Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2019, sobota
 

Náplň činnosti odboru

 

 • Rozhodovacia činnosť - „Náplň činnosti odboru“

 

 

Úsek  štátnej vodnej správy

 

 • Podľa zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni štátnej vodnej správy vo veciach:

 

 • povolenie na osobitné užívanie vôd (§21),
 • povolenie na použitie prebytku vody zo zdroja podzemných vôd (§22 ods.3),
 • povolenie na niektoré činnosti (§23 ods.1),
 • zmena, zrušenie povolenia na osobitné užívanie vôd (§24),
 • určenie lehoty na obnovenie vodnej stavby do 1 roka po jej zániku (§25 písm.c)),
 • povolenie na uskutočnenie, užívanie, zmenu a odstránenie  vodnej stavby (§26 ),
 • je špeciálnym stavebným úradom vo veciach vodných stavieb  (§26 ods.3),
 • súhlas na stavby a činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie (§27),
 • opatrenia  na  ochranu  povrchových  a  podzemných  vôd   na  poľnohospodárskych  a lesných pozemkoch (§30 ods.3),
 • rozhodnutia na zriadenie ochranných pásiem vodárenských zdrojov PHO (§32),
 • rozhodnutie  o  uložení opatrení  na  nápravu  a monitorovanie  vplyvu  zaobchádzania s nebezpečnými  látkami  na  podzemné  vody, povolenie na použitie škodlivých látok (§39 odst. 5,9) ,
 • ukladá opatrenia na nápravu pri havarijnom znečistení vôd (§42),
 • rozhoduje  v pochybnostiach o určení vodného toku (§43 ods.7),
 • povoľuje ponechanie vodného toku v novom koryte (§45 ods.1),
 • rozhoduje  o ponechaní  užívania  väčšej  šírky  pobrežného  pozemku  ako je uvedené v zákone (§49 ods.3),
 • uloženie opatrení vlastníkom pobrežných pozemkov (§50 ods.3),
 • rozhoduje v prípade pochybností, či ide o vodnú stavbu, alebo jej súčasť (§52 ods2),
 • určuje   pásmo  ochrany  vodnej  stavby  ( mimo   verejnej   kanalizácie   a   verejného vodovodu ),  ukladá  opatrenia  na  odstránenie škodlivého stavu pri poškodení vodnej stavby (§55 ods.2,3),
 • schvaľuje, manipulačný poriadok vodnej stavby (§57 ods.1,3),
 • ukladá pokuty právnickej a fyzickej osobe – podnikateľovi (§74, ods.1,2),
 • ukladá postihy v rámci priestupkového konania (§77 ods.3),
 • vydáva povolenia na vypúšťanie odpadových   a osobitných vôd do povrchových vôd nad rámec limitných hodnôt znečisťovania v prechod. období  a na nakladanie s nebezpečnými látkami  v prechodnom období  (§80 odst.7,8),

 

 • Podľa zák. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách rozhoduje vo veciach:

 

 • vydáva rozhodnutia podľa tohoto zákona,
 • rozhoduje v pochybnostiach či sa vodovod alebo kanalizácia považuje za  verejný vodovod alebo kanalizáciu podľa tohoto zákona (§36 ods.6 písm. b)),
 • určenie pásma ochrany vodovodu a kanalizácie (§19 ods.3),
 • určenie verejných vodovodov a verejných kanalizácií (§3 ods.5),
 • ukladá pokuty
 • ukladá  postih v priestupkovom konaní

 

 • Podľa zákona č. 139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o rybárstve:

 

 • ukladá pokuty
 • ukladá  postih v priestupkovom konaní

 

 • Podľa zákona č.  7/2010  Z.z. o ochrane pred povodňami

 

