Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2020, sobota
 

Náplň činnosti OSŽP

Náplň činnosti odboru  |  Verejné vyhlášky  |  Informácie a formuláre  |  Úradná tabuľa odboru

[OPERATÍVNE POKYNY pre OKRESNÉ ÚRADY Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Čiastka 8 Prehľad činností okresného úradu č. XVII/2 platný od 1.1.2020]

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zabezpečuje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ustanovenom

zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými

právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie, najmä

a) na úseku špecializovaných činností

1. spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len

„ministerstvo životného prostredia“) prostredníctvom jeho odborných organizačných útvarov

pri zabezpečovaní výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,

2. zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného informačného systému podľa

osobitných zákonov, evidenciu a uchovávanie dokumentácie,

3. prijíma hlásenia a oznámenia,

4. rozhoduje o poplatkoch,

5. ukladá pokuty v súlade s osobitnými zákonmi v oblasti starostlivosti o životné prostredie;

uloženie pokuty zadáva do informačného systému,

6. schvaľuje programy a plány vyplývajúce z osobitných zákonov v oblasti starostlivosti o

životné prostredie,

7. vykonáva činnosti v rámci protipovodňovej ochrany, povodňové prehliadky, vyčísľuje a

verifikuje povodňové škody a vydáva povodňové štatúty a pod.,

8. vedie evidencie vo veciach štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, poskytuje

obciam na požiadanie údaje o evidencii, ak ide o údaje, ktoré sa jej týkajú,

9. poskytuje obciam odbornú pomoc pri aplikácii právnych predpisov, podľa ktorých obec plní

úlohy štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,

10. predkladá návrhy na školenia a skúšky ministerstvu životného prostredia v oblasti

zabezpečenia odborných kvalifikačných predpokladov pre štátnych zamestnancov,

11. vykonáva iné úkony agendy starostlivosti o životné prostredie,

12. kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej obcami,

informáciu o kontrole výkonu štátnej správy zasiela do konca februára bežného roka za

obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka odboru starostlivosti o životné prostredie

okresného úradu v sídle kraja,

13. upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy

starostlivosti o životné prostredie a vyhradzuje si pôsobnosť obce vo veciach štátnej správy

starostlivosti o životné prostredie, ak to dovoľuje zákon a boli splnené zákonné podmienky,

14. vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na

miestnej úrovni na základe žiadosti Environmentálneho fondu v súlade so zákonom č.

587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov,

15. vykonáva úkony na ďalších úsekoch podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, z

ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť životného prostredia, napr. podľa zákona č. 44/1988 Zb. o

ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov,

zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti a výbušninách v znení neskorších predpisov,

zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.

326/2005 Z. z.“), zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v

znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.

305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení

niektorých zákonov,

16. pri výkone svojej činnosti spolupracujú okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad a

inšpekcia navzájom, s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a s inými

právnickými osobami a občianskymi združeniami pôsobiacimi vo veciach starostlivosti o

životné prostredie,

17. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s ministerstvom životného prostredia a

vykonáva pre neho úkony, ktoré súvisia s riadením a kontrolou výkonu štátnej správy

starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov ministerstva životného

prostredia; spolupracuje s odborom opravných prostriedkov okresného úradu v sídle kraja,

18. spolupracuje na vypracúvaní návrhov smerníc a iných interných aktov riadenia, ktorými

ministerstvo životného prostredia riadi a kontroluje štátnu správu starostlivosti o životné

prostredie,

19. pripomienkuje v rámci interného pripomienkového konania ministerstva životného

prostredia a medzirezortného pripomienkového konania návrhy zákonov a zásadných

materiálov v oblasti starostlivosti o životné prostredie, ktorých gestorom je ministerstvo

životného prostredia,

20. zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a právnickými osobami v

jeho pôsobnosti tvorbu, vydávanie, schvaľovanie, aktualizáciu a zverejňovanie programov,

plánov, environmentálnych koncepcií v oblasti svojej pôsobnosti a určovaní rozhodujúcich

smerov environmentálnej politiky na jednotlivých úsekoch štátnej správy starostlivosti o

životné prostredie na úrovni okresu,

21. vypracúva podklady na zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy

na obce,

22. vypracúva podklady pre okresný úrad v sídle kraja do plánu hlavných úloh a plánu

legislatívnych úloh v oblasti štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a jeho

vyhodnotenie za uplynulý kalendárny rok pre ministerstvo životného prostredia,

23. pripravuje v rozsahu svojej pôsobnosti a na základe osobitného zákona a v súlade s

osobitnými predpismi vo svojom územnom obvode vyhlášky, podklady k vyhláškam a

nariadeniam vlády Slovenskej republiky v oblasti starostlivosti o životné prostredie,

24. na požiadanie okresného úradu v sídle kraja poskytuje všetky informácie za svoj územný

obvod pre potreby vyhotovenia súboru informácií za územný obvod kraja,

25. vykonáva ďalšie úlohy na úseku štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uložené

ministerstvom životného prostredia,

26. zasiela okresnému úradu v sídle kraja mesačnú evidenciu o výkone štátnej správy

starostlivosti o životné prostredie za bežný mesiac,

okresný úrad podľa článku 1 smernice ďalej

27. predkladá ministerstvu životného prostredia plán hlavných úloh a plán legislatívnych úloh

odboru starostlivosti o životné prostredie v oblasti štátnej správy starostlivosti o životné

prostredie na nasledujúci kalendárny rok za všetky odbory starostlivosti o životné prostredie

vo svojom územnom obvode a taktiež jeho vyhodnotenie za uplynulý kalendárny rok,

28. zabezpečuje pracovné porady zamestnancov odborov starostlivosti o životné prostredie

okresných úradov podľa jednotlivých úsekov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

v svojej pôsobnosti v súvislosti s riešením agendy podľa osobitných zákonov v oblasti

starostlivosti o životné prostredie, pri príprave pracovných porád spolupracuje s dotknutými

odbormi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie ministerstva životného prostredia a

odbornými organizáciami v jeho pôsobnosti,

29. ukladá pokuty v súlade s osobitnými zákonmi v oblasti starostlivosti o životné prostredie;

uložené pokuty zadáva do informačného systému,

30. zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a právnickými osobami v

jeho pôsobnosti tvorbu, vydávanie, schvaľovanie, aktualizáciu a zverejňovanie programov,

plánov, environmentálnych koncepcií v oblasti svojej pôsobnosti a určovaní rozhodujúcich

smerov environmentálnej politiky na jednotlivých úsekoch štátnej správy starostlivosti o

životné prostredie na úrovni kraja,

31. sumarizuje pripomienky k návrhom smerníc a iných interných aktov riadenia, ktorými

ministerstvo životného prostredia riadi a kontroluje štátnu správu starostlivosti o životné

prostredie a pripomienky v rámci interného pripomienkového konania ministerstva životného

prostredia a medzirezortného pripomienkového konania k návrhom zákonov a zásadných

materiálov z oblasti starostlivosti o životné prostredie za odbory starostlivosti o životné

prostredie vo svojej pôsobnosti,

32. zabezpečuje sumarizovanie podkladov na zabezpečenie financovania preneseného

výkonu štátnej správy na obce za odbory starostlivosti o životné prostredie vo svojej

pôsobnosti a predkladá ich na realizáciu,

33. pripravuje v rozsahu svojej pôsobnosti a na základe osobitného zákona a v súlade s

osobitnými predpismi vo svojom územnom obvode vyhlášky v oblasti starostlivosti o životné

prostredie,

34. zabezpečuje podklady na vymáhanie pohľadávok z rozhodovacej činnosti vo veciach

pokút uložených orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ktoré sú príjmom

Environmentálneho fondu, v pôsobnosti odboru starostlivosti o životné prostredie v okresnom

úrade v sídle kraja a v odboroch starostlivosti o životné prostredie v okresných úradoch v

jeho pôsobnosti,

35. zabezpečuje plnenie úloh Agendy 21,

36. koordinuje a plní úlohy vyplývajúce z agendy „Envirošpión“,

37. spolupracuje pri príprave národnej správy o implementácii Aarhuského dohovoru pre

životné prostredie,

38. pri výkone svojej činnosti spolupracujú okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad a

inšpekcia navzájom, s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a s inými

právnickými osobami a občianskymi združeniami pôsobiacimi vo veciach starostlivosti o

životné prostredie,

39. zasiela ministerstvu životného prostredia mesačnú evidenciu o výkone štátnej správy

starostlivosti o životné prostredie za bežný mesiac,

40. zabezpečuje sumarizovanie podkladov na financovanie preneseného výkonu štátnej

správy pre obce za odbory starostlivosti o životné prostredie okresných úradov, ktoré majú

sídlo v jeho územnom obvode a zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých

dotácií so štátnym rozpočtom na úseku starostlivosti o životné prostredie,

41. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný odbormi starostlivosti o

životné prostredie okresných úradov, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,

42. raz ročne do konca marca bežného roka zasiela ministerstvu životného prostredia

„Informáciu o riadení a kontrole výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v

pôsobnosti obce“ za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka;

b) na úseku ochrany prírody a krajiny

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) najmä:

1. vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny v rozsahu

ustanovenom zákonom,

2. obstaráva a schvaľuje dokument regionálneho územného systému ekologickej stability,

3. vykonáva okresné revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny,

4. rozhoduje o vydaní súhlasu na umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za

hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady v 2.

stupni ochrany,

5. rozhoduje o vydaní súhlasu na likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov s

výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitných predpisov v 2. stupni ochrany,

6. rozhoduje o vydaní súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce

okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice v 2. stupni ochrany,

7. rozhoduje o vydaní súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie

hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo

zariadení pri veľkosti stáda nad 30 dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného

zariadenia na ich ochranu v 2. stupni ochrany,

8. rozhoduje o vydaní súhlasu na umiestnenie informačného, reklamného alebo

propagačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce v 2. stupni ochrany,

9. rozhoduje o vydaní súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov,

toxických látok, priemyselných hnojív, digestátov a silážnych štiav pri poľnohospodárskej,

lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v 2. stupni ochrany,

10. rozhoduje o vydaní súhlasu na organizovanie verejných telovýchovných, športových a

turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami

zastavaného územia obce mimo športových a rekreačných areálov na to určených v 2. stupni

ochrany,

11. rozhoduje o vydaní súhlasu na umiestnenie prenosného zariadenia, ako je predajný

stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov,

scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce v 2. stupni

ochrany,

12. rozhoduje o vydaní súhlasu na umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej

vodnej ploche neslúžiaceho plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela v 2.

stupni ochrany,

13. rozhoduje o vydaní súhlasu na použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové

efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb

v 2. stupni ochrany,

14. rozhoduje o vydaní súhlasu na vypaľovanie bylín, stromov alebo krov v 2. stupni ochrany,

15. rozhoduje o vydaní súhlasu na umiestnenie informačného, reklamného alebo

propagačného zariadenia, ako aj akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača

alebo tabule v 3. stupni ochrany,

16. rozhoduje o vydaní súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov,

herbicídov, toxických látok, priemyselných hnojív, digestátov a silážnych štiav pri

poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti v 3. stupni ochrany,

17. rozhoduje o vydaní súhlasu na let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením,

najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu

600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia v 3. stupni ochrany,

18. rozhoduje o vydaní súhlasu na osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového

areálu mimo uzavretých stavieb v 3. stupni ochrany,

19. rozhoduje o vydaní súhlasu na vnadenie alebo prikrmovanie zveri okrem prikrmovania

senom, letninou a trávnou alebo ďatelinotrávnou silážou v 3. stupni ochrany,

20. rozhoduje o vydaní súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie

hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo

zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať dobytčích jednotiek v 3. stupni ochrany.

