Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. december 2019, streda
 

Náplň činnosti odboru

Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Činnosť na úseku cestnej dopravy

a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

 

b) vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona,

 

c) vystupuje ako schvaľovací úrad [§ 2 písm. g) zákona] a plní jeho funkcie, v ktorých rámci

1. povoľuje výrobu jednotlivo vyrobeného vozidla a povoľuje prestavbu jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu; postupuje pritom podľa tohto zákona a osobitných predpisov,

2. schvaľuje jednotlivo vyrobené, dovezené alebo prestavané vozidlá, schvaľuje jednotlivo vyrobené alebo dovezené systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky a vedie ich evidenciu,

3. vydáva osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidiel v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a o ich vydaní vedie evidenciu,

4. vykonáva zápisy schválených systémov a samostatných technických jednotiek do osvedčenia o evidencii časti II okrem schváleného zariadenia na spájanie vozidiel a vykonáva zápisy do technického osvedčenia vozidla v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi, vykonáva zmeny v osvedčení o evidencii časti II okrem základných údajov o evidencii vozidla a farby vozidla a vykonáva zmeny v technickom osvedčení vozidla a vedie ich evidenciu; ak bolo vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, okresný úrad vydá nové osvedčenie o evidencii časť II a elektronickým spôsobom objedná personalizáciu osvedčenia o evidencii časť I a podľa požiadavky držiteľa vozidla určí adresu, na ktorú bude osvedčenie o evidencii časť I doručené,

5. opätovne schvaľuje vozidlá podľa § 16d zákona a vedie ich evidenciu,

 

d) rozhoduje o dočasnom vyradení alebo trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách a o ich opätovnom uvedení do premávky podľa § 24 až 24b zákona a vedie ich evidenciu,

 

e) povoľuje zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality,

 

f) rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo na montáže plynových zariadení,

 

g) rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení,

 

h) vedie evidenciu oprávnených osôb technickej kontroly, oprávnených osôb emisnej kontroly, oprávnených osôb kontroly originality, oprávnených osôb montáže plynových zariadení, kontrolných technikov, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových zariadení v rámci svojej územnej pôsobnosti a poskytuje údaje do jednotného informačného systému,

i) rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie občanov z iných členských štátov, ktorí chcú vykonávať činnosť kontrolného technika, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení podľa tohto zákona, o uznaných kvalifikáciách vedie evidenciu a nahlasuje údaje ministerstvu školstva podľa osobitného predpisu,

 

j) vedie evidenciu dokladov o odbornej kvalifikácii žiadateľov z iných členských štátov na odborné činnosti uvedené v § 38 ods. 5, § 39 ods. 4, § 56 ods. 5, § 57 ods. 4, § 73 ods. 5, § 74 ods. 4, § 87 ods. 5 a § 88 ods. 4 zákona, nahlasuje ministerstvu údaje v rozsahu, spôsobom a v lehotách ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,

 

k) sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách technickým kontrolám pravidelným podľa § 50 ods. 1 zákona a emisným kontrolám pravidelným podľa § 68 ods. 1 zákona, a tieto údaje porovnáva s databázou evidovaných vozidiel; rozhoduje o technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt a kontrole originality,

 

l) prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu, ak boli spáchané na úseku štátnej správy v pôsobnosti okresného úradu,

 

m) poskytuje orgánom štátnej správy súčinnosť pri zisťovaní žiadateľov o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, uznanie typového schválenia ES a uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla podľa § 16 až § 16c zákona.

n) vykonáva štátny odborný dozor nad autoškolami

Činnosť na úseku pozemných komunikácií

podľa zákona c. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonáva:

1. Ako cestný správny orgány poskytuje stanoviská k stavbám v územnom a stavebnom konaní, ak majú vplyv na cesty II. a III. triedy.

2. Určuje so súhlasom príslušného dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek

a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy.

3. Na cestách II. a III. triedy povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk; a ak ide o zastavané územie, alebo územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou.

4. Vykonáva štátny dozor podľa tohto zákona v rozsahu svojej pôsobnosti.

5. Vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy.

6. Povoľuje zvláštne užívanie ciest na nadrozmernú prepravu, ak prepravná trasa

nepresahuje územný obvod obvodného úradu dopravy.

7. Vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec.

8. Riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami.

9. Prejednáva priestupky  na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov

na úseku miestnych a účelových komunikácií.

10. Povoľuje uzávierky, obchádzky a odklony na cestách II. a III. triedy.

11. Rozhoduje o pripojení ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií na cesty II. a III. triedy, o úpravách alebo o zrušení týchto pripojení ako aj o zriadení a zrušení vjazdov z týchto ciest na susedné nehnuteľnosti.

12. Vykonáva štátny odborný dozor nad cestami II. a III. triedy.

13. Ukladá pokuty právnickým osobám za porušenie cestného zákona, alebo rozhodnutí vydaných vo svojej pôsobnosti.

14. Je špeciálnym stavebným úradom pre cesty II. a III. triedy.

15. Povoľuje stavby ciest II. a III. triedy, ich zmeny a udržiavacie práce, alebo nariaďuje odstránenie stavby cesty II. a III. triedy.

16. Vykonáva štátny stavebný dohľad na cestách II. a III. triedy.

17. Vydáva užívacie povolenie na stavbu ciest II. a III. triedy a povoľuje zmenu ich užívania.

18. Nariaďuje nevyhnutné zabezpečovacie práce, ak stavba cesty II. a III. triedy svojím stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb.

19. Ukladá pokuty právnickým a fyzickým osobám za porušenie stavebného zákona vo vzťahu ku cestám II. a III. triedy, alebo za nedodržanie podmienok rozhodnutí vydaných vo svojej pôsobnosti.

20. Povoľuje výnimky z ochranných pásiem ciest II. a III. triedy a nariaďuje odstránenie alebo úpravu stavieb, zariadení a porastov umiestnených v týchto ochranných pásmach.

21. Po dohode s orgánmi životného prostredia rozhoduje o umiestnení a druhovom zložení cestnej zelene a o výrube drevín na cestách II. a III. triedy.

22. Dáva súhlas na spôsob umiestnenia vedenia na cestách II. a III. triedy alebo v ich telese na vykonávanie plánovaných opráv a údržby týchto vedení ako aj na ich odstránenie.

Činnosti na úseku elektronického mýta

Podľa zákona č. 474/2013Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

23.  Prerokúva priestupky a ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému.

24. Prerokúva správne delikty a ukladá pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi; uložené pokuty zadáva do informačného systému.