Vláda Slovenskej republiky

 

 
 

 

 

 

 


/Návrh/

Uznesenie vlády Slovenskej republiky

číslo

zo dňa................

 

k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy z 28. apríla 2004 formou výmeny nót

 

Číslo materiálu:

   

         /2008

Predkladateľ:

podpredseda vlády a minister vnútra

 

Vláda

 

A.      súhlasí

           

A.1.      s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy z 28. apríla 2004 formou výmeny nót (ďalej len „dohoda“) podľa predloženého návrhu;

 

 

B.      ukladá

        

           podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra

 

B.1.   požiadať ministra zahraničných vecí o zabezpečenie doručenia odpovednej verbálnej nóty rakúskej strane,

 

B.2.   požiadať ministra zahraničných vecí o zabezpečenie uverejnenia oznámenia o uzavretí dohody v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

 

 

 

Vykonajú:      podpredseda vlády a minister vnútra

minister zahraničných vecí