(Návrh)

Komuniké

 

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa …….. prerokovala a schválila návrh na úhradu výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami na území Prešovského kraja a Trenčianskeho kraja.

S prihliadnutím na závažnosť vzniknutého stavu sa vláda Slovenskej republiky rozhodla uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa – rezerva na riešenie povodní, na živelné pohromy,  ich  prevenciu, ďalších vplyvov nových zákonných úprav a  iné  vplyvy čiastku         699 404,90 Sk na pokrytie výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami na území Prešovského kraja a Trenčianskeho kraja.