Predkladacia správa

 

 

 

Materiál  bol spracovaný na základe žiadostí prednostov bývalých krajských úradov v Prešove a Trenčíne v súvislosti s riešením mimoriadnych udalostí - veternej smršte a snehovej kalamity na území Prešovského kraja v  januári 2007 a veternej smršte na území Trenčianskeho kraja v  júni 2007. Požiadavka na úhradu výdavkov je spojená s následným vykonaním záchranných prác a obsahuje výdavky obcí spojené s odstraňovaním následkov snehovej kalamity a veternej smršte, ako i škody na majetkoch obcí.

Opodstatnenosť predložených požiadaviek preverili a požiadavky verifikovali obvodné úrady a bývalé krajské úrady.

Celkovo požadované finančné prostriedky predstavujú sumu 699 404,90 Sk, pričom sa ich odporúča uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa - rezerva na riešenie povodní, na živelné pohromy, ich prevenciu, ďalších vplyvov nových zákonných úprav a iné vplyvy a tieto poukázať do rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a následne zabezpečiť ich presun do rozpočtu Obvodného úradu v  Poprade vo výške  499 931,10 Sk, 
do rozpočtu Obvodného úradu v Trenčíne vo výške 30 121,30 Sk a do rozpočtu Obvodného úradu v Prievidzi vo výške 169 352,50 Sk. Prostredníctvom obvodných úradov bude zabezpečený presun finančných prostriedkov do rozpočtov dotknutých obcí v čiastkach podľa verifikácie výdavkov na záchranné práce.

Materiál prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a predkladá sa
na rokovanie vlády Slovenskej republiky bez rozporu.