21. rozhoduje o vydaní súhlasu na zriadenie a prevádzkovanie chovnej stanice a

prevádzkovanie rehabilitačnej stanice,

22. rozhoduje o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia

obce,

23. rozhoduje o vydaní súhlasu na označenie chránených území a zariadení ochrany prírody

a krajiny v nich a chránených stromov tabuľami s osobitným označením,

24. je dotknutým orgánom a vydáva záväzné stanovisko k územnému plánu zóny, ak ide o

schválenie alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie,

25. je dotknutým orgánom a vydáva záväzné stanovisko v územiach s 1. a 2. stupňom

ochrany, ak ide o vydanie územného rozhodnutia a vydanie stavebného povolenia na stavbu

alebo na zmenu stavby,

26. je dotknutým orgánom a vydáva záväzné stanovisko, ak ide o vydanie povolenia

terénnych úprav, prác alebo zariadení, ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie, o vydanie

rozhodnutia o zmene v užívaní stavby, o vydanie rozhodnutia o odstránení stavby alebo

dodatočnom povolení stavby a o vydanie súhlasu na zmenu poľnohospodárskeho druhu

pozemku na lesný pozemok alebo zmenu jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na

iný poľnohospodársky druh pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho druhu na

poľnohospodársky druh pozemku, ak ide o povolenie výrubu drevín rastúcich za hranicami

zastavaného územia obce,

27. je dotknutým orgánom a vydáva záväzné stanovisko, ak ide o vydanie povolenia na výrub

drevín podľa osobitných predpisov, ak ide o povolenie výrubu drevín rastúcich za hranicami

zastavaného územia obce,

28. je dotknutým orgánom a vydáva záväzné stanovisko, ak ide o schválenie alebo zmenu

základného dokumentu podpory regionálneho rozvoja k programu hospodárskeho rozvoja a

sociálneho rozvoja obce,

29. je dotknutým orgánom a vydáva záväzné stanovisko, ak ide o vydanie rozhodnutia v

konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na chránených

druhoch a chránených biotopoch podľa osobitného predpisu,

30. je dotknutým orgánom a vydáva záväzné stanovisko, ak ide o vydanie rozhodnutia o

odňatí poľnohospodárskej pôdy, ak sa na vykonanie činnosti nevyžaduje územné

rozhodnutie,

31. je dotknutým orgánom a vydáva záväzné stanovisko, ak ide o vydanie rozhodnutia o

vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov alebo rozhodnutia o obmedzení využívania

funkcií lesov na lesných pozemkoch, ak sa na vykonanie činnosti nevyžaduje územné

rozhodnutie,

32. je dotknutým orgánom a vydáva záväzné stanovisko, ak ide o schválenie zvernice alebo

bažantnice,

33. je dotknutým orgánom a vydáva záväzné stanovisko, ak ide o schválenie všeobecných

zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav,

34. je dotknutým orgánom a vydáva záväzné stanovisko, ak ide o vyhlásenie pozemkov za

lesné pozemky,

35. je podľa osobitného predpisu dotknutým orgánom a vydáva záväzné stanovisko, ak ide o

vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní o

posudzovaní vplyvov strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo navrhovanej činnosti

alebo jeho zmeny na životné prostredie, ak na jeho vydanie nie je podľa tohto zákona

príslušný okresný úrad v sídle kraja alebo ministerstvo životného prostredia,

36. po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže takú činnosť, ktorá vedie k

ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich degradácii, k narušeniu

rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie,

37. môže rozhodnúť, aby správca elektrických vedení alebo telekomunikačných zariadení

vykonal opatrenia zabraňujúce zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov, ak preukázateľne k ich

zraňovaniu alebo usmrcovaniu dochádza,

38. môže po dohode s príslušným orgánom štátnej správy rozhodnúť, aby vlastník alebo

správca vodnej stavby alebo líniovej stavby na vlastné náklady vykonal opatrenia na obnovu

migračnej priechodnosti, ak je prevádzkou vodnej stavby alebo líniovej stavby ohrozené

zabezpečenie priaznivého stavu populácií druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v

dôsledku narušenia alebo obmedzenia ich migračných trás,

39. po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže až do odstránenia nedostatkov

činnosť, ktorej následkom hrozí poškodenie alebo ničenie prírody a krajiny, alebo činnosť,

ktorá takéto poškodenie alebo ničenie spôsobila,

40. nariadi tomu, kto činnosťou nevyžadujúcou rozhodnutie orgánu ochrany prírody podľa

zákona č. 543/2002 Z. z. poškodzuje alebo ničí prírodu alebo krajinu, aby v určenej lehote

odstránil škodlivé následky tejto činnosti, a určí podmienky na jej ďalšie vykonávanie,

41. obmedzí alebo zakáže činnosť tomu, kto nesplnil podmienky určené v rozhodnutí tohto

orgánu, alebo tomu, kto nesplnil povinnosti uložené v ním vydanom rozhodnutí, rovnako

obmedzí alebo zakáže činnosť tomu, kto vykonáva činnosť vyžadujúcu súhlas orgánu

ochrany prírody bez tohto súhlasu alebo vykonáva činnosť napriek zákazu podľa tohto

zákona,

42. môže oprávnenej osobe obmedziť alebo zakázať vykonávanie prieskumu a výskumu, ak

jeho vykonanie môže byť v rozpore so záujmami ochrany prírody a krajiny,

43. môže zhabať jedinca chráneného druhu, ak:

43.1. držiteľ nevedie o ňom evidenciu podľa § 41,

43.2. držiteľ nepreukáže jeho pôvod v súlade s § 42, alebo

43.3. sa s ním nakladá v rozpore s nariadením (keď zamestnanci okresného úradu,

vykonávajúci štátny dozor obmedzili alebo zakázali výkon činnosti do objasnenia

veci alebo zabezpečenia dôkazov počas výkonu štátneho dozoru),

44. upozorňuje na povinnosť vlastníka, užívateľa alebo správcu pozemku alebo osoby, ktorá

plánuje vykonávať činnosť, vyžiadať si súhlas na vykonanie činnosti, ktorou môže

v území európskej sústavy chránených území dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu

biotopov európskeho významu alebo biotopov druhov európskeho významu, pre ochranu

ktorých bolo toto územie zaradené do národného zoznamu alebo vyhlásené za chránené

územie, alebo k významnému vyrušovaniu týchto druhov v ich prirodzenom vývine,

45. môže rozhodnúť, že na území, na ktorom platí 2. stupeň ochrany, sa môže náhodná

ťažba, pri ktorej hrozí negatívne ovplyvnenie predmetu ochrany územia, vykonať len

v určenom rozsahu a za určených podmienok, ak si to vyžaduje predmet ochrany

dotknutého chráneného územia alebo jeho ochranného pásma,

46. oznamuje začatie konania o obmedzení alebo určení podmienok vykonania náhodnej

ťažby na základe podnetu organizácie ochrany prírody a súčasne s oznámením o začatí

konania vydá predbežné opatrenie, ktorým náhodnú ťažbu obmedzí alebo určí

podmienky jej vykonania,

47. rozhoduje o vydaní súhlasu na zber a spracúvanie chráneného nerastu a chránenej

skameneliny, ako aj na obchodovanie s nimi,

48. rozhoduje o náleznom a náhrade nevyhnutných nákladov, ktoré nálezcovi vznikli

v súvislosti s nálezom,

49. prijíma a zverejňuje oznámenia o výrube dreviny, ak je ho nevyhnutné vykonať

z dôvodov podľa osobitných predpisov,

50. vydáva súhlasné stanoviská k oznámeným výrubom, ktoré je nutné vykonať podľa

osobitných predpisov v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia,

51. výrub podľa osobitných predpisov obmedzí, zakáže alebo určí podmienky jeho

uskutočnenia, ak si to vyžadujú záujmy ochrany prírody a krajiny,

52. upozorňuje oznamovateľa výrubu, že nepodlieha oznamovacej povinnosti, ak zistí, že

nejde o výrub, ktorý treba vykonať podľa osobitných predpisov,

53. prijíma oznámenia o nálezoch chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny od

nálezcu alebo osoby zodpovednej za vykonávanie prác,

54. prijíma oznámenia o výrube drevín z dôvodu obnovy produkčných ovocných drevín

na účely výsadby nových ovocných drevín a o výrube z dôvodu bezprostredného

ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo z dôvodu bezprostrednej hrozby vzniku

značnej škody na majetku,

55. prijíma oznámenia o vzniku škody spôsobenej určenými živočíchmi,

56. prijíma oznámenia o chránených rastlinách a chránených živočíchoch, ktoré neboli

chránené podľa doterajších predpisov alebo boli nadobudnuté pred účinnosťou tohto

zákona a nevzťahujú sa na nich zákazy podľa § 34 ods. 1 písm. b), c), d) a § 35 ods. 1

písm. f),

57. určuje územné a časové obmedzenie výkonu činností uvedených vo všeobecne

záväznom

právnom predpise vydanom podľa § 26 ods. 6 (vláda nariadením vyhlási biotopy druhov

vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov uvedené

v schválenom zozname vtáčích území za chránené vtáčie územie a ustanoví vymedzenie

hraníc chráneného vtáčieho územia a zoznam činností podľa odseku 5 vrátane časového

a územného obmedzenia ich výkonu),

58. upozorňuje stavebné úrady na výskyt chránených živočíchov na stavbách v súvislosti

s plánovanými činnosťami, ktoré sú predmetom konania o vydaní stavebného povolenia

na stavbu alebo zmenu stavby, na vydanie povolenia terénnych úprav, prác alebo

zariadení, ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie, vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní

stavby a o vydanie rozhodnutia o odstránení stavby alebo dodatočnom povolení stavby,

59. vydáva nálezcovi na jeho požiadanie potvrdenie o oznámení nálezu,

60. môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku, na ktorom drevina rastie,

a ktorý sa nachádza za hranicami zastavaného územia obce, vykonať nevyhnutné

opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní,

61. v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti

o náhradnú drevinu alebo zaplatenie finančnej náhrady a ukladá povinnosť zaplatiť

finančnú náhradu tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu,

62. môže si vyhradiť pôsobnosť obce vo veciach ochrany drevín podľa § 47 a 48, ak sú na to

závažné dôvody,

63. ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie a informuje

ministerstvo životného prostredia o ich uložení,

64. rozhoduje o nároku na náhradu škody podľa § 97 až 102,

65. určuje, či je výrub nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť

prírody a krajiny (§ 47 ods. 4 písm. g) a príslušnosť obce pri rozhodovaní o výrube

v prípade, ak je na konanie o vydaní súhlasu na výrub dreviny príslušná obec, ktorá je

zároveň žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny,

66. nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

67. môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (DNA testu) na preukázanie

identity jedinca, rodičovstva a dosiahnutej generácie chránených živočíchov, ak je

dôvodné podozrenie, že jedinec bol nadobudnutý v rozpore s týmto zákonom,

68. uchováva kópie evidenčných záznamov, preukazov o pôvode a druhových kariet,

69. vykonáva štátny dozor,

70. vydáva súhlas na státie plávajúceho zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche

v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme,

71. vydáva súhlas na zriadenie požičovne plavidiel v chránenom území alebo jeho

ochrannom pásme,

72. vydáva súhlas na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska

v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme,

okresný úrad podľa článku 1 smernice ďalej

73. vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny v rozsahu

ustanovenom zákonom,

74. obstaráva projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej pamiatky, chráneného krajinného

prvku, chráneného stromu a ich ochranného pásma,

75. obstaráva projekt ochrany ochranného pásma jaskyne a prírodného vodopádu,

76. vyhlasuje, mení a zrušuje ochranu súkromného chráneného územia,

77. obstaráva a schvaľuje program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu,

prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku a chránený

strom,

78. obstaráva a schvaľuje program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie,

prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky

a chráneného stromu,

79. obstaráva a schvaľuje na základe žiadosti vlastníka pozemku v súkromnom chránenom

území program záchrany súkromného chráneného územia,

80. vykonáva krajské revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny,

81. rozhoduje o vydaní súhlasu na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu, zasypávanie,

odvodňovanie, ťažbu tŕstia, rašeliny, bahna alebo iného materiálu, pokiaľ nejde o činnosť

vykonávanú správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom mimo chránených

území v súlade s dohodnutými zásadami starostlivosti o vodný tok,

82. rozhoduje o vydaní súhlasu na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín alebo

pestovanie nepôvodných druhov rastlín za hranicami zastavaného územia obce,

83. rozhoduje o vydaní súhlasu na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín alebo

pestovanie nepôvodných druhov rastlín v zastavanom území obce na výmere viac ako

1000 m2,

84. rozhoduje o vydaní súhlasu na výstavbu lesných ciest a zvážnic, rekonštrukciu lesných

ciest a zvážnic, ktorou sa menia ich technické parametre alebo účel využitia, a budovanie

protipožiarnych rozčleňovacích pásov v 2. stupni ochrany,

85. rozhoduje o vydaní súhlasu na vykonávanie technických geologických prác, banskej

činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v 2. stupni ochrany,

86. rozhoduje o vydaní súhlasu na budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného

chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy v 2. stupni

ochrany,

87. rozhoduje o vydaní súhlasu na vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka v 2. stupni

ochrany,

88. rozhoduje o vydaní súhlasu na vykonávanie technických geologických prác v 3. stupni

ochrany,

89. rozhoduje o vydaní súhlasu na umiestnenie stavby s výnimkou stavieb, na ktoré sa

vyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby v 3. stupni ochrany,

90. rozhoduje o vydaní súhlasu na vykonávanie terénnych úprav, najmä výkopov a násypov,

ktorými dochádza k narušeniu pôdneho krytu alebo materskej horniny, ak sa na ich

vykonanie nevyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu v 3. stupni ochrany,

91. rozhoduje o vydaní súhlasu na vnadenie alebo prikrmovanie zveri okrem prikrmovania

senom, letninou a trávnou alebo ďatelinotrávnou silážou v 3. stupni,

92. rozhoduje o vydaní súhlasu na umiestnenie stavby v 4. stupni ochrany,

93. rozhoduje o vydaní súhlasu na chytanie, usmrtenie alebo lov živočíchov v mokradiach

v 4. stupni ochrany,

94. v jaskyni rozhoduje o vydaní súhlasu na:

94.1. vykonávanie prieskumu a výskumu jaskyne,

94.2. sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne alebo jej časti na kultúrno-výchovné účely,

liečebné účely a na iné verejné sprístupnenie,

94.3. zriadenie výskumnej stacionárnej stanice alebo výskumnej plochy a umiestnenie

s tým súvisiacich technických zariadení,

94.4. vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami,

Horskou záchrannou službou, Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami

integrovaného záchranného systému,

94.5. umiestnenie alebo použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné alebo hlukové

efekty, najmä laserového zariadenia, intenzívneho svetelného zdroja alebo

zariadenia na reprodukciu hudby,

94.6. nakrúcanie filmu,

94.7. organizovanie kultúrno-výchovného podujatia alebo iného spoločenského podujatia

prístupného verejnosti.

95. v prírodnom vodopáde rozhoduje o vydaní súhlasu na:

95.1. umiestnenie zariadenia na vodnom toku nad prírodným vodopádom okrem

zariadenia, ktoré slúži správe vodného toku,

95.2. preháňanie a napájanie hospodárskych zvierat na vodnom toku nad prírodným

vodopádom vo vzdialenosti do 100 metrov proti toku od skalného stupňa, cez ktorý

voda prepadá,

96. v ochrannom pásme jaskyne rozhoduje o vydaní súhlasu na:

96.1. vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami,

Horskou záchrannou službou, Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami

integrovaného záchranného systému,

96.2. vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka,

96.3. umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho

správe vodného toku,

96.4. vykonávanie technických geologických prác alebo likvidovanie geologických

objektov,

96.5. výstavbu lesnej cesty alebo zvážnice alebo ich rekonštrukciu, ktorou sa menia ich

technické parametre alebo účel využitia,

96.6. rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov,

96.7. táborenie,

96.8. organizovanie telovýchovného, športového alebo kultúrno-výchovného podujatia,

ako aj iného verejnosti prístupného spoločenského podujatia,

97. v ochrannom pásme prírodného vodopádu rozhoduje o vydaní súhlasu na:

97.1. umiestnenie stavby,

97.2. ťažbu drevnej hmoty holorubným hospodárskym spôsobom

97.3. výstavbu lesnej cesty alebo zvážnice,

97.4. likvidáciu geologického diela alebo geologického objektu

97.5. vykonávanie terénnych úprav, prác alebo zariadení,

97.6. rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov,

98. rozhoduje o vydaní súhlasu na vykonanie činnosti, ktorou môže v území európskej

sústavy chránených území dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopov európskeho

významu alebo biotopov druhov európskeho významu, pre ochranu ktorých bolo toto

územie zaradené do národného zoznamu alebo vyhlásené za chránené územie, alebo

k významnému vyrušovaniu týchto druhov v ich prirodzenom vývine,

99. rozhoduje o vydaní súhlasu na výrub a spôsob ošetrovania chráneného stromu,

100. je dotknutým orgánom a vydáva záväzné stanovisko k územnému plánu regiónu

a územnému plánu obce v konaniach podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany

prírody a krajiny:

100.1. ak ide o schválenie alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie, k územnému

plánu regiónu a územnému plánu obce,

100.2. ak ide o vydanie územného rozhodnutia v územiach s 3., 4. a 5. stupňom ochrany,

100.3. ak ide o vydanie stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby v 3., 4.

a 5. stupni ochrany,

100.4. ak ide o vydanie rozhodnutia o určení, zmene – zväčšení plochy a predĺžení doby

platnosti prieskumného územia,

100.5. ak ide o vydanie rozhodnutia o určení, zmene a zrušení chráneného ložiskového

priestoru,

100.6. ak ide o vydanie rozhodnutia o určení, zmene a zrušení dobývacieho priestoru,

100.7. ak ide o vydanie povolenia banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským

spôsobom,

100.8. ak ide o schválenie alebo zmenu programu starostlivosti o lesy,

101. je dotknutým orgánom a vydáva záväzné stanovisko k programu hospodárskeho

rozvoja

a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja ak ide o schválenie alebo zmenu základného

dokumentu podpory regionálneho rozvoja,

102. vydáva záväzné stanovisko ako dotknutý orgán podľa osobitného predpisu ak ide

o vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného stanoviska v konaní

o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo navrhovanej

činnosti alebo jeho zmeny na životné prostredie,

103. môže na území národného parku obmedziť rozsah a spôsob dopravy a vstup verejnosti

do národného parku alebo do jeho časti, ak je to v záujme ochrany prírody a krajiny,

104. v prípade ohrozenia prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie

návštevnosťou o jej uzavretí alebo o uzavretí jej časti pre verejnosť alebo dočasne

obmedziť vstup do nej alebo do jej časti,

105. prijíma oznámenia o objavení jaskyne, nariaďuje jej prieskum a výskum a rozhoduje

o spôsobe pokračovania prác,

106. ak to vyžaduje záujem ochrany prírody a krajiny, môže rozhodnúť o určení podmienok

na vykonávanie činností, ktoré môžu byť v rozpore s podmienkami ochrany určenými

v zámere vyhlásiť chránené územie, zóny chráneného územia alebo chránený strom,

alebo ich zakázať,

107. rozhoduje o vydaní súhlasu miesto vlastníka pozemku v prípade, ak by nevyhlásením

chráneného územia alebo jeho zóny so 4. a 5. stupňom ochrany na pozemkoch

v neštátnom vlastníctve došlo k narušeniu celkovej koherencie európskej sústavy

chránených území,

108. rozhoduje o vykonaní prieskumu a výskumu a o podmienkach, za akých sa môže

vykonať v prípade, ak ide o prieskum a výskum v záujme ochrany prírody a krajiny

a nedôjde k dohode s vlastníkom, správcom alebo nájomcom pozemku, na ktorom sa

prieskum alebo výskum vykonáva,

109. rozhoduje o nariadení nevyhnutného prieskumu, výskumu a monitoringu a o určení

oprávnenej osoby na jeho vykonanie, ak hrozí zánik biotopov alebo ekosystémov, ich

zložiek alebo prvkov alebo zhoršenie ich stavu,

110. môže zhabať jedinca chráneného druhu, ak:

110.1. držiteľ nevedie o ňom evidenciu podľa § 41 alebo

110.2. držiteľ nepreukáže jeho pôvod v súlade s § 42, alebo

110.3. sa s ním nakladá v rozpore s nariadením podľa § 71 ods. 2 písm. l) a ods. 13,

111. môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku zo zákazu činnosti v 2., 3., 4. a 5.

stupni ochrany a ak ide o druhy podľa § 40 v súvislosti s povoľovaním výnimky

z územnej ochrany, ak tak určí ministerstvo životného prostredia,

112. môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku z činností, ktoré sú zakázané

v jaskyni podľa § 24 ods. 4 a ak ide o druhy podľa § 40 v súvislosti s povoľovaním

výnimky z územnej ochrany, ak tak určí ministerstvo životného prostredia,

113. môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku z činností, ktoré sú zakázané

v prírodnom vodopáde podľa § 24 ods. 6 a ak ide o druhy podľa § 40 v súvislosti

s povoľovaním výnimky z územnej ochrany, ak tak určí ministerstvo životného

prostredia,

114. môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku z činností, ktoré sú zakázané na

území ochranného pásma jaskyne podľa § 24 ods. 9 a ak ide o druhy podľa § 40

v súvislosti s povoľovaním výnimky z územnej ochrany, ak tak určí ministerstvo

životného prostredia,

115. môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku z činností, ktoré sú zakázané

v ochrannom pásme chráneného stromu podľa § 49 ods. 7 a ak ide o druhy podľa § 40

v súvislosti s povoľovaním výnimky z územnej ochrany, ak tak určí ministerstvo

životného prostredia,

116. prijíma nahlásenia o novoobjavených jaskyniach v zmysle § 24 ods.13,

117. vydáva návštevný poriadok národného parku a jeho ochranného pásma a návštevný

poriadok jaskyne,

118. vyhlasuje verejne prístupné jaskyne,

119. upozorňuje vlastníka, užívateľa alebo správcu pozemku alebo osobu, ktorá plánuje

činnosť, ktorou môže v území európskej sústavy chránených území dôjsť k poškodeniu

alebo zničeniu biotopov európskeho významu alebo biotopov druhov európskeho

významu, pre ochranu ktorých bolo toto územie zaradené do národného zoznamu alebo

vyhlásené za chránené územie, na povinnosť vyžiadať si súhlas okresného úradu v sídle

kraja,

120. posudzuje návrh plánu alebo projektu z hľadiska možnosti jeho významného vplyvu na

územie európskej sústavy chránených území a vydáva k nemu odborné stanovisko, a to

na základe vlastného podnetu alebo podnetu žiadateľa, ak na jeho vydanie nie je

príslušné ministerstvo životného prostredia,

121. vydáva osobitné oprávnenia pre fyzické alebo právnické osoby, ktorých činnosť je

zameraná na vyhľadávanie, výskum, prieskum, ťažbu, zber, poznávanie alebo ochranu

nerastov a skamenelín podľa § 38 ods. 6,

122. písomne oznamuje vlastníkovi, správcovi a nájomcovi dotknutého pozemku zámer

vyhlásiť chránené územie, zóny chráneného územia alebo chránený strom,

123. prerokúva pripomienky vlastníka, správcu a nájomcu dotknutého pozemku, obce

a dotknutého orgánu štátnej správy s tým, kto ich podal v súvislosti s vyhlasovaním

ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny okresný úrad v sídle kraja

prerokúva,

124. koná a rozhoduje vo veciach finančnej náhrady podľa § 61 písm. e),

125. nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

126. vedie zoznam členov stráže prírody,

127. vykonáva štátny dozor;

Podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne

rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 15/2005 Z. z.“) najmä:

1. je orgánom štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov, okrem veterinárneho

dozoru, ktorý vykonávajú orgány štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti,

2. nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

3. v prípade potreby preukázania identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie

nariaďuje zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA

profilu a vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva,

4. rozhoduje o zaistení a o zhabaní exemplára,

5. ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám sankcie podľa tohto

zákona,

6. bez zbytočného odkladu informuje ministerstvo životného prostredia o uložení sankcie za

protiprávne konanie podľa tohto zákona zaslaním kópie právoplatného rozhodnutia alebo

kópie bloku (dokladu) o pokute,

7. uchováva kópie evidenčných zoznamov, preukazov o pôvode, kníh chovu, potvrdení

o registrácii a druhových kariet,

8. plní úlohu výkonného orgánu pri určení vhodnej metódy označenia exemplára

a vykonáva fyzickú identifikáciu exemplára a jeho nezameniteľného označenia,

9. podniká primerané kroky na zabezpečenie dodržiavania ustanovení všeobecne záväzných

právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov a začne konanie v prípade podozrenia

z ich porušovania,

10. vydáva preukaz o pôvode a určuje pôvod exemplára,

11. plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v tomto zákone,

12. je príslušným orgánom podľa čl. 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra

1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi,

okresný úrad podľa článku 1 smernice ďalej

13. je orgánom štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov, okrem veterinárneho

dozoru, ktorý vykonávajú orgány štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti,

14. nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

15. v prípade potreby preukázania identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie

nariaďuje zabezpečenie odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA

profilu a vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva,

16. plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v tomto zákone,

17. prehlasuje za neplatné preukazy o pôvode podľa tohto zákona;

Podľa zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia

inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon

č. 150/2019 Z. z.“) najmä:

1. nariaďuje vykonávanie opatrení na rýchlu eradikáciu inváznych nepôvodných druhov

bezodkladne po doručení návrhu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky na ich

vykonanie,

2. nariaďuje vykonanie opatrení na zabezpečenie plnenia povinnosti alebo dodržanie zákazu

alebo podmienky kontrolovanej osobe, ktorá nesplnila povinnosť alebo nedodržala zákaz

alebo podmienky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku správy

prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych druhov,

3. nariaďuje vykonanie opatrení na eradikáciu inváznych nepôvodných druhov, zamedzenie

ich šírenia alebo opatrení na obnovu kontrolovanej osobe, ktorá spôsobila uvoľnenie

alebo únik inváznych nepôvodných druhov do životného prostredia alebo ich šírenie

v životnom prostredí,

4. nariaďuje vykonanie opatrení v súvislosti s uložením pokuty za spáchanie priestupku

alebo správneho deliktu,

5. zabezpečuje vykonanie opatrení na rýchlu eradikáciu inváznych nepôvodných druhov

rastlín a ukladá povinnosť uhradiť náklady za ich vykonanie,

6. vykonáva štátny dozor,

7. prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá za ne pokuty; uložené pokuty

zadáva do informačného systému,

8. rozhoduje o zaistení a zhabaní inváznych nepôvodných druhov,

9. informuje Slovenskú inšpekciu životného prostredia o vykonanom štátnom dozore, na

základe ktorého zistil protiprávne konanie, o nariadených opatreniach a uložených

pokutách,

10. informuje ministerstvo životného prostredia o uložených pokutách,

11. informuje Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky o nariadených opatreniach;

c) na úseku štátnej vodnej správy

Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb.

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

(ďalej len „vodný zákon“) a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

1. rozhoduje vo veci vyňatia vstupov znečisťujúcich látok do podzemných vôd, ktoré môže

z opatrení na zabránenie alebo na obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok do

podzemných vôd povoliť podľa § 15 ods. 6 vodného zákona, ak takéto vypúšťanie

znečisťujúcich látok do podzemných vôd nebude ústupkom vzhľadom na dosiahnutie

environmentálnych cieľov stanovených pre daný útvar podzemnej vody a ak sa vykoná

účinné monitorovanie daných útvarov podzemných vôd,

2. rozhoduje vo veci určenia spôsobu a podmienok na vypúšťanie banských vôd do

povrchových vôd, vypúšťanie banských vôd do podzemných vôd len za podmienok

ustanovených vodným zákonom,

3. rozhoduje vo veci povolenia na osobitné užívanie vôd

3.1. pri povrchových vodách na

3.1.1. ich odber,

3.1.2. ich vzdúvanie a na iný spôsob akumulácie,

3.1.3. využívanie ich hydroenergetického potenciálu,

3.2. pri podzemných vodách na

3.2.1. ich odber,

3.2.2. ich akumuláciu,

3.2.3. ich čerpanie na účel znižovania ich hladiny,

3.2.4. umelé zvyšovanie ich množstva povrchovou vodou,

3.3. na vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd do povrchových vôd alebo do

podzemných vôd,

3.4. na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do

podzemných vôd,

3.5. na využívanie povrchových vôd alebo podzemných vôd na hospodársky chov rýb

alebo na chov vodnej hydiny, prípadne iných vodných živočíchov na účely

podnikania,

3.6. na čerpanie znečistených podzemných vôd na účely zníženia ich znečistenia alebo

zníženia znečistenia horninového prostredia a na ich následné vypúšťanie do týchto

vôd, prípadne do povrchových vôd,

3.7. na čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo do

podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume s predpokladaným časom trvania

čerpacej skúšky nad päť dní a pri zakladaní stavieb,

3.8. na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov vodnými stavbami,

3.9. na používanie povrchových vôd alebo podzemných vôd pri ťažbe alebo úprave

piesku, štrku alebo iných nevyhradených nerastov,

3.10. na iné osobitné užívanie povrchových vôd a podzemných vôd.

3.11. môže predĺžiť platnosť povolenia, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo

povolenie vydané,

4. rozhoduje o použití prebytku vody zo zdroja podzemných vôd a o spôsobe

prevádzkovania využívaného zdroja, ak výdatnosť tohto zdroja podzemných vôd

prevyšuje potrebu užívateľa,

5. rozhoduje vo veci vydania povolenia na niektoré činnosti

5.1. vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov

(ďalej len „koryto“), na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach (§ 20),

5.2. ťažbu piesku, štrku, bahna (ďalej len „riečny materiál“) s výnimkou liečivého bahna

z pozemkov tvoriacich koryto,

5.3. zasypávanie odstavených ramien vodných tokov, močiarov a odkrytých

podzemných vôd,

5.4. odkrytie hladiny podzemných vôd v dôsledku ťažby piesku, štrku alebo iných

nevyhradených nerastov,

6. rozhoduje o zmene alebo zrušenie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa

ustanovených podmienok,

7. rozhodnutím môže do jedného roka po zániku vodnej stavby umožňujúcej osobitné

užívanie vôd určiť lehotu na jej obnovenie (§ 25 ods. 3),

8. má pri vodných stavbách pôsobnosť stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) s výnimkou pôsobnosti vo veciach územného

rozhodovania a vyvlastnenia,

9. rozhoduje o povolení na vodné stavby

9.1. na uskutočnenie vodnej stavby,

9.2. na zmenu vodnej stavby,

9.3. na užívanie vodnej stavby,

9.4. na zmenu v užívaní vodnej stavby,

9.5. na zrušenie vodnej stavby alebo

9.6. na odstránenie vodnej stavby,

9.7. koná vo veci ohlásenia stavebných úprav na vodnej stavbe – na uskutočnenie

stavebných úprav na vodnej stavbe postačuje ohlásenie, ak neurčí, že ohlásenú

stavebnú úpravu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia (§ 57

stavebného zákona),

10. rozhoduje pri povoľovaní odkalísk ako vodnej stavby, ktoré slúžia ako úložisko na

ukladanie ťažobného odpadu, ku ktorému sa vzťahuje osobitný predpis – § 7 zákona

č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení

niektorých zákonov,

11. rozhoduje pri povoľovaní výstavby vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo

stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce, kde rozhodne

o podmienkach, za akých ich možno uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku,

12. môže rozhodnúť o podmienkach ďalšieho ponechania alebo odstránenia vodnej stavby,

ktorá umožňovala povolené nakladanie s vodou, ak zanikne povolenie na osobitné

užívanie vôd,

13. rozhodne, ak vydáva tomu istému žiadateľovi súčasne niekoľko povolení, môže tak

urobiť v jednom rozhodnutí,

14. môže rozhodnúť, ak je to v záujme ochrany vôd, zmeniť alebo zrušiť podmienky

rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vodná stavba, a vo veci rozhodnutia, ktoré sa týkajú

zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami,

15. rozhoduje o zastavení vodoprávneho konania, ak žiadateľ nedoplní žiadosť v určenej

lehote, alebo ak sa vo vodoprávnom konaní preukáže, že odpadol dôvod konania,

16. rozhoduje o podmienkach, za akých možno vykonať stavebnú úpravu alebo zmeny časti

hydromelioračnej stavby na cudzom pozemku mimo zastavaného územia obce v rámci

povoľovania ich uskutočnenia,

17. rozhoduje o vydaní súhlasu na

17.1. umiestňovanie a odstraňovanie zariadení vo vodnom toku a v odkrytých

podzemných vodách a na ich brehu, najmä zariadení monitorovacieho systému

a informačného systému na pozorovanie hladiny, množstva a kvality vody

a zariadení neslúžiacich plavbe ani správe vodného toku,

17.2. leteckú aplikáciu hnojív a prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov

v chránených vodohospodárskych oblastiach a v ochranných pásmach

vodárenských zdrojov pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,

18. môže rozhodnúť o uložení vlastníkom, správcom alebo nájomcom poľnohospodárskych

pozemkov a lesných pozemkov vykonať opatrenia smerujúce k splneniu povinností

uvedených v § 30 ods. 2 vodného zákona,

19. rozhoduje o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja,

20. v rámci rozhodovania pri povoľovaní osobitného užívania vôd môže v záujme ochrany

vôd a vodných pomerov pre vypúšťané odpadové vody a osobitné vody určiť prípustné

hodnoty znečistenia prísnejšie, ako sú limitné hodnoty znečistenia, alebo určiť ďalšie

prípustné hodnoty znečistenia,

21. ak sa vykonajú všetky opatrenia, ktoré zamedzia alebo zmiernia nepriaznivý vplyv

vypúšťaných odpadových vôd alebo osobitných vôd na stav vody v recipiente môže

rozhodnúť a povoliť na určený čas vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do

povrchových vôd výnimočne nad rámec limitných hodnôt znečistenia počas skúšobnej

prevádzky čistiarne odpadových vôd, opráv a stavebných úprav čistiarne odpadových

vôd, stokovej siete alebo jej objektov najviac na šesť mesiacov a porúch technických

zariadení a iných prevádzkových porúch objektov čistiarne odpadových vôd,

22. rozhoduje o povolení na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd

s obsahom prioritných látok, prioritných nebezpečných látok a ďalších znečisťujúcich

látok do verejnej kanalizácie,

23. môže platnosť povolenia na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných

vôd s obsahom prioritných látok, prioritných nebezpečných látok a ďalších

znečisťujúcich látok do verejnej kanalizácie predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za

ktorých sa toto povolenie vydalo,

24. môže uložiť tomu, kto zaobchádza so znečisťujúcimi látkami alebo zaobchádza

s prioritnými nebezpečnými látkami v množstve uvedenom v § 39 odseku 4 vodného

zákona, povinnosť monitorovať ich vplyv na podzemné vody a spôsob oznamovania jeho

výsledkov,

25. ak je zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami spojené so zvýšeným nebezpečenstvom

ohrozenia kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd, môže uložiť tomu, kto

zaobchádza so znečisťujúcimi látkami v množstve menšom, ako je ustanovené v § 39

odseku 4 vodného zákona, vykonať opatrenia podľa § 39 odseku 4, prípadne uložiť aj

povinnosť monitorovať vplyv zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami na podzemné

vody,

26. povoľuje použitie znečisťujúcich látok na vymedzené účely podľa § 39 ods. 10 vodného

zákona,

27. v konaní vo veci povolenia na vypúšťanie odpadových vôd zo spaľovne odpadov alebo

zo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov postupuje aj podľa zákona č. 137/2010 Z. z.

o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 137/2010 Z. z.“),

28. rozhoduje o uložení opatrení na nápravu pri poškodení povrchových vôd alebo

podzemných vôd alebo prostredia s nimi súvisiaceho,

29. koná a zabezpečí vykonanie opatrení, ak pôvodca poškodenia nie je známy alebo nemá

vlastné sily a prostriedky na vykonanie opatrení na nápravu a hrozí nebezpečenstvo

zhoršenia stavu vôd alebo s nimi súvisiaceho prostredia,

30. rozhoduje v pochybnostiach o tom, či ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé

koryto a o hranicu koryta,

31. rozhoduje o ponechaní zmeneného prirodzeného koryta neupraveného vodného toku

v novom koryte a vymedzuje hranice nového koryta za podmienok ustanovených v § 45

ods. 1 vodného zákona,

32. rozhoduje a môže určiť na užívanie väčšiu šírku pobrežného pozemku ako je ustanovená

vodným zákonom podľa § 49 ods. 2,

33. môže rozhodnúť vlastníkom pobrežných pozemkov bez náhrady zakázať vytínať stromy

a kry zabezpečujúce stabilizáciu koryta,

34. rozhoduje v prípade pochybností, či ide o vodnú stavbu alebo jej súčasť,

35. rozhoduje o určení pásma ochrany vodnej stavby, ak nejde o verejné vodovody a verejné

kanalizácie,

36. rozhoduje o uložení opatrení na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení vodnej

stavby alebo ohrození jej prevádzky,

37. rozhoduje a schvaľuje manipulačný poriadok vodnej stavby a jeho zmeny,

38. ukladá vlastníkovi vodnej stavby povinnosť vypracovať manipulačný poriadok vodnej

stavby a predložiť ho na schválenie,

39. uskutočňuje prehliadky na vodných stavbách na základe prizvania,

40. vykonáva štátny vodoochranný dozor a technicko-bezpečnostný dozor v rámci svojej

pôsobnosti a rozhoduje o uložení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri

výkone štátneho vodoochranného dozoru a technicko-bezpečnostného dozoru,

41. prejednáva priestupky podľa § 77 ods. 3 písm. b) vodného zákona na úseku ochrany vôd,

vodných tokov a vodných stavieb, na prejednávanie ktorých sa vzťahuje všeobecný

predpis o priestupkoch; výnosy pokút uložených za priestupky podľa § 77 ods. 5 písm. b)

vodného zákona sú príjmom Environmentálneho fondu a podľa § 77 ods. 5 písm. c)

vodného zákona sú príjmom štátneho rozpočtu,

42. ukladá právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi pokuty podľa § 74 ods. 1

vodného zákona; výnosy pokút uložených podľa vodného zákona sú príjmom

Environmentálneho fondu,

43. podľa 74 ods. 2 vodného zákona ukladá pokuty za porušenie povinností na úseku

stavebného poriadku podľa osobitných predpisov – stavebného zákona,

44. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydala obec (v rámci preneseného

výkonu pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy),

45. vydáva vyjadrenia podľa § 28 vodného zákona a súhlasy podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d)

a písm. g) vodného zákona, ak ich vodný zákon nezveruje iným orgánom štátnej vodnej

správy.

46. vydáva vyjadrenie k zámeru stavby, či je predpokladaná stavba alebo zmena stavby

možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju možno uskutočniť

a užívať,

46.1. vydáva vyjadrenie aj na pripravované technologické úpravy vo výrobnom procese

alebo v objeme výroby, ak majú vplyv na nakladanie s vodami,

46.2. neinvestičné úpravy vodných stavieb a iných stavieb a zariadení, ak môžu

ovplyvniť množstvo alebo kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd,

46.3. zariadenia, najmä premiestniteľné zariadenia, mobilné zariadenia, zariadenia na

zhodnotenie odpadu, čerpacie stanice pohonných hmôt, ak nie sú stavbami,

kompostárne, ak tieto zariadenia môžu ovplyvniť množstvo alebo kvalitu

povrchových vôd alebo podzemných vôd,

46.4. ťažbu piesku a štrku a na zemné práce, ak pri nich môže dôjsť k odkrytiu hladiny

podzemných vôd alebo k prepadu ich nadložia do podzemných vôd a na ťažbu

piesku a štrku a na zemné práce v inundačných územiach,

46.5. určenie prieskumného územia, zväčšenie prieskumného územia alebo predĺženie

doby platnosti prieskumného územia,

46.6. určenie, zmenu, zrušenie dobývacieho priestoru alebo chráneného ložiskového

územia,

46.7. povolenie, zmenu, ukončenie banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským

spôsobom,

46.8. geologické práce a zemné práce vykonávané na inundačných územiach

a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov,

46.9. schválenie a zmenu lesného hospodárskeho plánu a súhrnného lesného

hospodárskeho plánu v chránených vodohospodárskych oblastiach, v inundačných

územiach a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, účely prerokovania

územnoplánovacej dokumentácie,

47. vyjadruje sa podľa § 28 ods. 2 písm. j) vodného zákona k územným plánom obcí

a územným plánom zón,

48. vydáva súhlas na

48.1. stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území

a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do

23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze,

48.2. ropovody a iné líniové produktovody na prepravu znečisťujúcich látok, diaľnice,

cesty a miestne komunikácie,

48.3. sklady, nádrže a skládky znečisťujúcich látok, stavby umožňujúce podzemné

skladovanie látok v zemských dutinách,

48.4. stavby veľkokapacitných fariem, ktorými sú farmy s kapacitou ustajnených zvierat

väčšou ako 400 ks dojníc, 600 ks teliat, 500 ks mladého dobytka, 500 ks výkrmu

hovädzieho dobytka, 5 000 ks výkrmu ošípaných, produkčné farmy s kapacitou

700 ks prasníc s odchovom prasiatok do 30 kg živej váhy, 800 ks oviec, 50 000 ks

nosníc, 10 000 ks brojlerov a 100 000 ks mládok,

48.5. vrty na využívanie energetického potenciálu podzemných vôd, ktorými sa

neodoberá alebo nečerpá podzemná voda,

49. vedie evidenciu povolení vydaných podľa § 15 ods. 6 vodného zákona,

50. vydáva stanoviská v konaniach podľa osobitného predpisu a tam, kde je dotknutým

orgánom,

51. je špeciálnym stavebným úradom vo veciach vodných stavieb,

52. vedie evidenciu o vodách podľa § 29 ods. 3 vodného zákona, najmä vydaných povolení,

súhlasov a iných rozhodnutí a zasiela údaje do centrálnej databázy súhrnnej evidencie

o vodách, ktorú spravuje Slovenský hydrometeorologický ústav,

53. spolupracuje s inšpekciou podľa osobitného predpisu – zákona č. 305/2018 Z. z.

