O d ô v o d n e n i e

 

 

A. Všeobecná časť

 

Národná rada Slovenskej republiky schválila 23. októbra 2007 zákon č. 519/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Citovaným zákonom sa s účinnosťou od 1. januára 2008 mení a dopĺňa i zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (čl. VII), ktorý vyžaduje odbornú spôsobilosť aj na inú než záchrannú činnosť. Konkrétne ide o príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorí plnia úlohy na úseku riadenia, rozhodovania, kontroly, odbornej prípravy rozhodnutí, odbornej prípravy návrhov zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, odbornej prípravy podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí a uplatňovania právnych vzťahov v osobnom úrade podľa zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

 

Vzhľadom na rozšírenie požiadavky odbornej spôsobilosti aj na tých príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorí zabezpečujú uvedené odborné (administratívne) činnosti, je potrebné novelizovať príslušný vykonávací predpis. V tomto smere je predmetom navrhovanej právnej úpravy vymedzenie obsahu a rozsahu špecializovanej prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na spomenuté odborné činnosti vrátane pravidelného školenia a preskúšania. Na základe poznatkov získaných z uplatňovania platnej vyhlášky sa ďalej upravuje pri jednotlivých druhoch záchranných činností rozsah špecializovanej prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti, ako aj rozsah školenia a preskúšania.

 

Návrh vyhlášky je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonom, ktorý vykonáva, inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Navrhovaná právna úprava je tiež v súlade s medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Návrh vyhlášky nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, rozpočty obcí, vyšších územných celkov (samosprávnych krajov) ani na iné rozpočty sektora verejnej správy. Taktiež nemá vplyv na pracovné sily, organizačné zabezpečenie, životné prostredie, podnikateľské prostredie a priebeh informatizácie spoločnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

 

 

1. Predkladateľ právneho predpisu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

2. Názov návrhu právneho predpisu:

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov

 

        3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev,

b) nie je upravená v práve Európskej únie,

c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

 

 

Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4 až 6 doložky zlučiteľnosti.

 

 

 

B. Osobitná časť

 

 

K čl. I

 

K bodu 1:

Predmet úpravy vyhlášky sa dopĺňa o úpravu rozsahu a obsahu špecializovanej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti vrátane školenia a preskúšania príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorí plnia úlohy na úseku riadenia, rozhodovania, kontroly, odbornej prípravy rozhodnutí, odbornej prípravy návrhov zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, odbornej prípravy podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí a uplatňovania právnych vzťahov v osobnom úrade podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

 

 

K bodom 2 až 5:

Na základe poznatkov praxe pri obnovovaní odbornej spôsobilosti sa upravuje rozsah školenia vo vzťahu k pozemnej záchrannej činnosti, záchrannej činnosti pomocou vrtuľníka lanovou technikou, jaskynnej záchrannej činnosti a záchrannej činnosti na lyžiarskej trati.

 

 

K bodom 6 a 9:

S ohľadom na požiadavku získania odbornej spôsobilosti príslušníkov Horskej záchrannej služby na odbornú činnosť uvedenú v bode 1 návrhu vyhlášky sa vymedzuje v novej prílohe č. 8 obsah a rozsah špecializovanej prípravy a skúšky na túto odbornú činnosť. Zároveň sa primerane skracuje dĺžka špecializovanej prípravy na účely školenia a preskúšania.

 

 

K bodu 7:

Ide o legislatívno-technickú úpravu podmienenú systematickým zaradením prílohy č. 8 do vyhlášky.

 

 

K bodu 8:

Doterajšie prílohy č. 1 až 7 sa navrhuje nahradiť novými prílohami vzhľadom na viaceré zmeny týkajúce sa najmä rozsahu špecializovanej prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na jednotlivé druhy záchranných činností.

 

 

K čl. II

 

Vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje, aby vyhláška nadobudla účinnosť 1. apríla 2008.