Návrh na úhradu výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami na území Prešovského kraja  a Trenčianskeho kraja

 

 

 

PREŠOVSKÝ KRAJ

 

            Dňa 11. januára 2007 vo večerných hodinách postihla mesto Vysoké Tatry a jeho miestne časti silná víchrica, dosahujúca v nárazoch až 100 km/hod. V Starom Smokovci spôsobila strhnutie strechy na budovách Domu služieb, Verejnoprospešných služieb mesta Vysoké Tatry, autoservisu a na ďalších objektoch. Popadané stromy zatarasili cestné komunikácie a chodníky. Bola prerušená doprava na Tatranskej elektrickej železnici v dôsledku popadaných stromov na elektrické vedenia. Na základe uvedeného primátor mesta Vysoké Tatry vyhlásil dňa 11. januára 2007 mimoriadnu situáciu a boli zahájené záchranné práce, spočívajúce predovšetkým v odstraňovaní plechových krytín, popadaných stromov, ktoré blokovali cestné komunikácie a chodníky a v prípadoch potreby komplikovali činnosť zložkám integrovaného záchranného systému - hrozilo riziko z  omeškania zásahov. Záchranné práce boli vykonávané silami a prostriedkami mesta Vysoké Tatry. Práce pokračovali i nasledujúci deň, kedy po zlepšení poveternostných podmienok okolo 18,00 hod. primátor mesta mimoriadnu situáciu odvolal.

           

Počas noci a v ranných hodinách dňa 29. januára 2007 sa v dôsledku hustého sneženia a silného vetra na území obvodu Poprad výrazne zhoršila situácia na cestných komunikáciách, z ktorých mnohé sa stali neprejazdnými. Na mimoriadnom zasadaní krízového štábu Obvodného úradu v Poprade vyhlásil prednosta Obvodného úradu o 07,00 hod. na celom území obvodu Poprad mimoriadnu situáciu. Postihnuté boli cesty v oblasti Mengusoviec, v smere Poprad - Starý Smokovec, Batizovce - Gerlachov, Poprad - Spišské Bystré, Štôla - Vyšné Hágy, Poprad - Veľký Slavkov - Kežmarok a iné. Najkritickejšia však bola situácia na cestnej komunikácii č. 1/18 Važec - T. Štrba – Poprad - smer Prešov, č. 67 Poprad – Vernár - smer Rožňava, na cestách v smere T. Štrba - Štrbské Pleso, Mengusovce - Vyšné Hágy, Poprad - Vysoké Tatry, kde došlo k ich zataraseniu (záveje dosahovali miestami výšku 2 m). Bola nariadená odstávka kamiónovej dopravy. Na základe požiadavky Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja prednosta ObÚ v Poprade vydal „Príkaz na vecné plnenie“ pre vybrané právnické osoby, ktoré pomáhali zvládnuť situáciu svojou technikou. Podobne sa situácia skomplikovala i v okrese Kežmarok pre neprejazdosť, resp. ťažkú prejazdnosť úsekov ciest v obciach Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, Rakúsy, Malý Slavkov, Tvarožná, Vlkovce a ďalších. Prednosta ObÚ v Kežmarku vyhlásil pre územný obvod Kežmarok dňa 29. januára o 13,00 hod. mimoriadnu situáciu. Na sprejazdňovaní komunikácií sa podieľala i technika obcí. V priebehu 30. januára 2007 sa poveternostné podmienky zlepšili natoľko, že všetky kritické úseky boli prejazdné a mimoriadna situácia v oboch obvodoch (okolo 12,00 a 13,00 hod.) bola odvolaná.

           

Na základe predložených dokladov Obvodný úrad v Poprade verifikoval mestu Vysoké Tatry  výdavky  na záchranné práce počas mimoriadnej situácie v dňoch 11. 1. 2007 až
12. 1. 2007 vo výške 30 374,00 Sk. Výdavky na záchranné práce počas mimoriadnej situácie v dňoch 29. 1. až 30. 1. 2007 boli verifikované nasledovne: Obvodný úrad v Poprade verifikoval výdavky na záchranné práce 10 obciam v okrese Poprad a Levoča v celkovej výške 481 907,10 Sk. Celkové výdavky obcí na záchranné práce v Prešovskom kraji predstavujú čiastku 499 931,10 Sk a v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov bolo stanoveným spôsobom požiadané o ich refundáciu.                                    

 

Rozpis výdavkov podľa obvodných úradov za Prešovský kraj:

 

1. Obvodný úrad Poprad – Mesto Vysoké Tatry (veterná smršť)

 

    640 – Bežné transfery                                                            30 374,00 Sk

          

 
2. Obvodný úrad Poprad – obce (snehová kalamita)

 

Mesto Vysoké Tatry

      640 – Bežné transfery                                                       173 141,00 Sk

 

Obec Lučivná           

      640 – Bežné transfery                                                          36 414,00 Sk                      

             

Obec Spišské Bystré           

      640 – Bežné transfery                                                          14 344,00 Sk                      

 

Obec Šuňava

      640 – Bežné transfery                                                          36 000,00 Sk                      

 

Obec Batizovce        

      640 – Bežné transfery                                                          91 266,00 Sk                      

 

Obec Nová Lesná    

      640 – Bežné transfery                                                          79 580,10 Sk                      

 

Obec Mengusovce   

      640 – Bežné transfery                                                          12 063,00 Sk                      

             

Obec Olšavica          

      640 – Bežné transfery                                                          10 829,00 Sk                      

 

Obec Vyšné Repaše            

      640 – Bežné transfery                                                            3 570,00 Sk                      

 

Obec Brutovce

      640 – Bežné transfery                                                           12 350,00 Sk

 

Rekapitulácia výdavkov za Prešovský kraj:

 

Obvodný úrad v Poprade                                                       499 931,10 Sk

             640 – Bežné transfery                                       499 931,10 Sk

 

 

     S p o l u :                                                                             499 931,10 Sk

 

 

 

 

TRENČIANSKY KRAJ

 

                Dňa 21. júna 2007 došlo na území Trenčianskeho kraja v dôsledku búrky a víchrice (malé tornádo) k mimoriadnej udalosti v obciach Motešice a Valaská Belá. Starostka obce Motešice oznámila uvedenú skutočnosť na linku tiesňového volania a žiadala pomoc záchranného systému. Smršť spôsobila výpadok elektrickej energie v dôsledku deštrukcie elektrického vedenia, ako i výpadok telefónnej siete, poškodila strechy domov, hospodárskych budov, kaštieľa Ministerstva obrany Slovenskej republiky a narušila hmotný majetok takmer všetkých obyvateľov obce. Vyvrátené stromy poškodili prípojky elektrického vedenia a znepojazdnili štátnu cestu v smere na Trenčianske Teplice - Krásnu Ves - Neporadzu a 
do obce Peťovka. Bol zvolaný krízový štáb obce a vyhlásená mimoriadna situácia (18,40 hod.). Mimoriadna situácia bola odvolaná 22. júna o 7,00 hod.

            Podobná situácia nastala i v obci Valaská Belá, kde bola mimoriadna situácia vyhlásená starostom obce o 19,30 hod. (odvolaná 22. júna o 19,00 hod.). Na likvidácii následkov mimoriadnej udalosti sa v značnej miere podieľali i obyvatelia obcí.

            V zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a Pokynov MV SR č. 17/XXV/2 zo dňa 7. novembra 2000 uvedené obce cestou bývalého Krajského úradu v Trenčíne požiadali o refundáciu výdavkov na záchranné práce nasledovne:

 

 

 

 

Rozpis výdavkov za Trenčiansky kraj:

 

  1. Obvodný úrad Trenčín – obec Motešice

 

640 – Bežné transfery                                                         30 121,30 Sk

 

2. Obvodný úrad Prievidza – obec Valaská Belá

 

      640 – Bežné transfery                                                       169 352,50 Sk

 

Rekapitulácia výdavkov za Trenčiansky kraj:

 

Obvodný úrad v Trenčíne                                                      30 121,30 Sk

Obvodný úrad v Prievidzi                                                     169 352,50 Sk

 

        S p o l u :                                                                       199 473,80 Sk

 

            Celkove sa navrhuje uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa – rezerva na riešenie povodní, na živelné pohromy, ich prevenciu, ďalších vplyvov nových zákonných úprav a iné vplyvy v súvislosti so záchrannými prácami v roku 2007 na území Prešovského kraja  a Trenčianskeho kraja sumu vo výške 699 404,90 Sk.