Predkladacia správa

 

Návrh súhrnnej správy o stave plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky na podmienky jednotlivých rezortov za rok 2007 (ďalej len „súhrnná správa“) sa predkladá na rokovanie vlády  Slovenskej republiky
na základe úlohy B.5. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 11 z 12. januára 2005
k  návrhu koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky.

 

Materiál spracoval Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
na základe podkladov predložených jednotlivými subjektami v zmysle uvedeného uznesenia vlády Slovenskej republiky a poznatkov získaných z činnosti pracovnej komisie zloženej
zo zástupcov  ministerstiev a ostatných subjektov zainteresovaných na realizácii migračnej politiky.

 

Predložená  súhrnná správa je v poradí už  druhým materiálom pojednávajúcim o stave plnenia úloh od prijatia Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky.  Prvá súhrnná správa bola spracovaná za roky 2005 až 2006 a schválená vládou Slovenskej republiky
9. mája 2007 uznesením č. 415.

 

Materiál obsahuje stav plnenia úloh v členení podľa jednotlivých rezortov.

 

Zo záverov predmetného materiálu vyplýva pre jednotlivé rezorty úloha pokračovať v rozpracúvaní Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky na obdobie rokov
2008 – 2010.

 

Materiál nemá finančný, ekonomický a ani environmentálny vplyv a taktiež nemá vplyv na podnikateľské prostredie a zamestnanosť.