Súhrnná správa o  stave plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania

Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky na podmienky jednotlivých rezortov

za rok 2007

 

Zámerom Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky (ďalej len „koncepcia“), ktorá bola prijatá uznesením vlády Slovenskej republiky č. 11 z 12. januára 2005, je v časovom horizonte do roku 2010 zabezpečiť najmä:

-  ďalšiu harmonizáciu právnych predpisov Slovenskej republiky s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie v oblasti migrácie a azylu,

-  rozvoj inštitucionálneho rámca nevyhnutného na implementáciu politík v tejto oblasti,

-  realizáciu zámerov a priorít v oblasti migrácie, ako aj postupy pri ich zabezpečovaní zo strany jednotlivých subjektov podieľajúcich sa na realizácii migračnej politiky,

-  vytváranie podmienok v oblasti ľudských, materiálnych a finančných zdrojov a koordináciu kompetentných inštitúcií.

 

Pracovná komisia na zabezpečenie koordinácie postupov súvisiacich s plnením úloh a činností vyplývajúcich z rozpracovania koncepcie je zložená zo zástupcov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“), Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“), Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny“), Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“), ďalej Úradu vlády Slovenskej republiky, Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“), Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska, Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) a Ligy za ľudské práva.

 

 Popri kontrole plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania koncepcie na podmienky jednotlivých rezortov, svoju činnosť orientovala najmä na posudzovanie možností skvalitňovania foriem a metód práce z hľadiska súčasnej legislatívy, ktorej potrebné úpravy neboli dostatočne zohľadnené v predložených rozpracovaniach koncepcie. Taktiež sa zameriavala aj na hľadanie a uplatňovanie efektívnych postupov pri realizácii migračnej politiky, ako aj ich  harmonizáciou s postupmi uplatňovanými v predmetnej oblasti v štátoch Európskej únie.

 

V tejto súvislosti je možné konštatovať, že v hodnotenom období boli dosiahnuté viaceré pozitívne výsledky pri realizácii stanovených zámerov a to najmä pri úsilí Slovenskej republiky stať sa plnoprávnym členským štátom Európskej únie, splnením tzv. schengenských opatrení.

 

Na druhej strane je potrebné poukázať aj na rezervy najmä pri stanovovaní úloh a opatrení, ktoré by vytvárali priestor na zmenu legislatívnych podmienok a tým aj na úspešnejšie riešenie problémov, ktoré za súčasného stavu legislatívy zväčša nie je možné riešiť. Napríklad v podmienkach ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, napriek prijatým opatreniam, stále nebol zaznamenaný dostatočný pokrok pri rozpracúvaní zámerov koncepcie v oblasti integračnej politiky Slovenskej republiky a taktiež ministerstvo zdravotníctva nevykonalo zodpovedajúci kvalitatívny posun vo filozofii prijímania systémových riešení pri vytváraní podmienok zdravotného zabezpečenia jednotlivým skupinám migrantov v kontexte na súčasné a očakávané zmeny v tejto oblasti.

Pre skvalitnenie činnosti  medzirezortnej pracovnej komisie, ale najmä v záujme zvýšenia jej efektívneho pôsobenia a zmysluplnosti, bude potrebné pri stanovovaní úloh na roky 2008 – 2010 venovať prostredníctvom jej zástupcov zvýšenú pozornosť úlohám, ktorými sa pri realizácii zámerov a cieľov migračnej politiky vytvorí optimálnejšie legislatívne a právne prostredie umožňujúce vyváženejšie plnenie úloh migračnej politiky v celom jej rozsahu. Osobitne naliehavou sa javí potreba stanovenia rozsahu ekonomickej migrácie a  prijímanie opatrení smerujúcich k vytváraniu podmienok na zapojenie samospráv a mimovládnych organizácii do procesu integrácie migrantov do spoločnosti a k doriešeniu spôsobu ich spolufinancovania.

 

Stav plnenia úloh koncepcie v podmienkach jednotlivých rezortov:

 

1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

Ministerstvo vnútra aktualizovalo úlohy, ktoré mu vyplývajú z koncepcie, v Národnom pláne riadenia ochrany štátnych hraníc Slovenskej republiky (ďalej len „národný plán“) prijatom uznesením vlády Slovenskej republiky č. 465 zo dňa 30. mája 2007 a 
v Pokyne riaditeľa migračného úradu ministerstva vnútra č.14 zo dňa  26. apríla 2007.

 

Národný plán je základným strategickým plánovacím dokumentom v oblasti ochrany vonkajších hraníc Európskej únie, obsahom ktorého je zabezpečenie rozvoja a transformácie systému ochrany štátnych hraníc, ako aj efektívne využívanie kapacít s ohľadom na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky. Národný plán sa zaoberá aj činnosťami v tretích krajinách a to najmä v krajinách pôvodu nelegálnej migrácie a v tranzitných krajinách. Obsahuje tiež úlohy v oblasti legislatívy, medzinárodnej spolupráce, tvorby a doplnenia administratívnych kapacít, vzdelávania a výcviku, materiálno-technického zabezpečenia, vrátane aktivít na vonkajších hraniciach a vo vnútrozemí Slovenskej republiky. Plnenie úloh národného plánu malo kľúčový význam z pohľadu splnenia požiadaviek na vstup Slovenskej republiky do schengenského priestoru.

 

V priebehu roka 2007 boli skolaudované a dané do využívania všetky novo vybudované objekty na úseku štátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou. Ďalej bolo uskutočnené významné posilnenie útvarov hraničnej a cudzineckej polície technickými prostriedkami a to najmä automobilovou technikou určenou do ťažkých terénnych podmienok, ako aj prostriedkami technickej ochrany štátnej hranice. Obdobne boli posilňované útvary hraničnej a cudzineckej polície s výkonom činnosti na medzinárodných letiskách, ktoré boli dovybavené automobilovou, pyrotechnickou, výpočtovou technikou, kamerovými systémami, prístrojmi na nočné videnie ako aj prístrojmi na kontrolu cestovných dokladov využívaných pri prvolíniovej a druholíniovej kontrole. Vybavovaniu stránok na základných útvaroch napomohla i výmena kartoték a zavedenie vyvolávacieho systému, ktorý prideľuje poradové číslo stránkam.

 

Jednou z požiadaviek hodnotiaceho výboru Európskej únie bolo uskutočnenie organizačných zmien. V tejto súvislosti bol vyčlenený úrad hraničnej a cudzineckej polície z organizačnej štruktúry prezídia Policajného zboru a od 1. júna 2007 bol zriadený úrad hraničnej a cudzineckej polície  ministerstva vnútra.

 

Po vykonaných kontrolách pripravenosti Slovenskej republiky na vstup do schengenského priestoru, hodnotiaci výbor Európskej únie ocenil dosiahnutý pokrok a zlepšenie profesionality personálu ako aj stupeň materiálno-technickej pripravenosti na všetkých stupňoch riadenia, na základe čoho prijal záver, že hraničný dozor v Slovenskej republike je v súčasnom období organizovaný a vykonávaný podľa požiadaviek „Kódexu schengenských hraníc“.

 

 Rozhodnutím Rady zo 6. decembra 2007 (2007/801/ES) o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v Českej republike, Estónskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Maďarskej republike, Maltskej republike, Poľskej republike, Slovinskej republike a Slovenskej republike (Ú. v. EÚ  L 323, 8.12.2007) bola Slovenská republika dňom 21. decembra 2007 prijatá medzi krajiny schengenského priestoru.

 

Okrem úloh súvisiacich s ochranou štátnej hranice, uskutočňovaním readmisií nelegálnych migrantov, zriaďovaním spoločných pracovísk na štátnych hraniciach so susednými štátmi, eliminovaním rizikových faktorov migrácie prejavujúcich sa v páchaní trestnej činnosti prevádzačstve, terorizme a obchodovaní so ženami a deťmi, flexibilným uplatňovaním vízovej politiky v duchu postupov Európskej únie a úloh spojených s organizovaním dobrovoľných návratov žiadateľov o udelenie azylu do krajiny pôvodu, sa akcentovali najmä úlohy súvisiace:

- s novelizáciou zákona  č. 480/2002 Z.z. o azyle  a  o zmene a  doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rámci ktorej sa transponovala smernica Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (tzv. procedurálna smernica) (Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2005), ktorá bola transponovaná do právneho poriadku Slovenskej republiky novelou zákona o azyle (zákon č. 643/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z.
o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2008. V nadväznosti bolo novelizované nariadenie ministra vnútra SR č. 4/2003 o postupe Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a útvarov Policajného zboru pri vykonávaní zákona o azyle,

-  s prezentáciou migračnej politiky Slovenskej republiky v súčinnosti s ministerstvom zahraničných vecí a ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, uskutočňovanou najmä na zasadnutiach pracovných skupín a výborov Rady Európskej únie a Európskej komisie (Brusel Luxemburg, Štrasburg, Ženeva), bilaterálnych rokovaniach s hlavnými hraničnými splnomocnencami Ukrajiny, Poľskej republiky, Českej republiky a Maďarskej  republiky, medzinárodných workshopoch a seminároch. Najmä zasadania pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre azyl a migráciu (HLWG) boli významné napr. pokiaľ ide o Globálne fórum pre migráciu a rozvoj a s tým súvisiacimi tzv. mobilitnými partnerstvami. Kľúčovými partnermi Slovenskej republiky v tomto procese sú Ukrajina a Moldavská republika. V decembri 2007 bol Európskou komisiou schválený projekt GDISC Ukraine-Capacity Building and Technical Support to Ukraiian authorities to Effectively Respond to Irregular Transit-Migration (ERIT) predkladaný v novembri 2006 Ministerstvom vnútra Českej republiky. Slovenská republika prostredníctvom migračného úradu ministerstva vnútra vystupuje v tomto projekte ako partner, ktorý bude prispievať odovzdávaniu skúseností a know-how z oblasti vyhľadávania, spracovávania, analýzy a evidovania informácií o krajinách pôvodu, ako podkladu pre rozhodovanie v procese azylového konania. V roku 2007 boli v rámci prípravy vykonané štyri zahraničné služobné cesty. Začatie realizácie projektu je plánované v prvom polroku 2008,

-  so zvyšovaním efektívnosti aplikácie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003, ustanovujúce kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (ďalej len ,,dublinské nariadenie), (Ú. v. EÚ L 50, 25.2.2003) sa pristúpilo k vybavovaniu tzv. dublinských prípadov priamo v záchytnom tábore v Humennom, čím sa výrazne zvýšila efektívnosť celého konania a žiadatelia o udelenie azylu sú bez zbytočných prieťahov navracaní do iných členských štátov Európskej únie zodpovedných za doriešenie ich žiadosti. K zvyšovaniu efektívnosti procesu azylového konania prispela i realizácia projektu cezhraničného tlmočenia priamo v podmienkach záchytného tábora v Humennom,

-  s realizáciou štyroch projektov v rámci ročného programu 2006 Európskeho fondu pre utečencov (ERF), pričom príjemcom grantu bolo celkovo poskytnutých 47 651 729 Sk
(z toho ERF-37 619 785,88 Sk a ŠR-10 031 943,12 Sk):

1. Projekt Právna pomoc v azylovom konaní na území Slovenskej republiky a Azylová klinika realizovaný Ligou za ľudské práva, ktorého cieľom bolo poskytovanie právneho poradenstva, právnej pomoci žiadateľom o azyl a azylantom na území SR, ako aj ich právneho zastupovania kvalifikovanými právnikmi,

2. Projekt - Sociálne, právne a psychologické poradenstvo a asistencia, materiálna starostlivosť a zabezpečenie voľno – časových aktivít žiadateľom o azyl a azylantom
s dôrazom na starostlivosť o maloletých a ostatné zraniteľné osoby na Slovensku II
realizovaný Slovenskou  humanitnou radou so zameraním na zabezpečovanie komplexnej starostlivosti v oblasti psychologického, sociálneho, právneho poradenstva, výučby slovenského jazyka a  materiálnej a doplnkovej zdravotnej starostlivosti žiadateľom o azyl,

3. Projekt - Azyl 2007 implementovaný v Účelovom zariadení Slovenskej technickej univerzity v Gabčíkove s cieľom zabezpečiť ubytovanie, stravovanie, kultúrne a športové vyžitie žiadateľom o azyl počas trvania azylového konania v Pobytovom tábore Gabčíkovo zohľadňujúc požiadavky na náboženské zvyklosti pri zdravotnej pomoci, kultúrnych a športových podujatiach,

4. Projekt Primárna a sekundárna integrácia osôb s priznaným azylom na Slovensku realizovaný Spoločnosťou ľudí dobrej vôle. V rámci projektu sa zabezpečovala pomoc azylantom vo všetkých regiónoch Slovenska, vyhľadávanie vhodného ubytovania pre osoby s priznaným azylom, jazyková príprava pre azylantov, materiálna pomoc, zabezpečenie voľno-časových aktivít, doplnkovej zdravotnej pomoci pre zraniteľné skupiny a pomoc v krízových situáciách,

- s uzatvorením nových grantových zmlúv so šiestimi príjemcami grantu v rámci ročného programu 2007 ERF, pričom celková schválená výška grantov na tento programový rok predstavuje 67 697 572,70 Sk (z toho ERF - 50 773 179,52 Sk a ŠR - 16 924 393,18 Sk). Implementácia týchto projektov začala na prelome rokov 2007 a 2008.

- s implementáciou projektu Úrad hraničnej a cudzineckej polície MV SR ako partnera IOM pri projekte s názvom Posilnenie mechanizmov a harmonizácia štandardov v oblasti dobrovoľných návratov nelegálnych migrantov v členských štátoch strednej Európy, ktorého cieľom je  posilnenie a podpora programu asistovaných dobrovoľných návratov cieľovej skupiny a tiež harmonizácia postupov s politikou EÚ a princípmi návratu. V rámci predmetného projektu zrealizovala IOM v roku 2007 18 dobrovoľných návratov. Tento projekt bol financovaný z programu Return Preparatory Actions.

 

            V rámci schváleného nového finančného rámca EÚ na obdobie rokov 2007 – 2013 bol vytvorený nový všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov, ktorým sa zriadili nové fondy zamerané na budovanie integrovaného modelu riadenia ochrany vonkajších hraníc a riadenie migračných tokov. V podmienkach Slovenskej republiky sa uznesením vlády č.537 z 20. júna 2007 Ministerstvo vnútra SR určilo zodpovedným orgánom a certifikačným orgánom Fondu pre vonkajšie hranice na roky 2007 – 2013, Európskeho fondu pre utečencov na roky 2008 – 2013 a Európskeho fondu pre návrat na roky 2008 – 2013 a Ministerstvo financií SR orgánom auditu pre tieto fondy. Následne bolo uznesením vlády č. 784 z 19. septembra 2007 taktiež Ministerstvo vnútra určené zodpovedným orgánom a certifikačným orgánom Európskeho fondu pre integráciu príslušníkov tretích krajín na roky 2007 – 2013 a  Ministerstvo financií SR ako orgán auditu tohto fondu.

 

V decembri 2007 boli vypracované a následne Európskej komisii zaslané návrhy viacročného programu a ročného programu 2007 Fondu pre vonkajšie hranice a návrhy viacročného programu a ročného programu 2007 Európskeho fondu pre integráciu príslušníkov tretích krajín.

 

Na zabezpečenie vykonávania opatrení vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007),
je od roku 2008 potrebné v podmienkach pracovísk úradu hraničnej a cudzineckej polície a migračného úradu zabezpečiť potrebné softvérové a hardvérové vybavenie, ktoré je základnou podmienkou plnenia úloh pri spracovaní údajov o legálnej i nelegálnej migrácii na území Slovenskej republiky a sledovania migračných tokov vo vzťahu k jednotlivým členským štátom Európskej únie ako aj vo vzťahu k tretím štátom.

 

Informačný systém musí komplexne odrážať stav v oblasti nelegálnej a legálnej imigrácie spolu s problematikou medzinárodnej ochrany poskytovanej cudzincom s cieľom kvalitného spracúvania týchto údajov, ich využívania a poskytovania príslušným európskym inštitúciám a zároveň bude hlavným podkladom pre rozhodovanie v rámci analýzy rizík. Pôjde o dvojúrovňový informačný systém, ktorý umožní tak úradu hraničnej a cudzineckej polície ministerstva vnútra, ako aj migračnému úradu ministerstva vnútra  kvalitnú a prehľadnú evidenciu cudzincov od vstupu cudzinca na územie SR cez komplexné riešenie pobytu a zotrvania na území SR až po ukončenie pobytu.

 

V priebehu roku 2007 boli zainteresovanými súčasťami ministerstva vnútra vykonávané prípravné prace na zabezpečenie realizácie uvedeného projektu s tým, že projekt, pokiaľ ide o časť zameranú na azyl,  bude realizovaný ako národný projekt v rámci  ročného programu 2008 Európskeho fondu pre utečencov a pokiaľ ide o časť zameranú na nelegálnu migráciu bude realizovaný ako národný projekt v rámci ročného programu 2007 Fondu pre vonkajšie hranice.

 

Náležitá pozornosť v hodnotenom období bola venovaná aj otázkam týkajúcich sa vytvorenia podmienok na zriadenie Imigračného a naturalizačného úradu Slovenskej republiky. Vzhľadom na stanovený termín plnenia úlohy  vychádzajúci z koncepcie (31. december 2010)  bolo úsilie zainteresovaných útvarov ministerstva vnútra zamerané najmä na získavanie poznatkov z činnosti obdobných organizačných celkov v krajinách Európskej únie, v kontexte na vývoj migračnej situácie v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj celkové vývojové trendy v predmetnej oblasti.

 

Na základe dosiahnutých výsledkov je možno konštatovať, že realizáciou uvedených úloh boli splnené ciele a zámery ministerstva vnútra pri plnení úloh koncepcie čo rozhodujúcim spôsobom prispelo k tomu, že Slovenská republika v hodnotenom období splnila podmienky na vstup do schengenského priestoru.

 

2. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

 

Ministerstvo zahraničných vecí rozpracovalo opatrenia koncepcie do nasledovných oblastí:

-  rozvíjanie vzájomne výhodného partnerstva medzi krajinami pôvodu, tranzitnými krajinami a Slovenskou republikou v oblasti boja s nelegálnou migráciou,

- vyvíjanie úsilia na uzatváranie dvojstranných readmisných dohôd so štátmi, ktorých občania sa snažia nelegálne vstupovať na územie Slovenskej republiky,

- monitorovanie situácie v zahraničí z hľadiska rizika vzniku zvýšenej migrácie,

-  využívanie mechanizmov vyšehradskej spolupráce, najmä programy Medzinárodného vyšehradského fondu, na posilňovanie občianskej dimenzie v otázkach, ktoré majú vplyv na migračnú situáciu a politiku,

-  spolupráca s partnermi Vyšehradskej skupiny pri efektívnom uplatňovaní Schengenskej dohody a pri formovaní spoločnej politiky Európskej únie v otázkach riadenia a ochrany jej vonkajších hraníc, berúc do úvahy aspekty migrácie,

-  skvalitňovanie profesijnej prípravy v rámci jednotného systému odbornej prípravy konzulárnych zamestnancov,

-  identifikovanie potrieb trhu práce v Slovenskej republike a ich zosúladenie s najnovšími aktivitami Európskej únie v oblasti legálnej migrácie,

-  prezentovanie koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky v rámci medzinárodných aktivít, aj v súvislosti s problematikou ľudských práv a migrácie.

