(Návrh)

 

Komuniké

 

 

 

            Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadaní dňa ...............2008 prerokovala a schválila návrh na zrušenie úlohy v bode B.1 uznesenia vlády SR č. 316 z 30. apríla 2003 k správe o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou a na zrušenie úlohy v bode B.2 opatrenie č. 8 uznesenia vlády SR č. 163 z 12. marca 2008 k Schengenskému akčnému plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009.