Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2020, nedeľa
 

Náplň činnosti OVVS

a) na úseku priestupkov

1. vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov podľa zákona Slovenskej národnej rady

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

č. 372/1990 Zb.“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) v rozsahu odvetvovej

pôsobnosti a funkčnej príslušnosti (§ 6 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.),

2. prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných

v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch

(§ 67 zákona č. 372/1990 Zb.),

3. objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, vyžaduje vysvetlenia od

fyzických osôb a právnických osôb, odborné vyjadrenia od príslušných orgánov

a zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci (§ 58 a § 59 zákona č.

372/1990 Zb.),

4. prejednáva priestupky a vydáva rozhodnutia o priestupkoch v prvom stupni (§ 52, § 55

a § 74 zákona č. 372/1990 Zb., § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb.),

5. zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými

objasňovať priestupky (§ 56 zákona č. 372/1990 Zb.),

6. vedie evidenciu priestupkov (89a zákona č. 372/1990 Zb.),

7. spracúva štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy o priestupkov vrátane hodnotenia

dodržiavania zákonnosti v konaní o priestupkoch,

8. poskytuje údaje z evidencie priestupkov osobe uvedenej v evidencii, súdom, orgánom

činným v trestnom konaní, Policajnému zboru, orgánom oprávneným objasňovať

priestupky a správnym orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa osobitného

zákona, iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, súdom, justičným

a správnym orgánom iných štátov (§ 89a ods. 4 zákona č. 372/1990 Zb.),

9. prejednáva priestupky podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej

pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,

10. ukladá pokuty za iné správne delikty podľa osobitných právnych predpisov podľa

odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,

11. prejednáva priestupky na úseku štátneho občianstva [(§ 9b ods. 3 zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 40/1993 Z. z.“)],

 

b) na úseku matrík

1. vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie

nedostatkov (zákon č. 154/1994 Z. z.),

2. vedie zbierku listín a druhopisov matrík,

3. metodicky usmerňuje matričné úrady vo svojom obvode, vykonáva kontrolu vedenia

matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov (§ 31

ods. 2 zákona č. 154/1994 Z. z.),

4. zabezpečuje prípravu a vykonanie skúšky matrikára a vydáva osvedčenie o jej

vykonaní (§ 41 vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré

ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky

MV SR č. 159/2006 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 302/1994 Z. z.“),

5. vydáva súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo

súdu cudzieho štátu,

6. v spolupráci s matričnými úradmi posudzuje správnosť alebo platnosť dokladov

predložených cudzincom na uzavretie manželstva (§ 28 ods. 5 zákona č. 154/1994 Z. z.),

7. je prvostupňovým správnym orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena

alebo zmeny priezviska (§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993

Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov),

8. podáva informácie alebo stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému

úradu,

9. spolupracuje s matričným úradom pri obnove matričnej knihy,

10. zabezpečuje tlačivá pre matričné knihy a ich úradné zviazanie (§ 1 ods. 2 vyhlášky

č. 302/1994 Z. z.),

11. osvedčuje listiny a podpisy na listinách podľa zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými

úradmi a obcami v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 599/2001 Z. z.“).

12. vykonáva štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcou (zákon

č. 599/2001 Z. z.),

13. overuje úradné výpisy z matrík, verejné listiny vydané orgánmi samosprávy, ktoré

obsahujú údaje o osobnom stave pre použitie v cudzine, ak medzinárodná zmluva

neustanovuje inak (§ 18 ods. 3 zákona č. 154/1994 Z. z.),

 

c) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov,

verejných zbierok a sčítania obyvateľov

1. rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorej výnos sa má použiť v Slovenskej

republike na území obvodu alebo jeho časti (§ 5 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej

národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 63/1973 Zb.“),

2. ukladá pokuty právnickým osobám, ktoré v jeho územnom obvode konajú verejnú

zbierku bez povolenia alebo použijú výnos zbierky na iný než povolený účel a prikazuje

odvod výnosu takejto zbierky do štátneho rozpočtu (§ 18 zákona č. 63/1973 Zb.),

3. vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR vo svojom

územnom obvode (§ 14a zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej

republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 63/1993

Z. z.),

4. ukladá pokuty právnickým osobám za porušenie ustanovení zákona o štátnych symboloch

(§ 14 zákona č. 63/1993 Z. z.),

5. vykonáva pôsobnosť obce, ak zhromaždenie presahuje územie obce (§ 20 zákona

č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov),

6. v súčinnosti so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a obcami v územnom obvode

zabezpečuje prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov,

7. predkladá stanovisko vláde pred jej rozhodnutím o zriadení, zrušení, rozdelení alebo

zlúčení obce (§ 2 ods. 3. zákona č. 369/1990 Zb.),

8. rozhoduje so súhlasom obce o inej zmene územia obce, ak osobitný zákon neustanovuje

inak (§ 2 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.),

9. postupuje ministerstvu žiadosť obce o vyhlásenie za mesto spolu so svojím stanoviskom

(§ 22 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.),

 

 

d) na úseku volieb a referenda

1. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej

republiky (§ 14 ods. 2 písm. b), § 16 ods. 2, 3 a 4 písm. b) a f), § 20 ods. 5, § 23 ods. 4,

§ 41 ods. 3, § 48 a 49, § 50 ods. 2, § 54 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej

rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov),

2. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republiky

(§ 8 ods. 2 a 3, § 10 ods. 2 písm. b), § 28 ods. 3, § 39 ods. 2 a 3, § 41 ods. 2 písm. b),

§ 48 ods. 4, § 50 ods. 2, § 51 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta

Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých

ďalších zákonov v znení neskorších predpisov),

3. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí

(§ 11a ods. 2 písm. b), § 13 ods. 2, 3 a 4 písm. b) a e), § 20 ods. 1, § 24 ods. 1, § 46 ods.

4, § 52 ods. 3, § 53, § 57a zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách

do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov),

4. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

(§ 16 ods. 1, § 18 ods. 5, § 22 ods. 4 , § 43, § 50, § 55 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách

do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení

zákona č. 335/2007 Z. z. (ďalej len „zákon č. 303/2001 Z. z.“),

5. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu (§ 9

ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b), § 11 ods. 2, 3 a 4 písm. e), § 32 ods. 3, § 38 ods. 2, § 39,

§ 41 ods. 3, § 45 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení

neskorších predpisov),

6. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie referenda (§ 13 ods. 3 až 6, § 23 ods. 5,

§ 26 ods. 2, § 27, § 29a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb.

o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov),

7. poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb a referenda

volebným orgánom a orgánom obcí,

8. predkladá ministerstvu stanoviská k žiadostiam obcí na vyhlásenie nových volieb do

orgánov samosprávy obcí,

9. zodpovedá za správnosť údajov, ktoré sa uvedú na hlasovacích lístkoch (§ 18 ods. 1, § 22

ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z.),

 

e) na úseku registrácie

1. zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií, ktoré boli registrované

podľa Občianskeho zákonníka,

2. zabezpečuje dočasné úlohy o zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho

zákonníka (výmaz z registra),

3. oznamuje ministerstvu, príslušnej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky

a daňovému úradu rozhodnutia o výmaze nadácií, ktoré boli registrované podľa

Občianskeho zákonníka,

4. prideľuje identifikačné číslo neinvestičným fondom, záujmovým združeniam

právnických osôb a neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby

(§ 27 ods. 6 písm. b) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších

predpisov),

5. vedie register neinvestičných fondov a plní funkciu registrového úradu (§ 9 ods. 2 zákona

č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

č. 147/1997 Z. z.“),

6. vydáva rozhodnutie o registrácii alebo odmietnutí registrácie fondu (§ 10 ods. 1 zákona

č. 147/1997 Z. z.),

7. zasiela údaje zapísané do registra na zverejnenie v Obchodnom vestníku (§ 10 ods. 6

zákona č. 147/1997 Z. z.),

8. koná vo veci zmeny údajov zapisovaných do registra neinvestičných fondov,

9. podáva príslušnému súdu návrh na zrušenie neinvestičného fondu (§ 12 ods. 2 zákona

č. 147/1997 Z. z.),

10. vydáva rozhodnutie o výmaze neinvestičného fondu z registra (§ 14 ods. 1 zákona

č. 147/1997 Z. z.),

11. vykonáva dohľad nad činnosťou neinvestičného fondu, vyhodnocuje obsah výročných

správ a upozorňuje na zistené nedostatky (§ 26 ods. 1 zákona č. 147/1997 Z. z.),

12. vykonáva registráciu zahraničných fondov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky

(§ 30 zákona č. 147/1997 Z. z.),

13. vedie register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby (§ 9

ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne

prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 213/1997 Z. z.“),

14. vydáva rozhodnutie o registrácii neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne

prospešné služby (§ 11 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z.),

15. vydáva rozhodnutie o odmietnutí registrácie (§ 12 zákona č. 213/1997 Z. z.),

16. koná vo veci zmeny údajov zapisovaných do registra neziskových organizácií

poskytujúcich všeobecne prospešné služby,

17. podáva príslušnému súdu návrh na zrušenie neziskovej organizácie poskytujúcej

všeobecne prospešné služby (§ 15 zákona č. 213/1997 Z. z.),

18. vydáva rozhodnutie o výmaze neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné

služby z registra (§ 17 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z.),

19. vykonáva dohľad nad plnením účelu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne

prospešné služby, vyhodnocuje obsah výročných správ a upozorňuje na zistené

nedostatky (§ 35 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z.),

20. registruje zahraničné neziskové organizácie so sídlom mimo územia Slovenskej

republiky (§ 37 zákona č. 213/1997 Z. z.),

21. vydáva rozhodnutie o registrácii záujmového združenia právnických osôb a vedie register

(§ 20i ods. 2 Občianskeho zákonníka),

22. koná vo veci zmeny údajov zapisovaných do registra záujmových združení právnických

osôb,

23. vydáva rozhodnutie o odmietnutí zápisu do registra (zákon č. 71/1967 Zb.),

24. registruje združenie obcí (§ 20b a § 20e zákona č. 369/1990 Zb.),

25. vydáva rozhodnutie o odmietnutí registrácie združenia obcí (§ 20d ods. l zákona

č. 369/1990 Zb.),

26. koná vo veci zmeny údajov zapisovaných do registra združení obcí,

27. oznamuje údaje o vzniku združenia obcí Štatistickému úradu Slovenskej republiky (§20e

ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.),

28. vykonáva výmaz združenia obcí na základe dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia

združenia obcí s iným združením obcí (§ 20f ods. l písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.),

29. vydáva rozhodnutie o rozpustení združenia obcí (§ 20f ods. l zákona č. 369/1990 Zb.),

30. vydáva upozornenie združeniu obcí, ak združenie obcí vykonáva činnosť v rozpore so

zákonom (§ 20f ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.),

31. vydáva potvrdenia a výpisy z registrov neinvestičných fondov, neziskových organizácií

poskytujúcich všeobecne prospešné služby, záujmových združení právnických osôb,

spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a zo zoznamu združení obcí

(zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

v znení neskorších predpisov),

32. vykonáva registráciu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vedie

register (§ 7ods. l zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len

„zákon č. 182/1993 Z. z.“),

33. oznamuje údaje zapísané v registri Štatistickému úradu Slovenskej republiky (§ 7 ods. 6

zákona č. 182/1993 Z. z. a § 20 ods. 1 a 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike

v znení neskorších predpisov),

34. koná vo veci zmeny údajov zapisovaných do registra spoločenstiev bytov a nebytových

priestorov,

35. vykonáva výmaz spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra (§ 7d

ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z.),

 

f) na úseku vydávania osobitných označení vozidiel a preukazov

osobitných označení vozidiel

1. vydáva osobitné označenie vozidla 02 a preukaz osobitného označenia vozidla (§ 44

zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov),

2. vedie evidenciu osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla,

3. zabezpečuje odobratie neplatného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia

vozidla,

4. prešetruje sťažnosti, podnety a oznámenia občanov na tomto úseku v rozsahu svojej

pôsobnosti,

 

g) na úseku štátneho občianstva

1. prijíma žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky (§ 8 ods. 1 zákona

č. 40/1993 Z. z.),

2. overuje ovládanie slovenského jazyka žiadateľom (§ 8 ods. 5 až 8 zákona

č. 40/1993 Z. z.),

3. vyžaduje od príslušného útvaru Policajného zboru stanovisko k žiadosti o udelenie

štátneho občianstva Slovenskej republiky a žiadosť o udelenie štátneho občianstva

Slovenskej republiky s týmto stanoviskom zasiela ministerstvu (§ 8 ods. 9 zákona

č. 40/1993 Z. z.),

4. na žiadosť žiadateľa vydáva potvrdenie o podaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva

Slovenskej republiky (§ 8 ods. 10 zákona č. 40/1993 Z. z.),

5. odstupuje ministerstvu kompletnú žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej

republiky na rozhodnutie, pričom v predkladacom liste podrobne uvedie skutkový stav

prípadu, navrhne jeho riešenie a uvedie zoznam príloh k žiadosti,

6. odovzdáva listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky a vykonáva

záznam o zložení sľubu, ktorý spolu s dokladom o prevzatí listiny o udelení štátneho

občianstva Slovenskej republiky zasiela ministerstvu (§ 8a ods. 12 zákona č. 40/1993Z.z.),

7. prednosta prijíma sľub štátneho občana Slovenskej republiky (§ 8a ods. 12 zákona

č. 40/1993 Z. z.),

8. prijíma žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky (§ 9 ods. 5

zákona č. 40/1993 Z. z.),

9. rozhoduje o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky (§ 9 ods. 4 zákona

č. 40/1993 Z. z.),

10. prijíma oznámenia o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva, následkom čoho štátny

občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky (§ 9 ods. 19

zákona č. 40/1993 Z. z.),

11. zasiela oznámenie obci trvalého pobytu, útvaru Policajného zboru, daňovému úradu,

colnému úradu, inštitúciám vykonávajúcim sociálne poistenie a verejné zdravotné

poistenie o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky (§ 9 ods. 14 zákona

č. 40/1993 Z. z.) a o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky nadobudnutím

cudzieho štátneho občianstva (§ 9 ods. 20 zákona č. 40/1993 Z. z.),

12. vydáva osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky a potvrdenie o štátnom

občianstve Slovenskej republiky (§ 9a ods. 2 a 13 zákona č. 40/1993 Z. z.),

13. žiada ministerstvo o súhlas s vydaním osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej

republiky, ak sa žiadateľ nenachádza v Ústrednej evidencii nadobudnutia a straty

štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo ak sú pochybnosti o jeho štátnom

občianstve (§ 9a ods. 5 zákona č. 40/1993 Z. z.),

14. vedie evidenciu vydaných osvedčení o štátnom občianstve Slovenskej republiky,

potvrdení o štátnom občianstve Slovenskej republiky a o zamietnutých žiadostiach

o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky a potvrdenia o štátnom

občianstve Slovenskej republiky (§ 9a ods. 9 zákona č. 40/1993 Z. z.),

15. je povinný vydať žiadateľovi aj opakovane osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej

republiky, ak o to žiadateľ požiada (§ 9a ods. 10 zákona č. 40/1993 Z. z.),

16. zasiela oznámenie ministerstvu o neplatnosti vydaného osvedčenia o štátnom občianstve

Slovenskej republiky a potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak takúto

skutočnosť zistil (§ 9a ods. 11 zákona č. 40/1993 Z. z.),

17. má oprávnenie požadovať od príslušných orgánov verejnej moci ako aj od právnických

osôb a fyzických osôb oznámenie skutočností, ktoré majú význam pre rozhodovanie

podľa zákona (§ 14 zákona č. 40/1993 Z. z.),

18. ak žiadateľ predloží doklady v origináli, obvodný úrad v sídle kraja po overení údajov

z nich vyhotoví ich kópie a doklady vráti žiadateľovi; doklady vydané cudzím štátom

musia mať ďalšie overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak a musí k nim byť

priložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka (§ 16a ods. 3 zákona

č. 40/1993 Z. z.),

19. vedie evidenciu nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky (§ 19

zákona č. 40/1993 Z. z.),

20. zaznamenáva do informačného systému Register obyvateľov Slovenskej republiky údaje

o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a údaje o strate štátneho občianstva

Slovenskej republiky nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva (§ 21 zákona

č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a o registri obyvateľov

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov),

21. podáva kompletné informácie z problematiky štátneho občianstva,

 

h) na úseku vojnových hrobov

Podľa zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov (ďalej

len „zákon č. 130/2005 Z. z.“)

1. sleduje plnenie úloh obcí na úseku vojnových hrobov,

2. koordinuje starostlivosť o vojnové hroby na území kraja,

3. poskytuje náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva (§ 5),

4. predkladá do 31. mája kalendárneho roka ministerstvu informáciu o počte vojnových

hrobov a o ich technickom stave za predchádzajúci kalendárny rok,

5. predkladá so svojím stanoviskom do 31. mája kalendárneho roka ministerstvu žiadosť

o príspevok podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až d) na nasledujúci rozpočtový rok,

6. pripravuje podklady na poskytnutie príspevku podľa § 4 ods. 1,

7. predkladá so svojím stanoviskom ministerstvu žiadosť o príspevok podľa § 4 ods. 2

písm. e) do 30 dní od doručenia žiadosti,

8. vedie evidenciu vojnových hrobov, ktoré sa nachádzajú na území kraja,

9. vykonáva dozor a rieši porušenie zákona s vecne príslušným organizačným útvarom

podľa § 8 a § 9,

10. v rozsahu svojej pôsobnosti dozerá na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a rozhodnutí

vydaných na jeho základe (§ 7).