o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých

zákonov,

54. vyhláškou môže upraviť, obmedziť, prípadne zakázať všeobecné užívanie povrchových

vôd na vodohospodársky významných vodných tokoch,

okresný úrad podľa článku 1 smernice ďalej

55. na rozhodovanie týkajúcich sa vodných stavieb sa vzťahujú všeobecné predpisy

o stavebnom konaní a orgán štátnej vodnej správy má pôsobnosť stavebného úradu,

56. rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni štátnej vodnej správy, ak ide o

56.1. medzinárodné vody alebo hraničné vody,

56.2. vodnú stavbu a s ňou spojené nakladanie s vodami, ktoré zasahuje alebo ovplyvňuje

územie dvoch alebo viacerých obvodov,

56.3. vodnú stavbu a s ňou spojené osobitné užívanie geotermálnych vôd,

56.4. vodnú stavbu s energetickým zariadením s inštalovaným výkonom nad 100 kW

a s ňou spojené osobitné užívanie vôd,

57. rozhoduje vo veci povolenia na osobitné užívanie vôd

57.1. pri povrchových vodách,

57.2. pri podzemných vodách,

57.3. na vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do

povrchových vôd alebo do podzemných vôd,

57.4. na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do

podzemných vôd,

57.5. na využívanie povrchových vôd alebo podzemných vôd na hospodársky chov rýb

alebo na chov vodnej hydiny, prípadne iných vodných živočíchov na účely

podnikania,

57.6. na čerpanie znečistených podzemných vôd na účely zníženia ich znečistenia alebo

zníženia znečistenia horninového prostredia a na ich následné vypúšťanie do

týchto vôd, prípadne do povrchových vôd,

57.7. na čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo do

podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume s predpokladaným časom

trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri zakladaní stavieb,

57.8. na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov vodnými stavbami,

57.9. na používanie povrchových vôd alebo podzemných vôd pri ťažbe alebo úprave

piesku, štrku alebo iných nevyhradených nerastov,

57.10. na iné osobitné užívanie povrchových vôd a podzemných vôd,

57.11. rozhoduje a môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za

ktorých bolo povolenie vydané,

58. rozhoduje o použití prebytku vody zo zdroja podzemných vôd a o spôsobe

prevádzkovania využívaného zdroja, ak výdatnosť tohto zdroja podzemných vôd

prevyšuje potrebu užívateľa,

59. rozhoduje vo veci vydania povolenia na niektoré činnosti

59.1. vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov

(ďalej len „koryto“), na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach (odkaz

na § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov),

59.2. ťažbu piesku, štrku, bahna (ďalej len „riečny materiál“) s výnimkou liečivého

bahna z pozemkov tvoriacich koryto,

59.3. zasypávanie odstavených ramien vodných tokov, močiarov a odkrytých

podzemných vôd,

59.4. odkrytie hladiny podzemných vôd v dôsledku ťažby piesku, štrku alebo iných

nevyhradených nerastov,

60. rozhoduje o zmene alebo zrušenie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa

ustanovených podmienok vodného zákona,

61. rozhodnutím môže do jedného roka po zániku vodnej stavby umožňujúcej osobitné

užívanie vôd určiť lehotu na jej obnovenie (§ 25 ods. 3),

62. na rozhodovanie týkajúcich sa vodných stavieb sa vzťahujú všeobecné predpisy

o stavebnom konaní a orgán štátnej vodnej správy má pri vodných stavbách pôsobnosť

stavebného úradu podľa stavebného zákona s výnimkou pôsobnosti vo veciach územného

rozhodovania a vyvlastnenia. Orgán štátnej vodnej správy, ktorý je príslušný na

povolenie vodnej stavby, rozhoduje aj o užívaní stavby vydaním kolaudačného

rozhodnutia,

63. rozhoduje o povolení na vodné stavby

63.1. na uskutočnenie vodnej stavby,

63.2. na zmenu vodnej stavby,

63.3. na užívanie vodnej stavby,

63.4. na zmenu v užívaní vodnej stavby,

63.5. na zrušenie vodnej stavby alebo

63.6. na odstránenie vodnej stavby,

63.7. koná vo veci ohlásenia stavebných úprav na vodnej stavbe – na uskutočnenie

stavebných úprav na vodnej stavbe postačuje ohlásenie, ak neurčí, že ohlásenú

stavebnú úpravu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia (§ 57

stavebného zákona),

64. rozhoduje pri povoľovaní odkalísk ako vodnej stavby, ktoré slúžia ako úložisko na

ukladanie ťažobného odpadu, sa vzťahuje osobitný predpis – § 7 zákona

č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení

niektorých zákonov,

65. rozhoduje pri povoľovaní výstavby vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo

stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce, kde orgán štátnej

vodnej správy rozhodne o podmienkach, za akých ich možno uskutočniť a prevádzkovať

na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú

nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. K vodnej stavbe povolenej podľa

predchádzajúcej vety možno určiť pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej

kanalizácie podľa osobitného predpisu – § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení

neskorších predpisov, ak to vyplýva z podmienok územného rozhodnutia a jej

umiestnenia a na základe písomnej dohody s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností,

66. môže rozhodnúť o podmienkach ďalšieho ponechania alebo odstránenia vodnej stavby,

ktorá umožňovala povolené nakladanie s vodou, ak zanikne povolenie na osobitné

užívanie vôd,

67. vykoná, ak orgán štátnej vodnej správy vydáva tomu istému žiadateľovi súčasne

niekoľko povolení, môže tak urobiť v jednom rozhodnutí,

68. môže rozhodnúť, ak je to v záujme ochrany vôd, zmeniť alebo zrušiť podmienky

rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vodná stavba, a vo veci rozhodnutia, ktoré sa týkajú

zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami,

69. rozhoduje o zastavení vodoprávneho konania, ak žiadateľ nedoplní žiadosť v určenej

lehote, alebo ak sa vo vodoprávnom konaní preukáže, že odpadol dôvod konania,

70. rozhoduje o podmienkach, za akých možno vykonať stavebnú úpravu alebo zmeny časti

hydromelioračnej stavby na cudzom pozemku mimo zastavaného územia obce v rámci

povoľovania ich uskutočnenia,

71. rozhoduje o vydaní súhlasu na

71.1. umiestňovanie a odstraňovanie zariadení vo vodnom toku a v odkrytých

podzemných vodách a na ich brehu, najmä zariadení monitorovacieho systému

a informačného systému na pozorovanie hladiny, množstva a kvality vody

a zariadení neslúžiacich plavbe ani správe vodného toku,

71.2. leteckú aplikáciu hnojív a prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov

v chránených vodohospodárskych oblastiach a v ochranných pásmach

vodárenských zdrojov pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,

72. môže rozhodnúť o uložení vlastníkom, správcom alebo nájomcom poľnohospodárskych

pozemkov a lesných pozemkov vykonať opatrenia smerujúce k splneniu povinností

uvedených v § 30 ods. 2 vodného zákona,

73. rozhoduje o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja,

74. v rámci rozhodovania pri povoľovaní osobitného užívania vôd môže orgán štátnej vodnej

správy v záujme ochrany vôd a vodných pomerov pre vypúšťané odpadové vody

a osobitné vody určiť prípustné hodnoty znečistenia prísnejšie, ako sú limitné hodnoty

znečistenia, alebo určiť ďalšie prípustné hodnoty znečistenia,

75. ak sa vykonajú všetky opatrenia, ktoré zamedzia alebo zmiernia nepriaznivý vplyv

vypúšťaných odpadových vôd alebo osobitných vôd na stav vody v recipiente môže

rozhodnúť a povoliť na určený čas vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do

povrchových vôd výnimočne nad rámec limitných hodnôt znečistenia počas skúšobnej

prevádzky čistiarne odpadových vôd, opráv a stavebných úprav čistiarne odpadových

vôd, stokovej siete alebo jej objektov najviac na šesť mesiacov a porúch technických

zariadení a iných prevádzkových porúch objektov čistiarne odpadových vôd,

76. rozhoduje o povolení na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd

s obsahom prioritných látok, prioritných nebezpečných látok a ďalších znečisťujúcich

látok do verejnej kanalizácie,

76.1. na povoľovanie vypúšťania priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd

s obsahom prioritných látok, prioritných nebezpečných látok a ďalších

znečisťujúcich látok do verejnej kanalizácie platí primerane ustanovenie § 36 ods.

8 vodného zákona,

76.2. môže platnosť povolenia na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd

a osobitných vôd s obsahom prioritných látok, prioritných nebezpečných látok

a ďalších znečisťujúcich látok do verejnej kanalizácie orgán štátnej vodnej správy

predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých sa toto povolenie vydalo,

76.3. na zmenu, zrušenie alebo dočasné obmedzenie povolenia na vypúšťanie

priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom prioritných látok,

prioritných nebezpečných látok a ďalších znečisťujúcich látok do verejnej

kanalizácie platia primeranie ustanovenia § 24 vodného zákona a na jeho zánik

platia primerane ustanovenia § 25 vodného zákona,

77. rozhoduje a môže uložiť tomu, kto zaobchádza so znečisťujúcimi látkami alebo

zaobchádza s prioritnými nebezpečnými látkami v množstve uvedenom v § 39 odseku 4

vodného zákona, povinnosť monitorovať ich vplyv na podzemné vody a spôsob

oznamovania jeho výsledkov,

78. rozhoduje a môže uložiť tomu, kto zaobchádza so znečisťujúcimi látkami v množstve

menšom, ako je ustanovené v § 39 odseku 4 vodného zákona vykonať opatrenia, ak je

zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami spojené so zvýšeným nebezpečenstvom

ohrozenia kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd, prípadne uložiť aj povinnosť

monitorovať vplyv zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami na podzemné vody,

79. povoľuje použitie znečisťujúcich látok na vymedzené účely podľa § 39 ods. 10 vodného

zákona,

80. v konaní vo veci povolenia na vypúšťanie odpadových vôd zo spaľovne odpadov alebo

zo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov postupuje aj podľa zákona č. 137/2010 Z. z.,

81. rozhoduje o uložení opatrení na nápravu pri poškodení povrchových vôd alebo

podzemných vôd alebo prostredia s nimi súvisiaceho,

82. koná a zabezpečí vykonanie opatrení, ak pôvodca poškodenia nie je známy alebo nemá

vlastné sily a prostriedky na vykonanie opatrení na nápravu a hrozí nebezpečenstvo

zhoršenia stavu vôd alebo s nimi súvisiaceho prostredia,

83. rozhoduje v pochybnostiach o tom, či ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé

koryto a o hranicu koryta,

84. rozhoduje o ponechaní zmeneného prirodzeného koryta neupraveného vodného toku

v novom koryte a vymedzuje hranice nového koryta za podmienok ustanovených v § 45

ods. 1 vodného zákona,

85. rozhoduje a môže určiť na užívanie väčšiu šírku pobrežného pozemku ako je ustanovená

vodným zákonom podľa § 49 ods. 2 zákona,

86. môže rozhodnúť vlastníkom pobrežných pozemkov bez náhrady zakázať vytínať stromy

a kry zabezpečujúce stabilizáciu koryta,

87. rozhoduje v prípade pochybností, či ide o vodnú stavbu alebo jej súčasť,

88. rozhoduje o určení pásma ochrany vodnej stavby, ak nejde o verejné vodovody a verejné

kanalizácie,

89. rozhoduje o uložení opatrení na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení vodnej

stavby alebo ohrození jej prevádzky,

90. rozhoduje a schvaľuje manipulačný poriadok vodnej stavby a jeho zmeny,

91. ukladá vlastníkovi vodnej stavby povinnosť vypracovať manipulačný poriadok vodnej

stavby a predložiť ho na schválenie,

92. uskutočňuje prehliadky na vodných stavbách na základe prizvania,

93. rozhoduje o tom, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného

zákona,

94. rozhoduje o určení, či sa realizáciou navrhovanej činnosti splnia podmienky ustanovené

vodným zákonom podľa § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4.,

95. rozhoduje o schválení súhrnného manipulačného poriadku vodných stavieb na celý

hlavný vodný tok a jeho prítoky,

96. vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a

97. rozhoduje o opatreniach na nápravu a

98. rozhoduje o obmedzení alebo zákaze výroby alebo činnosti,

99. udeľuje výnimky zo zákazu plavby na odkrytých podzemných vodách na športovú

a rekreačnú činnosť,

100. dáva súhlasy a vyjadrenia vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhoduje v prvom

stupni, a vo veciach týkajúcich sa hraničných vôd,

101. vyjadruje sa na účely prerokovania územnoplánovacej dokumentácie podľa § 28 ods. 2

písm. j) vodného zákona k územným plánom regiónov,

102. vyjadruje sa podľa § 28 písm. e) vodného zákona k prieskumným územiam,

103. vedie evidenciu o vodách a zasiela údaje z nej do centrálnej databázy súhrnnej

evidencie

o vodách, ktorú spravuje poverená osoba – Slovenský hydrometeorologický ústav,

104. vymenúva a odvoláva členov vodnej stráže a usmerňuje ich činnosť,

105. v prípadoch, v ktorých je príslušný na povolenie vodnej stavby, rozhoduje aj v ostatných

veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby alebo nakladania s vodami, s výnimkou pokút

a priestupkov,

106. vo veciach týkajúcich sa hraničných vôd okresný úrad v sídle kraja vykonáva štátnu

vodnú správu po prerokovaní s ministerstvom životného prostredia, a ak rozhodovanie

môže mať vplyv na priebeh, povahu alebo vyznačenie štátnej hranice, aj s Ministerstvom

vnútra Slovenskej republiky.

