UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č.

z ...... 2008

 

návrhu súhrnnej správy o stave plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky na podmienky jednotlivých rezortov za rok 2007

 

Číslo materiálu:

 

Predkladateľ:

podpredseda vlády a minister vnútra

Vláda

A.          berie na vedomie

A.1.               súhrnnú správu o  stave plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky na podmienky jednotlivých rezortov za rok 2007;

B.          ukladá

ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny
podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra

B.1.                prijať účinné opatrenia koncepčného charakteru na zabezpečenie procesu integrácie migrantov do spoločnosti pri efektívnom čerpaní finančných prostriedkov zo zdrojov a finančných programov Európskej únie,

                                                do 31. decembra 2010

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
podpredsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti
podpredsedovi vlády a ministrovi školstva
ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi zahraničných vecí
ministrovi zdravotníctva

B.2.                v podmienkach jednotlivých rezortov  plniť úlohy vyplývajúce z koncepcie
pri  akceptácii  zmien súvisiacich so vstupom Slovenskej republiky medzi krajiny schengenského priestoru,

                                                do 31. decembra 2010

B.3.                činnosť medzirezortnej pracovnej komisie zamerať na vytváranie organizačných a legislatívnych podmienok súvisiacich so zriadením Imigračného a naturalizačného úradu Slovenskej republiky a návrh riešenia predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky;

                                                do 31. decembra 2010

C.          odporúča

predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska
prezidentovi Únie miest Slovenska

C.1.               aktívne sa zapájať do tvorby legislatívy v oblasti vytvárania inštitucionálnych, materiálno-technických a finančných predpokladov nevyhnutných na zapojenie samospráv a mimovládnych organizácií do procesu integrácie migrantov
do spoločnosti

                                                do 31. decembra 2010.

Vykonajú:      podpredseda vlády a minister vnútra

podpredseda vlády a minister spravodlivosti

podpredseda vlády a minister školstva

minister zahraničných vecí

ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

minister zdravotníctva