých   podzemných  vodách  a na  ich   brehu,   najmä zariadení monitorovacieho

       systému a informačného  systému   na   pozorovanie  hladiny,  množstva a  kvality vody a 

       zariadení neslúžiacich plavbe ani správe vodného toku, 
13.  rozhoduje  o vydaní   súhlasu na leteckú   aplikáciu hnojív a chemických látok na ochranu

       rastlín   alebo    na    ničenie   škodcov   alebo   buriny v   chránených vodohospodárskych

       oblastiach a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov,
14.  rozhoduje   o     uložení     opatrení    na     ochranu povrchových a podzemných vôd na

       poľnohospodárskych pozemkoch a lesných pozemkoch,

15.  rozhoduje o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja,
16.  povoľuje   vypúšťanie   priemyselných    odpadových    vôd  a  osobitných vôd s obsahom

       prioritných nebezpečných látok do verejnej kanalizácie

17.  ukladá   povinnosť   monitorovať  vplyv zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami alebo s 

       prioritnými nebezpečnými látkami na podzemné vody a spôsob oznamovania jeho

       výsledkov,
18.  povoľuje použitie znečisťujúcich látok na vymedzené účely,
19.  rozhoduje  o uložení     opatrení     na     nápravu   pri   poškodení  povrchových vôd alebo

        podzemných vôd alebo prostredia s nimi súvisiaceho,
20.   rozhoduje v    pochybnostiach o tom,  či   ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé

        koryto a o hranicu koryta, 
21.   povoľuje ponechanie vodného toku v novom koryte a vymedzuje hranice nového koryta,
22.   určuje na užívanie šírku pobrežného pozemku väčšiu ako je ustanovená zákonom,
23.   rozhoduje o zákaze vytínať stromy a kry zabezpečujúce stabilizáciu koryta,
24.   rozhoduje v pochybnostiach o určení hranice pobrežného pozemku,
25.   rozhoduje v pochybnostiach o tom, či ide o vodnú stavbu alebo jej súčasť,
26.   rozhoduje   o určení    pásma    ochrany vodnej   stavby, ak nejde o verejné vodovody a 

        verejné kanalizácie,
27.   rozhoduje   o   uložení    opatrení   na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení vodnej

        stavby alebo ohrození jej  prevádzky,
28.   schvaľuje manipulačný poriadok vodnej stavby a jeho zmeny,
29.   ukladá   vlastníkovi  vodnej  stavby povinnosť vypracovať manipulačný poriadok vodnej

        stavby a predložiť ho na schválenie,
30.   uskutočňuje prehliadky na vodných stavbách na základe prizvania, 
31.   vykonáva štátny vodoochranný dozor a technicko-bezpečnostný dozor v rámci svojej

        pôsobnosti, 
32.   rozhoduje o  uložení   opatrení  na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone štátneho

        vodoochranného dozoru a technicko-bezpečnostného dozoru,
33.   prerokúva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb,
34.   ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
35.   v druhom    stupni      rozhoduje  vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom

        stupni    koná    obec  v rámci   preneseného    výkonu pôsobnosti na úseku štátnej vodnej

        správy,
36.   kontroluje výkon štátnej vodnej správy uskutočňovanej obcami,
37.   Vydáva   vyjadrenie   k    zámeru  stavby, či je predpokladaná stavba alebo zmena stavby

        možná z   hľadiska    ochrany    vodných      pomerov   a   za  akých podmienok ju možno

        uskutočniť a užívať, 
38.   vydáva vyjadrenie na 
38.1. pripravované    technologické úpravy vo výrobnom procese alebo v objeme výroby, ak

         majú vplyv na nakladanie s vodami, 
38.2. neinvestičné     úpravy   vodných stavieb a iných stavieb a zariadení, ak môžu ovplyvniť

         množstvo alebo  kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd, 
38.3. ťažbu    piesku   a    štrku a na    zemné  práce, ak pri nich môže dôjsť k odkrytiu hladiny

         podzemných vôd alebo k prepadu ich nadložia do podzemných vôd, 
38.4. geologické   práce a zemné práce vykonávané na inundačných územiach a v ochranných

         pásmach vodárenských zdrojov, 
38.5. schválenie a    zmenu  lesného hospodárskeho plánu a súhrnného lesného hospodárskeho

         plánu v chránených     vodohospodárskych     oblastiach,   v    inundačných územiach a v

         ochranných pásmach vodárenských zdrojov, 
38.6. účely       prerokovania     územnoplánovacej    dokumentácie k územným plánom obcí a 