107. koordinuje plnenie úloh vyplývajúcich z plánov manažmentu povodí a programov

opatrení zameraných na dosiahnutie environmentálnych cieľov,

108. môže si vyhradiť pôsobnosť okresného úradu vo veciach rozhodovania, ak koordinuje

plnenie úloh vyplývajúcich z plánov manažmentu povodí a programov opatrení

zameraných na dosiahnutie environmentálnych cieľov,

109. vyhláškou môže

109.1. vyhlásiť vodu určenú na kúpanie a uložiť opatrenia na nápravu,

109.2. určiť povrchové vody ako vody vhodné pre život a reprodukciu rýb, najmä

pôvodných druhov rýb, a uložiť opatrenia,

109.3. upraviť, obmedziť, prípadne zakázať používanie vôd na plavbu;

d) na úseku štátnej správy rybárstva

Podľa zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb.

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov najmä

1. vydáva informáciu o tom, či sa vodná plocha nenachádza v chránenom území alebo či do

neho nezasahuje za účelom pridelenia výkonu rybárskeho práva v ostatných vodných

plochách a za účelom podnikania na ostatných vodných plochách v osobitnom režime,

2. zasiela údaje podľa § 6 ods. 10 prvej vety bezodkladne v elektronickej podobe

prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky

na vydanie výpisu z registra trestov – v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii

účinného od 1.9.2019 si uvedený výpis z registra trestov získa okresný úrad

prostredníctvom príslušného portálu,

3. vymenúva a odvoláva rybárskeho hospodára a vedie evidenciu rybárskych hospodárov,

4. vymenúva a odvoláva rybársku stráž a vedie evidenciu členov rybárskej stráže,

5. vydáva informáciu o tom, či pri ostatnej vodnej ploche nejde o odkrytú podzemnú vodu,

ktorá je súčasťou vodného útvaru slúžiaceho ako zdroj vody na pitné účely za účelom

podnikania na ostatných vodných plochách v osobitnom režime,

6. vydáva informáciu o tom, či je možné ostatnú vodnú plochu využívať na podnikanie,

alebo iba ako rybársky revír, ak sa nachádza v chránenom území alebo v jeho ochrannom

pásme za účelom podnikania na ostatných vodných plochách v osobitnom režime,

7. vedie evidenciu podľa § 33 ods. 14 – vedie evidenciu podnikateľov na ostatných

vodných plochách v osobitnom režime v rámci svojej územnej pôsobnosti, aby pri

šetreniach podnikateľov mal prehľad v evidencii, ktorú vedie podnikateľ v zmysle

uvedeného paragrafu,

8. prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá za ne pokuty. Pokuty za priestupky

sú v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. príjmom štátneho rozpočtu a pokuty za iné správne

delikty sú príjmom Environmentálneho fondu;

e) na úseku štátnej správy verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení

neskorších predpisov (ďalej len „ zákon č. 442/2002 Z. z.“) najmä

1. vydáva rozhodnutia podľa tohto zákona,

2. rozhoduje v pochybnostiach, či sa vodovod alebo kanalizácia považuje za verejný

vodovod alebo verejnú kanalizáciu podľa tohto zákona,

3. rozhoduje o pásmach ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa § 19

odseku 3 zákona č. 442/2002 Z. z.,

4. vykonáva dohľad na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ktorým

kontroluje plnenie povinností a podmienok ustanovených týmto zákonom a na základe

jeho výsledkov ukladá opatrenia na nápravu protiprávneho konania,

5. prejednáva priestupky podľa všeobecného predpisu o priestupkoch a ukladá pokuty

na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa § 40,

6. ukladá pokuty podľa § 39, pričom výnos z pokút uložených okresným úradom podľa

§ 39 je príjmom Environmentálneho fondu a výnos z pokút uložených orgánmi štátnej

správy vykonávajúcich dohľad podľa § 38 ods. 9 je príjmom štátneho rozpočtu

Slovenskej republiky,

7. vydáva stanoviská k manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou pre regionálny úrad

verejného zdravotníctva,

okresný úrad podľa článku 1 smernice ďalej

8. vypracúva plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie kraja,

9. rozhoduje o vyhlásení nútenej správy,

10. rozhoduje o pásmach ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa § 19

odseku 3,

11. vykonáva dohľad na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, zabezpečuje

kontrolu technického a technologického stavu verejných vodovodov alebo verejných

kanalizácií a na základe jeho výsledkov ukladá opatrenia na nápravu protiprávneho

konania;

f) na úseku štátnej správy ochrany pred povodňami

Podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov

najmä

1. riadi a koordinuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území obvodu,

2. spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami so správcom vodohospodársky

významných vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov,

3. v oblasti prevencie

3.1. usmerňuje a kontroluje činnosť obcí pri plnení úloh na úseku ochrany

pred povodňami,

3.2. spolupracuje s poverenými osobami, so správcom vodohospodársky významných

vodných tokov, vyšším územným celkom, obcami, vlastníkmi, nájomcami

a správcami poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy a s ostatnými dotknutými

orgánmi štátnej správy na vyhotovení predbežného hodnotenia povodňového rizika

a návrhov plánov manažmentu povodňového rizika, ich prehodnocovaní

a aktualizácii,

3.3. zriaďuje okresnú povodňovú komisiu a jej technický štáb, vypracúva jej štatút

a predkladá ho na schválenie okresnému úradu v sídle kraja,

3.4. zúčastňuje sa na prerokovaní vodných stavov a prietokov zodpovedajúcich

stupňom povodňovej aktivity,

3.5. schvaľuje povodňový plán obce a povodňový plán zabezpečovacích prác správcu

drobného vodného toku,

3.6. schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác správcu ropovodu, plynovodu,

teplovodu alebo iného potrubného vedenia, ktoré križuje vodný tok, správcu alebo

užívateľa stavby v inundačnom území vodného toku, správcu alebo užívateľa

stavby a zariadenia v dosahu vzdutia hladiny vodnej stavby,

3.7. schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na vodnom

toku alebo v inundačnom území vodného toku,

3.8. zostavuje povodňový plán a predkladá ho na schválenie okresnému úradu v sídle

kraja; povodňový plán poskytuje okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného

zboru,

3.9. zabezpečuje v rámci svojich možností pracovné sily a vecné prostriedky na

ochranu pred povodňami,

3.10. organizuje výcvik a odborné školenie o povodňových záchranných prácach pre

zamestnancov okresných úradov, zamestnancov obcí a ďalších osôb zapojených do

výkonu ochrany pred povodňami v spolupráci s okresným riaditeľstvom

Hasičského a záchranného zboru,

3.11. vykonáva povodňovú prehliadku v súčinnosti so správcom vodohospodársky

významných vodných tokov alebo so správcom drobného vodného toku,

3.12. ukladá rozhodnutím povinnosť odstrániť v určenom termíne nedostatky, ktoré boli

zistené pri povodňovej prehliadke,

3.13. oznamuje stavebnému úradu stavbu vo vodnom toku, stavbu križujúcu vodný tok

alebo stavbu v inundačnom území, o ktorej sa pri povodňovej prehliadne zistilo, že

nemá právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie,

3.14. organizuje školenia o vykonávaní hlásnej povodňovej služby a varovaní

obyvateľstva,

3.15. prejednáva priestupky na úseku ochrany pred povodňami a ukladá pokuty,

3.16. určuje rozsah inundačného územia a odovzdáva dokumentáciu určeného

inundačného územia orgánom územného plánovania,

4. počas povodňovej situácie

4.1. vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej

aktivity na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku alebo

správcu drobného vodného toku, alebo z vlastného podnetu, ak povodňová situácia

presahuje územie obce, a informuje o tom bezodkladne okresný úrad v sídle kraja,

dotknuté obce, okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru a Slovenský

hydrometeorologický ústav,

4.2. vyhlasuje mimoriadnu situáciu; informuje o vyhlásení a odvolaní mimoriadnej

situácie ministerstvo vnútra, ministerstvo životného prostredia, okresné riaditeľstvo

Hasičského a záchranného zboru, správcu vodohospodársky významných vodných

tokov a ústav počas III. stupňa povodňovej aktivity, ak hrozí bezprostredné

ohrozenie životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného

prostredia povodňou,

4.3. zabezpečuje výkon hlásnej povodňovej služby,

4.4. organizačne zabezpečuje činnosť okresnej povodňovej komisie a plní úlohy jej

sekretariátu,

4.5. organizačne zabezpečuje činnosť technického štábu okresnej povodňovej komisie,

4.6. vydáva príkazy na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred

povodňami na návrh okresnej povodňovej komisie alebo z vlastného podnetu

subjektom, ktoré vykonávajú povodňové zabezpečovacie práce a povodňové

záchranné práce,

4.7. spolupracuje s okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru pri

povodňových záchranných prácach a ak je to potrebné, vyžaduje pomoc vybraných

ostatných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,

4.8. vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity priebežné správy o povodňovej

situácii a predkladá ich okresnému úradu v sídle kraja,

4.9. zabezpečuje na požiadanie pomoc obciam, správcovi vodohospodársky

významných vodných tokov a správcom vodných tokov počas povodňovej situácie,

ak im na vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami nestačia vlastné sily

a prostriedky,

4.10. zabezpečuje na požiadanie pomoc správcom vodných tokov, vlastníkom, správcom

a užívateľom stavieb, objektov alebo zariadení umiestnených na vodnom toku,

v inundačnom území a na povodňou ohrozenom území, ak sú počas povodňovej

situácie v dosahu ohrozenia a ak o to požiadajú z dôvodu nedostatku vlastných síl

a prostriedkov,

4.11. ukladá osobe povinnosť poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh pri ochrane

pred povodňami,

4.12. vyžaduje súhlas ministerstva životného prostredia na mimoriadnu manipuláciu na

vodných tokoch a na vodných stavbách, na uvoľňovanie ľadovej zátarasy alebo

ľadovej zápchy výbušninami a na vytvorenie umelej prietrže na ochranu pred

povodňami a o žiadosti informuje okresný úrad v sídle kraja,

4.13. operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred

povodňami,

5. po povodni

5.1 ustanovuje verifikačnú komisiu na overenie správnosti vyhodnotenia povodňových

škôd,

5.2 vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných

opatreniach, ktorú predkladá okresnému úradu v sídle kraja,

6. vydáva vyjadrenie podľa osobitného predpisu (§ 4c ods. 6 písm. a) zákona

č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov),

7. určuje rozsah inundačného územia,

8. odovzdáva mapovú dokumentáciu určeného inundačného územia príslušnému

stavebnému úradu,

9. vedie evidenciu určených inundačných území,

okresný úrad podľa článku 1 smernice ďalej

10. riadi a koordinuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území kraja,

11. spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s vyšším územným celkom a so

správcom vodohospodársky významných vodných tokov,

12. v oblasti prevencie

12.1. spolupracuje s poverenými osobami, so správcom vodohospodársky významných

vodných tokov, vyšším územným celkom, obcami a s ostatnými dotknutými

orgánmi štátnej správy na vyhotovení predbežného hodnotenia povodňového

rizika a návrhov plánov manažmentu povodňového rizika, ich prehodnocovaní

a aktualizácii,

12.2. zriaďuje krajskú povodňovú komisiu a jej technický štáb a vypracúva jej štatút,

12.3. schvaľuje štatút okresnej povodňovej komisie,

12.4. zúčastňuje sa na prerokovaní vodných stavov a prietokov zodpovedajúcich

stupňom povodňovej aktivity,

12.5. schvaľuje povodňové plány okresných úradov,

12.6. zostavuje povodňový plán kraja v spolupráci s vyšším územným celkom

a predkladá ho na schválenie ministerstvu životného prostredia a ministerstvu;

povodňový plán poskytuje krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného

zboru,

12.7. zabezpečuje v rámci svojich možností pracovné sily a vecné prostriedky na

ochranu pred povodňami,

12.8. zabezpečuje vykonanie povodňovej prehliadky v súčinnosti s okresnými úradmi

a so správcom vodohospodársky významných vodných tokov na vodnom toku,

ktorý preteká územím dvoch a viacerých obvodov, a na hraničnom vodnom toku,

12.9. ukladá rozhodnutím povinnosť odstrániť v určenom termíne nedostatky, ktoré boli

zistené pri povodňovej prehliadke,

12.10. oznamuje z vlastného podnetu príslušnému stavebnému úradu stavbu vo vodnom

toku, stavbu križujúcu vodný tok alebo stavbu v inundačnom území, o ktorej sa

pri povodňovej prehliadne zistilo, že nemá právoplatné stavebné povolenie alebo

kolaudačné rozhodnutie,

12.11. organizuje školenia o vykonávaní hlásnej povodňovej služby a varovaní

obyvateľstva,

12.12. organizuje výcvik a odborné školenie o povodňových záchranných prácach pre

zamestnancov okresných úradov a ďalších osôb zapojených do výkonu ochrany

pred povodňami v spolupráci s krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného

zboru,

12.13. prejednáva priestupky na úseku ochrany pred povodňami a ukladá pokuty,

13. počas povodňovej situácie

13.1. vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej

aktivity na návrh správcu vodohospodársky významných vodných tokov alebo z

vlastného podnetu na vodných tokoch, ktoré pretekajú územím dvoch a viacerých

obvodov, a informuje o tom bezodkladne ministerstvo životného prostredia,

ministerstvo, krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, príslušné

orgány ochrany pred povodňami a Slovenský hydrometeorologický ústav,

13.2. vyhlasuje mimoriadnu situáciu; informuje o vyhlásení a odvolaní mimoriadnej

situácie ministerstva, ministerstvo životného prostredia, krajské riaditeľstvo

Hasičského a záchranného zboru, správcu vodohospodársky významných

vodných tokov a ústav, počas III. stupňa povodňovej aktivity, ak hrozí

bezprostredné ohrozenie životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo

životného prostredia povodňou,

13.3. zabezpečuje výkon hlásnej povodňovej služby,

13.4. organizačne zabezpečuje činnosť krajskej povodňovej komisie a plní úlohy jej

sekretariátu,

13.5. organizačne zabezpečuje činnosť technického štábu krajskej povodňovej komisie,

13.6. vydáva príkazy na vykonanie opatrení, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany

pred povodňami na návrh krajskej povodňovej komisie alebo z vlastného podnetu

subjektom, ktoré vykonávajú povodňové zabezpečovacie práce a povodňové

záchranné práce,

13.7. spolupracuje s krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru pri

povodňových záchranných prácach a ak je to potrebné, vyžaduje pomoc

vybraných ostatných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,

13.8. vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity priebežné správy o povodňovej

situácii a predkladá ich ministerstvu životného prostredia a ministerstvu,

13.9. zabezpečuje na požiadanie pomoc okresným úradom, správcovi vodohospodársky

významných vodných tokov a správcom vodných tokov počas povodňovej

situácie, ak im na vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami nestačia

vlastné sily a prostriedky,

13.10. vyžaduje súhlas ministerstva životného prostredia na mimoriadnu manipuláciu na

vodných tokoch a na vodných stavbách, na uvoľňovanie ľadovej zátarasy alebo

ľadovej zápchy výbušninami a na vytvorenie umelej prietrže na ochranu pred

povodňami,

13.11. operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred

povodňami,

14. po povodni

14.1. ustanovuje verifikačnú komisiu na overenie správnosti vyhodnotenia

povodňových škôd,

14.2. vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných

opatreniach a predkladá ju ministerstvu životného prostredia a ministerstvu;

g) na úseku ochrany ovzdušia a zmeny klímy

Podľa zákona č. 137/2010 Z. z.

1. vydáva súhlas pre veľké zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „veľký zdroj) a stredné

zdroje (ďalej len „stredný zdroj“) podľa § 17 ods. 1, § 18 ods. 1 alebo vyjadrenie podľa

§ 31 ods. 8 zákona č. 137/2010 Z. z., ak je v integrovanom povoľovaní dotknutým

orgánom,

2. v súhlasoch podľa bodu 1 a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 zákona

č. 137/2010 Z. z. môže určiť podmienky prevádzkovania veľkých zdrojov a stredných

zdrojov,

3. rozhoduje

3.1. v prípade pochybností o vymedzení, začlenení alebo kategorizácii stacionárneho

zdroja a o vymedzení a začlenení jeho zariadení,

3.2. v osobitných prípadoch o skrátení lehôt vykonávania oprávnených meraní, o zrušení

alebo zmene súhlasu na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených

meraní a určuje prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi

stredného zdroja vykonať mimoriadne oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania

podľa ustanovených požiadaviek; zmena súhlasu na predĺženie lehoty

diskontinuálneho merania alebo upustenie od oprávnených meraní sa neuplatňuje, ak

ide o spaľovne odpadov alebo o zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, ktoré sú

umiestnené v obytnom území alebo zmiešanom území obce alebo vo vzdialenosti do

700 m od takéhoto územia,

4. schvaľuje postupy výpočtu množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok z veľkých

zdrojov a stredných zdrojov podľa ustanovených požiadaviek a technický výpočet údajov

o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, ak

nie sú schválené v súhlase podľa bodu 1,

5. určuje

5.1. v súhlasoch podľa bodu 1 alebo v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2

zákona č. 137/2010 Z. z. emisné limity, technické požiadavky a podmienky

prevádzkovania veľkých zdrojov a stredných zdrojov,

5.2. rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov a stredných

zdrojov, ak nie sú určené v súhlase vydanom podľa bodu 1,

5.3. v pochybnostiach prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi

stredného zdroja vykonať overovacie oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania

podľa ustanovených požiadaviek,

5.4. prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľom stredného zdroja

podmienku vykonávania oprávnených meraní pri záložných systémoch a v tých

miestach merania technologických zdrojov, v ktorých to nie je ustanovené, ak nie je

určená v súhlase podľa bodu 1,

6. môže určiť

6.1. výnimky z emisných limitov a z technických požiadaviek a podmienok

prevádzkovania, z monitorovania údajov o ich dodržaní a čas ich trvania, ak nie sú

určené v súhlasoch podľa bodu 1 alebo v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31

ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z., a ak je tak ustanovené,

6.2. podľa druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov a stredných

zdrojov, ktoré všeobecné emisné limity, ustanovené všeobecne záväzným právnym

predpisom vydaným na vykonanie zákona č. 137/2010 Z. z., sa pre konkrétny

stacionárny zdroj uplatňujú,

6.3. pre veľké zdroje a stredné zdroje, ktoré technické požiadavky a podmienky

prevádzkovania sa pre konkrétny zdroj uplatňujú, ak ich všeobecne záväzný právny

predpis vydaný na vykonanie zákona č. 137/2010 Z. z. ustanovuje variantne,

6.4. priloženie odborného posudku k žiadostiam o vydanie súhlasu alebo vyjadrenia

podľa bodu l,

7. zabezpečuje

7.1. udržanie kvality ovzdušia,

7.2. zverejnenie ročných správ o prevádzke a kontrole spaľovní odpadov alebo zariadení

na spoluspaľovanie odpadov o kapacite 2 a viac ton spaľovaného odpadu za hodinu

a zoznamu spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou pod 2 tony

za hodinu každoročne do 31. mája nasledujúceho roka; v tejto lehote zverejňuje aj

zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú

organické rozpúšťadlá,

8. podieľa sa na vypracovaní programu a integrovaného programu na zlepšenie kvality

ovzdušia,

9. preskúmava periodicky podmienky prevádzkovania spaľovne odpadov alebo zariadenia

na spoluspaľovanie odpadov a podľa potreby ich upravuje alebo určuje nové podmienky

prevádzkovania podľa § 18 ods. 9 zákona č. 137/2010 Z. z.,

10. uloží prevádzkovateľovi veľkého zdroja a prevádzkovateľovi stredného zdroja opatrenia

na nápravu, ak neplnia povinnosti ustanovené zákonom č. 137/2010 Z. z. a všeobecne

záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia,

11. môže povoliť na údržbu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok a historických vozidiel

nákup a použitie obmedzeného množstva regulovaných výrobkov, ktoré nespĺňajú

požiadavky podľa § 14 ods. 6 zákona č. 137/2010 Z. z.,

12. spracúva

12.1. každoročne súhrnné ročné vyhodnotenie prevádzkovej evidencie stacionárnych

zdrojov v okrese za predchádzajúci rok a predkladá ho poverenej organizácii

v elektronickej forme do 31. mája,

12.2. každoročne údaje o množstvách a kvalite predaných palív za predchádzajúci rok,

ktoré predkladá ten, kto predáva tuhé palivo a kvapalné ropné palivo, a predkladá

ich poverenej organizácii v elektronickej forme do 31. mája,

13. sprístupňuje

13.1. verejnosti žiadosti o vydanie súhlasu, súhlasy vydané na ich základe a ich

aktualizácie a vykonáva verejné prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasu, ak ide

o konanie podľa § 18 zákona č. 137/2010 Z. z.,

13.2. verejnosti súhlasy a ich aktualizácie vydané na povolenie stacionárnych zdrojov

prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá,

14. ukladá pokuty prevádzkovateľom veľkých zdrojov a prevádzkovateľom stredných

zdrojov a tomu, kto vyrába, dováža a predáva palivá; uložené pokuty zadáva do

informačného systému,

15. vydáva stanoviská k územným plánom obcí a územným plánom zón,

16. oznamuje bezodkladne písomne ministerstvu životného prostredia výnimky určené podľa

§ 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z.,

17. vykonáva štátnu správu ochrany ovzdušia, ktorá podľa zákona č. 137/2010 Z. z. nepatrí

iným orgánom ochrany ovzdušia,

okresný úrad podľa článku 1 smernice ďalej

18. sprístupňuje informácie verejnosti a najmenej raz ročne zverejňuje informácie o kvalite

ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na jeho znečisťovaní

za svoj územný obvod,

19. prerokúva s poverenou organizáciou umiestnenie vzorkovacích miest,

20. vyhlasuje a vymedzuje oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia podľa § 8 ods. 1

písm. a) alebo písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z.,

21. vypracúva, vydáva, zverejňuje program a integrovaný program a uskutočňuje verejné

prerokovanie ich návrhov a následne sleduje, zabezpečuje a vyhodnocuje ich realizáciu

a v prípade potreby ich aktualizuje,

22. vypracúva a vydáva akčný plán všeobecne záväznou vyhláškou,

23. určuje oblasti riadenia kvality ovzdušia, v ktorých dochádza k prekročeniu limitných

hodnôt pre častice PM10 z dôvodu opätovného rozptylu častíc po zimnom posype alebo

solení ciest, informuje o tom ministerstvo životného prostredia a zabezpečuje postup

podľa § 11 ods. 17 zákona č. 137/2010 Z. z. ministerstvo životného prostredia informuje

aj o prekročení limitných hodnôt pre znečisťujúcu látku, ktoré možno pripísať prírodným

zdrojom a zabezpečuje postup podľa § 11 ods. 13 zákona č. 137/2010 Z. z.,

24. vyhlasuje začatie a ukončenie uplatňovania opatrení z akčných plánov a písomne to

oznamuje subjektom, ktorých sa opatrenia týkajú, subjektom uvedeným v § 11 ods. 3

zákona č. 137/2010 Z. z. a ministerstvu životného prostredia; priebežne zverejňuje

informácie o ich plnení,

25. vydáva stanoviská k územným plánom regiónov,

26. rozhoduje o obmedzení alebo zastavení prevádzky veľkého zdroja a stredného zdroja, ak

ich prevádzkovateľ

26.1. nesplní povinnosti podľa § 15 ods.1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z.,

26.2. prekračuje emisný limit a nesplnil opatrenia na nápravu uložené podľa § 26 ods. 3

písm. k) zákona č. 137/2010 Z. z. za porušenie povinnosti dodržiavať emisný limit

podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z.,

27. môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky veľkého zdroja a stredného

zdroja, ak ich prevádzkovateľ prekročí opätovne určenú emisnú kvótu,

28. môže v prípade, keď vznikne riziko prekročenia výstražného prahu, limitnej hodnoty

alebo cieľovej hodnoty v súlade s akčným plánom podľa § 12 zákona č. 137/2010 Z. z.,

obmedziť alebo zastaviť prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia na nevyhnutne

potrebný čas,

29. nariadi zastavenie prevádzky veľkého zdroja alebo stredného zdroja, ak sa prevádzkuje

bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z.; zastavenie stacionárneho

zdroja prevádzkovaného bez uvedeného súhlasu nariadi aj vtedy, ak je pochybnosť o jeho

začlenení;

Podľa zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

č. 414/2012 Z. z.“)

1. rozhoduje o vydaní povolení, ich zmene alebo o vyradení prevádzky zo schémy

obchodovania

2. oznamuje

2.1. vydanie povolení, ich zmenu alebo vyradenie prevádzky zo schémy obchodovania

ministerstvu životného prostredia,

2.2. ministerstvu životného prostredia informáciu, ak prevádzkovateľ nepredloží správu

o emisiách skleníkových plynov (ďalej len „správa“), alebo správa nie je overená ako

správna,

3. vydáva prevádzkovateľom a dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania potvrdenia

o správnosti správy,

4. predkladá každoročne do 31. marca vnútroštátnemu správcovi (organizácii poverenej

ministerstvom životného prostredia správou registra pre kvóty skleníkových plynov)

potvrdenie o správnosti správy,

5. schvaľuje každú významnú zmenu monitorovacieho plánu na zisťovanie a vykazovanie

emisií skleníkových plynov prevádzkovateľa,

6. ukladá pokuty za správne delikty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

7. postupuje podľa zákona č. 414/2012 Z. z., ak nastanú pochybnosti o správnosti overenej

správy,

8. schvaľuje žiadosť overovateľa nevykonať návštevu na mieste a správu o zlepšení,

9. vykonáva konzervatívny odhad emisií,

10. informuje ministerstvo životného prostredia o zistených skutočnostiach,

11. preskúma povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov každých päť rokov

a následne vykoná jeho zmeny a doplnenia,

12. rozhoduje o odvolaniach vo veciach podľa bodov 1. a 6.;

Podľa zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z.

