Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Náplň činností prednostky

 

PREDNOSTA

je vedúci štátny zamestnanec, ktorý riadi okresný úrad, zastupuje okresný úrad navonok a zodpovedá za jeho činnosť vrátane činnosti klientskeho centra.

 

Prednosta najmä


a) ukladá opatrenia na uskutočňovanie výkonu štátnej správy a na plnenie ďalších úloh okresného úradu,

b) podpisuje vyhlášky okresného úradu,

c) utvára podmienky na odborné riadenie, metodické usmerňovanie a kontrolu výkonu štátnej správy príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy,

d) koná za okresný úrad pred súdom, ak tým písomne nepoverí zamestnanca okresného úradu,

e) schvaľuje a vydáva ročný plán okresného úradu,

f) koná vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov v rozsahu poverenia generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva a vo veciach pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu poverenia ministrom,

g) podieľa sa na utváraní podmienok pre odborný rast zamestnancov,

h) určuje rozvrhnutie služobného času a pracovného času podľa usmernenia ministerstva,

i) zabezpečuje kontrolu plnenia úloh okresného úradu a jej výsledky využíva na skvalitňovanie riadiacej činnosti,

j) zabezpečuje úlohy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a utváraním vhodného pracovného prostredia zamestnancov,

k) rozhoduje o zriadení alebo zrušení pracoviska okresného úradu po predchádzajúcom súhlase ministerstva a podieľa sa na utváraní podmienok na jeho činnosť,

l) zabezpečuje ochranu utajovaných skutočností,

m) rozhoduje o vylúčení vedúceho odboru zo správneho konania,7)

n) zastupuje okresný úrad pri spolupráci s orgánmi verejnej správy iných štátov.

 

Prednosta okresného úradu ďalej


1. plní úlohy pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení, ako aj úlohy, ktoré mu ukladá Bezpečnostná rada Slovenskej republiky,

2. je predsedom bezpečnostnej rady okresu a riadi krízový štáb okresného úradu,

3. určuje písomným príkazom subjekt hospodárskej mobilizácie, vrátane rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie podľa zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

4. vydáva alebo zrušuje písomný príkaz fyzickej osobe na vykonanie pracovnej povinnosti alebo písomný príkaz právnickej osobe, fyzickej osobe podnikateľovi a fyzickej osobe

na vecné plnenie alebo písomný príkaz právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi na opatrenie hospodárskej mobilizácie v oblasti poskytovania služieb, vrátane určenia rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,

5. je predsedom okresnej povodňovej komisie; vyhlasuje a odvoláva na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku, správcu drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity pre územie viacerých obcí alebo pre územie okresu,

6. schvaľuje pracovný poriadok operačnej skupiny ochrany pred povodňami,

7. riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy, právnických osôb, fyzických osôb alebo obcí; je oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy vedúcim iných štátnych orgánov, starostom obcí, štatutárnym orgánom právnických osôb a fyzickým osobám vo svojom územnom obvode súvisiace s riadením záchranných prác,

8. vymenúva členov verifikačnej komisie na overovanie výdavkov vynaložených na vykonávanie záchranných prác, povodňových záchranných prác a povodňových zabezpečovacích prác,

9. zriaďuje výjazdovú skupinu okresného úradu,

10. zabezpečuje na návrh príslušného ústredného orgánu štátnej správy zmenu pravidelného miesta vykonávania štátnej služby štátneho zamestnanca okresného úradu na určený čas alebo v určených konaniach,

11. zriaďuje výberovú komisiu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vedúceho odboru na okresnom úrade,

12. koná a rozhoduje vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov v súvislosti s vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami služobného úradu v rámci svojej riadiacej pôsobnosti podľa nariadenia služobného úradu ministerstva,

13. je oprávnený rozhodovať o upustení od vymáhania náhrady škody štátneho zamestnanca,

14. zriaďuje poradný orgán podľa potreby,

15. zabezpečuje vybavovanie sťažností a petícií,

16. spolupracuje s krajským centrom podpory pri získavaní informácií pre riadiacu činnosť,
17. schvaľuje finančné operácie v rámci prideleného rozpočtu a stanovených limitov.