         územným plánom zón, 
39.    vydáva súhlas na 
39.1. stavby     vo     vodách     a na pobrežných   pozemkoch, stavby v inundačnom území a v  

         ochranných    pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od

         vzdušnej päty ochrannej hrádze, 
39.2. ropovody a iné    líniové produktovody na prepravu znečisťujúcich látok, diaľnice, cesty

         a miestne komunikácie, 
39.3  sklady, nádrže a skládky znečisťujúcich látok, stavby umožňujúce podzemné   

         skladovanie látok v zemských dutinách,
39.4. stavby  veľkokapacitných   fariem,   ktorými  sú    farmy s kapacitou ustajnených zvierat

         väčšou ako 400 ks dojníc, 600 ks teliat, 500  ks   mladého   dobytka,      500   ks výkrmu

         hovädzieho dobytka, 5 000 ks výkrmu ošípaných, produkčné farmy s kapacitou 700 ks

         prasníc s odchovom prasiatok do 30 kg živej váhy, 800 ks oviec, 50 tis. ks nosníc, 10 tis.

         ks brojlerov a 100 tis. ks mládok,
40.    povoľuje    vyňatie     vstupov      znečisťujúcich    látok   do podzemných vôd, ak takéto

         vypúšťanie   nebude   ústupkom vzhľadom na dosiahnutie environmentálnych cieľov pre

         vodný útvar podzemných vôd; vedie evidenciu týchto povolení,
41.    Vydáva  stanoviská v konaniach podľa osobitného predpisu a tam, kde je dotknutým

         orgánom,
42.    je špeciálnym stavebným úradom vo veciach vodných stavieb,
43.    vedie     evidenciu o vodách podľa § 29 zákona o vodách, najmä vydaných povolení,

         súhlasov a iných rozhodnutí a zasiela údaje do centrálnej databázy súhrnnej evidencie

         o vodách, ktorú spravuje Slovenský hydrometeorologický ústav,
44.    vyhláškou môže
44.1. upraviť,     obmedziť,    prípadne    zakázať    všeobecné    užívanie  povrchových vôd na      

         vodohospodársky významných vodných tokoch,
44.2. určiť rozsah inundačného územia pri vodohospodársky významných vodných tokoch, 

 

d) na úseku štátnej správy rybárstva

Podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
1. ustanovuje a odvoláva rybárskeho hospodára, 
2. ustanovuje a odvoláva rybársku stráž a vedie evidenciu členov rybárskej stráže, 
3. prerokúva priestupky, 
4. ukladá pokuty za správne delikty a priestupky; uložené pokuty zadáva do informačného systému;  

 

e) na úseku štátnej správy verejných vodovodov a verejných kanalizácií  

Podľa   zákona   č.    442/2002  Z. z.   o    verejných  vodovodoch a  verejných kanalizáciách a o zmene   a doplnení     zákona   č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov najmä:
1.  vydáva rozhodnutia podľa tohto zákona, 
2.  rozhoduje v pochybnostiach, či sa vodovod alebo kanalizácia považuje za verejný vodovod     

     lebo verejnú kanalizáciu podľa tohto zákona, 
3.  povoľuje  výnimku z požiadavky  uložiť kanalizačné potrubie na odvádzanie odpadových

     vôd pri   súbehu   alebo   krížení  uložené hlbšie ako vodovodné potrubia na dodávku pitnej

     vody, 
4.  rozhoduje o pásmach ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, 
5.  vykonáva   dohľad    na   úseku    verejných    vodovodov  a  verejných kanalizácií, ktorým

     kontroluje plnenie   povinností    a  podmienok   ustanovených zákonom a na základe jeho

     výsledkov ukladá opatrenia na nápravu protiprávneho konania, 
6.  prerokúva priestupky, 
7.  ukladá pokuty, uložené pokuty zadáva do informačného systému, 