1. vydáva súhlas na skladovanie kontrolovanej látky od 1 000 kg vrátane, okrem

skladovania halónov na kritické použitie,

2. vydáva vyjadrenie k zriaďovaniu a zmene stavieb na skladovanie kontrolovanej látky

od 1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na kritické použitie;

Podľa zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení

neskorších predpisov

1. rozhoduje o poplatku právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie,

ktorá prevádzkuje veľký zdroj znečisťovania ovzdušia alebo stredný zdroj znečisťovania

ovzdušia,

2. ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému;

Podľa zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. vedie evidenciu prevádzkovateľov zariadení,

2. vedie evidenciu údajov o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach

oznámených prevádzkovateľom zariadenia a predkladá ich ministerstvu životného

prostredia;

h) na úseku odpadového hospodárstva

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov najmä

1. vydáva súhlas na

1.1. prevádzkovanie zariadenia na: zneškodňovanie odpadov, zhodnocovanie odpadov,

na zber odpadov, vrátane zberného dvora,

1.2. zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov,

1.3. vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

1.4. nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane prepravy,

1.5. zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu,

1.6. zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia,

1.7. uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následne

monitorovanie,

1.8. dekontamináciu,

1.9. zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení

obsahujúcich polychlórované bifenyly, odpadov z výroby oxidu titaničitého,

1.10. odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,

1.11. prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti,

1.12. uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo jej časti a jeho následné

monitorovanie,

1.13. zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie

ako tri roky pred jeho zhodnotením,

2. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu obce,

3. vyjadruje sa k územným plánom obcí a územným plánom zón,

4. schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky

a úložiska,

5. uskutočňuje konanie vo veci

5.1. nezákonne umiestneného odpadu a požiada prostredníctvom prednostu

o zabezpečenie nakladania s nezákonne umiestneným odpadom podľa § 15 na

základe vydaného rozhodnutia ministerstva,

5.2. umiestnenia vozidla na určené parkovisko a súvisiacich povinnosti držiteľa vozidla,

6. rozhoduje o

6.1. neexistencii vozidla,

6.2. tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobudne štát a zároveň určí, že vozidlo je starým

vozidlom,

6.3. povinnosti oddeliť nebezpečný odpad,

7. určuje, či vozidlo je starým vozidlom,

8. vykonáva štátny dozor,

9. prerokúva priestupky a ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

10. vypracúva podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky

v oblasti odpadového hospodárstva,

11. posudzuje program odpadového hospodárstva obce a schvaľuje program držiteľa

polychlórovaných bifenylov,

12. vydáva stanovisko k plánu nakladania s ťažobným odpadom,

13. vydáva potvrdenie

13.1. o uzavretí skládky,

13.2. na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti,

13.3. vlastníkovi prostriedkov účelovej finančnej rezervy po skončení monitorovania

skládky odpadov voľne nakladať s nevyčerpanou časťou účelovej finančnej

rezervy,

14. vydáva záväzné stanovisko

14.1. k potvrdeniu na čerpanie účelovej finančnej rezervy,

14.2. k potvrdeniu na voľné nakladanie s nevyčerpanou časťou účelovej finančnej

rezervy po skončení monitorovania skládky odpadov,

15. vykonáva registráciu podnikateľských subjektov v oblasti zberu odpadov alebo prepravy

odpadov, registráciu prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie biologicky

rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100

ton, ako i registráciu obchodníka a sprostredkovateľa v tejto oblasti,

16. vedie evidenciu

16.1. hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi,

16.2. sprievodných listov nebezpečných odpadov,

16.3. vydaných vyjadrení a rozhodnutí,

16.4. hlásení o odpadoch z výrobkov alebo materiálov a o objeme ich zhodnotenia zo

zberu odpadov na území Slovenskej republiky,

17. vykonáva monitorovanie vo veci zneškodňovania oxidu titaničitého,

18. vydáva vyjadrenia k

18.1. výstavbe, týkajúcej sa odpadového hospodárstva,

18.2. pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadom,

18.3. územnoplánovacej dokumentácii pri jej prerokovaní,

19. poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na

zhodnotenie daného odpadu a na zneškodnenie daného odpadu v územnom obvode

okresného úradu,

20. rozhoduje o obmedzení činnosti alebo zastavení činnosti prevádzky skládky odpadov

alebo jej časti,

21. rozhoduje o upustení od preukazovania vlastníckeho alebo iného práva k pozemku, na

ktorom sa má uskutočniť stavba uzavretia alebo rekultivácie skládky odpadov alebo jej

časti na účel stavebného konania,

22. ukladá opatrenia na nápravu a zabezpečuje vykonanie opatrení na nápravu na účel

uzavretia skládky odpadov,

23. rozhoduje o pokračovaní alebo ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov,

okresný úrad podľa článku 1 smernice ďalej

24. vydáva súhlas na

24.1. prepravu nebezpečného odpadu presahujúcu územný obvod okresného úradu

a územie kraja,

24.2. zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením,

24.3. vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo

zneškodňovanie odpadov,

24.4. to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad,

24.5. vykonávanie prípravy na opätovné použitie,

24.6. využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu,

24.7. prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu,

24.8. skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu,

25. rozhoduje

25.1. v prípade pochybnosti, či vec je, alebo nie je odpadom,

25.2. o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa

Katalógu odpadov,

26. vyjadruje sa k

26.1. zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a k ich

zmenám,

26.2. výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva, ak svojím vplyvom presahuje

územný obvod okresného úradu,

26.3. prepusteniu odpadu do colného režimu voľný obeh v Slovenskej republike,

26.4. územným plánom regiónov,

27. vydáva stanoviská ako dotknutý orgán k strategickému dokumentu alebo navrhovanej

činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

č. 24/2006 Z. z.“),

28. vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje program kraja a uskutočňuje verejné

prerokovanie jeho návrhu,

29. vykonáva štátny dozor v odpadovom hospodárstve,

30. ukladá

30.1. pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

30.2. povinnosť prevádzkovateľovi zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

prevádzkovateľovi zariadenia na zneškodňovanie odpadov v mimoriadnych

prípadoch zhodnotiť alebo zneškodniť odpad,

31. je oprávnený do odstránenia zistenej závady zakázať činnosť pôvodcovi odpadu alebo

prevádzkovateľovi zariadenia na nakladanie s odpadmi,

32. vedie evidenciu sprievodných listov nebezpečných odpadov a evidenciu ohlásení

o vzniku odpadu a nakladaní s ním pre mobilné zariadenia,

33. poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na

zhodnotenie daného odpadu a na zneškodnenie daného odpadu v územnom obvode

okresného úradu,

34. posudzuje program odpadového hospodárstva obce a schvaľuje program držiteľa

polychrónovaných bifenylov, ktoré presahujú územný obvod okresného úradu;

81

Podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších

predpisov najmä

1. prijíma ohlásenia od prevádzkovateľov skládky odpadov alebo prevádzkovateľov

odkaliska,

2. nahliada do podkladov a kontroluje podklady prevádzkovateľov skládky odpadov alebo

prevádzkovateľov odkaliska slúžiace na výpočet poplatku za uloženie odpadu,

3. vyžiadava od obce informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia

komunálnych odpadov

4. prijíma informáciu od prevádzkovateľa skládky odpadov alebo prevádzkovateľa

odkaliska o nesplnení povinnosti poplatníka vo veci zaplatenia poplatku,

5. ukladá pokuty a opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania;

okresný úrad podľa článku 1 smernice ďalej

6. nakladá s prostriedkami účelovej finančnej rezervy;

i) na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie

Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. najmä

1. vykonáva posudzovanie strategických dokumentov s dosahom na svoj územný obvod,

2. vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov a navrhovaných činností

s dosahom na územie okresu,

3. zabezpečuje posudzovanie strategických dokumentov a navrhovaných činností, ak takáto

povinnosť vyplynie zo zisťovacieho konania,

4. je správnym orgánom v konaní o pochybnostiach, či niektoré náklady spojené

s posudzovaním vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie znáša

obstarávateľ alebo navrhovateľ,

5. poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní zákona č. 24/2006 Z. z.,

6. zúčastňuje sa konzultácií podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z. z.,

7. poskytuje informácie o posudzovaní vplyvov do komplexného informačného systému

posudzovania vplyvov na životné prostredie so zreteľom na ochranu osobných údajov

a jej zabezpečenie podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene

a doplnení niektorých zákonov,

8. zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania po ukončení procesu

posudzovania a na požiadanie z nej poskytuje informácie so zreteľom na ochranu

osobných údajov a jej zabezpečenie podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

9. určuje spracovateľov posudku,

okresný úrad podľa článku 1 smernice ďalej

10. vykonáva posudzovanie strategických dokumentov s dosahom na územie kraja, v ktorom

má sídlo,

11. vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov a navrhovaných činností

s dosahom na územie kraja, v ktorom má sídlo,

12. zabezpečuje posudzovaniu navrhovaných činností uvedených v projektoch, alebo

plánoch, ak táto činnosť pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s inou

činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území (NATURA),

13. určuje, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom na posudzovanie vplyvov navrhovanej

činnosti, ak má navrhovaná činnosť dosah na územie viacerých okresov,

14. poskytuje odbornú pomoc spracovateľom strategických dokumentov v rámci tohto

zákona;

j) na úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd

Podľa zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach prevencie a nápravy

environmentálnych škôd,

2. prijíma a eviduje oznámenia vo veciach environmentálnych škôd, informuje o nich

ministerstvo životného prostredia a prijíma a eviduje kópie zmlúv o spôsobe krytia

zodpovednosti za environmentálnu škodu,

3. vykonáva konzultácie k tomu, či došlo k bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody

alebo či vznikla environmentálna škoda,

4. schvaľuje návrh nápravných opatrení,

5. rozhoduje vo veciach environmentálnych škôd,

6. prijíma a vykonáva preventívne opatrenia a nápravné opatrenia vo veci environmentálnej

škody,

7. vykonáva štátny dozor,

8. ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

l) na úseku nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu

Podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä

1. rozhoduje o zaradení úložiska, ktorým je odkalisko, do zodpovedajúcej kategórie, okrem

odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti,

2. povoľuje zriadenie, užívanie, zmeny a uzavretie úložiska, ktorým je odkalisko, okrem

odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti,

3. prijíma oznámenia a správy prevádzkovateľov a nariaďuje potrebné opatrenia týkajúce sa

úložiska, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti

a zabezpečí vypracovanie znaleckého posudku týkajúceho sa takéhoto odkaliska,

4. vydáva súhlas s uzavretím úložiska, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého

pri banskej činnosti a nariaďuje vykonanie potrebných opatrení na takomto odkalisku po

jeho uzavretí,

5. nariaďuje preukázanie dôvodov, pre ktoré nie je potrebné znižovať limity koncentrácie

kyanidu v ťažobnom odpade ukladanom na úložisko, ktorým je odkalisko, okrem

odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti,

6. prijíma oznámenie prevádzkovateľa o vytvorení osobitného účtu na odvádzanie účelovej

finančnej rezervy pre úložisko, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri

banskej činnosti, každoročne kontroluje výšku odvedených prostriedkov a vydáva súhlas

na čerpanie prostriedkov z tohto účtu,

7. informuje ministerstvo životného prostredia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že

prevádzka úložiska, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej

činnosti, ktoré je úložiskom kategórie A, alebo závažná havária vzniknutá na takomto

odkalisku môže mať významný cezhraničný vplyv,

8. poskytuje potrebné údaje do informačného systému,

9. ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

10. plní ďalšie úlohy vo veciach nakladania s ťažobným odpadom,

11. vyjadruje sa k bezpečnostnej správe alebo jej aktualizácii vypracovanej podľa zákona

č. 128/2015 Z. z.,

12. vykonáva štátny dozor,

okresný úrad podľa článku 1 smernice ďalej

13. rozhoduje v pochybnostiach o tom, ktorý okresný úrad je príslušným na konanie podľa

tohto zákona, ak environmentálna škoda zasahuje do územia v obvode pôsobnosti dvoch

alebo viacerých okresných úradov;

m) na úseku environmentálnych záťaží

okresný úrad podľa článku 1 smernice

Podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej

záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä

1. rozhoduje o

1.1. určení povinnej osoby,

1.2. zrušení rozhodnutia o určení povinnej osoby,

1.3. zastavení konania o určení povinnej osoby,

1.4. schválení plánu prác, schválení aktualizovaného plánu prác a schválení zmeny

plánu prác,

1.5. ukončení realizácie plánu prác,

2. schvaľuje návrh plánu prác, zmenu plánu prác, aktualizovaný plán prác a kontroluje jeho

plnenie,

3. vykonáva štátny dozor, oznamuje začatie výkonu štátneho dozoru ostatným orgánom

štátneho dozoru a ukladá nápravné opatrenia,

4. prerokúva priestupky, ukladá pokuty za priestupky a oznamuje začatie konania o uložení

pokút ostatným orgánom štátneho dozoru; uložené pokuty zadáva do informačného

systému,

5. zasiela ministerstvu životného prostredia

5.1. oznámenie o existencii environmentálnej záťaže,

5.2. právoplatné rozhodnutie o určení povinnej osoby,

5.3. právoplatné rozhodnutie o zastavení konania o určení povinnej osoby,

5.4. právoplatné rozhodnutie o ukončení realizácie plánu prác,

5.5. právoplatné rozhodnutie o schválení plánu prác, právoplatné rozhodnutie

o schválení aktualizovaného plánu prác a právoplatné rozhodnutie o schválení

zmeny plánu prác;

n) na úseku environmentálneho manažérstva a auditu

Podľa zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii

organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene

a doplnení niektorých zákonov

1. je orgánom presadzovania práva, ktorý plní úlohy podľa Nariadenia (ES) č. 1221/2009,

okresný úrad podľa článku 1 smernice ďalej

2. koordinuje činnosti obcí ako orgánov presadzovania práva v rozsahu preneseného výkonu

štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov, ak sa

územie environmentálneho vplyvu organizácie nachádza v územných obvodoch

viacerých okresných úradov.