Ministerstvo vnútra

Slovenskej republiky

___________________

Číslo: KM-395/Vl-2008

 

Materiál na rokovanie vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

 

/N á v r h/

 

Súhrnná správa o stave plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania

Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky na podmienky jednotlivých rezortov za rok 2007

 

Podnet:                                                                 Obsah materiálu:

 

Bod B.5. uznesenia vlády                                         1. Návrh uznesenia

Slovenskej republiky                                                2. Predkladacia správa

č. 11 z 12.1.2005                                                    3. Súhrnná správa o stave plnenia  úloh                                                                       

                                                                                   vyplývajúcich z rozpracovania Koncepcie

                                                                                   migračnej politiky Slovenskej republiky

                                                                                   na podmienky jednotlivých rezortov za

                                                                                   rok 2007

                                                                               4. Vyhodnotenie pripomienkového                    

                                                                                   konania

                                                                               5. Návrh komuniké

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:

 

Robert  Kaliňák

podpredseda vlády

a minister vnútra

Slovenskej republiky

 

 

 

Bratislava 28. apríla 2008