 

Za praktický prínos ministerstva zahraničných vecí k budovaniu partnerstva s krajinami pôvodu nelegálnej migrácie možno považovať najmä vznik Slovenskej agentúry pre oficiálnu rozvojovú pomoc od 1. januára 2007, podpísanie medzinárodnej Dohody o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky s Čiernohorskou republikou a Srbskou republikou v dňoch 26. novembra a 3. decembra 2007 a schválenie zákona č. 617/2007 Z.z. o oficiálnej rozvojovej pomoci NR SR zo dňa 5. decembra 2007, ako aj schválenie 36 bilaterálnych rozvojových projektov v prioritných krajinách slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci, schválenie dvoch posthumanitárnych projektov pre Moldavskú republiku v objeme 4 mil. Sk, poskytnutie humanitárnej pomoci spolu s ministerstvom vnútra  Kirgizskej republike, Peruánskej republike a Bangladéšskej ľudovej republike v objeme cca 20 mil. Sk a schválenie 44 štipendií pre študentov z rozvojových krajín na štúdium vysokých škôl v Slovenskej republike.

 

Ministerstvo zahraničných vecí naďalej pokračovalo v iniciatívach na uzatvorenie dvojstranných medzivládnych dohôd o readmisii a podporovalo iniciatívy Európskej únie smerujúce k uzavretiu dohôd tohto druhu. V roku 2007 nadobudla platnosť Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou, ktorá si nevyžaduje osobitné implementačné opatrenia zo strany Slovenskej republiky. Slovenská republika predložila ruskej strane návrh vykonávacieho protokolu a predpokladá, že k jeho podpisu dôjde v roku 2008. V roku 2007 vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 871 z 11.októbra 2007 schválila Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom, ktorej podpísanie sa predpokladá v roku 2008. V roku 2007 sa pripravovali readmisné dohody s Gréckou republikou, Libanonskou republikou a návrh vykonávacieho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom.

 

V otázke včasného varovania pred vznikom zvýšenej migrácie svoju úlohu úspešne plnili zastupiteľské úrady v spolupráci s policajnými pridelencami pôsobiacimi
na zastupiteľských úradoch, ktorí v spravodajských výstupoch upozorňujú na potrebu riešiť otázky migrácie s cieľom zamedziť jej negatívnym vplyvom, a to aj prostredníctvom readmisných dohôd. Ministerstvo zahraničných vecí tieto výstupy okamžite vyhodnocuje a zasiela ministerstvu vnútra.

 

Súčinnosť s vyšehradskými partnermi pri formovaní spoločnej politiky Európskej únie v otázkach ochrany vonkajších hraníc mala nielen politický, ale aj pracovný rozmer. V súvislosti s aktivitami Európskej susedskej politiky v oblasti migrácie vo vzťahu k Bieloruskej republike zaslalo ministerstvo zahraničných vecí bieloruskej strane verbálnu nótu s informáciou o oslobodení od správnych poplatkov za udelenie víz, ktoré Slovenská republika bude uplatňovať od vstupu do schengenského priestoru vo vzťahu k vybraným kategóriám občanov Bieloruskej republiky. Slovenská strana zároveň požiadala o prijatie recipročných opatrení vo vzťahu k slovenským občanom.

 

V súlade s úsilím posilniť východnú dimenziu Európskej susedskej politiky sa dňa 25. októbra 2007 v Štiříne, v Českej republike, uskutočnilo stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Moldavskej republiky. Dňa 10. októbra 2007 bola v Bruseli podpísaná Dohoda medzi  Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o uľahčení udeľovania víz a dohoda o readmisii osôb bez povolenia na pobyt. Takisto otvorenie spoločného vízového centra Európskej únie v Kišiňove je dôkazom nárastu úrovne spolupráce medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou.

 

S cieľom vstupu vyšehradských krajín do schengenského priestoru a efektívneho uplatňovania Schengenskej dohody, sa v koordinácii s vyšehradskými partnermi  v roku 2007 uskutočnili aktivity zamerané na výmenu informácií a skúseností z fungovania dublinských stredísk členských štátov V4, zosúladenie spôsobu uplatňovania nariadenia Rady (ES)
č. 343/2003  (dublinské nariadenie) medzi členskými štátmi V4, ako aj voči starým členským štátom Európskej únie, vrátane výmeny štatistických údajov a riešenia praktických problémov, ako aj výmena skúseností pri organizovaní spoločného leteckého vyhosťovania a organizácii kontrol vo vnútrozemí, (Slovenská republika 3. - 4. apríla 2007 a 10. - 11. mája 2007, Česká republika 11. - 13. apríla 2007).

 

V rámci podieľania sa na riadení a ochrane vonkajších hraníc Európskej únie bola na konzultáciách riaditeľov konzulárnych odborov ministerstiev zahraničných vecí krajín V4 dňa 30. mája 2007 v Bratislave prediskutovaná aj problematika súvisiaca s vydávaním víz - možné zastupovanie Slovenskej republiky pri vydávaní jednotných víz v tretích krajinách. Z komparácie diplomatického resp. konzulárneho zastúpenia krajín V4 v tretích krajinách, je možné zastupovanie Slovenskej republiky pri vydávaní víz zo strany krajín V4 v teritóriách, kde v súčasnosti Slovenská republika nemá diplomatické ani konzulárne zastúpenie. Súhlasné stanovisko k možnému zastupovaniu Slovenskej republiky vyjadrili zástupcovia Maďarskej republiky a Poľskej republiky (na základe reciprocity).

 

Problematika migrácie bola z hľadiska predvýjazdovej prípravy vysielaných diplomatických zamestnancov (pre výkon konzulárnych činností) súčasťou komplexného programu konzulárneho školenia. Školenie sa uskutočnilo v termíne 14. - 25. mája 2007 a jeho účastníkmi boli všetci diplomatickí zamestnanci vysielaní pre výkon konzulárnych činností. Problematika migrácie bola súčasťou prednášok, ktoré interní i externí prednášatelia venovali zákonu č. 48/2002  Z. z. o pobyte cudzincov.

 

V kontexte predpokladaného negatívneho demografického vývoja na Slovensku, ako aj na európskom trhu práce predstavuje legálna migrácia jedno z možných riešení pre ekonomiky krajín Európskej únie. V tejto súvislosti sa ako pozitívne ukazuje posilnenie spolupráce Slovenskej republiky s Ukrajinou a Moldavskou republikou, nielen v oblasti boja proti nelegálnej migrácii, ale aj pri riešení narastajúceho nedostatku pracovnej sily na slovenskom trhu práce (mobilitné partnerstvá).

 

Prezentácia migračnej politiky Slovenskej republiky bola neoddeliteľnou súčasťou plnenia úloh a bola spojená so všetkými medzinárodnými aktivitami, na ktorých sa ministerstvo zahraničných vecí v spolupráci s ostatnými rezortmi organizačne podieľalo, resp. sa zúčastnilo. Zástupcovia Stálej misie OSN v Ženeve sa v roku 2007 zúčastnili pravidelných zasadnutí riadiacich orgánov IOM a UNHCR, Výkonného výboru a Rady IOM, Stáleho výboru a Výkonného výboru UNHCR, zapájali sa do Medzinárodného dialógu o migrácii organizovaného IOM, ako aj aktivít ďalších relevantných inštitúcií zaoberajúcich sa otázkami utečencov, presídlencov a migrantov. Dňa 3. apríla 2007 sa v Bratislave uskutočnila Konferencia o migrácii a rozvoji, organizovaná ministerstvom zahraničných vecí v spolupráci s Úradom IOM v Bratislave.

 

V júli 2007 sa v Bruseli konalo prvé zasadnutie Globálneho fóra pre migráciu a rozvoj, ktoré si kladie za cieľ vytvoriť prostredie pre efektívne využívanie pozitívnych aspektov migrácie na ekonomický rozvoj a posilnenie spolupráce a výmenu informácií v tejto oblasti tak na politickej ako aj praktickej úrovni. V priebehu roka 2007 sa konali v Ženeve tri prípravné stretnutia vo formáte „Priatelia fóra“, na ktorých sa zúčastnil aj zástupca ministerstva zahraničných vecí.

 

            V rámci predsedníctva Slovenskej republiky vo Výbore ministrov Rady Európy sa konalo viacero aktivít zameraných na problematiku migrácie. V dňoch 22. - 23. novembra 2007 sa v Bratislave konala 8. konferencia európskych ministrov zdravotníctva na tému „Ľudia v pohybe: ľudské práva a výzvy pre zdravotnícke systémy“. Na konferencii bola prijatá tzv. „Bratislavská deklarácia o zdraví, ľudských právach a migrácii.“ V poradí 28. konferencia ministrov spravodlivosti, ktorá sa konala v dňoch 25. – 26. októbra 2007 v Lanzarote, sa zaoberala témou prístupu k spravodlivosti vo vzťahu k migrantom, žiadateľom o azyl a deťom. Slovenská republika aktívne participovala na Implementačnej schôdzke OBSE k ľudskej dimenzii v dňoch 24. septembra – 5. októbra 2007 vo Varšave, kde sa uskutočnilo osobitné pracovné rokovanie na tému humanitárne aspekty a iné záväzky týkajúce sa utečencov, presídlených osôb a  pracujúcich migrantov (integrácia legálnych migrantov). Na pôde Valného zhromaždenia OSN bola v novembri 2007 prijatá rezolúcia s názvom „Ochrana migrantov“. Tieto, ako aj rad ďalších podujatí, prispeli k prezentácii migračnej politiky Slovenskej republiky a k jej zviditeľňovaniu sa v rámci Európskej únie.

