Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Náplň činnosti odboru

Podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu
[Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013 - Čiastka 75]

a) na úseku priestupkov  
 
1.  vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.“) a podľa správneho poriadku v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,
2.  prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch,
3.  objasňuje priestupky a vykonáva úlohy s tým spojené:
3.1. vyžaduje vysvetlenia od fyzických alebo právnických osôb,
3.2. vyžaduje vysvetlenia od štátnych orgánov a obcí,
3.3. vyžaduje odborné vyjadrenia od príslušných orgánov,
3.4. zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci,
4.  prerokúva priestupky v prvom stupni a v rámci konania o priestupku:
4.1. zabezpečuje priebeh konania o priestupku:  predvoláva účastníkov konania, svedkov, ďalšie osoby, ktorých účasť na ústnom pojednávaní je potrebná, upovedomuje účastníkov konania o vykonávaných procesných úkonoch v rámci dokazovania, v odôvodnených prípadoch žiada o predĺženie lehoty pre rozhodnutie a upovedomuje účastníkov konania o predĺžení lehoty pre rozhodnutie, spracúva dožiadania na iné správne orgány o vykonanie procesných úkonov v konaní o priestupku podľa správneho poriadku,  vyzýva účastníkov konania na odstránenie nedostatkov podania podľa správneho poriadku, podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
4.2. na ústnom pojednávaní vykonáva dokazovanie za účelom náležitého zistenia
skutočného stavu veci:
 výsluchom účastníkov konania a svedkov,
 vykonaním ohliadky na mieste priestupku,
 vykonaním listinných dôkazov, 
 vykonaním iných dôkazných prostriedkov (rekognícia, previerka výpovede na mieste a pod.),
4.3. vydáva rozhodnutia: 
 o prerušení konania podľa zákona č. 372/1990 Zb. a podľa správneho poriadku,
 o svedočnom podľa správneho poriadku,
 o znalečnom, o tlmočnom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 o zastavení konania podľa správneho poriadku a podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
 o uložení poriadkovej pokuty podľa správneho poriadku,
 o námietkach predpojatosti podľa správneho poriadku,
 o predvedení podľa správneho poriadku,
 o vydaní a odňatí veci podľa zákona č. 372/1990 Zb., rozkaz o uložení sankcie za priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb., rozhodnutie o uznaní vinným z priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
 o odvolaní podľa správneho poriadku,
5.  koná o mimoriadnych opravných prostriedkoch:
5.1.  rozhoduje o návrhu na obnovu konania podľa správneho poriadku,
5.2. koná o podnete účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania správneho poriadku,
6.  koná o prostriedkoch prokurátorského dozoru:
6.1.  rozhoduje o proteste prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,
6.2. vykonáva opatrenia na základe upozornenia prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, 
7.  spolupracuje s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
8.  zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými
objasňovať priestupky, 
9.  spracúva štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy o priestupkoch, vrátane hodnotenia dodržiavania zákonnosti v konaní o priestupkoch,
10.  vedie evidenciu priestupkov v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti, 
11.  poskytuje údaje z evidencie priestupkov osobe uvedenej v evidencii, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prerokúvať priestupky aj podľa osobitného zákona, iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov, 
12.  prerokúva priestupky podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti, 
13.  ukladá pokuty za iné správne delikty podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti; uložené pokuty zadáva do informačného systému, 
 
b) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov  
 
1.  rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorej výnos sa má použiť v Slovenskej republike na území obvodu alebo jeho časti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a  iných podobných hrách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 63/1973 Zb."),
2.  ukladá pokuty právnickým osobám, ktoré v jeho územnom obvode konajú verejnú zbierku bez povolenia alebo použijú výnos zbierky na iný než povolený účel a prikazuje odvod výnosu takejto zbierky do štátneho rozpočtu podľa zákona č. 63/1973 Zb.; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
3.  vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č.   63/1973 Zb. a predpisov na základe ním vydaných a dodržiavaním podmienok určených v povolení o konaní verejnej zbierky a príslušných právnych predpisov pri konaní zbierky,
4.  vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 63/1993 Z. z.“) vo svojom územnom obvode,
5.  ukladá pokuty právnickým osobám za porušenie ustanovení zákona č. 63/1993 Z. z.; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
6.  vykonáva pôsobnosť obce, ak zhromaždenie presahuje územie obce podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,
7.  v súčinnosti so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a obcami v územnom obvode zabezpečuje prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov, 
 
 
c) na úseku registrácie 
 
1.  zabezpečuje  dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka,
2.  zabezpečuje dočasné úlohy o zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka (výmaz z registra),
3.  oznamuje ministerstvu, príslušnej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky a daňovému úradu rozhodnutia o výmaze nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka, 
 
e) na úseku matrík  
 
1.  vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov,
2.  vedie zbierku listín a druhopisov matrík,
3.  metodicky riadi matričné úrady vo svojom územnom obvode a zabezpečuje odbornú úroveň matrikárov a kontroluje plnenie ich úloh vyplývajúcich z metodických pokynov,
4.  zabezpečuje prípravu a vykonanie predpísanej skúšky matrikára a vydáva osvedčenie
o jej vykonaní,
5.  vydáva súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu  cudzieho štátu,
6.  konzultuje s matričným úradom v prípade pochybností správnosť dokladov k uzavretiu manželstva predložených cudzincom, upustenie od predloženia dokladov k uzavretiu manželstva s cudzincom a k uzavretiu manželstva prostredníctvom zástupcu,
7.  rozhoduje o povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska,
8.  podáva informácie alebo stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému úradu,
9.  spolupracuje s matričným  úradom pri obnove matričnej knihy,
10.  zabezpečuje tlačivá pre matričné knihy a ich úradné zviazanie,
11.  osvedčuje výpisy a potvrdenia z matrík určené na použitie v cudzom štáte,
12.  osvedčuje verejné listiny vydané orgánmi samosprávy na použitie v cudzine,
13.  osvedčuje listiny a podpisy na listinách,
14.  vykonáva  štátny dozor nad osvedčovaním podpisov a listín  obcami,
15.  vyhotovuje podklady pre výpočet  dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti za všetky matričné úrady v územnej pôsobnosti okresného úradu a zadáva údaje do aplikačného programového vybavenia  Financovanie preneseného výkonu štátnej správy,  
16.  plní oznamovaciu povinnosť o zmene mena alebo priezviska voči štátnym orgánom a obciam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch; 
 
f) na úseku hlásenia pobytu
 
1.  vykonáva kontrolu na ohlasovniach pobytu vo svojom územnom obvode a ukladá 
opatrenia na odstránenie nedostatkov, 2.  overuje potvrdenia o pobyte vydané ohlasovňami pobytu vo svojom územnom obvode,
3.  predkladá ministerstvu správu o vykonaní kontroly o zistených nedostatkoch a o opatreniach uložených na ich odstránenie za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca; 
 
h)  na úseku volieb a referenda  
 
1.  vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky podľa zákona č. 333/2004 Z. z.,
2.  vykonáva organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republiky podľa zákona č. 46/1999 Z. z.,
3.  vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí podľa zákona č. 346/1990 Zb.,
4.  vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov podľa zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov,
5.  vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu podľa zákona č. 331/2003 Z. z.,
6.  vykonáva organizačno-technické zabezpečenie referenda podľa zákona č. 564/1992 Zb.,
7.  poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb a referenda volebným orgánom a orgánom obcí,
8.  predkladá ministerstvu stanoviská k žiadostiam obcí na vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí,