/návrh/

 

číslo:

 

      Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vyjadruje úctu Veľvyslanectvu Rakúskej republiky v Bratislave a má česť potvrdiť príjem nóty č. ....    zo dňa ....... tohto znenia:

 

„Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Bratislave prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky a dovoľuje si navrhnúť v mene spolkovej vlády Rakúskej republiky na základe článku 2 ods. 4  Dohody medzi Rakúskou republikou a Českou a Slovenskou Federatívnou republikou o uľahčení pohraničného vybavovania v železničnej, cestnej a vodnej doprave zo 17. júna 1991, uzavretie Dohody medzi spolkovou vládou Rakúskej republiky a vládou Slovenskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi rakúskou spolkovou vládou a vládou Slovenskej republiky o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy z 28. apríla 2004 (ďalej len „dohoda z 28. apríla 2004“), v nasledujúcom znení:

1.      Článok 1 ods. 1 dohody z 28. apríla 2004 sa mení takto:

„(1) Zmluvné strany zriadia v prípade znovuzavedenia hraničných kontrol na vnútorných hraniciach podľa článku 23 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) hraničné vybavovacie miesta na nasledujúcich cestných hraničných priechodoch:

a)      na hraničnom priechode Hohenau - Moravský Svätý Ján rakúske hraničné vybavovacie miesto na štátnom území Rakúskej republiky a slovenské hraničné vybavovacie miesto na štátnom území Slovenskej republiky,

b)      na hraničnom priechode Berg-Bratislava-Petržalka spoločné hraničné vybavovacie miesto na štátnom území Rakúskej republiky

c)      na hraničnom priechode Kittsee-Bratislava-Jarovce spoločné hraničné vybavovacie miesto na štátnom území Rakúskej republiky,

d)      na hraničnom priechode Kittsee-Bratislava-Jarovce (ďiaľnica) spoločné hraničné vybavovacie miesto na štátnom území Slovenskej republiky.“

 

2.      Príloha 1 dohody z 28. apríla 2004 sa mení takto:

Hraničný priechod

Priestory

Poznámky

1.      Berg-Bratislava-Petržalka

 

Priestory pre slovenských pracovníkov zahŕňajú :

-   Úsek cesty B 9 od spoločnej štátnej hranice po kilometer 48,900 vrátane stavieb nachádzajúcich sa v tomto úseku cesty, ktoré slúžia verejnej pešej a automobilovej doprave, a tam zriadených stálych a/alebo dočasných hraničných vybavovacích miest vrátane kompletnej infraštruktúry hraničného priechodu,

-   určené vybavovacie boxy,

-   označené služobné miestnosti,

-   sociálne a sanitárne zariadenia nachádzajúce sa v budove,

-   vyhradené služobné parkovisko pre motorové vozidlá.

Celé hraničné vybavovanie sa vykonáva spoločne na štátnom území Rakúskej republiky.

2.      Kittsee-Bratislava-Jarovce

Priestory pre slovenských pracovníkov zahŕňajú :

-   úsek cesty 208 od spoločnej štátnej hranice po križovatku so železnicou

-   vrátane infraštruktúry hraničného priechodu A-2421 Kittsee, Untere Hauptstraße 99, km 2,100

-   označené služobné miestnosti, sociálne a sanitárne zariadenia,

-   vyhradené služobné parkovisko pre motorové vozidlá.

Hraničné vybavovanie sa vykonáva spoločne na štátnom území Rakúskej republiky.

3.      Kittsee-Bratislava-Jarovce (diaľnica)

Priestory pre rakúskych  pracovníkov zahŕňajú :

-   úsek diaľnice D 4 od spoločnej štátnej hranice do vzdialenosti 100 metrov po hraničnom vybavovacom mieste vrátane celého vybavovacieho miesta,

-   určené vybavovacie boxy,

-   označené služobné miestnosti, sociálne a sanitárne zariadenia,

-   vyhradené služobné parkovisko pre motorové vozidlá.

Hraničné vybavovanie sa vykonáva spoločne na štátnom území Slovenskej republiky.

 

Ak vláda Slovenskej republiky súhlasí s vyššie uvedeným, Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Bratislave navrhuje, aby táto nóta a odpovedná nóta slovenskej strany tvorili Dohodu medzi spolkovou vládou Rakúskej republiky a vládou Slovenskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi rakúskou spolkovou vládou a vládou Slovenskej republiky o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy z 28. apríla 2004, ktorá nadobudne platnosť pätnásty (15.) deň po doručení odpovednej nóty Slovenskej republiky k nóte rakúskej strany.

Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Bratislave si dovoľuje pri tejto príležitosti opätovne ubezpečiť Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o svojej hlbokej úcte.

V Bratislave, dňa......

Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Bratislave“

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky má česť oznámiť, že vláda Slovenskej republiky súhlasí s návrhom Veľvyslanectva Rakúskej republiky v Bratislave, ktorý sa týka uzavretia Dohody medzi spolkovou vládou Rakúskej republiky a vládou Slovenskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi rakúskou spolkovou vládou a vládou Slovenskej republiky o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy z 28. apríla 2004 formou výmeny nót.

     

      V súlade s tým tvorí nóta Veľvyslanectva Rakúskej republiky v Bratislave a táto nóta Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy z 28. apríla 2004, ktorá nadobudne platnosť pätnásty (15.) deň po doručení tejto odpovednej nóty.

     

      Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Bratislave o svojej hlbokej úcte.

 

V ...................... dňa .......................

Ministerstvo zahraničných vecí

Slovenskej republiky