Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2023, pondelok
 

Následné činnosti koordinátora Horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity po 31. 12. 2015

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komuniky bol v programovom období 2007-2013 (od 1.1.2007 do 31.12.2015) koordinátorom HP MRK. Následné činnosti koordinátora HP MRK po 1. januári 2016 vychádzajú zo Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, v aktuálnej verzii, ktorý vychádza z nariadení EK pre štrukturálne fondy a Kohézny fond, ako aj z nariadení EK pre ukončenie programového obdobia 2007 – 2013

Od 1. januára 2016 sú následné činnosti koordinátora HP MRK zamerané na činnosti súvisiace s ukončením programového obdobia 2007 – 2013 a následného monitorovania riadne ukončených projektov z LSKxP , ktoré spadajú do nasledovných oblastí:

 • činnosti spojené s vypracovaním Záverečnej správy HP MRK, záverečných správ jednotlivých relevantných OP, v súlade s metodickým pokynom CKO č.9 k vypracovaniu priebežných a záverečných správ a metodického pokynu CKO č.16 k uzatváraniu operačných programov v rámci programového obdobia 2007-2013;
 • činnosti spojené so systematicky monitorovaním. Ide o zber, triedenie, agregovanie a ukladanie relevantných informácií o implementácii NSRR, OP a HP;
 • činnosti spojené s prijímaním Záverečných Následných monitorovacích správ projektov LSKxP v písomnej a elektronickej forme v súlade záväzným vyhlásením prijímateľa podpory LSKxP (počas 5 rokov po riadnom ukončení projektov LSKxP, predpoklad ukončenia predkladania Následných Monitorovacích správ  projektov z LSKxP  je  do 31.12. 2021);
 • činnosti špeciálneho monitorovania projektov LSKxP. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa v rámci špeciálneho následného monitorovania riadne ukončených projektov relevantných k LSKxP  zúčastňuje  kontroly na mieste, vykonávanej príslušným relevantným riadiacim orgánom OP.

      Činnosti spojené s vypracovávaním:

 1. správ o implementácii HP MRK
 2. odpočtov implementácie projektov LSKxP,
 3. podkladov k hodnoteniu HP MRK a analýz, podľa potreby pre CKO, RO OP, EK v súvislosti s HP MRK za programové obdobie 2007-2013        

       Činnosti spojené s vykonávaním člena v Monitorovacom výbore pre:

 1. OP V za PO 2007-2013
 2. OP Z za PO 2007-2013
 3. OP ZaSI za PO 2007-2013
 4. OP ŽP za PO 2007-2013
 5. ROP za PO 2007-2013
 6. OP BK za PO 2007-2013
 7. Vedomostnú ekonomiku (OPIS, OP KaHR, OP VaV) za PO 2007-2013.

       Činnosti spojené:

 1. s pracovnou skupinou HP MRK
 2. s Monitorovacou skupinou komplexného prístupu.

       Činnosti pri implementácii projektov k zabezpečeniu následných činností koordinátora HP MRK v období 2016-2021 financovaných z Operačného programu Technická pomoc, ktorého riadiacim orgánom a poskytovateľom finančných prostriedkov je Úrad vlády SR. Implementácia týchto projektov  je v súlade so systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre PO 2014-2020 a so systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, KF a ENRF na PO 2014-2020.

        Súčinnosť pri vykonávaní kontrol a auditov u koordinátora HP MRK, kompetentnými subjektmi za PO 2007-2013 a súčinnosť pri vykonávaní kontrol a auditov kompetentnými orgánmi v PO 2014-2020 v súvislosti s výkonom následných činností koordinátora HP MRK a v súvislosti s implementáciou projektov  k vykonávaniu následných činností koordinátora HP MRK financovaných z OP TP.

       Činnosti spojené s vypracovávaním a aktualizáciou riadiacich dokumentov potrebných k výkonu následných činností koordinátora HP MRK v období 2016-2021.

       Činnosti spojené s archiváciou dokumentov  koordinátora HP MRK:

 1. za PO 2007-2013 (najneskôr do 31.12.2031).
 2. za PO 2014-2020 (najneskôr do 31.12.2031)

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

www.statutar.sk

ČOSKORO BUDETE POTREBOVAŤ ELEKTRONICKÝ OBČIANSKY PREUKAZ