 • riadi a kontroluje činnosť obcí pri výkone štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami,
 • zostavuje povodňový plán vo svojom územnom obvode a predkladá ho na schválenie obvodnému úradu v sídle kraja,
 • schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác obcí, ktoré majú v správe vodné toky,
 • schvaľuje povodňové plány zabezpečovacích prác stavieb navrhovaných na realizáciu na vodných tokoch,
 • schvaľuje povodňové plány objektov v inundačných územiach v správe právnických a fyzických osôb- -podnikateľov,
 • vyhlasuje a odvoláva stav pohotovosti alebo stav ohrozenia v územnej pôsobnosti obvodného úradu, ak nebezpečenstvo povodne alebo povodeň presahuje územie obce,
 • organizuje odborné školenie o vykonávaní hlásnej a varovnej povodňovej služby, zamestnancov obcí a ďalších osôb zapojených do výkonu ochrany pred povodňami,
  • organizuje výkon hlásnej a varovnej povodňovej služby,
  • zabezpečuje pomoc správcom vodných tokov, vlastníkom, správcom alebo užívateľom vodných stavieb a iných objektov na vodných tokoch a v ich bezprostrednej blízkosti, ak sú v čase nebezpečenstva povodne alebo počas povodne v dosahu ohrozenia a ak o to požiadajú z dôvodu nedostatku vlastných síl a prostriedkov,
  • vydáva príkazy právnickej osobe, fyzickej osobe- -podnikateľovi alebo fyzickej osobe podľa § 38 ods. 1 písm. a) a b) na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami,
   • vyžaduje pomoc Hasičského a záchranného zboru a ďalších záchranných zložiek,
  • vyžaduje súhlas Ústrednej povodňovej komisie na použitie výbušnín na účely vykonania opatrení na ochranu pred povodňami a na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a na vodných stavbách,
  • informuje bezodkladne krajský úrad životného prostredia o nebezpečenstve povodne alebo o vzniku povodne vo svojom územnom obvode,
  • zabezpečuje vykonávanie povodňových prehliadok na vodných tokoch pretekajúcich územnými obvodmi dvoch a viacerých obcí v územnej pôsobnosti obvodu v súčinnosti so správcami vodných tokov,
   • ukladá rozhodnutím opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
   • vykonáva systematickú prevenciu na ochranu pred povodňami na území obvodu,
  • vyhodnocuje následky spôsobené povodňami a opatrenia vykonané na ochranu pred povodňami,
  • predkladá krajskému úradu životného prostredia súhrnnú správu o následkoch povodní, spôsobených škodách a o nákladoch na výkon záchranných prác,
  • kontroluje dodržiavanie povinností uvedených v § 5, 7, § 9 ods. 2, § 13 ods. 2 a 5, § 32, 33, 34 a § 38 ods. 1 a 5,
   • prejednáva správne delikty a ukladá pokuty za porušenie povinností podľa písmena t),
   • prejednáva priestupky na úseku ochrany pred povodňami ustanovené v § 43 ods. 2.

 

. Na úseku PZPH vykonáva činnosť podľa zákona č.261/2002 Z.z. o  prevencii závažných priemyselných    havárií:

 

1. Rozhodovacia činnosť

a) preskúmava bezpečnostné správy a vydáva súhlas podľa § 9 ods. 7 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o PZPH“),

b) povoľuje výnimky  z  rozsahu  bezpečnostnej správy podľa § 9 ods. 8 zákona o PZPH,

c) rozhoduje o povinnosti prevádzkovateľa zriadiť osobitný útvar na koordináciu a kontrolu zabezpečovania úloh vyplývajúcich z tohto zákona v podniku  podľa § 11 ods. 4 zákona o PZPH,

d) povoľuje v odôvodnených prípadoch na základe osobitnej žiadosti prevádzkovateľa zabezpečenie plnenia úloh záchrannej služby spôsobom podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona o PZPH,

e) vydáva rozhodnutia o pokutách podľa § 29 zákona o PZPH

 

2. Ďalšia činnosť

 

a) je prvostupňový orgán na výkon štátnej správy podľa tohto zákona s výnimkou vecí patriacich do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy,

b) v zmysle § 26 ods. 7 písm. b) zákona o PZPH prijíma a podľa potreby preveruje oznámenia prevádzkovateľov o kategorizácii podnikov podľa § 4 a 5 a informuje o nich ministerstvo a príslušné orgány podľa odseku 1 písm. d) a f) až j); v prípade možného zvýšenia rizika z dôvodov uvedených v § 4 ods. 7 informuje aj krajský úrad životného prostredia,

c) vedie register podnikov kategórie A a kategórie B podľa § 26 ods. 7 písm. c) zákona o PZPH,

d) prijíma písomnú správu od prevádzkovateľa o príčinách a následkoch závažnej priemyselnej havárie a o prijatých opatreniach podľa § 24 ods. 2 zákona o PZPH a

e) informáciu orgánu štátnej správy o výsledkoch vyšetrovania závažnej priemyselnej havárie a o nariadených opatreniach podľa § 24 ods. 3 zákona o PZPH  a na ich základe spracúva komplexnú správu a doručí ju ministerstvu a ministerstvu vnútra,

f) vypracúva komplexnú správu o príčinách a následkoch závažnej priemyselnej havárie podľa § 24 ods. 4 zákona o PZPH

 

3. Štátny dozor

 

a) vykonáva štátny dozor podľa § 26 ods. 7 písm. j) zákona o OPaK. Štátnym dozorom na úseku prevencie závažných priemyselných havárií sa zisťuje ako prevádzkovatelia plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie a rozhodnutiami vydanými na ich základe

 

4. Koncepčná činnosť

 

a) vytvára koncepcie a určuje rozhodujúce smery štátnej environmentálnej politiky prevencie závažných priemyselných havárií na úrovni okresu (vykonávané štátnym zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu).

 

5.Vedenie evidencie

 

a) oznámení prevádzkovateľov o ustanovení odborne spôsobilej osoby a zriadenie osobitného útvaru  vrátane  jeho vedúceho (podnik kategórie B) podľa § 11 ods. 6 zákona o PZPH,

b) oznámení  prevádzkovateľov  o vypracovaní havarijného plánu podľa § 18 ods. 11 zákona o PZPH,

c) oznámení  prevádzkovateľov o  každom plánovanom precvičovaní havarijného plánu podľa

     § 18 ods. 11 zákona o PZPH,

d) oznámení prevádzkovateľov o zabezpečení záchrannej služby podľa § 21ods. 1 zákona o PZPH,

e) oznámení prevádzkovateľov o závažnej priemyselnej havárii podľa § 24 ods. 1 zákona o PZPH,

f)zaslanej kópie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu s informovaním o všetkých jej zmenách podľa § 28 ods. 3 zákona o PZPH.

 

6. Nariaďuje

 

na prehodnotenie a aktualizáciu bezpečnostnú správu podľa § 9 ods. 12 písm. b) zákona o PZPH.

 

7. Vydáva

 

a) stanoviská, vyjadrenia k plánovacej a povoľovacej činnosti v okolí podniku  podľa § 10 ods. 3 zákona o PZPH.

 

8. Zabezpečuje informovanie verejnosti

 

a) podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

b) zabezpečuje v prípadoch podľa § 22 ods. 4 informovanie verejnosti o rizikách závažnej   priemyselnej havárie a o požadovanom správaní sa verejnosti v prípade závažnej priemyselnej havárie,

c) sprístupňuje verejnosti bezpečnostnú správu za podmienok ustanovených v § 22 ods. 7 a 8 zákona o PZPH.

 

9. Prešetrovanie a vybavovanie petícií a sťažností

 

 • vybavuje petície a sťažnosti (zákon NR SR č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a zákon Federálneho zhromaždenia ČSSR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov).

 

 

 

1.2. Druhostupňová pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia

 

Vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku štátnej vodnej správy, štátnej správy  verejných vodovodov a verejných kanalizácií a štátnej správy ochrany pred povodňami, v prípadoch, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obce (§ 5 ods.3 písm. a) zákona č. 525/2003 Z.z.).

 

 

II. Vydávanie všeobecne záväzných vyhlášok (§61 písm. i) vodného zákona):

 

 • upravuje, obmedzuje, zakazuje všeobecné užívanie povrchových vôd na  vodohospodársky významných  vodných tokoch,
 • určuje rozsah inudačného územia pri vodohospodársky významných vodných tokoch.

 

III. Vydávanie stanovísk a vyjadrení:

 

 • vydáva vyjadrenie k zámeru stavby alebo zmeny stavby z hľadiska ochrany vodohospodárskych pomerov, pripravovaným technologickým úpravám výrobného procesu alebo objemu výroby, neinvestičné úpravy vodných stavieb, ťažbu piesku alebo štrku a na zemné práce ak pri nich môže dôjsť k odkrytiu hladiny podzemných  vôd alebo prepadu ich nadložia do podzemných vôd, geologické a zemné práce vykonávané v inudačných územiach a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, schválenie a zmenu lesného hospodárskeho plánu v chránených vodohospodárskych oblastiach a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov (§28 vodného zákona).

 

IV. Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy:

 

 • ustanovuje a odvoláva rybárskeho hospodára (§37 písm.a) zákona č. 139/2002 Z.z.)
 • ustanovuje a odvoláva rybársku stráž (§37 písm.b) zákona č. 139/2002 Z.z.)
 • vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o ŽP vo veciach v ktorých v správnom konaní v I. stupni koná obec (§5 ods.3 písm. a) zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
 • kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o ŽP v súlade s týmto zákonom (§5 ods.3 písm. d), f) zák.č. 525/2003 Z.z.),
 • upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy starostlivosti o ŽP (§5 ods.3 písm. e) zák. č. 525/2003 Z.z.)

