Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti odboru  |  Správne poplatky  |  Verejné vyhlášky

KATASTRÁLNY ODBOR
1.  vybavuje podania podľa § 57 katastrálneho zákona, 

2.  pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o
plnení úloh na úseku katastra, 

3.  vykonáva súčinnosť s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi
orgánmi a notármi, 

4.  spravuje katastrálny operát podľa § 8 katastrálneho zákona a štátnu dokumentáciu
podľa § 11 zákona č.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších
predpisov,

5.  vydáva odborné stanoviská na rozhodovaciu činnosť druhostupňového orgánu v
katastrálnom konaní,

6.  vykonáva vnútornú kontrolnú činnosť zameranú na plnenie úloh štátnej správy a jej
efektívnosť na úseku katastra,

7.  spolupracuje so zamestnancami iných orgánov kontroly pri vykonávaní vnútornej a
vonkajšej kontroly výkonu technických a hospodárskych činností pri výkone štátnej
správy na úseku katastra,

8.  vyhotovuje podklady do správy o vybavovaní sťažností a petícií okresným úradom,

9.  plní ďalšie úlohy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
predpisov,

10. prerokúva priestupky podľa katastrálneho zákona a zákona č. 215/1995 Z. z. o
geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a vedie ich evidenciu,
a) na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam – zápisy práv 
1.  posudzuje spôsobilosť verejných a iných listín na zápis do katastra nehnuteľností, 
2.  zapisuje práva k nehnuteľnostiam, 
3.  vyznačuje poznámky v katastri nehnuteľností, 
4.  spravuje a aktualizuje súbor popisných informácií katastra nehnuteľností, 
5.  oznamuje účastníkom konania a tým fyzickým osobám alebo právnickým osobám,
ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že bol vykonaný zápis do
katastra nehnuteľností; 
b) na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam – vkladové konania 
1.  rozhoduje o vklade práv k nehnuteľnostiam, 
2.  rozhoduje o proteste prokurátora a upozornení prokurátora, 
3.  zastupuje okresný úrad podľa poverenia prednostu v súdnom konaní o odvolaní proti
rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vklad a vo všetkých konaniach, v ktorých
rozhodol v prvom stupni, 
4.  rozhoduje o vrátení správnych poplatkov, 
5.  podáva návrh na získanie, resp. odobratie osobitnej odbornej spôsobilosti rozhodovať
o návrhu na vklad, 
c) na úseku registratúry a podateľne  1.  zabezpečuje administratívne práce, obeh a úschovu spisu podľa vyhlášky Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 22/2010 Z. z., ktorou sa
vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra (ďalej len
„spravovací poriadok“), pripravuje právne podklady k rozhodnutiam, 
2.  plní funkciu registratúry podľa spravovacieho poriadku, registratúrneho poriadku a
registratúrneho plánu, 
3.  zabezpečuje úschovu spisov a manipuláciu s nimi v zmysle spravovacieho poriadku a
registratúrneho poriadku, 
4.  vyznačuje plomby o zmene práva k nehnuteľnostiam, 
5.  poskytuje informácie o stave katastrálnych podaní fyzickým a právnickým osobám, 
6.  prijíma, eviduje, vybavuje, resp. zabezpečuje vybavenie elektronickej pošty
právnických a fyzických osôb, 
7.  zabezpečuje odovzdanie vybavených spisov vedených podľa spravovacieho poriadku
do Centrálneho elektronického registratúrneho strediska, 
8.  organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť vedúceho odboru, 
9.  zabezpečuje odosielanie všetkých zásielok odboru, 
d) na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií – technicko-informačné
činnosti 

1.  kontroluje a úradne overuje geometrické plány a iné výsledky vybraných geodetických
a kartografických činností a vykonáva ich preberanie do katastra nehnuteľností, 

2.  spravuje a priebežne aktualizuje súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností
a zabezpečuje v súčinnosti  s oddelením zápisov práv k nehnuteľnostiam jeho súlad so
súborom popisných informácií katastra nehnuteľností, 

3.  zabezpečuje tvorbu vektorových máp, 

4.  vedie register územných jednotiek, 

5.  rieši technologické otázky pri tvorbe registrov obnovenej evidencie pozemkov a
projektov pozemkových úprav a odstraňuje chyby údajov katastra nehnuteľností po
vykonaní kontroly ich zapísateľnosti do katastra, 

6.  zúčastňuje sa na prácach v komisiách na tvorbu registrov obnovenej evidencie
pozemkov, obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním a projektov
pozemkových úprav, 