 

Vychádzajúc z uvedeného možno konštatovať, že realizáciou týchto, ale i ďalších úloh v roku 2007 sa naplnili požiadavky na úspešné plnenie úloh súvisiacich s rozpracovaním koncepcie migračnej politiky na podmienky rezortu zahraničných vecí.

 

3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky

 

V hodnotenom období  ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zaznamenalo kvalitatívny posun v prístupe k tejto problematike  a do popredia sa dostali aj otázky ekonomického využitia migrácie a prisťahovalectva pre rozvoj domácej ekonomiky.

 

V septembri 2007 ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vypracovalo a predložilo Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti „Správu o opatreniach v oblasti riadenej migrácie zo strany MPSVR SR“, v ktorej analyzovalo súčasný stav v oblasti migrácie, zabezpečenie vykrytia potrieb trhu práce a vzhľadom na demografický vývoj v Slovenskej republike, spolu s náčrtom úloh potrebných pre ďalšie zadefinovanie vývoja migračnej politiky Slovenskej republiky, v rámci prípravy „Akčného plánu migrácie“, a prípravy návrhu „Koncepcie integračnej politiky Slovenskej republiky“, vrátane termínov vypracovania týchto dokumentov. 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s ministerstvom vnútra poskytovalo pre Európsku komisiu a iné medzinárodné inštitúcie stanoviská a pozičné dokumenty najmä k legislatívnym návrhom a odporúčaniam Európskej komisie a Európskeho spoločenstva v oblastiach:

-  vytváranie a rozvoj európskej migračnej politiky a európskeho rámca pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín,

-  upevňovanie právneho rámca podmienok pre prijímanie, pobyt a vytváranie podmienok pre legálnu pracovnú migráciu štátnych príslušníkov tretích krajín,

-  globálny prístup k migrácii, nové formy migrácie, najmä okružná migrácia,  vytváranie mobilitných partnerstiev s vybranými tretími krajinami,

-  presadzovanie základných práv, antidiskriminácie, rovnakých príležitostí a rozvíjania interkultúrneho dialógu,

-  rámcový program „Solidarita a riadenie migračných tokov na roky 2007 − 2013,“ najmä príprava Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, 

-  návrhy nariadení, smerníc, rozhodnutí a odporúčaní v oblasti migrácie a integrácie.

 

V súlade s „Plánom politiky pre legálnu migráciu Európskej komisie KOM(2005)669 z 21. decembra 2005“ definovaným Radou na roky 2006-2009, ide o návrhy smerníc o podmienkach vstupu a pobytu príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania; o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte; a o sankciách voči zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín.

 

Predstavitelia ministerstva sa aktívne zúčastňovali na zasadnutiach Výboru pre imigráciu a azyl Európskej komisie, pracovnej skupiny pre migráciu a vyhostenie,  pracovnej skupiny - národné kontaktné miesta pre integráciu (NCPI), na konferenciách a odborných seminároch organizovaných OECD, IOM (Söderkoping proces) k otázkam migrácie, pracovnej a sociálnej integrácie, remitanciám, zvyšovaniu verejného povedomia v prospech cudzincov, prezentácie problematiky migrácie v médiách, budovaniu administratívnych kapacít v oblasti administratívy, verejnej správy a začleňovaniu imigrantov na pracovný trh. Taktiež Globálneho  fóra o migrácii a rozvoji (júl 2007, Brusel) a „Neformálneho  stretnutia ministrov Európskej únii o integrácii cudzincov“ (Postupim, 10.-11. mája 2007), kde sa Slovenská republika  zaviazala k vytváraniu globálneho prístupu k imigračnej a integračnej politike a zabezpečeniu vhodných podmienok pre imigrantov pre napĺňanie ich potenciálu.

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, v súlade s odporúčaniami Európskej komisie, sa zameralo na monitorovanie a prípravu opatrení zabezpečujúcich prepojenie medzi politikami legálnej migrácie a integračnými stratégiami. Na základe Rozhodnutia ministerky práve sociálnych vecí a rodiny SR č. 42 zo dňa 14. septembra 2007, bol k 1. októbru. 2007 zriadený odbor migrácie a integrácie cudzincov v rámci Sekcie medzinárodných vzťahov (ďalej len „odbor migrácie a integrácie“) a Rozhodnutím ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny č. 55 zo dňa 30. novembra 2007 bola zriadená „Medzirezortná komisia pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov MPSVR SR“, ktorá je koordinačným orgánom ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre realizáciu úloh v oblasti migračnej a integračnej politiky Slovenskej republiky.

 

V priebehu roka 2007 sa pokračovalo v zhromažďovaní podkladov, a údajov potrebných na vypracovanie Koncepcie integračnej politiky Slovenskej republiky. Bol vypracovaný predbežný pracovný návrh osnovy Koncepcie integračnej politiky Slovenskej republiky a harmonogram postupu spracovania a prerokovania návrhu v priebehu roku 2008 v zmysle úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády  Slovenskej republiky č. 415 z 9. mája 2007. Tvorba koncepcie integračnej politiky Slovenskej republiky bola ako národný projekt zahrnutá do návrhu ročného programu 2007 Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci pracovnej skupiny (NCPI) zabezpečuje poskytovanie  údajov za Slovenskú republiku pre prípravu európskej internetovej stránky o integrácii cudzincov, ktorá bude uvedená  do prevádzky v priebehu roka 2008.

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zároveň spolupracovalo s ministerstvom vnútra v období príprav rámcového programu Solidarita a riadenie migračných tokov 2007 − 2013 - Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, pri definovaní hlavných úloh, zámerov štruktúr, programov a určení cieľovej skupiny.

 

Odbor migrácie a integrácie sa aktívne zapojil do aktivít IOM organizovaných k otázkam pracovnej migrácie, integrácie, obchodovania s ľuďmi atď.

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny realizovalo v priebehu roku 2007 pre migrujúcich pracovníkov v prospech ich prístupu na trh práce nasledovné legislatívne  úpravy:

-  implementáciu smernice Rady 2004/81/ES z 29. apríla 2004 o povoleniach na pobyt, vydávaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného obchodovania s ľuďmi, alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo a ktorý spolupracovali s príslušnými orgánmi  (Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004) a smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátnej príslušnosti ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu a obsah poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004) tak, že sa sprístupnil vstup na trh práce na území Slovenskej republiky pre cudzinca, ktorý je obeťou trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi, a tiež ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana, tak, že povolenie na zamestnanie bude udelené bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce,

- implementáciu smernice Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby (Ú. v. EÚ L 375, 23.12.2004) bez povolenia na zamestnanie, ak zamestnanie žiaka alebo študenta na území Slovenskej republiky nepresiahne 10 hodín za týždeň alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,

- implementáciu smernice Rady 2005/71/ES z  12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu (Ú. v. EÚ L 289, 3.11.2005) sa ustanovuje aj voľný prístup na trh práce pre ich pedagogickú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, v rozsahu  50 kalendárnych dní v kalendárnom roku,

-  transpozíciu smernice Rady č. 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl (Ú. v. EÚ L 31, 6.2.2003) do vnútroštátnej legislatívy sa pre žiadateľov o azyl umožňuje voľný prístup na trh práce.

 

V rámci pripravenej novely zákona č. 5/2004  Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s predpokladanou  účinnosťou  od 1. mája 2008, sa navrhuje štátnemu príslušníkovi tretej krajiny predĺžiť dĺžku obdobia na udelenie povolenia na zamestnanie na 2 roky  a tiež predĺžiť dĺžku obdobia jeho opakovaného predĺženia na
2 roky (zosúladenie povolenia na zamestnanie s povolením na prechodný pobyt na účel zamestnania).
V nadväznosti na transponovanie smernice Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2004) sa navrhuje voľný prístup na trh práce.

 

Úlohy v oblasti informovanosti migrantov o možnostiach uchádzať sa o sprostredkovanie zamestnania plnia úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a IOM.

 

Na podporu sociálnej a pracovnej integrácie žiadateľov o azyl boli v rámci iniciatívy spoločenstva EQUAL realizované nasledovné projekty: „JOPA – Jazyková a odborná príprava azylantov a žiadateľov o azyl“, „Pozitívne ovplyvňovanie verejnej mienky majoritnej spoločnosti v záujme uľahčenia integrácie azylantov a migrantov do spoločnosti“ a „Kto sú? Kto sme?“.

 

Štatistické sledovanie najzraniteľnejších skupín závislých na pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti s migráciou je riešené prostredníctvom Stratégie informatizácie rezortu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Jej realizátorom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

V roku 2007 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávali opatrenia v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých predpisov pre 532 maloletých bez sprievodu, ktorí nedovŕšili vek 18 rokov a zdržiavali sa na území Slovenskej republiky bez zákonného zástupcu, príbuzných alebo osoby, ktorá je podľa práva alebo zvyku za dieťa zodpovedná. Celkom bolo podaných 444 návrhov príslušnému súdu na vydanie predbežného opatrenia. Z celkového počtu 532 zachytených maloletých bez sprievodu sa začalo konanie o udelenie azylu v 186 prípadoch. K spojeniu rodiny v roku 2007 v tretej krajine došlo v jednom prípade a návrat maloletých bez sprievodu do krajiny pôvodu úrad zabezpečoval v 4 prípadoch. Počas azylovej procedúry orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva funkciu opatrovníka v rámci celého azylového procesu.

