Predkladacia správa

 

Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva bola podpísaná v Prahe a v Ulánbátare 9. júla 1984 a platnosť nadobudla dňa 20. novembra 1985 (ďalej len „zmluva“).

 

Vzhľadom na skutočnosť, že ustanovenia zmluvy sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnom občianstve Slovenskej republiky“), ako aj s Európskym dohovorom o občianstve zo 6. novembra 1997, predkladá Ministerstvo vnútra SR návrh na jej vypovedanie.

 

Podľa článku 4 zmluvy

o       osoby s dvojakým štátnym občianstvom, ktoré nepodajú vyhlásenie o zvolení štátneho občianstva v stanovenej lehote, zachovajú si štátne občianstvo iba jednej zo zmluvných strán, a to podľa miesta trvalého pobytu v posledný deň lehoty na podanie vyhlásenia;

o       osoby žijúce na území tretieho štátu, si zachovajú štátne občianstvo tej zmluvnej strany, na území ktorej mali trvalý pobyt pred vyhosťovaním;

o       osoby, ktoré takýto pobyt nemali si zachovajú štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré nadobudli neskôr, a ak nadobudli štátne občianstvo oboch zmluvných strán súčasne zachovajú si štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má alebo naposledy mala matka.

 

Uvedený článok zmluvy zbavuje osoby s dvojakým štátnym občianstvom jedného štátneho občianstva, čo je v rozpore s článkom 5 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky „Nadobúdanie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky ustanoví zákon.“, ako aj v rozpore s ustanovením článku 5 ods. 2 „Nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli.“

 

V rozpore s platným zákonom o štátnom občianstve Slovenskej republiky je aj ustanovenie článku 8 zmluvy, ktoré rieši štátne občianstvo detí narodených po dni nadobudnutia platnosti zmluvy, z ktorých je jeden štátnym občanom jednej zmluvnej strany a druhý je štátnym občanom druhej zmluvnej strany. Platný zákon o štátnom občianstve Slovenskej republiky nepozná nadobúdanie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky na základe medzinárodnej zmluvy.

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky konzultovalo predmetné vypovedanie s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré z hľadiska svojej kompetencie nemá voči vypovedaniu zmluvy žiadne výhrady.

 

Vykonanie obvyklých formálnych úkonov súvisiacich s vypovedaním zmluvy  zabezpečí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

 

Predkladaný materiál zodpovedá záujmom zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Je vypracovaný v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a všeobecnými zásadami medzinárodného práva, ako aj záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi jej z iných medzinárodných dokumentov. 

 

Predkladaný materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.