96/1985 Zb.

 

VYHLÁŠKA

 

ministra zahraničných vecí

 

z 28. októbra 1985

 

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva

 

 

Dňa 9. júla 1984 bola v Ulanbátare a v Prahe podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva.

 

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 21. októbra 1985.

 

Zmluva nadobudne platnosť na základe svojho článku 17 dňom 20. novembra 1985.

 

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne. 1)

 

Minister:

Ing.Chňoupek v.r.

ZMLUVA

 

medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva

 

Československá socialistická republika a Mongolská ľudová republika

 

majúce na zreteli, že sa vyskytujú osoby, ktoré obidve zmluvné strany na základe svojich zákonov považujú za svojich štátnych občanov,

vedené prianím odstrániť dvojaké štátne občianstvo týchto osôb na základe ich dobrovoľnej voľby a zabrániť vzniku dvojakého štátneho občianstva v budúcnosti,

rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej socialistickej republiky

      Vratislava Vajnara,

ministra vnútra Československej socialistickej republiky,

Prezídium Veľkého ľudového churalu Mongolskej ľudovej republiky

Sonomyna Luvsangomba,

ministra verejnej bezpečnosti Mongolskej ľudovej republiky,

ktorí sa po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, dohodli takto:

 

ČASŤ I

 

ODSTRÁNENIE DVOJAKÉHO ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA

 

Čl. 1

 

      Osoby, ktoré sú ku dňu nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy štátnymi občanmi oboch zmluvných strán, zachovajú si podľa ustanovení tejto Zmluvy štátne občianstvo len jednej zmluvnej strany.

 

Čl. 2

 

      Osoby uvedené v článku 1 si môžu v lehote jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy zvoliť štátne občianstvo, ktoré si zachovajú, dvojmo podaným písomným vyhlásením.

 

Čl. 3

 

      Podať vyhlásenie podľa článku 2 sú oprávnené len plnoleté osoby. Na účely tejto Zmluvy sú plnoletými tie osoby, ktoré dosiahli vek osemnásť rokov alebo mladšie osoby, ak nadobudli plnoletosť uzavretím manželstva.

 

Čl. 4

 

      (1) Osoby, ktoré majú trvalý pobyt na štátnom území jednej zo zmluvných strán a nepodali vyhlásenie podľa článku 2, zachovajú si štátne občianstvo tej zmluvnej strany, na štátnom území ktorej mali trvalý pobyt v posledný deň lehoty na podanie písomného vyhlásenia.

 

(2) Osoby, ktoré majú trvalý pobyt na štátnom území tretieho štátu a nepodali vyhlásenie podľa článku 2, zachovajú si štátne občianstvo zmluvnej strany, na štátnom území ktorej mali trvalý pobyt pred vysťahovaním. Ak taký pobyt nemali, zachovajú si štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré nadobudli neskôr, a ak nadobudli štátne občianstvo oboch zmluvných strán súčasne, zachovajú si štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má alebo naposledy mala matka.

 

Čl. 5

 

      (1) Maloletým osobám, ktoré majú ku dňu nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy štátne občianstvo oboch zmluvných strán, môžu rodičia zvoliť štátne občianstvo, ktoré si tieto osoby zachovajú, v lehote jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy dvojmo podaným písomným súhlasným vyhlásením. Pri voľbe štátneho občianstva maloletým osobám starším ako štrnásť rokov je platnosť súhlasného vyhlásenia rodičov podmienená písomným súhlasom týchto osôb.

 

      (2) Ak rodičia nepodajú písomné súhlasné vyhlásenie, zachovajú si maloleté osoby štátne občianstvo zmluvnej strany, na štátnom území ktorej mali rodičia spoločný trvalý pobyt v posledný deň určenej lehoty. Ak rodičia taký pobyt nemali, zachovajú si maloleté osoby štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má ten z rodičov, vo výchove ktorého sa nachádzajú.

 

      (3) Ak rodičia, ktorí majú trvalý pobyt na štátnom území tretieho štátu, nepodajú písomné súhlasné vyhlásenie, zachovajú si maloleté osoby štátne občianstvo zmluvnej strany, na štátnom území ktorej mali rodičia posledný spoločný trvalý pobyt. Ak rodičia taký pobyt nemali, zachovajú si maloleté osoby štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má matka.

 

      (4) Ak rodičia nepodajú písomné súhlasné vyhlásenie podľa odseku 1 a ak je výchova maloletých osôb zverená súdom len jednému z rodičov, zachovajú si maloleté osoby štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má tento rodič.

 

Čl. 6

 

      (1) Maloleté osoby si zachovajú štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré majú rodičia, ak títo majú dňom uplynutia lehoty uvedenej v článku 5 odsek 1 štátne občianstvo jednej zmluvnej strany.

 

      (2) Maloleté osoby, ktorým jeden z rodičov zomrel alebo ktorého pobyt ku dňu uplynutia lehoty nie je známy alebo bol pozbavený rodičovských práv, si zachovajú štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má druhý rodič.

 

      (3) Ak rodičia maloletých osôb zomreli alebo nie je známy ich pobyt ku dňu uplynutia lehoty alebo boli pozbavení rodičovských práv, zachovajú si maloleté osoby štátne občianstvo zmluvnej strany, na území ktorej majú trvalý pobyt v posledný deň lehoty. Ak maloleté osoby majú trvalý pobyt na štátnom území tretieho štátu, zachovajú si štátne občianstvo zmluvnej strany, na štátnom území ktorej mali trvalý pobyt pred vysťahovaním. Ak taký pobyt nemali, zachovajú si štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má alebo naposledy mala matka.

 

Čl. 7

 

Zmluvné strany si vymenia do šiestich mesiacov po uplynutí lehoty jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy diplomatickou cestou zoznamy osôb, ktoré podali alebo pre ktoré bolo podané vyhlásenie podľa časti I tejto Zmluvy. K zoznamu pripoja po jednom vyhotovení písomného vyhlásenia každej tejto osoby. Ak sa vyhlásenie týka maloletej osoby, pripája sa tiež jej rodný list.

 

ČASŤ II

 

PREDCHÁDZANIE VZNIKU DVOJAKÉHO ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA

 

Čl. 8

 

      (1) Rodičia, z ktorých jeden je štátnym občanom jednej zmluvnej strany a druhý občanom druhej zmluvnej strany, môžu zvoliť svojmu dieťaťu narodenému po dni, keď táto Zmluva nadobudla platnosť, štátne občianstvo jednej zo zmluvných strán. Urobia tak do troch mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa dvojmo podaným písomným súhlasným vyhlásením.

 

      (2) Ak rodičia, z ktorých jeden je štátnym občanom jednej zmluvnej strany a druhý štátnym občanom druhej zmluvnej strany, nepodali písomné súhlasné vyhlásenie o voľbe štátneho občianstva podľa odseku 1, má dieťa výlučne štátne občianstvo zmluvnej strany, na území ktorej sa narodilo. Dieťa narodené na území tretieho štátu má štátne občianstvo zmluvnej strany, na území ktorej mali rodičia posledný spoločný trvalý pobyt. Ak rodičia taký pobyt nemali, má dieťa štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má matka.

 

      (3) Ak k maloletému dieťaťu narodenému mimo manželstva štátnej občianke jednej zo zmluvných strán po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy bude určené otcovstvo štátneho občana druhej zmluvnej strany, môžu rodičia tomuto dieťaťu zvoliť písomným súhlasným vyhlásením štátne občianstvo jednej zo zmluvných strán do troch mesiacov odo dňa určenia otcovstva. Pri voľbe štátneho občianstva pre maloleté deti staršie ako štrnásť rokov je platnosť písomného súhlasného vyhlásenia rodičov podmienená ich písomným súhlasom. Ak rodičia nepodali písomné súhlasné vyhlásenie o voľbe štátneho občianstva, zachová si dieťa štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má matka.

 

Čl. 9

 

      (1) Dieťa narodené po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy, ktorého jeden z rodičov zomrel alebo ktorého pobyt nie je známy alebo bol pozbavený rodičovských práv ku dňu uplynutia lehoty uvedenej v článku 8, má štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má druhý z rodičov.

 

      (2) Dieťa, ktorého rodičia spolu nežijú a nezvolili mu štátne občianstvo podľa článku 8, má štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má ten z rodičov, vo výchove ktorého sa dieťa nachádza ku dňu uplynutia lehoty uvedenej v článku 8.

 

      (3) Dieťa, ktorého rodičia zomreli alebo nie je známy ich pobyt alebo boli pozbavení rodičovských práv ku dňu uplynutia lehoty uvedenej v článku 8, má štátne občianstvo zmluvnej strany, na území ktorej sa narodilo. Dieťa, ktoré sa narodilo na štátnom území tretieho štátu, sa považuje za štátneho občana zmluvnej strany, ktorej občianstvo má alebo naposledy mala matka.

 

Čl. 10

 

      Zmluvné strany si budú vymieňať diplomatickou cestou v prvom štvrťroku každého roka zoznamy detí, ktorých rodičia podali v uplynulom kalendárnom roku písomné súhlasné vyhlásenie podľa časti II tejto Zmluvy. K zoznamu sa pripája po jednom vyhotovení každého písomného súhlasného vyhlásenia a rodný list.

 

ČASŤ III

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 11

 

      (1) Osoby, ktoré majú trvalý pobyt na štátnom území jednej zmluvnej strany a chcú si zachovať podľa časti I tejto Zmluvy štátne občianstvo druhej zmluvnej strany, podávajú písomné vyhlásenie diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu tejto zmluvnej strany.

 

      (2) Osoby, ktoré majú trvalý pobyt na štátnom území tretieho štátu a chcú si zachovať podľa časti I tejto Zmluvy štátne občianstvo jednej zmluvnej strany, podávajú písomné vyhlásenie diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu alebo ministerstvu zahraničných vecí zmluvnej strany, ktorej štátne občianstvo si volia.

 

      (3) Rodičia, ktorí zvolili dieťaťu narodenému na štátnom území jednej zmluvnej strany štátne občianstvo druhej zmluvnej strany, podávajú písomné súhlasné vyhlásenie podľa časti II tejto Zmluvy diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu tejto zmluvnej strany.

 

      (4) Rodičia dieťaťa narodeného na štátnom území tretieho štátu podávajú písomné súhlasné vyhlásenie podľa časti II tejto Zmluvy diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu alebo ministerstvu zahraničných vecí zmluvnej strany, ktorej štátne občianstvo dieťaťu zvolili.

 

      (5) Ak vyhlásenie podľa odsekov 3 a 4 nepodávajú rodičia osobne, musia byť ich podpisy overené príslušným orgánom.

 

      (6) Príslušný štátny orgán, ktorému bolo podané vyhlásenie, potvrdí podateľovi jeho prijatie.

 

Čl. 12

 

      Vyhlásenie o voľbe štátneho občianstva a v súvislosti s ním vydané dokumenty o jeho prijatí nepodliehajú správnym poplatkom.

 

Čl. 13

 

      (1) Osoby, ktoré podľa tejto Zmluvy podali vyhlásenie alebo pre ktoré bolo podané vyhlásenie, majú zvolené štátne občianstvo odo dňa podania vyhlásenia. Osoby, ktoré nepodali alebo pre ktoré neboli podané vyhlásenia, majú len štátne občianstvo určené podľa tejto Zmluvy dňom uplynutia príslušných lehôt.

 

      (2) Na osoby, ktoré si zvolili alebo majú podľa tejto Zmluvy štátne občianstvo jednej zmluvnej strany, sa na štátnom území druhej zmluvnej strany vzťahujú právne predpisy pre cudzincov.

 

Čl. 14

 

      Vyhlásenie o voľbe štátneho občianstva nevyvolá právne dôsledky v súvislosti s touto Zmluvou, ak zmluvná strana, ktorá vyhlásenie dostala, podľa svojich právnych predpisov zistí, že osoba, ktorej sa vyhlásenie týka, nie je jej štátnym občanom. Príslušný štátny orgán tejto zmluvnej strany o tom upovedomí osobu, ktorá vyhlásenie podala.

 

Čl. 15

 

      Odo dňa, keď nadobudne táto Zmluva platnosť, budú príslušné orgány oboch zmluvných strán robiť rozhodnutia o nadobudnutí štátneho občianstva jednej zo zmluvných strán závislé od predloženia dokladu o prepustení zo štátneho zväzku druhej zmluvnej strany.

 

Čl. 16

 

      (1) Všetky otázky súvisiace s vykonávaním tejto Zmluvy sa budú riešiť diplomatickou cestou.

 

      (2) Zmluvné strany vypracujú jednotný vzor vyhlásenia o voľbe štátneho občianstva podľa tejto Zmluvy.

 

Čl. 17

 

      Táto Zmluva bude ratifikovaná a platnosť nadobudne tridsiatym dňom po výmene ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční v Prahe.

 

      Táto Zmluva sa uzaviera na dobu piatich rokov. Doba platnosti sa predlžuje vždy o ďalších päť rokov, ak ju jedna zmluvná strana nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím príslušnej doby platnosti.

 

      Táto Zmluva bola spísaná vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom, mongolskom a ruskom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúce znenie v ruskom jazyku.

 

Dané v Ulánbátare a v Prahe 9. júla 1984.

 

Na dôkaz toho splnomocnenci túto Zmluvu podpísali a opatrili pečaťami.

 

Za Československú socialistickú republiku:

Vratislav Vajnar v.r.

 

Za Mongolskú ľudovú republiku:

Sonomyn Luvsangombo v.r.