 

V roku 2007 bolo v Detskom domove Horné Orechové umiestnených 380 maloletých bez sprievodu a v ďalších detských domovoch 52 maloletých bez sprievodu. V prípade ďalších 100 maloletých bez sprievodu súd nevydal predbežné opatrenie ale rovno ustanovil opatrovníka, ktorý podal vyhlásenie k žiadosti o azyl. Dostavba II. etapy dobudovania Detského domova pre maloletých bez sprievodu v Hornom Orechovom je v súčasnej dobe ukončená, čím sa zvýšila jeho kapacita z pôvodných 18 na 38 miest.

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa naďalej osobitne venovalo problematike hodnotenia dopadu poskytovania služieb na slovenský trh práce na základe smernice Európskej komisie a Rady o službách, ako aj v rámci poskytovania služieb na základe Dohody o WTO, návrhu Dohody Európskej komisie a WTO, dohody medzi Európskou komisiou a Kórejskou republikou a dohody medzi Európskou komisiou a Japonskom. Z hľadiska poskytovania služieb na základe Dohody o WTO a ďalších dohôd v oblasti vysielania pracovníkov na poskytovanie služieb na slovenský trh práce nedošlo k negatívnemu vývoju. Z týchto dôvodov nebolo potrebné prijať opatrenia na ich reguláciu. 

 

Zabezpečenie zberu štatistických údajov a centrálnej evidencie vydaných povolení na zamestnanie je splnené. Na plnení úlohy monitoringu a spracovania štatistických údajov o zamestnávaní cudzincov na území Slovenskej republiky v členení podľa požiadaviek Eurostatu sa ďalej pracuje.

 

V oblasti prevencie boja s nelegálnou migráciou v roku 2007 bolo vykonaných za ústredie a úrady práce celkom 5 243 kontrolných akcií, pričom bolo zistených 333 zamestnávateľov, ktorí nelegálne zamestnávali celkom 915 osôb. Z uvedeného počtu osôb bolo  zistených celkom 78 cudzích štátnych príslušníkov, z toho 23 v 1. polroku a 55 v 2. polroku. Orgány inšpekcie práce kontrolovali aj zamestnávanie cudzincov. Z celkove skontrolovaných 143 cudzincov, v 72 prípadoch bolo zistené porušenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správa zameraná na výsledky vyhľadávania a potierania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania sa predkladá pravidelne polročne na rokovanie vlády SR.

 

V oblasti sociálneho zabezpečenia sú vytvorené podmienky na rovnaké zaobchádzanie s migrantmi, ktorí sa na území Slovenskej republiky zdržiavajú legálne a majú v Slovenskej republike trvalý alebo prechodný pobyt. Pre realizáciu migrácie za prácou ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyvíja úsilie riešiť problematiku migrujúcich pracovníkov aj cez bilaterálne zmluvy o sociálnom zabezpečení V priebehu roka 2007 sa uskutočnilo prvé kolo rokovaní s Austrálskym zväzom, Kórejskou republikou a Izraelským štátom. Výhľadovo sa počíta so začatím rokovaní s Indickou republikou a s Indonézskou republikou.

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci predchádzania nežiadúcich javov spojených s prejavmi xenofóbie, rasovej intolerancie a ovplyvňovania verejnosti v prospech vytvárania multikultúrnej spoločnosti spolupracuje so Strediskom pre ľudské práva, mimovládnymi organizáciami a ďalšími subjektami.  V roku 2007 bol podporený projekt - Podpora sociálneho začlenenia utečencov s dôrazom na prácu s odlúčenými deťmi.

 

V rámci aktivít sa dňa 27. novembra 2007 v Bratislave konala medzinárodná konferencia pod názvom: „Rok 2007 - Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých - za zodpovedné podnikanie a spoločnosť“, ktorú ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny organizovalo v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Rozvojovým programom OSN (UNDP), za aktívnej účasti komisára Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť príležitostí Vladimíra Špidlu.

 

4. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

 

Ministerstvo školstva pri plnení úloh vychádza z dvoch  koncepčných materiálov navzájom sa prelínajúcich:

- Národného plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014 a

- Rozpracovania Koncepcie  migračnej politiky Slovenskej republiky na podmienky rezortu školstva.

 

Problematika ľudských práv vrátane multikultúrnej výchovy  a výchovy proti predsudkom je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Ministerstvo školstva zabezpečuje pre žiakov stredných škôl Olympiádu ľudských práv. V poslednom období je zameraná aj na problematiku diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie.

 

V hodnotenom období rezort školstva plnil úlohy v troch základných oblastiach s ich vnútornými väzbami so zameraním na:

- ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, 

- vydávanie metodických materiálov a učebných textov,

- monitorovací a hodnotiaci systém rozsahu a kvality výučby k ľudským právam.

 

Metodicko-pedagogické centrum   Prešov

 

Aktivity v oblasti Migranti a žiadatelia o azyl - cyklus   prednášok na tému „Pozitívne ovplyvňovanie verejnej mienky  majoritnej spoločnosti v záujme uľahčenia integrácie azylantov a migrantov do spoločnosti“ boli zabezpečené v spolupráci s migračným úradom ministerstva vnútra. Cieľom prednášok bolo napomôcť vo výchove a vzdelávaní k ľudským právam, k eliminovaniu rôznych foriem diskriminácie, nezáujmu, strachu a intolerancie k cudzincom, nielen pedagogických zamestnancov ale i žiadateľov o azyl  a tým  prispieť k príprave na existenciu rôznorodej multikultúrnej spoločnosti.

 

            Taktiež sa v novembri 2007 uskutočnil seminár pre výchovných poradcov na tému: Personálne a komunikačné kompetencie výchovných poradcov – psychosociálny výcvik.

 

Metodicko-pedagogické centrum Prešov v roku 2007 vydalo publikácie:

- V. Šándorová: „Multikultúrne kompetencie učiteľa“,

- „Vyznáme sa v ľudských právach?“ – preložené a upravené podľa ruského originálu,

- V. Cabanová: „Kultúra a vyrovnávanie kultúrnych rozdielov v školskej edukácii“.

 

Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica

 

Uskutočnili sa priebežné a cyklické vzdelávania pre učiteľov základných škôl a stredných škôl a vychovávateľov z Detských domovov o využití špecifík miestneho regiónu pre aktívne učenie sa žiaka ľudským právam, o využívaní formálnych aj neformálnych učebných osnov pre formovanie vzťahu k migrantom, o mimovyučovacích ľudsko-právnych aktivitách na stredných školách (SŠ)základných školách (ZŠ) pri Globálnom rozvojovom vzdelávaní, Modelovom európskom parlamente, školských a krajských kolách Olympiády ľudských práv.

 

Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica v roku 2007 vydalo publikácie:

- Z. Žabková, K. Velčíková: „Interaktívny  výcvik vyučovania ľudských práv pre učiteľov“,

- Z. Koreňová: „Šikanovanie ako výchovný problém na ZŠ - práva migrantov“,

- Š. Folkman: „Tvorba školských a vyučovacích projektov učenia sa k ľudským právam“.

 

Metodicko-pedagogické centrum Trenčín

 

 Uskutočnilo sa priebežné vzdelávanie so zameraním na:

- problematiku rasizmu, diskriminácie, protikorupčné nástroje, práva dieťaťa a otázky demokracie,

- problematiku terorizmu,

- rozvíjanie psychosociálnych a komunikačných zručností detí s dôrazom na akceptáciu migrantov a cudzích štátnych príslušníkov,

- multikultúrnu výchovu – akceptáciu migrantov - prelínanie sa kultúr,

- metodiku prípravy detí a mládeže migrujúcich pracovníkov v rámci integrácie detí cudzincov do výchovno – vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike,

- úskalia vyučovania žiakov z rodín migrujúcich pracovníkov a cudzincov žijúcich v Slovenskej republike.

 

Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja v Bratislave, Ševčenkova ul.

 

 Realizovalo sa priebežné vzdelávania a tematické podujatia s problematikou ľudských práv.

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania

 

V procese inovácie obsahu pedagogickej dokumentácie študijného odboru 7661 6 sociálno-výchovný pracovník bola problematika ľudských práv  zapracovaná v povinných odborných predmetoch pedagogika, sociálno-právna ochrana, právna náuka a do učebného plánu bol zaradený predmet multikultúrne spolužitie ako voliteľný odborný predmet. Pedagogická dokumentácia študijného odboru 7661 6 sociálno-výchovný pracovník kde sú už zapracované dokumenty týkajúce sa ľudských práv, bola schválená ministerstvom školstva a od 1. septembra 2007 prebieha podľa nej výučba.

 

Štátna školská inšpekcia

 

Kontrola zabezpečenia úrovne výchovy k ľudským právam sa realizovala v 200 školách, z toho bolo 80  ZŠ a 120 SŠ. V koncepcii rozvoja školy malo 77 ZŠ a 114 SŠ hlavné ciele výchovy a vzdelávania vytýčené na obdobie dvoch až piatich rokov, zamerané na skvalitňovanie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na humanizáciu vyučovania, výchovu k vlastenectvu a národnej hrdosti a zadefinované smerovanie k výchove k ľudským právam.

Školy:

- zohľadňovali pri plánovaní a realizovaní výchovno-vzdelávacích zámerov regionálne podmienky,

- podporovali spoluprácu s rodičmi a s výchovno-vzdelávacími organizáciami,

- orientovali sa na vytváranie prostredia bez prejavov diskriminácie, xenofóbie, rasovej alebo národnostnej neznášanlivosti,

- podporovali vzdelávanie učiteľov zamerané na oblasť ľudských práv,

- venovali pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom v hmotnej núdzi,

- zapájali žiakov do rôznych projektov, súťaží a olympiád, stredoškolskej odbornej činnosti v rámci okresu, kraja a Slovenska,

- umožňovali žiakom prístup k  informačným zdrojom,

- poskytovali informácie o aktivitách žiakom, rodičom, partnerským organizáciám.

