Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti odboru  |  Služby pre občanov  |  Zamestnanci odboru  |  Kontakt  |  Úradná tabuľa  |  Legislatíva  |  Dokumenty na stiahnutie

Podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu
[Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 - Čiastka 75]

1.  vybavuje podania podľa § 57 katastrálneho zákona,
2.  pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh na úseku katastra, 
3.  vykonáva súčinnosť s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi a notármi,
4.  zabezpečuje školenia a pracovné stretnutia pri zmenách právnych a technických predpisoch a iných aktov riadenia, 
5.  plní ďalšie úlohy v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a interných právnych aktov; 
 
a) na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam – zápisy práv 
 
1.  posudzuje spôsobilosť verejných a iných listín na zápis do katastra nehnuteľností, 
2.  zapisuje práva k nehnuteľnostiam, 
3.  vyznačuje poznámky v katastri nehnuteľností,
4.  spravuje a aktualizuje súbor popisných informácií katastra nehnuteľností, 
5.  oznamuje účastníkom konania a tým fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že bol vykonaný zápis do katastra nehnuteľností; 
 
b) na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam – vkladové konania
 
1.  rozhoduje o vklade práv k nehnuteľnostiam,
2.  rozhoduje o proteste prokurátora a upozornení prokurátora,
3.  zastupuje okresný úrad podľa poverenia prednostu v súdnom konaní o odvolaní proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vklad a vo všetkých konaniach, v ktorých rozhodol v prvom stupni, 
4.  rozhoduje o vrátení správnych poplatkov,
5.  podáva návrh na získanie, resp. odobratie osobitnej odbornej spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad,
6.  vykonáva vnútornú kontrolnú činnosť zameranú na plnenie úloh štátnej správy a jej efektívnosť na úseku katastra,
7.  metodicky riadi a usmerňuje činnosti v kontrolnej oblasti, 
8.  kontroluje rozhodovaciu činnosť v katastrálnom konaní, 
9.  pripravuje polročné zamerania kontrolnej činnosti katastrálnych odborov, 
10.  vykonáva kontrolu dodržiavania zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem, interných predpisov a iných aktov riadenia vydaných na ich základe, 
11.  prerokúva protokoly z kontrol s vedúcimi kontrolovaných subjektov, kontroluje plnenie a účinnosť opatrení prijatých kontrolovaným subjektom na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, 
12.  vykonáva následnú kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku u opodstatnených sťažností,
13.  vyhotovuje ročnú správu o kontrolnej činnosti na úseku katastra a správu o vybavovaní sťažností a petícií na odbore, 
14.  spolupracuje s pracovníkmi iných orgánov kontroly pri vykonávaní vnútornej a vonkajšej kontroly výkonu technických a hospodárskych činností pri výkone štátnej správy na úseku katastra; 
 
c) na úseku registratúry a podateľne
 
1.  zabezpečuje administratívne práce, obeh a úschovu spisu podľa  vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra (ďalej len „spravovací poriadok“), pripravuje právne  podklady k rozhodnutiam, 
2.  plní funkciu registratúry podľa spravovacieho poriadku, registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu,    
3.  zabezpečuje úschovu spisov a manipuláciu s nimi v zmysle spravovacieho poriadku a registratúrneho poriadku,
4.  vyznačuje plomby o zmene práva k nehnuteľnostiam,
5.  poskytuje informácie o  stave katastrálnych podaní fyzickým a právnickým osobám,
6.  prijíma, eviduje, vybavuje, resp. zabezpečuje vybavenie elektronickej pošty právnických a fyzických osôb,
7.  zabezpečuje odovzdanie vybavených spisov vedených podľa spravovacieho poriadku do Centrálneho elektronického registratúrneho strediska, 
8.  organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť vedúceho odboru,
9.  zabezpečuje odosielanie  všetkých zásielok odboru, 
 
d) na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií 
– technicko-informačné činnosti   
 