 

f) na úseku štátnej správy ochrany pred povodňami

Podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pre povodňami v znení neskorších predpisov najmä 
1.    riadi a koordinuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území obvodu,
2.    spolupracuje vo veciach    ochrany    pred     povodňami   so   správcom vodohospodársky

        významných vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov,
3.     v oblasti prevencie 
3.1.  usmerňuje a kontroluje činnosť obcí pri plnení úloh na  úseku ochrany  pred povodňami, 
3.2.  spolupracuje s poverenými osobami, so správcom vodohospodársky významných

        vodných tokov, vyšším územným celkom, obcami, vlastníkmi, nájomcami a správcami

        poľnohospodárskej pôdy  a lesnej  pôdy a s ostatnými dotknutými orgánmi štátnej správy

        na  vyhotovení    predbežného   hodnotenia    povodňového    rizika   a    návrhov  plánov

        manažmentu povodňového rizika, ich prehodnocovaní a aktualizácii, 
3.3.  navrhuje  prednostovi  okresného    úradu    zloženie   okresnej  povodňovej komisie a jej   

        technického  štábu, vypracúva  jej štatút a predkladá ho na schválenie okresnému úradu v

        sídle kraja,
3.4.  zúčastňuje  sa   na   prerokovaní  vodných  stavov  a prietokov zodpovedajúcich stupňom

        povodňovej aktivity,
3.5.  navrhuje  prednostovi   okresného    úradu   schválenie   povodňového  plánu obce, ak má

        drobný vodný tok alebo jeho ucelený úsek v nájme alebo vo výpožičke,
3.6.  schvaľuje  povodňový    plán   zabezpečovacích   prác   správcu  drobného vodného toku,
3.7.   schvaľuje povodňový   plán   zabezpečovacích   prác    správcu   ropovodu,   plynovodu,

         teplovodu   alebo    iného    potrubného   vedenia, ktoré križuje vodný tok, správcu alebo     

         užívateľa  stavby v   inundačnom  území vodného toku, správcu alebo užívateľa stavby a

         zariadenia v dosahu vzdutia hladiny vodnej stavby, 
3.8.   schvaľuje  povodňový  plán  zabezpečovacích   prác zhotoviteľa stavby na vodnom toku

         alebo v inundačnom území vodného toku,
3.9.   zostavuje  povodňový  plán a predkladá ho na schválenie okresnému úradu v sídle kraja;

         povodňový plán poskytuje okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru,
3.10. vykonáva   povodňovú   prehliadku   v    súčinnosti    so    správcom    vodohospodársky

         významných vodných tokov alebo so správcom drobného vodného toku,
3.11. ukladá rozhodnutím   povinnosť   odstrániť   v  určenom  termíne  nedostatky,  ktoré boli

         zistené pri povodňovej prehliadke,
3.12. oznamuje  stavebnému  úradu stavbu vo vodnom toku, stavbu križujúcu vodný tok alebo

         stavbu v inundačnom    území, o ktorej    sa    pri povodňovej prehliadne zistilo, že nemá

         právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, 
3.13. prerokúva    priestupky    na  úseku   ochrany  pred povodňami a ukladá pokuty; uložené

         pokuty zadáva do informačného systému,
3.14. určuje rozsah inundačného územia a odovzdáva dokumentáciu určeného inundačného         

         územia orgánom územného plánovania,
4.      počas povodňovej situácie 
4.1.   navrhuje   prednostovi    okresného   úradu vyhlásenie a odvolanie II. stupňa povodňovej

         aktivity a III. stupňa povodňovej   aktivity     na     návrh   správcu  vodohospodársky

         významného vodného toku  alebo   správcu    drobného  vodného toku, alebo z vlastného

         podnetu,    ak    povodňová    situácia    presahuje    územie    obce   a informuje o  tom

         bezodkladne  okresný úrad v sídle kraja, dotknuté obce, okresné riaditeľstvo Hasičského

         a záchranného zboru a Slovenský hydrometeorologický ústav, 
4.2.   organizačne zabezpečuje   činnosť    okresnej     povodňovej    komisie  a   plní úlohy jej

