Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Náplň činnosti odboru

 • pri pozemkových úpravách a záhradkových osadách
  • organizuje ich vykonávanie,
  • vypracováva úvodné podklady,
  • rozhoduje v správnom konaní o PÚ, čo súvisí  okrem  vyhotovenia technických podkladov s organizovaním verejných hovorov pre vlastníkov a užívateľov,
  • prejednávanie požiadaviek s vlastníkmi, užívateľmi a dotknutými orgánmi miestnej štátnej správy,
  • miestne šetrenia v teréne,
  • odovzdávanie nových pozemkov v teréne,
  • vedie register združení účastníkov konania, 
  • kontroluje a zodpovedá za plnenie zmluvných podmienok

 

 • pri reštitúciách 
  • pri vydávaní nehnuteľností oprávneným osobám rozhoduje  v správnom konaní,
  • získava podklady,
  • rozhoduje samostatne o každom nároku,
  • vykonáva obhliadku v teréne,
  • oceňuje poľnohospodárske pozemky pre potreby reštitúcií,
  • vyjadruje sa k uplatneným nárokom pre jednotlivé právnické osoby

 

 • pri ochrane poľnohospodárskej pôdy rozhoduje  v správnom konaní
  • o trvalom odňatí PP 
  • o dočasnom odňatí PP
  • o zmene druhu pozemkov,
  • o neoprávnenom zábere,
  • vyjadruje  sa k zámerom investičnej činnosti na poľnohospodárskej pôde,
  • vydáva záväzné stanoviská k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely,
  • rieši priestupky a iné správne delikty,
  • ukladá pokuty,
  • vydáva osvedčenie o registrácii plochy porastov rýchlorastúcich drevín a vedie ich register,
  • nariaďuje opatrenia na ochranu PP,
  • predpisuje odvod za odňatie
  • pre kvalitné riešenie problematiky je potrebné k väčšine podaní vykonať obhliadku v teréne

 

 • Úsek lesného hospodárstva:  
  • dočasné a trvalé vyňatie z lesných pozemkov – terénna ohliadka – lesné pozemky, objekty na lesných pozemkoch, terénne ohliadky v rámci  územných  a stavebných konaní, vonkajšia kontrola podmienok vydaných rozhodnutí
  • štátny dozor na úseku lesného hospodárstva – vonkajšia kontrola zalesňovania, výchovy, obnovy, dodržiavania ťažieb v lesných porastoch
  • kontrola mladých zabezpečených lesných porastov v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
  • revízie PR
  • vonkajšia kontrola zberu lesného reprodukčného materiálu
  • kontrola pozemkových spoločenstiev
  • kontrola ciachovania a dokladov drevnej hmoty

 

 • Úsek poľovníctva:
  • Štátny dozor – terénna kontrola odstránenia nefunkčných poľovníckych zariadení, nepoužitého, znehodnoteného a závadného krmiva z prikrmovacích zariadení a ich okolia,
  • kontrola činnosti členov poľovníckej stráže,
  • vedenie kníh návštev poľovného revíru,
  • kontrola počtu poľovníckych zariadení na chov jednotlivých druhov zveri,
  • kontrola vnadísk diviačej zveri a kontrola ich evidencie.