Predkladacia správa

 

       

 

Návrh na zrušenie úlohy v bode B.1 uznesenia vlády SR č. 316 z 30. apríla 2003 k správe o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou a na zrušenie úlohy v bode B.2 opatrenie č. 8 uznesenia vlády SR č. 163 z 12. marca 2008 k Schengenskému akčnému plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009 predkladá Ministerstvo vnútra SR na rokovanie vlády SR ako iniciatívny materiál.

 

Predkladaný materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv, vplyv
na zamestnanosť ani podnikateľské prostredie.

 

Materiál sa predkladá na rokovanie vlády SR bez rozporov.