         sekretariátu,
4.3.   organizačne zabezpečuje činnosť technického štábu okresnej povodňovej komisie,
4.4.   vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity priebežné správy o povodňovej situácii

         a predkladá ich okresnému úradu v sídle kraja,
4.5.   navrhuje prednostovi okresného úradu uložiť osobe povinnosť poskytnúť vecné plnenie

         na zvládnutie úloh pri ochrane pred povodňami,
4.6.   vyžaduje   súhlas   ministerstva  životného    prostredia   na  mimoriadnu manipuláciu na

         vodných tokoch a na vodných stavbách, na  uvoľňovanie ľadovej zátarasy alebo ľadovej

         zápchy výbušninami a na   vytvorenie   umelej prietrže na ochranu pred povodňami a o 

         žiadosti informuje okresný úrad v sídle kraja,
4.7.   operatívne  rieši    problémy,    ktoré   sa  vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred

         povodňami,
5.      po povodni
5.1.   navrhuje   prednostovi   okresného   úradu    zloženie    verifikačnej  komisie na overenie

         správnosti    vyhodnotenia     povodňových      škôd   a sumarizuje výsledky verifikácie

         povodňových škôd, 
5.2.   vypracúva   súhrnnú    správu    o     priebehu   povodní,   ich   následkoch a vykonaných

         opatreniach a predkladá ju okresnému úradu v sídle kraja,

 

 

g)  na úseku ochrany ovzdušia a zmeny klímy

Podľa zákona č. 137/2010 Z. z. 
1.vydáva  súhlas  pre  veľké zdroje  znečisťovania ovzdušia (ďalej len „veľký zdroj) a stredné      

   zdroje  (ďalej len „stredný zdroj“)  podľa  § 17  ods. 1,  § 18 ods. 1 alebo vyjadrenie podľa §  

   31 ods. 8 zákona č. 137/2010 Z. z., ak je v integrovanom povoľovaní dotknutým orgánom,
2.v  súhlasoch   podľa   bodu  1  a  v rozhodnutiach   podľa  § 18  ods.  9  a § 31 ods. 2 zákona

   č.137/2010  Z. z.   môže  určiť  podmienky  prevádzkovania  veľkých  zdrojov  a   stredných

   zdrojov.

3.rozhoduje 
   3.1.v prípade pochybností o vymedzení, začlenení alebo kategorizácii stacionárneho zdroja  

         a o vymedzení a začlenení jeho zariadení, 
   3.2.v osobitných prípadoch o  skrátení  lehôt vykonávania  oprávnených  meraní, o zrušení

         alebo zmene súhlasu na  predĺženie  lehoty  alebo na upustenie od oprávnených meraní a

         určuje  prevádzkovateľovi  veľkého  zdroja  alebo  prevádzkovateľovi  stredného  zdroja

         vykonať mimoriadne oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania podľa ustanovených

         požiadaviek;   zmena  súhlasu   na   predĺženie  lehoty  diskontinuálneho  merania  alebo

         upustenie od oprávnených meraní  sa  neuplatňuje,  ak  ide  o  spaľovne odpadov alebo o

         zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,  ktoré  sú  umiestnené  v  obytnom  území alebo

         zmiešanom území obce alebo vo vzdialenosti do 700 m od takéhoto územia,
   3.3.schvaľuje postupy  výpočtu  množstiev   vypúšťaných   znečisťujúcich látok  z   veľkých

         zdrojov   a  stredných  zdrojov  podľa  ustanovených  požiadaviek  a  technický  výpočet

         údajov   o   dodržaní   emisných    limitov,   technických   požiadaviek     a    podmienok  

         prevádzkovania, ak nie sú schválené v súhlase podľa bodu 1., 
4.určuje
   4.1.v súhlasoch podľa bodu 1. alebo v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 zákona