1.  kontroluje a úradne overuje geometrické plány a iné výsledky vybraných geodetických a kartografických činností a vykonáva ich preberanie do katastra nehnuteľností,
2.  spravuje a priebežne aktualizuje súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností a zabezpečuje jeho súlad so súborom popisných informácií katastra nehnuteľností,
3.  zabezpečuje tvorbu vektorových máp,
4.  vedie register územných jednotiek,   
5.  rieši technologické otázky pri tvorbe registrov obnovenej evidencie pozemkov a projektov pozemkových úprav a odstraňuje chyby po vykonaní kontroly ich zapísateľnosti do katastra, 
6.  zúčastňuje sa na prácach v komisiách na tvorbu registrov obnovenej evidencie pozemkov, obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním a projektov pozemkových úprav,
7.  preberá do katastra nehnuteľností registre o obnove vlastníckych práv k pôvodným nehnuteľnostiam, projekty pozemkových úprav a obnovený operát katastra nehnuteľností,  
8.  reviduje zhodu údajov katastra s právnym a skutočným stavom,
9.  zabezpečuje činnosti súvisiace so zmenou hraníc katastrálnych území a ich názvov, 
10.  prešetruje a vykonáva zmeny údajov katastra nehnuteľností, týkajúce sa registrov G1  – G5 v súlade so spravovacím poriadkom,
11.  predkladá podnety na štandardizáciu geografického názvoslovia, poskytuje súčinnosť pri štandardizácii nesídelných geografických objektov a zabezpečuje činnosť názvoslovného zboru,
12.  spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde podľa údajov katastra nehnuteľností a rozbor zmien o pôdnom fonde,
13.  spracúva súhrnnú správu k správam o plnení úloh na úseku katastra nehnuteľností za odbor, 
14.  vykonáva činnosti spojené s úhradou príspevkov v rámci konania tvorby registrov obnovenej evidencie pozemkov,
15.  zabezpečuje činnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou informačného systému geodézie, kartografie a katastra v zmysle zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, 
16.  zabezpečuje odbornú pomoc koncových používateľov v technickej oblasti,
17.  zabezpečuje školenia koncových používateľov informačného systému katastra nehnuteľností v súvislosti s novým programovým vybavením,
18.  spolupracuje pri implementácii, funkčnosti a aktuálnosti verzií aplikačného softvérového vybavenia informačného systému geodézie, kartografie a katastra, 
19.  poskytuje údaje z katastra nehnuteľností,
20.  vykonáva dokumentačnú činnosť fondov katastra nehnuteľností a poskytuje z nich údaje spravuje a aktualizuje súbor popisných informácií katastra a odstraňuje nesúlad medzi miestnou a centrálnou databázou Informačného systému katastra nehnuteľností, 
21.  spravuje zbierku listín,
22.  overuje a vydáva kópie alebo rovnopisy verejných listín a iných listín,
23.  vykonáva súčinnosť s vyhotoviteľmi geometrických plánov a ostatnými komerčnými geodetmi pri geodetických a kartografických činnostiach, pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním, pri tvorbe projektov pozemkových úprav, registrov obnovenej evidencie pozemkov,
24.  odovzdáva grafické súbory vektorových máp na Geodetický a kartografický ústav Bratislava,
25.  vedie knihu poskytovania údajov katastra nehnuteľností,
26.  navrhuje katastrálne územia na obnovu katastrálneho operátu, na revíziu údajov katastra nehnuteľností, na tvorbu vektorových máp a pripravuje podklady v  súčinnosti s ich vyhotoviteľmi,
27.  spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu,
28.  poskytuje súčinnosť pri spracovaní podkladov pre plnenie § 3 ods.2 zákona č. 281/1997 Z. z., 
   
e) na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií
–  opravy chýb a katastrálne konania
 
1.  rozhoduje a vykonáva opravu chýb v katastrálnom operáte, 
2.  pripravuje podklady pre prokuratúru, súdy a orgány činné v trestnom konaní,
3.  rozhoduje v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim,
4.  rozhoduje v konaní o obnovenom katastrálnom operáte novým mapovaním,
5.  rozhoduje o zmenách hraníc katastrálnych území a navrhuje zmeny názvov katastrálnych území,
6.  rozhoduje o priestupkoch a o porušení poriadku na úseku geodézie, kartografie a katastra a zabezpečuje ich evidenciu v informačnom systéme,
7.  rozhoduje o predmete evidovania v katastri nehnuteľností.