Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Náplň činnosti odboru

NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORU

 

- podľa Smernice č. 14/2018 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 22. januára 2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu

- Operatívne pokyny pre Okresné úrady

 

a)  na úseku podmienok prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách 
 
 1. vykonáva štátny odborný dozor v pôsobnosti okresu,
 2. vystupuje ako schvaľovací úrad a plní jeho funkcie,
 3. rozhoduje o trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách   pravidelným technickým kontrolám a pravidelným emisným kontrolám a tieto údaje porovnáva s databázou   evidovaných vozidiel, 
 5. ukladá pokuty za správne delikty, poriadkové pokuty a prerokúva priestupky; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

 

 b) na úseku pozemných komunikácií 


 1.  ako cestný správny orgán vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy:  

 1.1.  určuje so súhlasom dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek a dopravných zariadení, povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk a ak ide o zastavané územie alebo o územie určené  na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou, 
 1.2.  rozhoduje po predchádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov na susedné nehnuteľnosti,  
 1.3.  ak konanie o pripojení podľa bodu 1.2. súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie podľa bodu 1.2. súčasťou územného konania a cestný správny orgán, ktorý má postavenie dotknutého orgánu, v rámci tohto konania vydáva záväzné stanovisko,  
 1.4.  vykonáva štátny odborný dozor, 
 1.5.  rozhoduje po dohode s dopravným inšpektorátom o uzávierke, obchádzke a odklone, 
 1.6.  povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu zvláštne užívanie cesty, 
 1.7.  povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu v odôvodnených prípadoch výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme,  
 1.8.  rozhoduje po dohode s orgánom životného prostredia o umiestňovaní a druhovom zložení cestnej zelene a o výrube jej drevín, 
 1.9.  povoľuje vo výnimočnom prípade po dohode s dopravným inšpektorátom a so súhlasom ministerstva výnimku na nové kríženie cesty so železnicou, 
 1.10. rozhoduje o spôsobe a lehote preloženia alebo odstránenia vedenia každého druhu umiestneného na ceste, ktoré svojim umiestnením a technickým spracovaním nezodpovedá ustanoveniam cestného zákona, ak nedôjde k dohode medzi správcom cesty a vlastníkom a správcom vedenia, 

2.  povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu zvláštne  užívanie diaľnic a ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná a nadrozmerná preprava“), ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu dopravy,  

3.  vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec,

4.  riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami,

5.  prerokúva priestupky na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií a ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

6.  vyjadruje sa pri prerokovaní územných plánov obcí a zón,

7.  povoľuje so súhlasom dopravného inšpektorátu a dotknutého cestného správneho orgánu športové a iné podujatia konané na cestách nepresahujúcich územný obvod okresu, 

8.  v rozsahu svojej pôsobnosti ukladá pokutu právnickej alebo fyzickej osobe  - podnikateľovi podľa osobitných predpisov za porušenie cestného zákona; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

9.  ako špeciálny stavebný úrad vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy, najmä:

9.1.  rozhoduje o povolení stavby cesty a jej súčasti,
9.2.  rozhoduje o povolení zmeny stavby pred dokončením,
9.3.  rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia,
9.4.  rozhoduje o trvalom užívaní stavby,
9.5.  rozhoduje o predčasnom užívaní stavby,
9.6.  rozhoduje o zmene v užívaní stavby,
9.7.  nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavby,
9.8.  nariaďuje zjednanie nápravy na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia,
9.9.  dodatočne povoľuje stavbu,
9.10. prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov a ukladá sankcie, 
9.11. zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu,
9.12. oznamuje stavebníkovi, že proti uskutočneniu drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacím prácam nemá námietky alebo mu určí, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia, 

 

c) na úseku elektronického mýta

 
1.  prerokúva priestupky a ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
2.  prerokúva správne delikty a ukladá pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe  - podnikateľovi; uložené pokuty zadáva do informačného systému.

 

LEGISLATÍVA

- Zákon č. 106/2018 Z.z.  o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel                                                       

  https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/131/ZZ_2018_131_20180520.pdf

- Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania,                                                                                  

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/132/ZZ_2018_132_20180520.pdf

- Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla,          

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/133/ZZ_2018_133_20180520.pdf

- Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke,

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/134/ZZ_2018_134_20180520.pdf

-  Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 135/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole,    

 https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/135/ZZ_2018_135_20180520.pdf

- Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 136/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej službe overovania,    

  https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/136/ZZ_2018_136_20180520.pdf

-  Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly,  

    https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/137/ZZ_2018_137_20180520.pdf

-  Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly,        

   https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/138/ZZ_2018_138_20180520.pdf

-   Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality, 

    https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/139/ZZ_2018_139_20180520.pdf

- Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 140/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení,   

   https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/140/ZZ_2018_140_20180520.pdf

- Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 141/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke.       

  https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/141/ZZ_2018_141_20180520.pdf

-  Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke,

-  Vykonávacia vyhláška č. 9/2009,

-  Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave,

-  Vyhláška č.124/2012 MDVaRR SR, ktorou sa vykonáva zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave.

-  Nariadenie EP a Rady (ES) 1071/2009, 1072/2009 a 1073/2009,

-  Zákon č. 135/1961 Zb. o PK (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,

-  Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

-  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v ZNP, úplné znenie 138/2004 Z.z.,

-  Vyhláška MDPT SR č. 464/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien,

- vyhláška č. 169/2010 Z.z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla,

-  Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

-  Zákon č. 144/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-  Vyhláška č. 9/2009 Z.z. v znení neskorších predpis

- Zákon 474/2013 Z.z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov