UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č.

zo dňa               2008

 

k návrhu na vypovedanie Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva podpísanej v Prahe a v Ulánbátare 9. júla 1984

 

 

Číslo materiálu:

 

Predkladateľ:

podpredseda vlády a minister vnútra

Vláda

A.  súhlasí

A.1.               s vypovedaním Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva podpísanej v Prahe a v Ulánbátare 9. júla 1984 (ďalej len „zmluva“),

B.  odporúča

prezidentovi Slovenskej republiky

B.1.                vypovedať zmluvu po vyslovení súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky,

C.  poveruje

       predsedu vlády

C.1.               predložiť návrh na vypovedanie zmluvy Národnej rade Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu,

podpredsedu vlády a ministra vnútra

C.2.               odôvodniť návrh na vyslovenie súhlasu s vypovedaním zmluvy v Národnej rade Slovenskej republiky,

D.  ukladá

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra

D.1.               požiadať ministra zahraničných vecí, aby vykonal príslušné opatrenia spojené s vypovedaním zmluvy,

D.2.               požiadať ministra zahraničných vecí, aby zabezpečil uverejnenie oznámenia o vypovedaní zmluvy v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

 

Vykonajú:      predseda vlády

podpredseda vlády a minister vnútra

minister zahraničných vecí

 

 

na vedomie:   prezident Slovenskej republiky

                        predseda Národnej rady Slovenskej republiky