Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2021, štvrtok
 

Náplň činnosti odboru

ODBOR ŠKOLSTVA

podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu
[Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 - Čiastka 75]
 
a) na úseku odborných a metodických činností 
 
1.  koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, usmerňuje činnosti metodických združení a predmetových komisií v školách a školských zariadeniach a vydáva organizačné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu,
2.  vykonáva odborné, metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení a ostatných pedagogických zamestnancov vrátane vedúcich zamestnancov školských jedální v územnej pôsobnosti okresného úradu, 
3.  rozhoduje o potvrdení obce, ako školského úradu,
4.  metodicky riadi školské úrady vo svojej územnej pôsobnosti podľa miesta sídla školského úradu,
5.  vypracúva koncepcie a programy rozvoja kraja na úseku školstva,
6.  kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane prípravy návrhov opatrení  v oblasti riadiacej činnosti vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení,
7.  vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom alebo riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ak obec nie je školským úradom a rozhoduje v druhom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého žiaka alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku  žiaka, v ktorých prvom stupni rozhodla obec,
8.  vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci:
8.1. rozhodovania o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných základnými školami
a strednými školami v zahraničí, 
8.2. určenia školského obvodu,
8.3. návrhu počtu tried a počtu žiakov prvého ročníka pre všetky gymnáziá s osemročným štúdiom,
9.  určuje spádovú školu pre žiakov, ktorí nemajú trvalý pobyt a plnia povinnú školskú dochádzku,
10.  riadi a kontroluje výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením v špeciálnych školách a začlenených žiakov v bežných triedach základných a stredných škôl a v špeciálnych triedach základných škôl a stredných škôl,
11.  spracúva požiadavky zriaďovateľov škôl na finančné prostriedky pre  asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním, 
12.  organizačne zabezpečuje jazykové kurzy cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky,
13.  vymenúva predsedov skúšobných komisií pre záverečné skúšky, maturitné skúšky, absolventské skúšky a štátne jazykové skúšky,
14.  je odvolacím orgánom vo veciach priestupkov na úseku školstva,
15.  v spolupráci s oddelením špecializovaných činností vybavuje sťažnosti vo veci nepriznania a neuznania kreditov pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti riaditeľom školy alebo riaditeľom školského zariadenia a nepriznania a neuznania kreditov riaditeľom škôl a riaditeľom školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti, ktorých nie je zriaďovateľom, 
16.  sleduje vývoj siete škôl a školských zariadení vrátane siete školských jedální,
17.  spolupracuje vo veciach výchovy a vzdelávania s obcami (školskými úradmi), samosprávnymi krajmi, orgánmi školskej samosprávy, inými štátnymi orgánmi, inými právnickými osobami a s fyzickými osobami a v oblasti metodiky riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu, s Metodicko-pedagogickým centrom a jeho pracoviskami, Štátnym pedagogickým ústavom, Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie,
18.  zverejňuje zoznamy voľných miest na prijatie žiakov na stredných školách, ktorých je zriaďovateľom okresný úrad, po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku; určuje a zverejňuje zoznam škôl, po prerokovaní s príslušnými riaditeľmi stredných škôl a samosprávnym krajom, v ktorých budú žiaci neprijatí na štúdium v strednej škole plniť povinnú školskú dochádzku,
19.  vykonáva metodické poradenstvo pri zavádzaní alternatívnych metód, obsahov a foriem výchovno-vzdelávacej práce nových študijných a učebných odborov, 
20.  spracúva podklady pre morálne oceňovanie pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov alebo žiakov,
21.  kontroluje a hodnotí realizáciu rozvojových projektov vyhlásených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) pre školy a školské zariadenia vo svojej územnej pôsobnosti,
22.  predkladá územnej školskej rade na vyjadrenie podklady vyplývajúce zo zákona o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,
23.  poskytuje metodickú a poradenskú činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania, školského stravovania, informatiky, práce s mládežou, rozvoja telesnej výchovy a športu a školám a školským zariadeniam v oblasti súťaží, práce s mládežou, rozvoja telesnej výchovy a športu,
24.  vypracúva koncepciu štátnej starostlivosti o mládež v kraji, utvára potrebné materiálne, personálne a organizačné predpoklady pre jej starostlivosť a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z vládneho programu starostlivosti o deti a mládež, boja proti negatívnym javom (kriminalita, drogové závislosti, xenofóbia, rasizmus, záškoláctvo) škôl a školských zariadení, 
25.  podieľa sa na  organizovaní využívania voľného času, rozvoja záujmových činností mládeže a na komplexnej starostlivosti o nadanú a talentovanú mládež,
26.  zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády v oblasti zdravotnej, environmentálnej a ekologickej výchovy v školách a v školských zariadeniach a realizáciu projektov v tejto oblasti v školách, ktorých je zriaďovateľom a zabezpečuje  ich organizovanie u iných zriaďovateľov,  
27.  koordinuje, organizačne a finančne zabezpečuje obvodné a krajské kolá športových súťaží detí a žiakov škôl, predmetové olympiády a postupové súťaže detí a žiakov škôl a školských zariadení,
28.  zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru mládeže a spoluprácu so zriaďovateľmi, s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport, telesnú kultúru detí a inú záujmovú činnosť žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,
29.  metodicky riadi a usmerňuje vedúcich zamestnancov školských jedální a vydáva metodické pokyny týkajúce sa zásad prevádzky školských jedální vrátane sledovania dodržiavania materiálno-spotrebných noriem pri príprave jedál v školských jedálňach, 
30.  spolupracuje s príslušnou hygienickou a zdravotnou službou na úseku stravovania detí a žiakov, hygieny a psychohygieny výchovno-vzdelávacieho procesu, 
31.  predkladá návrhy ministerstvu školstva na zaradenie, vyradenie a zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorých je zriaďovateľom a tiež v prípade, ak si to vyžadujú osobitné podmienky, 
32.  v spolupráci s oddelením špecializovaných činností zbiera a kontroluje údaje o počte žiakov a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva školstva a ministerstva (zameranie najmä na počet a štruktúru pedagogických zamestnancov),
33.  kontroluje oprávnenosť požiadaviek zriaďovateľov škôl v územnej pôsobnosti a škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti a spracúva ich pre ministerstvo školstva na rozpis finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním,
34.  kontroluje podklady zriaďovateľov škôl na úhradu nákladov na dopravné žiakov, zbiera a spracováva protokoly zriaďovateľov na vzdelávacie poukazy,
35.  poskytuje odborné poradenstvo na spĺňanie kvalifikačných predpokladov a požiadaviek vzdelania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení,
36.  zabezpečuje právne poradenstvo v oblasti riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti, 
37.  zabezpečuje delegovanie členov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti a delegovanie zástupcov na výberové konania na funkciu riaditeľa školy v školách v územnej pôsobnosti,
38.  metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia pri odškodňovaní pracovných a školských úrazov, vedie evidenciu školských úrazov z hľadiska štatistiky za školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti, spracováva porovnania a analýzy vývoja školskej úrazovosti za príslušný kraj;  
 