         č. 137/2010  Z. z.  emisné  limity,  technické  požiadavky  a  podmienky prevádzkovania

         veľkých zdrojov a stredných zdrojov, 
   4.2.rozsah  a požiadavky  vedenia   prevádzkovej  evidencie   veľkých  zdrojov  a  stredných

         zdrojov, ak nie sú určené v súhlase vydanom podľa bodu 1.,
   4.3.v pochybnostiach prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi stredného

         zdroja    vykonať   overovacie   oprávnené   meranie  a   lehotu   jeho  vykonania   podľa

         ustanovených požiadaviek,
   4.4.prevádzkovateľovi    veľkého    zdroja    alebo     prevádzkovateľom    stredného   zdroja

         podmienku   vykonávania   oprávnených    meraní   pri   záložných  systémoch  a  v tých           

         miestach merania technologických zdrojov, v ktorých to  nie   je  ustanovené,  ak  nie  je

         určená v súhlase podľa bodu 1.,
5.môže určiť
   5.1.výnimky  z emisných limitov a z technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,

         z monitorovania  údajov  o ich  dodržaní  a čas  ich trvania, ak nie sú určené v súhlasoch

         podľa bodu 1. alebo v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010   

         Z. z., a ak je tak ustanovené, 
   5.2.podľa  druhu  vypúšťaných  znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov a stredných zdrojov,

         ktoré všeobecné  emisné  limity,  ustanovené  všeobecne záväzným právnym predpisom     

         vydaným  na  vykonanie  zákona  č. 137/2010  Z. z.,  sa  pre konkrétny stacionárny zdroj

         uplatňujú,
   5.3.pre    veľké   zdroje  a   stredné   zdroje,    ktoré   technické   požiadavky   a   podmienky

         prevádzkovania  sa  pre  konkrétny  zdroj  uplatňujú,  ak  ich  všeobecne záväzný právny

         predpis vydaný na vykonanie zákona č. 137/2010 Z. z. ustanovuje variantne, 
   5.4.priloženie  odborného   posudku   k   žiadostiam  o   vydanie   súhlasu  alebo   vyjadrenia

         podľa bodu l.,
6.zabezpečuje
   6.1.udržanie kvality ovzdušia, 
   6.2.zverejnenie  ročných  správ o prevádzke a kontrole spaľovní odpadov alebo zariadení na

         spoluspaľovanie  odpadov  o kapacite  2  a viac  ton  spaľovaného  odpadu  za  hodinu  a

         zoznamu spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s  kapacitou  pod  2  tony  za

         hodinu každoročne do 31. mája nasledujúceho roka; v tejto  lehote zverejňuje aj zoznam

         stacionárnych   zdrojov  prevádzkujúcich zariadenia, v  ktorých  sa  používajú organické

         rozpúšťadlá,
7.podieľa  sa  na  vypracovaní  programu  a  integrovaného   programu  na   zlepšenie   kvality

   ovzdušia,
8.preskúmava  periodicky  podmienky  prevádzkovania spaľovne odpadov alebo zariadenia na

   spoluspaľovanie   odpadov  a  podľa  potreby  ich  upravuje  alebo  určuje  nové  podmienky

   prevádzkovania podľa § 18 ods. 9 zákona č. 137/2010 Z. z.,
9.uloží  prevádzkovateľovi veľkého zdroja a prevádzkovateľovi stredného zdroja opatrenia na

   nápravu,  ak   neplnia  povinnosti    ustanovené   zákonom  č. 137/2010  Z. z.   a   všeobecne

    záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia,
10.môže  povoliť  na   údržbu   a   reštaurovanie   kultúrnych pamiatok a historických vozidiel

     nákup    a   použitie   obmedzeného  množstva  regulovaných   výrobkov,  ktoré   nespĺňajú

     požiadavky podľa § 14 ods. 6 zákona č. 137/2010 Z. z.,
11.spracúva 
   11.1.každoročne súhrnné ročné vyhodnotenie prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov

           v okrese za  predchádzajúci  rok  a predkladá  ho  poverenej organizácii v elektronickej 

           forme do 31. mája, 
   11.2.každoročne  údaje o množstvách a kvalite predaných palív za predchádzajúci rok, ktoré

           predkladá  ten,  kto  predáva  tuhé  palivo  a kvapalné   ropné   palivo,  a  predkladá  ich

           poverenej organizácii v elektronickej forme do 31. mája,
12.sprístupňuje
   12.1.verejnosti  žiadosti  o vydanie súhlasu, súhlasy vydané na ich základe a ich aktualizácie

           a vykonáva verejné  prerokovanie  žiadosti o vydanie súhlasu, ak ide o konanie podľa

