Návrh komuniké

 

            Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa ...... 2008 prerokovala a vzala
na vedomie súhrnnú správu o stave plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky na podmienky jednotlivých rezortov na rok 2007.

 

            V prijatom uznesení uložila príslušným podpredsedom vlády a ministrom zabezpečiť úlohy vyplývajúce z predmetného uznesenia.