b) na úseku analýz, finančných a kontrolných činností
 
1.  vedie a aktualizuje údaje o rozpise rozpočtu škôl jednotlivých zriaďovateľov na webovom sídle okresného úradu,
2.  rozpisuje a oznamuje výšku normatívnych príspevkov a oznamuje úpravu výšky normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl v zákonom stanovenej lehote,
3.  vypočítava objem limitov normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre jednotlivých zriaďovateľov, vyhotovuje podklady na ich zaslanie cez Štátnu pokladnicu, vyhotovuje a zasiela limitné oznámenia zriaďovateľom,
4.  spracúva a rozpisuje  požiadavky zriaďovateľov na úhradu nákladov na dopravné, asistentov učiteľa, odchodné, vzdelávacie poukazy, vakcíny, za mimoriadne výsledky žiakov, za výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, za vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a predkladá ich ministerstvu školstva,
5.  spracúva a kontroluje podklady zriaďovateľov na dohodovacie konanie (maturitné a záverečné skúšky, kreditové príplatky), dohodovacie konanie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na osobné a prevádzkové náklady a oznamuje výsledky  dohodovacieho konania zriaďovateľom,
6.  spracúva, kontroluje a štvrťročne sumarizuje  výkaz o práci v školstve Škol   1-04 od jednotlivých zriaďovateľov  pre ministerstvo školstva, 
7.  vykonáva metodickú činnosť pre všetky typy zriaďovateľov v oblasti normatívneho financovania, rozpočtovníctva, výkazníctva, atď.,
8.  spracúva ekonomické analýzy a zabezpečuje ekonomické úlohy súvisiace so zriadením a zrušením škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a vypracováva žiadosti a s nimi súvisiace dokumenty na zriadenie a zrušenie škôl a školských zariadení,
9.  zabezpečuje a vykonáva zúčtovanie bežných a kapitálových transferov a nenormatívnych finančných prostriedkov,
10.  spracúva súhrnnú správu o hospodárení za zriaďovateľov a za školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom, oznamuje konečný upravený rozpočet normatívnych a nenormatívnych výdavkov jednotlivým zriaďovateľom, kontroluje a nahráva protokoly zriaďovateľov k tejto správe, 
11.  prijíma a preveruje opodstatnenosť  žiadostí zriaďovateľov na riešenie havarijných  situácií a predkladá ho ministerstvu školstva,
12.  predkladá ministerstvu školstva údaje potrebné na účely rozpočtovania, financovania, rozhodovania, riadiacej činnosti a kontrolnej činnosti podľa zákona o financovaní v určených lehotách; ministerstvo školstva oznámi podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia, 
13.  sleduje čerpanie rozpočtu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, v prípade potreby navrhuje zmeny, 
14.  zostavuje návrh rozpočtov za školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom na nasledujúci rozpočtový rok a ďalšie dva rozpočtové roky, 
15.  rozpisuje rozpočet účelových finančných prostriedkov (normatívne a nenormatívne výdavky, príspevok na výchovu a vzdelávanie v materských školách a pod.) pre školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom a na súťaže a projekty vyhlasované ministerstvom školstva pre školy a školské zariadenia vo svojej územnej pôsobnosti a pre školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom,
16.  analyzuje čerpanie osobných nákladov jednotlivých škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
17.  sústreďuje požiadavky na materiálno-technické a priestorové zabezpečenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti; preskúmava ich opodstatnenosť, stupeň naliehavosti a navrhuje poradie naliehavosti do evidencie havárií,
18.  vypĺňa a kontroluje konsolidačné balíky, nahráva ich do informačného systému IS JUS a poskytuje podklady potrebné na výkon konsolidačných operácií príslušne nadriadeným orgánom, 
19.  rozpisuje návrh rozpočtu, schválený rozpočet a jeho úpravy v Štátnej pokladnici pre školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom,
20.  vypracováva  polročné a ročné Rozbory hospodárenia za školy a školské  zariadenia, ktorých je zriaďovateľom, 
21.  preberá a kontroluje účtovné závierky a finančné a účtovné výkazy škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a zabezpečuje ich nahrávanie do informačného systému Štátnej pokladnice, vytvára sumárne výkazy, ktoré predkladá príslušným nadriadeným orgánom, 
22.  v spolupráci so štatutármi škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,  zabezpečuje investičnú činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb alebo technologických častí stavieb škôl a školských zariadení,
23.  kontroluje alebo pripravuje podklady (ak o to škola alebo školské zariadenie požiada) na schválenie nájomných zmlúv a iných zmluvných vzťahov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
24.  kontroluje a sumarizuje platové inventúry škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a na základe toho posudzuje požiadavky škôl a školských zariadení na osobné výdavky, sleduje pomer pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ich vekovú štruktúru, určuje počet zamestnancov vzhľadom na rozsah zabezpečovaných výkonov,
25.  štvrťročne kontroluje, spracúva a vytvára sumárne štatistické výkazy Škol 1-04 za školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom, 
26.  spracúva finančné požiadavky škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, vo veciach majetkovoprávnych,
27.  predkladá ministerstvu mesačne po zúčtovaní výplat údaje o čerpaní mzdových prostriedkov a poistného a príspevku do poisťovní za školy a školské zariadenia,
28.  spracúva, kontroluje, odsúhlasuje a sumarizuje údaje v rozpočtovom informačnom systéme nefinančné ukazovatele – modul Mzdy týkajúce sa vykazovania zamestnanosti a čerpania miezd za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti,
29.  zabezpečuje financovanie obecných a cirkevných školských úradov; 
 
