UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 163

z 12. marca 2008

 

Schengenskému akčnému plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009

 

Číslo materiálu:

5136/2008

Predkladateľ:

podpredseda vlády a minister vnútra a štátny tajomník Ministerstva vnútra SR  a splnomocnenec vlády SR pre zabezpečenie vstupu SR do schengenského  priestoru

Vláda

A.          schvaľuje

A.1.               Schengenský akčný plán Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009 s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády;

B.          ukladá

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra

B.1.                predložiť na rokovanie vlády správu o plnení opatrení vyplývajúcich zo Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009 za rok 2008

                                                do 28. februára 2009

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
podpredsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti
ministrovi zahraničných vecí
ministrovi financií
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií
vedúcemu Úradu vlády SR
predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov SR

B.2.                zabezpečiť plnenie opatrení vyplývajúcich zo Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009 v rámci svojej pôsobnosti a v rámci schváleného limitu výdavkov príslušnej kapitoly na príslušný rozpočtový rok bez dodatočných nárokov na štátny rozpočet

                                                priebežne

B.3.                zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vytvorenie samostatného časovo ohraničeného projektu na obdobie rokov 2008 – 2009 a v rámci neho zabezpečiť osobitné vyčlenenie finančných prostriedkov určených na realizáciu úloh vyplývajúcich Slovenskej republike zo schengenského acquis

                                                priebežne

podpredsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti
ministrovi zahraničných vecí
ministrovi financií
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií
vedúcemu Úradu vlády SR
predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov SR

B.4.                zabezpečiť vyhodnotenie plnenia opatrení vyplývajúcich zo Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009 v rámci svojej pôsobnosti a odpočet ich plnenia predložiť podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra

                                                do 15. januára 2009

C.          odporúča

generálnemu prokurátorovi

C.1.               zabezpečiť plnenie úloh a opatrení vyplývajúcich zo Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009 v rámci svojej pôsobnosti a v rámci schváleného limitu výdavkov príslušnej kapitoly na príslušný rozpočtový rok bez dodatočných nárokov na štátny rozpočet

                                                priebežne

C.2.               zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vytvorenie samostatného časovo ohraničeného projektu na obdobie rokov 2008 – 2009 a v rámci neho zabezpečiť osobitné vyčlenenie finančných prostriedkov určených na realizáciu úloh vyplývajúcich Slovenskej republike zo schengenského acquis

                                                priebežne

C.3.               zabezpečiť vyhodnotenie plnenia opatrení vyplývajúcich zo Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009 v rámci svojej pôsobnosti a odpočet ich plnenia predložiť podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra

                                                do 15. januára 2009

D.          zrušuje

v uznesení vlády SR č. 264 zo 14. marca 2007

D.1.               úlohu v bode B.2 - zabezpečiť vyhodnocovanie plnenia opatrení vyplývajúcich z akčného plánu a odpočet ich plnenia predkladať splnomocnencovi vlády SR pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do Schengenského priestoru,

D.2.               úlohu v bode B.3 - zabezpečiť včasnú identifikáciu problémov v súvislosti s plnením opatrení vyplývajúcich z akčného plánu a predkladanie návrhov na ich riešenie splnomocnencovi vlády SR pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do Schengenského priestoru,

D.3.               úlohu v bode B.4 - zabezpečiť aktualizáciu stanoviska Slovenskej republiky k jednotlivým nedostatkom a odporúčaniam z hodnotiacich správ a predkladanie podkladov na účely aktualizácie stanoviska Slovenskej republiky splnomocnencovi vlády SR pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do Schengenského priestoru.

Vykonajú:      podpredseda vlády a minister vnútra

podpredseda vlády a minister spravodlivosti

minister zahraničných vecí

minister financií

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

vedúci Úradu vlády SR

predseda Úradu na ochranu osobných údajov SR


Kontrola vonkajších hraníc

 

1. Relevantné acquis:

2.1.2.1.    Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov EÚ (Ú. v. EÚ L 349, 25. 11. 2004, s.1).

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 6

Aktívne sa zapojiť do spoločných operácií organizovaných agentúrou FRONTEX pre oblasť pozemných a vzdušných hraníc.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 7

Aktívne spolupracovať s agentúrou FRONTEX v situáciách vyžadujúcich technickú a operačnú pomoc pri kontrole vonkajších hraníc.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

3. Aktuálny stav plnenia (slovne) a vyhodnotenia plnenia opatrení:

K opatreniu č. 6 a 7

Realizácia týchto opatrení a zabezpečenie finančných prostriedkov sú rozpracované v Národnom pláne riadenia ochrany štátnych hraníc SR. Celkové finančné náklady na realizáciu týchto úloh budú refundované do výšky 80 % agentúrou FRONTEX.

 

1. Relevantné acquis:

2.1.2.2.    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006, s.1) – okrem prvej vety článku 1 a hlavy III nariadenia.