7.  preberá do katastra nehnuteľností registre o obnove vlastníckych práv k pôvodným
nehnuteľnostiam, projekty pozemkových úprav a obnovený operát katastra
nehnuteľností, 

8.  reviduje zhodu údajov katastra s právnym a skutočným stavom, 

9.  zabezpečuje činnosti súvisiace so zmenou hraníc katastrálnych území a ich názvov, 

10. prešetruje a vykonáva zmeny údajov katastra nehnuteľností, ktoré je potrebné
zabezpečiť pred overením geometrických plánov, pred overením geodetických
činností pre pozemkové úpravy, pred overením zriadenia a aktualizácie podrobných
geodetických bodov, pred meraním alebo digitalizáciou a zobrazením predmetov,
ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky,   

11. predkladá podnety na štandardizáciu geografického názvoslovia, poskytuje súčinnosť
pri štandardizácii nesídelných geografických objektov a zabezpečuje činnosť
názvoslovného zboru, 

12. spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde podľa údajov katastra nehnuteľností a rozbor
zmien o pôdnom fonde, 

13. spracúva súhrnnú správu k správam o plnení úloh na úseku katastra nehnuteľností za
odbor,  14. vykonáva výpočet výšky príspevkov v rámci tvorby registrov obnovenej evidencie
pozemkov a poskytuje súčinnosť pri činnostiach spojených s úhradou príspevkov,  

15. zabezpečuje činnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou informačného systému
geodézie, kartografie a katastra v zmysle zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v znení neskorších predpisov, 

16. zabezpečuje odbornú pomoc koncových používateľov v technickej oblasti, 

17. poskytuje súčinnosť pri školeniach koncových používateľov informačného systému
katastra nehnuteľností v súvislosti s novým programovým vybavením, 

18. spolupracuje pri implementácii, funkčnosti a aktuálnosti verzií aplikačného
softvérového vybavenia informačného systému geodézie, kartografie a katastra, a
spolupracuje pri zabezpečení prevádzky a funkčnosti technických zariadení na
pracoviskách katastra nehnuteľností a zabezpečuje archiváciu súborov popisných
informácií a súborov geodetických informácií katastra nehnuteľností, 

19. poskytuje údaje z katastra nehnuteľností, 

20. vykonáva dokumentačnú činnosť fondov katastra nehnuteľností a poskytuje z nich
údaje spravuje a aktualizuje súbor popisných informácií katastra a odstraňuje nesúlad
medzi miestnou a centrálnou databázou Informačného systému katastra nehnuteľností, 

21. spravuje zbierku listín, 

22. overuje a vydáva kópie alebo rovnopisy verejných listín a iných listín, 

23. vykonáva súčinnosť s vyhotoviteľmi geometrických plánov a ostatnými komerčnými
geodetmi pri geodetických a kartografických činnostiach, pri obnove katastrálneho
operátu novým mapovaním, pri tvorbe projektov pozemkových úprav, registrov
obnovenej evidencie pozemkov, 

24. odovzdáva grafické súbory vektorových máp na Geodetický a kartografický ústav
Bratislava, 

25. eviduje poskytovanie údajov katastra nehnuteľností, 

26. navrhuje katastrálne územia na obnovu katastrálneho operátu, na revíziu údajov
katastra nehnuteľností, na tvorbu vektorových máp a pripravuje podklady v súčinnosti
s ich vyhotoviteľmi, 

27. spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu, 

28. poskytuje súčinnosť pri spracovaní podkladov pre plnenie § 3 ods.2 zákona č.
281/1997 Z. z.,

29. pripravuje technické podklady, vydáva odborné stanoviská na rozhodovaciu činnosť
prvostupňovému orgánu v katastrálnom konaní.
e) na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií – opravy chýb a
katastrálne konania 
1.  rozhoduje a vykonáva opravu chýb v katastrálnom operáte, 
2.  pripravuje podklady pre prokuratúru, súdy a orgány činné v trestnom konaní, 
3.  rozhoduje v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k
nim, 
4.  rozhoduje v konaní o obnovenom katastrálnom operáte novým mapovaním, 
5.  rozhoduje o zmenách hraníc katastrálnych území a navrhuje zmeny názvov
katastrálnych území, 
6.  rozhoduje o priestupkoch a o porušení poriadku na úseku geodézie, kartografie a
katastra a zabezpečuje ich evidenciu v informačnom systéme, 
7.  rozhoduje o predmete evidovania v katastri nehnuteľností.