 

V. Vedenie evidencií:

 

 • vedie evidenciu o vodách (§29 ods.3 zákona o vodách)
 • vedie evidenciu agendy na úseku rybárstva (§37 písm. a) zákona č. 139/2002 Z.z.)

 

VI. Prešetrovanie petícií a sťažností:

 

 • vybavuje petície a sťažnosti (zákon NR SR č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach, zákon FZ ČSSR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ).

 

VII. Koncepčná činnosť:

 

 • vytvára koncepcie a určuje rozhodujúce smery štátnej environmentálnej politiky ochrany vôd na úrovni kraja,
 • vydáva každé dva roky situačnú správu o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v  oblasti ich územnej pôsobnosti.

 

 

VIII. Činnosť v oblasti informovania verejnosti:

 

 • sprístupňuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

 

IX. Štátny dozor:

 

 • vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti (§66 ods1 až 5 vodného zákona),
 • vykonáva odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad  vodnými stavbami , ktorých stav by mohol ohroziť bezpečnosť osôb alebo majetku, najmä dozerajú, ako vlastníci alebo užívatelia týchto vodných stavieb zabezpečujú  na nich odborný technicko-bezpečnostný dohľad a vykonávajú potrebné opatrenia na ich bezpečnosť (§56 ods.7 písm. b) vodného zákona)
 • kontroluje plnenie povinností a podmienok ustanovených zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách (§38 ods.5 písm. a) zák. č. 442/2002 Z.z.).

 

 

 

 

  Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia

 

 • Na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia rozhoduje v II. stupni

 

 • Vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku ochrany ovzdušia, v ktorých v správnom konaní v  prvom stupni koná obec ( § 5 ods.3 písm. a) zákona č. 525/2003 Z.z. ).

 

 • Na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia rozhoduje v I. stupni :

 

 • Vykonáva v prvom stupni štátnu správu na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia podľa osobitných predpisov ( § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. ).
 • Vydáva súhlas v prípade, že sa nejedná o integrované povolenie , podľa § 22 ods. 1 zákona č. 478/2002 Z.z o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia ( zákon o ovzduší ) v znení neskorších predpisov na:

a) vydanie rozhodnutí o umiestnení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov,  rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie,

b) inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia podľa § 19 ods. 1 písm. i) a j) zákona č. 478/2002 Z.z.  a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách,

c) prevádzku výskumno-vývojových technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov,

d) povolenie zmeny používaných palív a surovín na zmeny technologických zariadení veľkých zdrojov a stredných zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,

e) vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení ( § 19 ods. 2 zákona č. 478/2002 Z.z.),

 • umiestňovanie a inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak nepodliehajú stavebnému konaniu,
 • určuje osobitné podmienky alebo osobitné lehoty zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov ,
 • môže určiť podmienky prevádzkovania veľkých a stredných zdrojov ,
  • rozhoduje v pochybnostiach o vymedzení, začlenení alebo kategorizácii ( § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z.) stacionárneho zdroja (§ 3 ods. 3 zákona                       č. 478/2002 Z.z.),
  • určuje emisné kvóty pre znečisťujúce látky vypúšťané z jednotlivých veľkých zdrojov  stredných zdrojov a rozhoduje o ich zmene a zvýšení (§ 4 ods. 8, 12, a 18 zákona č. 478/2002 Z.z.),
  • určuje emisné limity a podmienky ochrany ovzdušia ( § 10 ods. 1 zákona                      č. 478/2002 Z.z.),
  •  určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, ak nie sú určené v súhlase vydanom podľa § 33 ods. 1 zákona č. 478/2004 Z.z.,
  • ukladá prevádzkovateľom veľkých zdrojov a stredných zdrojov opatrenia na nápravu ( § 27 ods. 1 zákona č. 478/2002 Z.z. ),
  • určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania a výnimky z emisných limitov a zo všeobecných podmienok prevádzkovania, ak to umožňuje vykonávací predpis ( § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. ),
  • určuje v pochybnostiach prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi stredného zdroja vykonať overovacie oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania podľa vykonávacieho predpisu ( § 41 ods. 1 písm. j) zákona č. 478/2002 Z.z.),
  • rozhoduje v osobitných prípadoch o skrátení lehôt vykonávania oprávnených meraní, o zrušení alebo zmene súhlasu na predĺženie lehoty alebo upustenie od oprávnených meraní a určuje prevádzkovateľom veľkého zdroja alebo prevádzkovateľom stredného zdroja vykonať mimoriadne oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania podľa vykonávacieho predpisu ( § 41 ods. 1 písm. j)  zákona č. 478/2002 Z.z.)
  • určuje prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľom stredného zdroja podmienku vykonávania oprávnených meraní pri záložných systémoch a v tých miestach merania technologických zdrojov, v ktorých to nie je určené vykonávacím predpisom ( § 41 ods. 1 písm. j) zákona č. 478/2002 Z.z.),
  • ukladá pokuty prevádzkovateľom  veľkých zdrojov a prevádzkovateľom stredných zdrojov a tomu, kto vyrába , dováža a predáva palivá ( § 38 zákona č. 478/2002 Z.z. ),
  • rozhoduje o poplatku za znečisťovanie ovzdušia pre veľké zdroje  alebo stredné zdroje podľa zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,
  • ukladá pokuty prevádzkovateľom veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov za nesplnenie povinnosti  ( § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 401/1998 Z.z. ),
  • môže povoliť na údržbu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok a historických vozidiel nákup a použitie obmedzeného množstva regulovaných výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky ustanovené v § 18 ods.6 zákona č. 478/2002 Z.z.,
  • rozhoduje o vydaní povolenia, jeho zmene alebo o vyradení prevádzky zo schémy ( § 6 zákona č. 572/2004 Z.z o obchodovaní s emisnými kvótami ),
  • rozhoduje o pridelení kvót znečisťujúcich látok povinným účastníkom obchodovania ( § 10  ods.4 zákona č. 572/2004 Z.z.),
  • ukladá pokuty za správne delikty ( § 19 zákona č. 572/2004 Z.z. ),
  • preskúmava, mení alebo zrušuje súhlasy a rozhodnutia podľa § 40a ods.3 a 5 zákona č. 478/2002 Z.z..