 

Štátny pedagogický ústav

 

V súvislosti s monitorovacím a hodnotiacim systémom rozsahu a kvality výučby k ľudským právam sa Štátny pedagogický ústav zameral na:

- vypracovanie nástrojov na meranie indikátoru Analýza pedagogických dokumentov z hľadiska rozpracovania  výchovy a vzdelávania k ľudských právam,

- vypracovanie nástrojov k indikátoru Realizovanie výchovy a vzdelávania k ľudským právam v učebniciach, didaktických materiáloch, vzdelávacích médiách a spokojnosť používateľov s nimi.

 

Realizoval sa projekt Kurikulum slovenských reálií pre deti cudzincov na stredných školách v Slovenskej republike.

 

Štátny pedagogický ústav v roku 2007 vydal publikácie:

- M. Kríž a kolektív:“ Stručný katalóg ľudských práv s námetmi na ich uplatnenie“,

- Ľ. Bagalová, D. Gogolová: „Ľudské práva a zručnosti potrebné na ich uplatnenie“,

- M. Žáčková, K. Vladová: „Deti cudzincov vo výchovno-vzdelávacom procese z hľadiska

                                                dodržiavania  ľudských práv“.

 

Ústav informácií a prognóz školstva

 

Realizoval sociologický výskum Vzdelávanie a uplatňovanie ľudských práv
v školskom  prostredí a prieskum, zameraný na názory učiteľov zabezpečujúcich výučbu
k ľudským právam za ZŠ a SŠ .

 

Ústav informácií a prognóz školstva v roku 2007 vydal publikácie:

- M. Bieliková: „Vzdelávanie a uplatňovanie ľudských práv žiakov základných a stredných   škôl z pohľadu učiteľa“,

- M. Bieliková: „Vzdelávanie a uplatňovanie ľudských práv žiakov základných a stredných škôl“.

 

Vychádzajúc z odpočtu  plnenia úloh možno konštatovať, že prijaté úlohy sa priebežne plnia v súlade s rozpracovaním koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky na podmienky rezortu školstva.

 

5. Ministerstvo spravodlivosti  Slovenskej republiky

 

            Ministerstvo spravodlivosti v hodnotenom období nasmerovalo plnenie úloh súvisiacich s rozpracovaním koncepcie na podmienky rezortu najmä na aktivity zamerané na posilňovanie trestného systému v nadväznosti na rekodifikáciu trestného práva a prijímanie nových právnych predpisov, alebo novelizáciu platných noriem.

 

       Ministerstvo spravodlivosti ako predkladateľ novely Trestného zákona č.300/2005 Z.z., ktorá bola predmetom medzirezortného pripomienkového konania (september 2007), má ambíciu zaviesť sankcionovanie právnických osôb, ktorých prostredníctvom fyzické osoby spáchali trestné činy, tým sa uskutoční implementácia medzinárodných a nadnárodných záväzkov a odporúčaní Slovenskej republiky na zavedenie zodpovednosti právnických osôb v trestnom práve (významné z hľadiska zamerania koncepcie sú napr. Dohovor Rady Európy proti obchodovaniu s ľuďmi prijatý 16. mája 2005 vo Varšave, rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV z 19. júla 2002 o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (Ú. v. ES L 203, 1.8.2002), rámcové rozhodnutie Rady 2002/946/SVV z 28. novembra 2002 o posilnení trestného systému na zabránenie napomáhania neoprávneného vstupu, tranzitu a bydliska (Ú. v. ES L 328, 5.12.2002)). Zavedú sa nové trestnoprávne sankcie v podobe ochranných opatrení voči právnickým osobám:

-  zhabanie určenej výšky finančných prostriedkov,

-  alebo zhabanie majetku.

 

Uvedený návrh modifikuje i ustanovenie § 179 Trestného zákona o obchodovaní s ľuďmi, a to z dôvodu, že Čl. 3 ods. 1 písm. a) bod i. Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii prijatý 25.mája 2000 v New Yorku, platného pre Slovenskú republiku od 25.júla 2004, uverejneného pod č. 424/2004 Z. z. požaduje od zmluvných štátov, aby považovali za trestnú aj ponuku, dodanie a prijatie dieťaťa na účely sexuálneho zneužívania dieťaťa, dodania orgánov dieťaťa za odplatu, zamestnania dieťaťa na nútených prácach. Tieto formy konania nie sú v platnom § 179 ods. 2 dostatočne vyjadrené z hľadiska objektívnej stránky.

 

Zmena sa týka i doplnenia rozsahu trestnosti obchodovania s ľuďmi požadovaného Dohovorom Rady Európy proti obchodovaniu s ľuďmi prijatého 16. mája 2005 vo Varšave, ratifikovaného prezidentom SR 27. marca 2007, ktorý zavádza monitorovací mechanizmu orgánu GRETA, a nadobudol platnosť 1. februára 2008. Čl. 20 tohto dohovoru zavádza povinnosť členským štátom zaviesť ako trestné činy aj falšovanie cestovných dokladov a dokladov totožnosti zadovažovanie a poskytovanie takýchto dokladov zadržanie, odobratie, ukrytie, poškodenie alebo zničenie cestovných dokladov alebo dokladov totožnosti inej osoby, ak sú spáchané na účely obchodovania s ľuďmi. Zároveň sa podľa čl. 21 tohto dohovoru zavádza povinnosť zmluvných štátov učiniť legislatívne kroky potrebné k tomu, aby pomoc na spáchanie trestných činov podľa čl.20 bola trestným činom a aby pokus falšovania cestovných dokladov a dokladov totožnosti na účel obchodovania s ľuďmi bol tiež trestný čin.

 

            Novela Trestného zákona okrem iných zmien navrhuje zaviesť aj osobitnú skutkovú podstatu trestného činu nedobrovoľného zmiznutia (§ 420a), ktorá postihuje konania upravené v Medzinárodnom dohovore na ochranu všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím. Uvedený návrh novely Trestného zákona svojím charakterom nadväzuje a zdokonaľuje rekodifikáciu trestného práva účinnú od 1. januára 2006, ktorá reagovala okrem iných fenoménov v trestnej činnosti i na nelegálnu migráciu a páchanie trestnej činnosti s ňou spojenou. Na rokovanie vlády Slovenskej republiky bol návrh novely Trestného zákona predložený v marci 2008.

 

Všeobecne pre oblasť postavenia podnikateľov - zahraničných osôb platí úprava obsiahnutá v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“); konkrétne ustanovenie § 21 a nasledujúcich, ktoré vyjadruje zásadu rovnakého zaobchádzania, teda nepripúšťa diskrimináciu na základe „štátnej príslušnosti“. Táto úprava je v súlade tak s  primárnym ako aj sekundárnym právom Európskeho spoločenstva a  v  neposlednom rade aj s judikatúrou Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. Právne predpisy v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti neporušujú vyššie uvedené zásady.

 

Zákon č. 657/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov upravil aj oblasť cezhraničných fúzií obchodných spoločností a družstiev. Vo všeobecnosti bola danou právnou úpravou transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26. októbra 2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach kapitálových spoločností (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005), ktorá má svoj právny základ v článku 44 (Právo usadiť sa) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení.

 

Dňa 11. júla 2007 bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 184, 14.7.2007), ktorá kladie členským štátom povinnosť umožniť akciovým spoločnostiam, ktoré sú registrované na regulovanom trhu upraviť formu výkonu určitých práv akcionárov spojených s  akciami s  hlasovacím právom vo vzťahu k valným zhromaždeniam spoločností, ktoré majú svoje sídlo v členskom štáte a ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo fungujúcom v rámci členského štátu (článok 1 – Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti). Jedným z  prínosov predmetnej smernice vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu je zavedenie účasti akcionárov na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov, ale aj korešpondenčne. V súlade s ustanoveniami tejto smernice, členské štáty musia povoliť spoločnostiam poskytovať svojim akcionárom akúkoľvek formu účasti na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov.

 

Uvedená smernica ukladá členským štátom povinnosť striktne dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Gestorom transpozície uvedenej smernice je ministerstvo hospodárstva, pričom ministerstvo spravodlivosti bude spolupracovať na transpozičných prácach v nevyhnutnom rozsahu pri novelizáciách právnych predpisov nachádzajúcich sa v jeho pôsobnosti.

 

Plánovanou úpravou sa odstránia existujúce zábrany a prekážky slobodného zriaďovania trhu služieb medzi členskými štátmi; pričom bol zvolený etapovitý postup budovania siete one – stop – shop (tzv. jednotné kontaktné miesta), ktorý výrazným spôsobom prispeje k zjednodušeniu a  zefektívneniu administratívnych postupov pri začatí podnikania, ale aj počas jeho trvania, zjednoteniu postupov, odstráneniu všetkých diskriminačných bariér sústredením vybavenia čo najväčšieho počtu formalít pre podnikanie do jedného centra. Zníženie bude spočívať v možnosti podnikateľa vybaviť si všetky formality súvisiace so začatím podnikania na jednom mieste, s uvedením určitých údajov a predložením niektorých dokladov len raz, pričom nemusí osobitne oznamovať údaje a doručovať doklady opakovane na iných inštitúciách, ktoré to vyžadujú. Toto im zabezpečí sieť jednotných kontaktných miest.