2. Navrhované opatrenia (L/I/IT/R), gestor implementácie a termín implementácie:

Opatrenie č. 8

Zriadiť rozpočtovú organizáciu ÚHCP MV SR.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 9

Zabezpečiť finančné prostriedky na prevádzku systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice SR s Ukrajinou.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 10

Zabezpečiť zakúpenie software umožňujúceho komunikáciu mobilných zariadení v sieti MVNET.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 11

Zabezpečiť zariadenie REDAT a obmenu výpočtovej a telekomunikačnej techniky pre operačné stredisko Centra analýzy a strategického riadenia ÚHCP MV SR, ktoré má celoslovenskú pôsobnosť.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2009

Opatrenie č. 12

Vybaviť kontaktné body (FPO) zriadené na OHK PZ Vyšné Nemecké a OHK PZ Bratislava Ružinov - letisko novou technikou na plnenie úloh vyplývajúcich zo schengenského acquis.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 13

Realizovať výstavbu 32 kompletov virtuálneho plotu v severnej časti úseku štátnej hranice SR s Ukrajinou.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 14

Realizovať nákup 6 súprav detektorov systému RALEN (tzv. KUFOR) pre 6 OHK PZ (Zboj, Ulič, Ubľa, Poďhoroď, Petrovce, Vyšné Nemecké) za účelom zabezpečenia zvýšenia účinnosti ochrany štátnej hranice SR do vybudovania požadovaného množstva súprav virtuálneho plotu v severnej časti úseku.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2008

Opatrenie č. 15

Dobudovať zvýšenie obvodovej ochrany všetkých 10 objektov na štátnej hranici s Ukrajinou (všetky OHK PZ a RHP Sobrance).

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2009

Opatrenie č. 16

Vybudovať analytický a informačný systém slúžiaci na odhaľovanie a dokumentovanie trestnej činnosti spojenej s nelegálnou migráciou, prevádzačstvom a inou trestnou činnosťou.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2009

Opatrenie č. 17

Pokračovať s vykonávaním monitorovacích letov vrtuľníkmi na zvýšenie účinnosti ochrany štátnej hranice SR s Ukrajinou (podľa Zmluvy o dielo č. SE-236/OVO-2007).

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 18

Zabezpečiť výdavky na dopravné, poistenie, servis a údržbu automobilovej techniky dodanej v máji 2007 na základné útvary na štátnej hranici SR s Ukrajinou.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 19

Spevniť prístupové a zásahové cesty na štátnej hranici SR s Ukrajinou z dôvodov zvýšenia účinnosti zásahov na štátnej hranici (66 km - valcovaný makadam).

Gestor: MV SR

Termín splnenia: 2008 – 2009

Opatrenie č. 20

Zabezpečiť technické prostriedky na odhaľovanie falošných a pozmenených cestovných dokladov a spracovávanie odborných vyjadrení.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2009

Opatrenie č. 21

Zabezpečiť uzatvorenie Zmluvy medzi SR a Ukrajinou o spolupráci pri kontrole osôb, tovarov a dopravných prostriedkov pri prechode štátnej hranice.

Gestor: MV SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR (ďalej len „MZV SR“), MF SR

Termín splnenia: 30. 6. 2008

Opatrenie č. 22

Prehodnotiť sumy finančných prostriedkov na pokrytie nákladov spojených s pobytom cudzinca na území SR, ktorý nie je občanom SR alebo jeho rodinným príslušníkom vzhľadom na ročnú infláciu a v prípade potreby určenie novej sumy.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: každoročne do 31. 12. kalendárneho roka

Opatrenie č. 23

Zaslať Komisii EÚ informácie, resp. údaje podľa čl. 8 ods. 4, čl. 13 ods. 5 Kódexu schengenských hraníc.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: každoročne do 15. 1. kalendárneho roka

Opatrenie č. 24

Zaslať Komisii EÚ aktualizované údaje podľa čl. 34 ods. 1 písm. a), b) a c) Kódexu schengenských hraníc.

Gestor: MV SR

Termín splnenia: každoročne do 15. 1. kalendárneho roka

Opatrenie č. 25

Zabezpečiť prístavbu príletového terminálu na letisku Poprad-Tatry, ktorý zabezpečí oddelenie toku osôb cestujúcich v rámci schengenského priestoru od osôb cestujúcich v rámci mimoschengenského priestoru.

Gestor: MDPaT SR

Termín splnenia: do 31. 3. 2008

Opatrenie č. 26

Po spustení prevádzky v prístavbe príletového terminálu na letisku Poprad-Tatry zabezpečiť prebudovanie súčasného príletového terminálu na odletový terminál. Vybudovaním druhého odletového terminálu sa zabezpečí oddelenie toku osôb cestujúcich v rámci schengenského priestoru od osôb cestujúcich v rámci mimoschengenského priestoru.

Gestor: MDPaT SR

Termín splnenia: do 31. 8. 2008

Opatrenie č. 27

Zabezpečiť rekonštrukciu cestného colného priechodu Ubľa.

Gestor: MF SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2009

Opatrenie č. 28

Zabezpečiť prípravné práce na výstavbu colného priechodu Čierna – Solomonovo bez finančného vyjadrenia.

Gestor: MF SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2009

Opatrenie č. 29

Zabezpečiť dopravné prostriedky, materiálno-technické vybavenie a výpočtovú techniku pre zabezpečenie výkonu colnej kontroly na vonkajšej hranici.

Gestor: MF SR

Termín splnenia: do 31. 12. 2009