 

 Ďalej obvodný úrad životného prostredia vykonáva tieto činnosti

 

 • Vydáva súhlas na povolenie stavby spaľovne alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a na ich zmeny  ( § 23 odfs.7 zákona č. 478/2002 Z.z. ),
 • vydáva súhlas na povolenie ďalšej prevádzky spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov  ( § 23 ods.9 a 10 zákona č. 478/2002 Z.Z. ),
 • zabezpečuje udržanie kvality ovzdušia ( § 10 zákona č. 478/2002 Z.z. ),
 • spracúva každoročne súhrnné ročné vyhodnotenie prevádzkovej evidencie zdrojov v obvode a predkladá ho poverenej organizácii v elektronickej forme najneskôr do 31 mája bežného roka ( 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 478/2002 Z.z. ),
 • preskúmava periodicky podmienky prevádzkovania spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a podľa potreby ich upravuje alebo určuje nové podmienky prevádzkovania v súhlasoch vydaných podľa § 23 ods. 10 a 11 zákona č. 478/2002 Z.z.,
 • spracúva každoročne údaje o množstvách a kvalite predaných palív, ktoré predkladá ten, kto predáva tuhé palivo, a predkladá ich poverenej organizácii v elektronickej forme najneskôr do 31. mája bežného roka (§ 48 ods. 1 písm. h) zákona č. 478/2004 Z.z.),
 • potvrdzuje zaradenie znečisťujúcej látky v mieste jej vypúšťania z veľkého zdroja a stredného zdroja do triedy B a jej preradenie do triedy A ( § 40 ods. 8 a 9 zákona č. 478/2002 Z.z.,
 • oznamuje vydanie povolenia, jeho zmenu ( § 6 zákona č. 572/2004 Z.z. ) alebo vyradenie prevádzky zo schémy obchodovania ministerstvu,
 • vydáva prevádzkovateľom, ktorí sú povinnými alebo dobrovoľnými účastníkmi schémy obchodovania, potvrdenia o správnosti správy predloženej podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č.572/2004 Z.z.,
 • oznamuje ministerstvu, ak prevádzkovateľ nepredloží správu podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 572/2004 Z.z. alebo správa nie je overená ako správna
 • oznamuje správcovi registra množstva emisií znečisťujúcich látok z prevádzok povinných účastníkov systému obchodovania do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa osobitného predpisu,
 • poskytuje obciam odbornú pomoc pri aplikácii právnych predpisov , podľa ktorých obec plní úlohy štátnej správy starostlivosti o životné prostredie ( § 5 ods.3 písm. b) zákona č. 525/2003 Z.z. ),
 • poskytuje obciam na požiadanie údaje o evidencii, ak ide o údaje, ktoré sa jej týkajú ( § 5 ods. 3 písm. c)zákona č. 525/2004 Z.z. ),

 

 

IV. Vydávanie stanovísk a vyjadrení

 

 • Vydáva stanovisko k zámeru a k správe o hodnotení podľa zákona č.  24/2006 Z.z.                o posudzovaní vplyvov n životné prostredie v znení neskorších predpisov,
 • vydáva stanoviská k územným plánom obcí a územným plánom zón.

 

V.  Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy

 

 • Kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia uskutočňovanej obcami (§ 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 525/2004 Z.z. ),
 • upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia ( § 5 ods.3 písm. e) zákona č. 525/2003 Z.z. ),
 • kontroluje výkon štátnej správy  na úseku ochrany ovzdušia v súlade so zákonom č. 525/2003 Z.z. ( § 5 ods. 3 písm. f) zákona č. 525/2003 Z.z. ),

 

VI. Prešetrovanie  petícií a sťažností

 

 • Prešetruje petície a sťažnosti ( zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov),

 

VII. Koncepčná činnosť

 

 • Podieľa sa na vypracovaní programu a integrovaného programu ( § 11 zákona č. 478/2002 Z.z. ),

 

 

 

VIII. Činnosť v oblasti informovania verejnosti

 

 • Sprístupňuje informácie podľa  § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje zverejnenie ročných správ o prevádzke a kontrole spaľovní odpadov alebo zariadení na spoluspaľovanie odpadov o kapacite viac ako 2 tony spaľovaného odpadu za hodinu a zoznamu spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou pod 2 tony za hodinu každoročne do 31.mája nasledujúceho roka ( § 19 ods. 1 písm. r) zákona č. 478/2002 Z.z.),
 • sprístupňuje verejnosti žiadosti o vydanie súhlasu, súhlasy na ich základe a ich      aktualizácie a vykonáva verejné prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasu ( § 23 zákona č. 278/2002 Z.z. ).

 

IX. Štátny dozor

 • Dozerá na dodržiavanie ustanovení zákonov a právnych predpisov vydaných na ich      vykonanie  na úseku ochrany ovzdušia ako aj na nimi vydaných rozhodnutí a pri zistení nedostatkov postupujú podľa § 39 zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, § 8 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami.

 

 

. Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva

 

 • Na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva rozhoduje v II. stupni:

 

          1.Vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku odpadového hospodártstva, v ktorých v správnom konaní v  prvom stupni koná obec ( § 5 ods.3 písm. a) zákona č. 525/2003 Z.z.,  ).

 

 

.  Rozhodovacia činnosť vrátane priestupkovej činnosti

 

1.  Vykonáva v prvom stupni štátnu správu na úseku odpadového hospodárstva podľa  osobitných predpisov ( § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. ) ,

 • vydáva súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel  a odpadu z elektrozariadení podľa § 7 ods. 1 písm. l) a r) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
 • schvaľuje program pôvodcu odpadu a program obce, ktoré nepresahujú územný obvod obvodného úradu životného prostredia ( § 6 zákona č. 223/2001 Z.z. ),
 • schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie 
 • skládky odpadov ( § 21 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. ),
 • rozhoduje o povinnosti oddeliť nebezpečný odpad ( § 40 ods. 3 zákona č. 223/2001
 • Z.z.),
 • uskutočňuje konanie podľa § 51 ods. 5 až 7 a 9, zákona č. 223/2001 Z.z. rozhoduje o tom, či vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát, určuje, či je staré vozidlo odpadom, a plní povinnosti podľa § 53 ods. 3 a 5 zákona č. 223/2001 Z.z.,
 • ukladá pokuty ( § 78 zákona č.223/2001 Z.z.,  § 5 zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu, § 17 zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch ),
 • prejednáva priestupky ( § 80  ods. 3 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. ),
 • rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa tohto zákona a dáva vyjadrenia s výnimkou vecí patriacich iným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva,

 

 

 

  Ďalej úsek odpadového  hospodárstva  vykonáva tieto činnosti

 

