Predkladacia správa

 

 

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy z 28. apríla 2004 formou výmeny nót (ďalej len „dohoda“), sa predkladá s cieľom upresniť hraničné vybavovacie miesta uvedené v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy z 28. apríla 2004 (ďalej len „dohoda z 28. apríla 2004), ako aj ich charakteristiku vymedzenú v Prílohe 1.

Potreba zmeny tohto medzinárodnoprávneho dokumentu vyplynula z preskúmania zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou, ktorej výsledkom bola analýza upravujúca všetky medzinárodné zmluvy „dotknuté“ úplným uplatňovaním schengenského acquis aj Slovenskou republikou. Medzi týmito dokumentmi sa nachádza aj dohoda z 28. apríla 2004, ktorej zmena a doplnenie sa navrhuje predkladanou dohodou. Dohoda z 28. apríla 2004 je medzinárodnou zmluvou vládneho typu, preto aj jej zmeny a doplnenia je nevyhnutné vykonať formou vládnej dohody. 

V prípade znovuzavedenia hraničných kontrol na vnútorných hraniciach podľa článku 23 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) sa bude hraničné vybavovanie vykonávať na cestných hraničných priechodoch, ktorých miesta ostali nezmenené. Zmenil sa však rozsah vykonávania hraničných kontrol. V Moravskom Svätom Jáne – Hohenhau budú hraničné vybavovacie miesta na oboch štátnych územiach (slovenské na slovenskom a rakúske na rakúskom), pričom na ostatných hraničných vybavovacích miestach to bude jedno spoločné hraničné vybavovacie miesto pre oba štáty len na jednom štátnom území (slovenské, prípadne rakúske).

Obe zmluvné strany prejavili záujem vykonať tieto zmeny uzavretím vládnej dohody formou výmeny nót. Po niekoľkých spoločných stretnutiach dospeli zmluvné strany k finálnemu textu verbálnej nóty, ktorú zašle rakúska strana ako úvodnú nótu diplomatickou cestou. Odpovedná nóta slovenskej strany, ktorá tvorí predkladaný materiál, vytvorí spolu s úvodnou nótou rakúskej strany vlastnú dohodu. 

Vykonanie obvyklých formálnych úkonov súvisiacich s uzavretím dohody zabezpečí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky v súlade s platnými právnymi predpismi. Vykonávanie dohody po nadobudnutí jej platnosti zabezpečí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Predkladaný návrh dohody zodpovedá záujmom zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Je vypracovaný v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a všeobecnými zásadami medzinárodného práva, ako aj záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi jej z iných medzinárodných dokumentov.                                       

Predkladaný návrh dohody nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.