 

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 833 z 3. októbra 2007 bola prijatá  Agenda lepšej regulácie v Slovenskej republike a  Akčný program znižovania administratívneho zaťaženia podnikania v  Slovenskej republike 2007 – 2012, v rámci ktorej je časť A materiálu venovaná práve Agende lepšej regulácie, pri ktorej Rada pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) vyzdvihla na jar 2006 dôležitosť národných programov reforiem, ktoré sú top prioritou jednotlivých členských krajín. Posilnenie prijatých opatrení v národných programoch reforiem si stanovila aj Slovenská republika. V časti zameranej na zlepšovanie podnikateľského prostredia sme stanovili opatrenia na zlepšenie regulačného prostredia pre podnikateľov – zavedenie hodnotenia dopadov, jednotné kontaktné miesta, vyhľadávanie a odstránenie neoprávnených prekážok vstupu, kroky k zabezpečeniu náležitého fungovania trhov, predovšetkým v sektore služieb.

 

Časť B materiálu obsahuje Akčný program znižovania administratívneho zaťaženia podnikania v Slovenskej republike na roky 2007 – 2012, pričom je nepochybné, že znižovanie administratívneho zaťaženia má nesporný makroekonomický dopad a ako také by v konečnom dôsledku malo pritiahnuť záujem zahraničných podnikateľov investovať na Slovensku.

 

V roku 2006 ministerstvo spravodlivosti predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prostredníctvom tohto zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky zaviedla možnosť elektronického podania návrhu do obchodného registra. Uvedené elektronické služby obchodného registra sú prístupné na webových stránkach Ústredného portálu verejnej správy pre zaregistrovaných užívateľov.

Základný prínos elektronických služieb obchodného registra pre podnikateľské prostredie a pre širokú verejnosť spočíva najmä v  poskytovaní právne záväzných výpisov z obchodného registra a listín zo zbierky listín na základe elektronickej žiadosti, teda bez potreby fyzickej návštevy registrového súdu. Z pohľadu zapísaných osôb je zásadnou zmenou  najmä  skutočnosť, že elektronickými prostriedkami je možné podať už samotný návrh na zápis do obchodného registra, ako aj uložiť listinu do zbierky listín.

 

Cezhraničný prístup k informáciám o obchodných spoločnostiach  sa zlepšil zavedením možnosti tzv. „dobrovoľného uloženia“ cudzojazyčného znenia listín, ktoré sa povinne ukladajú do zbierky listín, a to v úradných jazykoch štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

 

Uvedená právna úprava nadobudla účinnosť dňa 1. augusta 2007.  Ministerstvo spravodlivosti naďalej pokračuje v prácach na elektronických službách obchodného registra. V nadväznosti na novelizácie právnych predpisov patriacich do pôsobnosti Národného bezpečnostného úradu (zaručený elektronický podpis viažuci sa na funkciu a nielen na fyzickú osobu) plánujeme uskutočňovať opatrenia na zjednodušenie overenia osobných údajov navrhovateľa  na účely elektronického konania, čím sa zjednoduší postup z pohľadu užívateľov elektronických služieb obchodného registra.

 

Dňa 12. decembra 2006 bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006), ktorej hlavným poslaním je tak ako sa uvádza v samotnej preambule k smernici zabezpečiť realizáciu práva usadiť sa pre oblasť služieb v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení.

 

Ministerstvo spravodlivosti sa spolupodieľalo ako spolugestorský rezort pri príprave predbežného stanoviska k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú sankcie proti zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt. Rovnako presadzovalo v roku 2007 v príslušnej pracovnej skupine Rady (DROIPEN) stanovisko Slovenskej republiky k uvedenému návrhu, ktorý má za cieľ eliminovať nelegálne zamestnávanie, ktoré pôsobí na jednej strane ako stimulačný faktor nelegálneho prisťahovalectva, ako aj obmedziť nelegálnu prácu vykonávanú občanmi Európskej únie, ktorá vedie k stratám vo verejných financiách, môže spôsobiť zníženie miezd a zhoršenie pracovných podmienok, narušiť hospodársku súťaž medzi podnikmi a znamená, že neprihlásení pracovníci nemôžu využívať zdravotné poistenie a dôchodkové zabezpečenie. Na druhej strane sa nelegálne zamestnaní štátni príslušníci tretích krajín nachádzajú v zraniteľnejšej pozícii, pretože v prípade ich zadržania môžu byť kedykoľvek repatriovaní do svojich krajín pôvodu.

 

Ministerstvo spravodlivosti sa podieľa na činnosti a plnení úloh Expertnej skupiny pre prevenciu a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality prostredníctvom svojho nominovaného zástupcu.

 

Zástupcovia ministerstva spravodlivosti sa aktívne podieľali na činnosti medzinárodných organizácií k otázkam problematiky zločinnosti vrátane nelegálnej migrácie. V roku 2007 sa zúčastňovali predovšetkým na činnosti Multidisciplinárnej skupiny Rady Európskej únie pre organizovaný zločin a európskeho výboru pre problémy zločinnosti. Ministerstvo spravodlivosti sa rovnako aktívne zúčastnilo na seminári „Opatrenia na ochranu a podporu práv obetí“ organizovanom Radou Európy v spolupráci s Konrád Adenauer Stiftung, ktorý sa konal 19. – 20. apríla 2007 v Berlíne a seminári Rady Európy „Zneužívanie Internetu na získavanie obetí obchodovania s ľuďmi“ v Štrasburgu 7. – 8. júna 2007.

 

6. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

 

Ministerstvo zdravotníctva pri rozpracovaní koncepcie vychádzalo z potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti migrantom, na zodpovedajúcej odbornej úrovni s dôrazom na:

-  opatrenia v oblasti medzirezortnej a medzinárodná spolupráce

-  opatrenia v oblasti legálnej migrácie, podpory imigrácie pre špecifické skupiny a integrácie migrantov so zdravotníckou profesiou do spoločnosti

-  opatrenia na zabezpečenie a financovanie zdravotnej starostlivosti migrantom,

-  opatrenia zamerané na systematické riešenie problémov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

-  opatrenia súvisiace so znižovaním zdravotného rizika spojeného s pobytom migrantov,

-  opatrenia v oblasti predchádzania nežiaducich javov spojených s prejavmi xenofóbie, rasovej intolerancie, ako aj pozitívne ovplyvňovanie verejnosti v prospech vytvárania multikulturálnej spoločnosti.

 

         Rezort zdravotníctva v hodnotenom období aktívne rozvíjal kontakty a spoluprácu s členskými štátmi Európskej únie v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti migrantom a žiadateľom o azyl v podmienkach Slovenskej republiky.

 

Zástupcovia ministerstva zdravotníctva sa zúčastnili na Medzinárodnej konferencii v Lisabone, ktorá sa konala pod názvom „Zdravie a migrácia v EÚ - lepšie zdravie pre všetkých v prijímajúcej spoločnosti“. Konferencia bola zameraná na problematiku zdravia a migrácie, prístupu migrantov k zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia migrantov.

 

V dňoch 22. – 23. novembra 2007 sa v Bratislave uskutočnila 8. konferencia ministrov zdravotníctva členských krajín Rady Európy pod názvom „Ľudia v pohybe: Ľudské práva a výzvy pre zdravotnícke systémy“. Konferenciu usporiadalo ministerstvo zdravotníctva  v spolupráci s Radou Európy. Na záver konferencie bola prijatá „Bratislavská deklarácia“, ktorej cieľom je podporiť sociálnu súdržnosť v Európe.

 

V deklarácii sa ministri zdravotníctva členských štátov Rady Európy zaväzujú, že budú postupne odstraňovať prekážky a bariéry, ktoré bránia prístupu k primeranej ochrane zdravia pre všetkých ľudí v pohybe, že podporia výskum verejného zdravotníctva a účasť migrantov na plánovaní programov v oblasti zdravotníckych služieb, zohľadnenia potrieb ľudí v pohybe s ohľadom na chronické choroby, vrátane duševného zdravia, podporia etický prístup k migrantom, zabezpečia školenie a vzdelávanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s mobilitou obyvateľstva, posilnia začlenenie zdravotného rozmeru do politiky rozvoja a spolupráce v súlade s princípom „zdravie vo všetkých politikách“.

 

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou (ďalej len “univerzita“) v roku 2007 pokračovalo v systematických vzdelávacích aktivitách pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí pri výkone svojho povolania majú vplyv na predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie. Predmetná problematika je zaradená do učebných osnov  príslušných fakúlt univerzity ako aj do všetkých programov ďalšieho vzdelávania (špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a aktivít kontinuálneho vzdelávania). Oboznamovanie širšej verejnosti s problematikou diskriminácie univerzita realizuje aj prostredníctvom Internetového časopisu „Verejné zdravotníctvo“ (www.verejnezdravotnictvo.sk).

 

Cieľom týchto opatrení je komplexná edukácia zdravotníckych pracovníkov, predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a vytvorenie podmienok na sprístupnenie náležitej zdravotnej starostlivosti pre migrantov, odídencov a  žiadateľov o azyl.

 

Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie je zaznamenávaný zvýšený počet odchodov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov za prácou do iných členských štátov Európskej únie. Je predpoklad, že tento trend odchodu odborníkov bude do budúcnosti pokračovať a  v určitom časovom horizonte môže ohroziť funkčnosť a chod ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadení v niektorých regiónoch Slovenskej republiky. V rámci potreby riešenia tejto komplexnej problematiky vyvstáva potreba riadiť migračné toky takým spôsobom, aby sa v budúcnosti podporila migrácia kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov do Slovenskej republiky. Ministerstvo zdravotníctva navrhlo preto viacero legislatívnych opatrení zameraných na uľahčenie pohybu zdravotníckych pracovníkov, vzájomného uznávania diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách.