c) na úseku špecializovaných činností 
 
1.  vykonáva štátny dohľad a kontrolu hospodárenia a využívania pridelených finančných prostriedkov na školách a školských zariadeniach v súčinnosti s úsekom odborných a  metodických činností  a úsekom analýz, finančných a kontrolných činností a závery z kontrolnej činnosti predkladá odboru kontroly ministerstva školstva ,
2.  zabezpečuje správne konanie súvisiace s kontrolou (ukladanie pokút podľa zákona o financovaní, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 9/2010 Z. z. a pod.); uložené pokuty zadáva do informačného systému,
3.  metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu pri  nakladaní s majetkom štátu a pri vykonávaní inventarizácie,
4.  spolupracuje s riaditeľmi škôl a riaditeľmi školských zariadení pri zabezpečovaní personálneho obsadenia škôl a školských zariadení; zverejňuje informácie o voľných pracovných miestach v školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti okresného úradu, osobitne informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov; vydáva vyjadrenia k ročným plánom kontinuálneho vzdelávania,
5.  posudzuje, sleduje a analyzuje spĺňanie kvalifikačných predpokladov vzdelania pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, vedie a aktualizuje  register škôl, školských zariadení a ich elokovaných pracovísk vo svojej územnej pôsobnosti,
6.  na požiadanie iných zriaďovateľov škôl a školských zariadení metodicky usmerňuje odmeňovanie, pracovno-právne vzťahy a zaraďovanie zamestnancov škôl a školských zariadení do platových tried a vydáva stanoviská v uvedenej oblasti,
7.  vedie územný školský register detí a žiakov a register pedagogických a odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, vedie a aktualizuje  register škôl, školských zariadení a ich elokovaných pracovísk vo svojej územnej pôsobnosti
8.  vykonáva zber a spracúvanie štatistických ukazovateľov pre potreby štatistiky,
9.  zbiera a kontroluje údaje o počte žiakov a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva (zameranie najmä na počet a štruktúru pedagogických zamestnancov),  
10.  vykonáva kontrolu údajov poskytnutých obcou na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam a ukladá pokuty za porušenie zákona v tejto oblasti;  uložené pokuty zadáva do informačného systému,
11.  vykonáva metodickú  pomoc pri zbere údajov potrebných pre rozpis nenormatívnych finančných prostriedkov, 
12.  v spolupráci s oddelením odborných a metodických činností vybavuje sťažnosti vo veci nepriznania a neuznania kreditov pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti riaditeľom školy alebo riaditeľom školského zariadenia a nepriznania a neuznania kreditov riaditeľom škôl a riaditeľom školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti, okrem škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, 
13.  organizuje školenia a preškoľovanie riaditeľov škôl a školských zariadení a ostatných zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a hygieny, usmerňuje prácu škôl a školských zariadení v uvedených oblastiach a zabezpečuje realizáciu právnych predpisov vzťahujúcich sa na uvedené oblasti vo výchovno-vzdelávacom procese,
14.  vykonáva kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany v školách a v školských zariadeniach  a vyhodnocuje ich a zúčastňuje sa vykonávania previerok organizovaných orgánmi štátneho odborného dozoru v uvedenej oblasti na školách a školských zariadeniach,
15.  zabezpečuje vykonávanie preventívnych požiarnych prehliadok technikmi požiarnej ochrany v  školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, ak o to požiadajú,
16.  vypracúva správu o plnení úloh civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie a krízového plánovania škôl a školských zariadení, 
17.  zabezpečuje na požiadanie právne poradenstvo riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti riadenia škôl a školských zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
18.  zabezpečuje výberové konania na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a pripravuje podklady súvisiace s vymenúvaním a odvolávaním riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
19.  zabezpečuje uplatňovanie pracovno-právnych vzťahov riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a vedie ich personálnu agendu,
20.  vyhotovuje pracovné zmluvy a oznámenia o výške a zložení funkčného platu riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a pripravuje a predkladá návrhy na priznanie odmien riaditeľom uvedených škôl, 
21.  zabezpečuje personálne úlohy súvisiace so zriadením a zrušením škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, 
22.  vypracúva návrhy vnútorných mzdových predpisov pre odmeňovanie riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, 
23.  spolupracuje na príprave výkazu Práca 2-04 za školy, ktorých je zriaďovateľom, 
24.  spolupracuje s príslušným samosprávnym krajom pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach v ich pôsobnosti,
25.  prešetruje sťažnosti a petície a vykonáva následnú kontrolu prijatých opatrení v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, 
26.  zabezpečuje tvorbu, chod a aktualizáciu aplikačných informačných systémov pre potreby škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,  
27.  zabezpečuje archiváciu údajov služieb a SUPERVISORA u škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
28.  zabezpečuje administratívne a ekonomicko-technické činnosti odboru,
29.  zabezpečuje zverejňovanie údajov odboru školstva na webovom sídle obvodného úradu, aktualizáciu databázy záujemcov o prácu v školstve, voľné miesta, informácie k maturitám, prijímaciemu konaniu, rozpočet škôl a školských zariadení  a pod.