Vláda Slovenskej republiky

 


 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. ….

      z ……….

 

k návrhu na úhradu výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami na území Prešovského kraja a Trenčianskeho kraja

 

 

 

Číslo materiálu:

 

Predkladateľ:

podpredseda vlády a minister vnútra

 

 

 

Vláda

 

A.   schvaľuje

 

      A.1. návrh na úhradu výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami na území  Prešovského kraja a Trenčianskeho kraja

 

 

B.    súhlasí

 

     B.1. s uvoľnením 699 404,90 Sk z kapitoly Všeobecná pokladničná správa - rezerva 
na riešenie povodní, na živelné pohromy, ich prevenciu, ďalších vplyvov nových zákonných úprav a iné vplyvy, na úhradu výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami na území Prešovského kraja a Trenčianskeho kraja

 

 

C. ukladá  

 

       ministrovi financií 

 

      C.1. uvoľniť finančné prostriedky z kapitoly Všeobecná pokladničná správa - rezerva
na riešenie povodní, na živelné pohromy, ich prevenciu, ďalších vplyvov nových zákonných úprav a iné vplyvy v celkovej sume 699 404,90 Sk a tieto poukázať
do kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

             

 

             do 15 dní od schválenia návrhu uznesenia vlády

 

   

 

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra

 

      C.2. zabezpečiť presun finančných prostriedkov do rozpočtu Obvodného úradu v Poprade vo  výške  499 931,10  Sk,   do rozpočtu Obvodného úradu v Trenčíne vo výške
30 121, 30 Sk a do rozpočtu Obvodného úradu v Prievidzi vo výške 169 352,50 Sk

 

 

              do 15 dní od prijatia rozpočtového opatrenia vydaného Ministerstvom financií SR

 

 

 

prednostom Obvodných úradov v Poprade, Trenčíne a Prievidzi

 

       C.3. zabezpečiť presun finančných prostriedkov do rozpočtov dotknutých obcí v čiastkach podľa verifikácie výdavkov na záchranné práce          

 

               do 20 dní od prijatia rozpočtového opatrenia vydaného Ministerstvom financií SR

 

 

 

 

Vykonajú:   podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

          minister financií Slovenskej republiky

                      prednostovia Obvodných úradov v Poprade, Trenčíne a Prievidzi