 • vydáva potvrdenie o uzatvorení skládky odpadov podľa § 7 ods. 8 zákona č, 223/2001 Z.z., potvrdenie na čerpanie finančnej rezervy podľa § 22 ods. 7  a potvrdenie podľa § 22 ods.13 č. 223/2001 Z.z.
 • vypracúva podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky,
 • vykonáva registráciu podľa § 15 a § 81 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z.z.,
 • vedie evidenciu
  •   hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi podľa § 19 ods. 1 písm. h), § 21 ods.1 písm. g), § 41 ods. 18 písm. b), § 42 ods. 5 písm. b), § 43 ods.7 písm. b), § 44 ods. 7 písm. b), § 44a ods. 6 písm. b),  § 46 ods. 7 písm. b),  § 48 ods. 9 písm. b), §52 ods. 1 písm. g) a § 54 ods. 6 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z.,
  •   sprievodných listov nebezpečných odpadov podľa § 20 ods. 2 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z.,
  •   evidenčných listov výroby a dovozu podľa § 41 ods. 17 písm. b), § 42 ods. 12 písm. b), § 43 ods. 5 písm. b), § 44 ods. 6 písm. b), § 44a ods. 5 písm. b), § 46 ods. 6 písm. b), § 47 ods. 5 písm. b), § 45 ods. 5 písm. b), § 46 ods. 6 písm. b),  § 48 ods. 8 písm. b),a § 54 ods. 5 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z.,
  •   vydaných vyjadrení podľa § 16 zákona č. 223/2001 Z.z. a rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona,

 

 • vykonáva monitorovanie podľa § 40a ods. 13 a § 40 ods. 4 okrem prípadu podľa § 72a písm. c) zákona č. 223/2001 Z.z.,
 • vedie evidenciu hlásení o údajoch podľa § 5 ods. 8 zákona č. 529/2002 Z.z.,
 • poskytuje obciam na požiadanie údaje o evidencii, ak ide o údaje, ktoré sa jej týkajú ( § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 525/2003 Z.z. ),

 

 Vydávanie stanovísk

 

 • dáva vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva v rámci územného obvodu, a to k dokumentácii predkladanej na územné konanie, k projektovej dokumentácii predkladanej na stavebné povolenie, k navrhovanému spôsobu naloženia s odpadmi v rámci konania o odstránení stavby a k dokumentácii predkladanej na konanie o povolenie terénnych úprav, ak sa pri ich uskutočňovaní predpokladá použitie stavebných odpadov a odpadov z demolácii  § 40c ods. 1 ( § 16  ods.1 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z.),
 • dáva vyjadrenie k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi ( 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z.z.),
 • dáva vyjadrenia k dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel a lomov a k plánu likvidácie starých banských diel predkladaných v konaní o povolení banskej činnosti, ak sa pri likvidácii banských diel alebo starých banských diel plánuje použitie odpadu ( § 16 ods.1 písm. e) zákona č. 223/2001 Z.z.),
 • vydáva stanovisko k zámeru a k správe o hodnotení 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,
 • vyjadruje sa k územným plánom obcí a územným plánom zón ( § 16 ods.1 písm fň zákona č. 223/2001 Z.z. ).

 

 Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy

 

 • je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve ( § 73 zákona č. 223/2001 Z.z. ),
 • je orgánom štátneho dozoru pre obaly a odpady z obalov ( § 19 zákona č. 529/2002 Z.z.),
 • kontroluje výkon štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva uskutočňovanej obcami ( § 5 ods. 3 písm. d) zákona 525/2003 Z.z. ),
 • upozorňuje obce na nedostatky , ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva ( § 5 ods.3 písm. e) zákona č. 525/2003 Z.z. ),
 • kontroluje výkon štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva v súlade s týmto zákonom ( § 5 ods. 3 písm. f) zákona č. 525/2003 Z.z. ),

 

Prešetrovanie  petícii a sťažností

 

 • prešetruje petície a sťažnosti ( zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ),

 

 

 Činnosť v oblasti informovania verejnosti

 

1.  sprístupňujú informácie podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom   prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na zhodnocovanie daného odpadu a na zneškodnenie daného odpadu na území okresu ( § 71 písm. l) zákona č. 223/2001 Z.z. ),

 

 Štátny dozor

 

 • je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve ( § 73 zákona č. 223/2001 Z.z. ) a orgánom štátneho dozoru pre obaly a odpady z obalov ( § 19 zákona č.529/2002 Z.z. ).

    

 

 

 

 

 

Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny

 

I.  Na úseku štátnej správy ochrany prírody rozhoduje v II. stupni:

 

1.Vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku ochrany prírody podľa  zákona  č. 543/2002 Z.z. o  ochrane  prírody v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 543/2002 Z.z.“), v ktorých v správnom konaní v  prvom stupni koná obec ( § 5 ods.3 písm. a) zákona č. 525/2003 Z.z.,  ).

 

II.  Na úseku štátnej správy ochrany prírody rozhoduje v I. stupni podľa zákona č. 543/2002 Z.z.:

a)   vydáva súhlas podľa § 12 písm. d) a g), § 13 ods. 2 písm. b), d), e), g), h), j) až n), § 14 ods. 2 písm. b) až e), § 15 ods. 2 písm. b), § 45 ods. 2 na zriadenie a prevádzkovanie chovnej stanice a prevádzkovanie rehabilitačnej stanice a podľa § 52 ods. 3,

b)  vydáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) v územiach s prvým, druhým a tretím stupňom ochrany, podľa § 9 ods. 1 písm. d) až g) a l), k územnému plánu zóny [§ 9 ods. 1 písm. a)] a k programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce [§ 9 ods. 1 písm. p)],

c)   rozhoduje podľa § 4 ods. 2 a 5, § 6 ods. 2, § 7 ods. 4, § 8 a 96,

d)  môže si vyhradiť pôsobnosť obce vo veciach podľa § 9 ods. 1 písm. m), § 12 písm. c), § 47 a 48, ak sú na to závažné dôvody, najmä ak sa má činnosť vykonávať na pozemkoch vo vlastníctve obcí, v územiach s druhým alebo tretím stupňom ochrany,

e)   koná podľa § 7 ods. 5 a 6, § 38 ods. 2 a 8 a § 103 ods. 2,

f)  ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie podľa tohto zákona a informuje ministerstvo o ich uložení,

   g)  rozhoduje o nároku na náhradu škody podľa § 97 až 102

   h)  nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

i)    môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (DNA testu) na preukázanie identity jedinca, rodičovstva a dosiahnutej generácie chránených živočíchov, ak je dôvodné podozrenie, že jedinec bol nadobudnutý v rozpore s týmto zákonom,

 

 Ďalej úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny  vykonáva tieto činnosti

 

      a) obstaráva projekt ochrany chráneného krajinného prvku a vyhlasuje, mení a zrušuje jeho ochranu,

     b) obstaráva a schvaľuje dokument regionálneho územného systému ekologickej stability,

     c) prijíma   oznámenia  podľa  § 35 ods. 7,  § 38 ods. 3,  § 100 ods. 1  a  § 104 ods. 10, vedie

      evidenciu o hláseniach podľa § 35 ods. 7,vydáva potvrdenie podľa § 38 ods. 4,

     d) za podmienok ustanovených osobitným predpisom uhrádza výdavky súvisiace s výkonom funkcie člena stráže prírody,

    e) uchováva kópie evidenčných zoznamov, preukazov o pôvode a druhových kariet,

     f) plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti tohto zákona.

 

IV. Štátny dozor

 

a) vykonáva štátny dozor

 

Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny – ochrana druhov

 

I. Rozhodovacia činnosť

 

V zmysle zákona NR SR č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi ( § 17 ) a zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 • vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany exemplárov v územnom obvode obvodného úradu životného prostredia
 • nariaďuje potrebné nápravné opatrenie zistených nedostatkov,
 • môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva ( test DNA ) na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie,
 • rozhoduje o zaistení exemplára a zhabaní exemplára
 • ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám sankcie podľa tohto zákona
 • podnikne primerané kroky na zabezpečenie dodržiavania ustanovení nariadenia a tohto zákona a začne konanie v prípade podozrenia z ich porušovania,

 

II. OSoŽP ďalej na tomto úseku vykonáva

 

a) vydáva preukaz o pôvode podľa § 12 ods. 8, potvrdenie o registrácií podľa § 12 ods. 17 a určuje pôvod podľa § 12 odst.6 písm. a) až e),

b) je príslušným orgánom podľa nariadenia

c) plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v tomto zákone. 

 

III. Štátny dozor

 

a) je orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa § 20 okrem veterinárneho dozoru, ktorý vykonávajú orgány štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti podľa osobitného predpisu

 

 Úsek Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – Enviromental Impact Assessment – EIA ( zákon NR SR č. 24/2006 Z.z. o EIA)

 

Obvodný úrad vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie

 • vykonáva posudzovanie strategických dokumentov s dosahom na svoj územný obvod,
 • vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov a navrhovaných činností s dosahom na svoj územný obvod,
 • zabezpečuje posudzovanie strategických dokumentov a navrhovaných činností, ak taká povinnosť vyplynie zo zisťovacieho konania,
 • je správnym orgánom v konaní o pochybnostiach, či niektoré náklady znáša obstarávateľ a navrhovateľ,
 • zúčastňuje sa konzultácií,
 • poskytuje informácie o posudzovaní vplyvov do komplexného informačného systému posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 • zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania po ukončení procesu posudzovania a na požiadanie z nej poskytuje informácie,

      h)   určuje spracovateľov posudku.