           § 18 zákona č. 137/2010 Z. z., 
   12.2.verejnosti   súhlasy   a   ich  aktualizácie  vydané  na  povolenie  stacionárnych  zdrojov

           prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá,
13.ukladá pokuty prevádzkovateľom veľkých zdrojov a  prevádzkovateľom stredných zdrojov

     a tomu, kto vyrába, dováža  a  predáva  palivá;  uložené  pokuty  zadáva  do  informačného

     systému,
14.vydáva stanoviská k územným plánom obcí a územným plánom zón,
15.oznamuje bezodkladne písomne ministerstvu životného prostredia výnimky určené podľa §

     26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z.,
16.vykonáva štátnu správu  ochrany  ovzdušia,  ktorá  podľa  zákona  č. 137/2010 Z. z. nepatrí

     iným orgánom ochrany ovzdušia,

 

Podľa zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.rozhoduje   o vydaní   povolení,   ich   zmene   alebo   o   vyradení   prevádzky   zo   schémy   

   obchodovania,
2.oznamuje 
   2.1.vydanie  povolení,  ich   zmenu   alebo   vyradenie   prevádzky zo schémy obchodovania  

         ministerstvu životného prostredia, 
   2.2.ministerstvu životného prostredia informáciu,  ak  prevádzkovateľ  nepredloží  správu  o 

         emisiách  skleníkových  plynov  (ďalej len „správa“),  alebo   správa  nie  je overená ako

         správna, 
3.vydáva  prevádzkovateľom  a dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania potvrdenia o

   správnosti správy,
4.predkladá   každoročne   do  31. marca  vnútroštátnemu   správcovi  (organizácii   poverenej

   ministerstvom    životného   prostredia  správou  registra  pre  kvóty   skleníkových  plynov)

   potvrdenie o správnosti správy,
5.schvaľuje každú  významnú  zmenu  monitorovacieho  plánu  na  zisťovanie  a  vykazovanie

   emisií skleníkových plynov prevádzkovateľa,
6.ukladá pokuty za správne delikty; uložené pokuty zadáva do informačného systému, 
7.postupuje  podľa  zákona  č. 414/2012  Z. z.   o obchodovaní   s emisnými   kvótami  a o 

   zmene   a    doplnení     niektorých   zákonov  v   znení   neskorších   predpisov,  ak  nastanú

   pochybnosti o správnosti overenej správy,
8.schvaľuje žiadosť overovateľa nevykonať návštevu na mieste a správu o zlepšení,
9.vykonáva konzervatívny odhad emisií,
10.informuje ministerstvo životného prostredia o zistených skutočnostiach,
11.preskúma povolenie na   vypúšťanie  emisií  skleníkových   plynov   každých  päť  rokov  a 

     následne vykoná jeho zmeny a doplnenia,

 

Podľa   zákona  č. 321/2012  Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.vydáva   súhlas   na   skladovanie   kontrolovanej   látky   od       1 000 kg vrátane, okrem

   skladovania halónov na kritické použitie,
2.vydáva   vyjadrenie   k zriaďovaniu   a   zmene stavieb na skladovanie kontrolovanej látky

   od 1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na kritické použitie;

 

 

Podľa   zákona    č. 401/1998   Z. z.  o  poplatkoch   za  znečisťovanie   ovzdušia  v  znení neskorších predpisov

1.rozhoduje   o poplatku   právnickej   osoby   alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie,

   ktorá prevádzkuje veľký zdroj  znečisťovania  ovzdušia  alebo  stredný  zdroj  znečisťovania

   ovzdušia,
2.ukladá pokuty;   

 

 

Podľa  zákona  č. 286/2009   Z. z.  o fluórovaných    skleníkových  plynoch  a o  zmene   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.vedie evidenciu prevádzkovateľov zariadení,
2.vedie evidenciu údajov o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach

   oznámených    prevádzkovateľom   zariadenia   a   predkladá   ich   ministerstvu   životného

   prostredia;

 

 

h) na úseku odpadového hospodárstva

Podľa  zákona  č. 79/2015  Z. z.  o odpadoch  a o zmene   a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä

1.vydáva súhlas na
    1.1.prevádzkovanie  zariadenia  na:  zneškodňovanie  odpadov, zhodnocovanie odpadov, na 

          zber odpadov, vrátane zberného dvora,
    1.2.zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov,
    1.3.vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, zariadenia na

          zhodnocovanie odpadov,
    1.4.nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane prepravy,
    1.5.zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu,
    1.6.zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia,
    1.7.uzavretie  skládky  odpadov  alebo  jej  časti,  vykonanie jej rekultivácie a jej následne

          monitorovanie,
    1.8.dekontamináciu,
    1.9.zneškodňovanie  použitých  polychlórovaných  bifenylov  alebo  zariadení obsahujúcich

          polychlórované bifenyly, odpadov z výroby oxidu titaničitého,
    1.10.odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,
    1.11.prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti,
    1.12.uzavretie  úložiska   dočasného  uskladnenia   ortuti   alebo  jej  časti  a jeho   následné

            monitorovanie,
    1.13.využívanie odpadov na povrchovú úpravu,
    1.14.zhromažďovanie odpadu  dlhšie  ako  jeden  rok  pred jeho zneškodnením alebo dlhšie

            ako tri roky pred jeho zhodnotením, 
2.rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu obce,
3.vyjadruje sa k územným plánom obcí a územným plánom zón,
4.schvaľuje  projektovú  dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky a 

   úložiska,
5.uskutočňuje konanie vo veci 
    5.1.nezákonne umiestneného odpadu, 
    5.2.umiestnenia vozidla na určené parkovisko a súvisiacich povinnosti držiteľa vozidla, 
6.rozhoduje o
    6.1.neexistencii vozidla, 
    6.2.tom,  či   vlastníctvo  k  vozidlu nadobudne  štát  a  zároveň  určí,  že vozidlo  je  starým

          vozidlom,
    6.3.povinnosti oddeliť nebezpečný odpad,
7.určuje, či vozidlo je starým vozidlom,
8.vykonáva štátny dozor,
9.prerokúva priestupky a ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
10.vypracúva  podklady  na  vypracovanie programu  kraja a programu Slovenskej republiky

     v oblasti odpadového hospodárstva,
11.posudzuje    program  odpadového   hospodárstva  obce   a schvaľuje   program   držiteľa

     polychlórovaných bifenylov,
12.vydáva stanovisko k plánu nakladania s ťažobným odpadom,
13.vydáva potvrdenie 
   13.1. o uzavretí skládky, 
   13.2.na čerpanie účelovej finančnej rezervy,
   13.3.na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti,
   13.4.vlastníkovi    prostriedkov  účelovej  finančnej  rezervy   po   skončení    monitorovania

           skládky odpadov voľne nakladať s nevyčerpanou časťou účelovej finančnej rezervy, 
14.vykonáva  registráciu  podnikateľských  subjektov  v oblasti zberu odpadov alebo prepravy

     odpadov;    registráciu    prevádzkovateľa    zariadenia    na   zhodnocovanie     biologicky

     rozložiteľného  komunálneho  odpadu  zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100

     ton, ako i registráciu obchodníka a sprostredkovateľa v tejto oblasti,
15.vedie evidenciu 
   15.1.hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi, 
   15.2.sprievodných listov nebezpečných odpadov,
   15.3.vydaných vyjadrení a rozhodnutí,
   15.4.hlásení  o odpadoch   z výrobkov  alebo  materiálov  a  o   objeme ich zhodnotenia zo

           zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
16.vykonáva monitorovanie vo veci zneškodňovania oxidu titaničitého,
17.vydáva vyjadrenia k
    17.1. výstavbe, týkajúcej sa odpadového hospodárstva,
    17.2. pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadom,
    17.3. dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel a lomov,
    17.4. územnoplánovacej dokumentácii pri jej prerokovaní,
18. Poskytuje  na  požiadanie  informácie  o existencii   a umiestnení  zariadení  vhodných   na

      zhodnotenie  daného  odpadu   a na   zneškodnenie daného odpadu  v  územnom obvode

      okresného úradu,

 

Podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov

1.prijíma oznámenia a hlásenia od prevádzkovateľov skládky odpadov alebo odkaliska,
2.nahliada  do   podkladov   a kontroluje  podklady  prevádzkovateľov skládky odpadov alebo

   odkaliska slúžiace na výpočet poplatku za uloženie odpadu,
3.ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému;

 

Podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä

1.rozhoduje    o     zaradení   úložiska,  ktorým  je   odkalisko,  do  zodpovedajúcej   kategórie,

   okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti,
2.povoľuje   zriadenie,  užívanie,  zmeny  a uzavretie  úložiska,  ktorým  je  odkalisko,  okrem

   odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti,
3.prijíma  oznámenia  a správy  prevádzkovateľov  a nariaďuje potrebné opatrenia týkajúce sa

   úložiska,   ktorým     odkalisko,  okrem  odkaliska   vzniknutého     pri   banskej   činnosti  a 

   zabezpečí vypracovanie znaleckého posudku týkajúceho sa takéhoto odkaliska,
4.vydáva  súhlas  s uzavretím  úložiska, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri

   banskej  činnosti  a  nariaďuje vykonanie potrebných opatrení na takomto odkalisku po jeho

   uzavretí,
5.nariaďuje   preukázanie  dôvodov,  pre   ktoré   nie  je potrebné znižovať limity koncentrácie

   kyanidu  v ťažobnom odpade ukladanom na úložisko, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska

   vzniknutého pri banskej činnosti,
6.prijíma oznámenie  prevádzkovateľa  o vytvorení  osobitného účtu  na  odvádzanie  účelovej

  finančnej   rezervy  pre   úložisko, ktorým   je   odkalisko,   okrem odkaliska vzniknutého pri

   banskej  činnosti, každoročne kontroluje výšku odvedených prostriedkov a vydáva súhlas na

   čerpanie prostriedkov z tohto účtu,
7.informuje  ministerstvo  životného  prostredia  o  skutočnostiach  nasvedčujúcich  tomu,   že

   prevádzka úložiska, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti,

   ktoré   je  úložiskom  kategórie  A,  alebo závažná  havária vzniknutá  na  takomto odkalisku

   môže  mať významný cezhraničný vplyv,
8.poskytuje potrebné údaje do informačného systému,
9.ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
10.plní ďalšie úlohy vo veciach nakladania s ťažobným odpadom,
11.vyjadruje   sa   k bezpečnostnej   správe   alebo  jej aktualizácii vypracovanej podľa zákona

     č. 128/2015 Z. z., 
12.vykonáva štátny dozor,

 

i)na úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd

Podľa zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach prevencie a nápravy environmentálnych

   škôd, 
2.prijíma a   eviduje   oznámenia   vo   veciach   environmentálnych  škôd,  informuje  o   nich

   ministerstvo   životného   prostredia   a prijíma  a eviduje   kópie   zmlúv   o spôsobe   krytia

   zodpovednosti za environmentálnu škodu, 
3.vykonáva  konzultácie  k tomu,  či   došlo k bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody

   alebo či vznikla environmentálna škoda, 
4.schvaľuje návrh nápravných opatrení, 
5.rozhoduje vo veciach environmentálnych škôd, 
6.prijíma a vykonáva   preventívne opatrenia  a nápravné  opatrenia  vo veci environmentálnej

   škody, 
7.vykonáva štátny dozor,  
8.ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

 

j)na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

Podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 128/2015 Z. z. najmä

1.vyjadruje sa k bezpečnostnej správe alebo k jej aktualizácii, 
2.vykonáva   štátny   dozor  na   úseku   prevencie závažných priemyselných havárií v rozsahu

   svojej pôsobnosti podľa osobitných predpisov, 
3.spolupracuje s ministerstvom životného prostredia pri spracúvaní plánu kontrol podnikov a 

   so Slovenskou inšpekciou životného prostredia pri spracúvaní plánu bežných kontrol