Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Náplň činnosti

Náplň činnosti odboru  |  Úradna tabuľa odboru

ORGANIZAČNÝ ODBOR
podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. septembra 2013 č. SVS-OMSZV1-2013/022320, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu

a)   na úseku organizačnom 
 
1.  zabezpečuje úlohy sekretariátu prednostu, 
2.  zabezpečuje úlohy časového referenta a pripravuje podklady pre mzdovú učtáreň, 
3.  spracúva ročný plán okresného úradu a plán kontrolnej činnosti okresného úradu, sleduje jeho plnenie a plnenie opatrení prijatých na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov,
4.  koordinuje odbory vo veciach sprístupňovania informácií a vedie centrálnu evidenciu poskytnutých informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
5.  prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností, zabezpečuje a kontroluje ich vybavovanie, vrátane plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, vypracúva ročnú správu o vybavovaní sťažností pre Úrad vlády Slovenskej republiky podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon č. 9/2010 Z. z.“),
6.  prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných petícií, zabezpečuje a kontroluje ich vybavovanie, vrátane plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 85/1990 Zb.“),
7.  vedie evidenciu interných predpisov upravujúcich činnosť okresného úradu, evidenciu zriaďovacích listín poradných orgánov prednostu a zodpovedá za ich aktualizáciu,
8.  zabezpečuje úlohy súvisiace s riešením škôd, doručuje podklady centru podpory na zúčtovanie pohľadávky za škodu spôsobenú zamestnancom okresného úradu,
 
 
b)   na úseku administratívno–ekonomických činností
 
1.  predkladá centru podpory podklady na zostavenie návrhu rozpočtu nákladového / finančného strediska, požiadavky na úpravu rozpočtu  a sleduje výstupy o čerpaní rozpočtu okresného úradu,
2.  spracúva a predkladá požiadavky na materiálno-technické vybavenie okresného úradu a na údržbu a prevádzku majetku v užívaní okresného úradu,
3.  vedie operatívnu evidenciu majetku v užívaní okresného úradu, zabezpečuje činnosti pri jeho inventúre a spolupracuje s centrom podpory pri nakladaní s týmto majetkom,
4.  zodpovedá za vecnú správnosť dodaných tovarov, prác a služieb,
5.  žiada, eviduje a vydáva stravné lístky a stravovacie poukážky, hmotne zodpovedá za ich adresný výdaj a spracúva podklady pre likvidáciu úhrad za stravovanie,
6.  eviduje žiadanky na prepravu a oznamuje pridelenie vozidla