 

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 272/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Týmto zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovala smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006).

 

Ďalej Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon 464/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý súvisí s transpozíciou smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií
(Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005), ktorá upravuje uznávanie kvalifikácií aj zdravotníckych pracovníkov v oblasti voľného pohybu osôb a voľného poskytovania služieb.

 

Na úseku spolupráce s republikovými partnermi je v popredí snaha po užšej komunikácii s migračným úradom ministerstva vnútra, a to najmä pri zabezpečovaní zmluvných lekárov pôsobiacich v záchytných a pobytových táboroch a pri realizovaní opatrení súvisiacich so znižovaním zdravotného rizika spojeného s pobytom migrantov na našom území. Riešenie financovania zdravotnej starostlivosti vybraných kategórií cudzincov bolo opakovane predmetom rokovania medzi zástupcami ministerstva vnútra a ministerstva zdravotníctva. Systémové riešenie v tejto oblasti vzhľadom na súčasne platnú legislatívu nebolo doposiaľ prijaté.

 

Ministerstvo zdravotníctva úspešne participovalo na  projekte IOM s názvom „Zvyšovanie ochrany verejného zdravia pozdĺž novej hranice východnej Európy“. V rámci realizácie tohto projektu, odborný tím pripraví metodológiu na vyhodnotenie závažností a povahy súčasných rizík verejného zdravia v pohraničnom regióne a postupov pri riadení hranice. V druhej fáze projektu sa pripravia minimálne štandardy verejného zdravia a návrh pre štrukturálne zmeny vo verejných zdravotných službách v pohraničnom regióne. V tretej fáze odborný tím pripraví tréningový manuál – pilotný program pre postupy riadenia hranice spojené s aspektmi verejného zdravia. V záverečnej fáze sa uskutoční regionálny tréningový kurz pre operačných a riadiacich pracovníkov na hranici a zdravotníckych odborníkov z Maďarskej republiky, Slovenskej republiky, Poľskej republiky a Rumunskej republiky.

 

V rámci preventívnych krokov na zníženie výskytu tuberkulózy a iných pľúcnych ochorení v Slovenskej republike ako aj zabezpečenia lepšej dostupnosti preventívnych RTG vyšetrení pre občanov a migrantov v regióne východného Slovenska, kde sa dá predpokladať možnosť zvýšeného rizika zavlečenia multirezistentných typov tuberkulózy v dôsledku blízkosti vonkajšej hranice Európskej únie a zvýšeného pohybu migrantov v tomto regióne, Ministerstvo zdravotníctva podporilo realizáciu projektu, v rámci ktorého Švajčiarska konfederácia darovala tri digitálne RTG, ktoré boli umiestnené v ústavných zdravotníckych zariadeniach v Humennom, vo Svidníku a v Košiciach.

 

Prioritným cieľom rezortu zdravotníctva v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti cudzincom, migrantom a žiadateľom o azyl je vytvorenie takých podmienok, ktoré im zabezpečia zdravotnú starostlivosť na odbornej úrovni a v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi pre Slovenskú republiku z členstva v Európskej únii. V záujme zlepšenia podmienok realizácie zámerov migračnej politiky v rezorte zdravotníctva je vhodné zohľadniť pozitívne skúsenosti z členských štátov Európskej únie a implementovať stratégiu, ktorá je v súlade so stratégiou členských štátov.

 

 

7. Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

Štatistický úrad v súlade s požiadavkami Eurostatu a v spolupráci s ostatnými zainteresovanými rezortmi sa pri plnení úloh koncepcie v  hodnotenom období zameriaval najmä na:

-  spravovanie a zverejňovanie oficiálnych číselníkov a klasifikácií, - (Číselník krajín, Klasifikácia štatistických územných jednotiek Slovenskej republiky, Štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností, Klasifikácia zamestnaní, Klasifikácia odborov vzdelania), harmonizáciu obsahu a rozsahu informácií o cudzincoch so štandardmi Európskej únie, Organizácie spojených národov (OSN) a zásadnými dokumentmi, schválenými vládou Slovenskej republiky,

-  zabezpečenie verejnej prístupnosti informácií o cudzincoch a ich integrácii. Štatistický úrad vydal v poradí už tretiu publikáciu, ktorá prezentuje fenomén zahraničnej migrácie a medzinárodnej ochrany a základné informácie o cudzincoch v Slovenskej republike. Publikácie boli spracované a vydané za referenčný rok 2004 „Migrácia obyvateľstva“ a 2005 a 2006 pod názvom „Zahraničná migrácia a cudzinci v Slovenskej republike.“ Údaje o zahraničnej migrácii (medzinárodnej migrácii) využije štatistický úrad pri tvorbe prognóz vývoja obyvateľstva podľa požiadaviek Eurostatu. Štatistický úrad pripravil spustenie internetovej stránky so zverejnením základných informácií o zahraničnej migrácii a o cudzincoch v Slovenskej republike (www.statistics.sk).

-  vytvorenie technických a organizačných podmienok pre preberanie dát z jednotlivých informačných zdrojov a vytvorenie technických podmienok na štatistickom úrade pre vedenie a údržbu databázy o základných informáciách týkajúcich sa zahraničnej migrácie a cudzincov v Slovenskej republike, kde štatistický úrad v rámci projektu „Administratívne zdroje“ analyzoval možnosti a pripravuje podmienky na preberanie údajov a vedenie a údržbu databázy o základných informáciách týkajúcich sa zahraničnej migrácie a cudzincov v Slovenskej republike.

 

   Okrem uvedených činností sa štatistický úrad aktívne podieľal na tvorbe a pripomienkovaní návrhu Nariadenia o štatistike migrácie a medzinárodnej ochrany, kde v súčinnosti s rezortom ministerstva vnútra pripomienkoval návrhy tabuliek predložených Eurostatom, ako aj na pripomienkovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o sčítaní obyvateľstva na rok 2011 a samotnej príprave štatistického zisťovania u obyvateľstva, vykonávaného na báze odporúčaní OSN a Eurostatu. V pripravovanom návrhu zákona   o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sú akceptované všetky požiadavky OSN a Eurostatu pre oblasť zisťovania štatistických údajov o migrácii obyvateľstva.

 

Štatistický úrad poskytuje údaje Eurostatu prostredníctvom dotazníka „Joint International Migration Questionnaire“ spracované v spolupráci s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na zbere údajov o zahraničnej migrácii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  +  +

 

            Na dosiahnutých výsledkoch pri plnení úloh koncepcie  sa významnou mierou podieľali i ostatné subjekty zainteresované na ich realizácií a to jednak priamo, alebo prostredníctvom svojich zástupcov v pracovnej medzirezortnej komisii.

 

            Dôležitú úlohu v tomto procese z pohľadu preberania medzinárodných poznatkov a skúseností zohrávali UNHCR a IOM, ktoré v rámci svojich kompetenčných oblastí sa vzájomne dopĺňali a do plnenia súčinnostných úloh prispievali skúsenosťami a návrhmi riešení vychádzajúcimi z odborného zázemia medzinárodných organizácií s celosvetovou pôsobnosťou.

 

 Pozitívne v tomto ohľade je možno hodnotiť najmä dlhodobú snahu UNHCR zapojiť sa konštruktívne do procesu prijímania systémových riešení v oblasti zdravotnej starostlivosti o cudzincov vo všeobecnosti, s dôrazom na rizikové skupiny migrantov, ako aj prispieť k urýchleniu tvorby koncepčných materiálov vytvárajúcich priestor na integráciu migrantov do spoločnosti definovaním Koncepcie integračnej politiky Slovenskej republiky. Rovnako pozitívne je možno hodnotiť i aktivity a pôsobenie IOM pri vytváraní prostredia uľahčujúceho proces adaptácie migrantov v podmienkach Slovenskej republiky.

 

            Významné miesto v celom procese plnenia úloh koncepcie zákonite pripadá  Združeniu miest a obcí Slovenska a Únii miest Slovenska, ktoré sa rôznymi formami zapájali do plnenia úloh vyplývajúcich z koncepcie. Z aktivít zrealizovaných v uplynulom období možno spomenúť ich participáciu na príprave právnych predpisov v oblasti azylovej a cudzineckej politiky, sociálnej politiky, zdravotnej politiky a školskej politiky, prostredníctvom ich pripomienkovania v rámci medzirezortných pripomienkových konaní, súčinnosť a spoluprácu s orgánmi štátnej správy a mimovládnymi organizáciami pri vytváraní podmienok integráciu azylantov do života miest a obcí, podpora a organizovanie rôznych aktivít zameraných na pozitívne ovplyvňovanie verejnej mienky v prospech migrantov a pod.

 

            Združenie miest a obcí Slovenska a Únia miest Slovenska v rámci svojich aktivít vyjadrujú dlhodobo svoju snahu a deklarujú pripravenosť zapojiť sa aktívne do procesu zameraného na vytvorenie legislatívnych predpokladov nevyhnutných na zapojenie samospráv a mimovládnych organizácií do integračného procesu a vyriešenie spôsobu spolufinancovania ich aktivít.

 

Doriešenie týchto otázok je z pohľadu blízkej budúcnosti  mimoriadne aktuálne a to i vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu roka 2008 musí byť urgentne presídlených najmenej 150 000 migrantov. Na zabezpečenie tejto naliehavej úlohy komisár Európskej komisie pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť Franco Frattini, poukazuje na potrebu väčšej angažovanosti a zapojenia sa členských štátov Európskej únie do procesu presídľovania. Vzhľadom k rozsahu tejto úlohy dá sa reálne predpokladať, že jej naplnenie sa bude skôr, alebo neskôr dotýkať všetkých členských štátov Európskej únie.