Návrh

 

na zrušenie úlohy v bode B.1 uznesenia vlády SR č. 316 z 30. apríla 2003

k správe o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou

a na zrušenie úlohy v bode B.2 opatrenie č. 8 uznesenia vlády SR č. 163 z 12. marca 2008 k Schengenskému akčnému plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009

 

           

1.         Návrh na zrušenie úlohy v bode B.1 uznesenia vlády SR č. 316 z 30. apríla 2003

k správe o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou

 

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 316 z 30. apríla 2003 k správe o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou bola podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra Slovenskej republiky v bode B.1. uložená úloha, v termíne do 30. apríla každoročne, predkladať na rokovanie vlády správu o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizovaného Komplexného programu boja so zločinnosťou schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 24 z 15. januára 2003 k aktualizovanému Komplexnému programu boja so zločinnosťou.

 

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 55 zo 17. januára  2007 schválila Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2007, z ktorého pre podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky vyplynula úloha predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky Nový program boja so zločinnosťou v lehote do 31. decembra 2007. V súlade s Plánom práce vlády Slovenskej republiky na rok 2007  a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 447 z  23. mája 2007 k správe o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizovaného Komplexného programu boja so zločinnosťou bol v spolupráci s ministrami a predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, generálnym prokurátorom a riaditeľom Slovenskej informačnej služby vypracovaný návrh nového Programu boja so zločinnosťou, ktorý bol predložený vláde Slovenskej republiky a dňa 18. januára 2008 bol zaevidovaný pod č.UV-1227/2008.

 

V návrhu nového Programu boja so zločinnosťou je zohľadnená aj revízia úloh existujúceho aktualizovaného Komplexného programu boja so zločinnosťou v zmysle požiadaviek jednotlivých subjektov. V súlade s uvedeným,  návrh uznesenia k Programu boja so zločinnosťou obsahuje i  zrušenie úlohy B.1. vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 316/2003 k správe o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou.

 

Vzhľadom na to, že návrh Programu boja so zločinnosťou nebol zatiaľ vládou Slovenskej republiky prerokovaný a schválený, navrhuje sa zrušiť úlohu pre  ministra vnútra Slovenskej republiky v bode B.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 316 z 30. apríla 2003 – predkladať na rokovanie vlády správu o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizovaného Komplexného programu boja so zločinnosťou schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 24 z 15. januára 2003 k aktualizovanému Komplexnému programu boja so zločinnosťou s termínom plnenia do 30. apríla každoročne.

 

 

 

 

2.         Návrh  na zrušenie úlohy v bode B.2 opatrenie č. 8 uznesenia vlády SR č. 163 z 12. marca 2008 k Schengenskému akčnému plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009

 

Dňa 12. marca 2008 vláda Slovenskej  republiky prijala uznesenie č.163  k Schengenskému akčnému plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009.       

 

Navrhované opatrenie č. 8 predmetného uznesenia vlády Slovenskej republiky – zriadiť rozpočtovú organizáciu Úrad hraničnej a cudzineckej polície  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚHCP MV SR“) v termíne do 31. decembra 2008, ktorého gestorom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sa navrhuje  zrušiť z  nasledovných dôvodov: